Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Kapittel 11. Farlig avfall

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 20, § 29 og § 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32a (direktiv 91/689/EØF endret ved direktiv 94/31/EF) og nr. 32aa (vedtak 2000/532/EF endret ved vedtak 2001/118/EF, vedtak 2001/119/EF og vedtak 2001/573/EF).

§ 11-1.Formål

Bestemmelsene i dette kapitlet har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.

§ 11-2.Virkeområde og definisjon av farlig avfall

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder oppbevaring, transport og håndtering av farlig avfall.

Med farlig avfall menes

a)avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 1 til dette kapitlet,
b)annet avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 2 nr. 1 til dette kapitlet.

For eksplosjonsfarlig avfall som klassifiseres som farlig avfall i henhold til vedlegg 1 nr. 5 underkapittel 1601 og 1604, jf. vedlegg 1 nr. 3, eller som farlig avfall av typen HP 1 eller HP 15 i henhold til vedlegg 2 nr. 1, gjelder forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff i stedet for bestemmelsene i § 11-5 til § 11-18.

Dersom avfallsbesitter kan dokumentere at avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til annet ledd ikke viser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg 2 nr. 1, kan Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger bestemme at avfallet likevel ikke skal regnes som farlig.

Avfallsbesitter har ansvaret for å vurdere om avfallet omfattes av bestemmelsene i dette kapitlet. Når det gjelder avfall som ikke er angitt som farlig i vedlegg 1 nr. 5 og heller ikke er nevnt i vedlegg 1 nr. 3 annet ledd, gjelder ansvaret likevel bare så langt avfallsbesitter mistenker eller burde mistenke at avfallet skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 2 nr. 1 til dette kapitlet. Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger kan i tvilstilfeller avgjøre om avfallet omfattes av bestemmelsene i dette kapitlet.

0Endret ved forskrifter 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 29 okt 2015), 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1697 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1855.
§ 11-3.Andre definisjoner

I dette kapitlet menes med

a)avfall: løsøregjenstander og stoffer som i henhold til forurensningsloven § 27 skal regnes som avfall,
b)farlige stoffer: stoffer som skal klassifiseres som farlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 artikkel 3, jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP),
c)håndtering: en fellesbetegnelse for mottak, gjenvinning og sluttbehandling, herunder forberedelser til og lagring i påvente av gjenvinning eller sluttbehandling. Begrepet omfatter likevel ikke lagring i påvente av levering hos virksomhet som selv har generert avfallet,
d)mottak: et tilbud, stasjonært eller mobilt, hvor avfallsbesitter kan levere farlig avfall,
e)anlegg for behandling av farlig avfall: anlegg som utfører fysiske, kjemiske eller biologiske prosesser som endrer det farlige avfallets egenskaper.
0Endret ved forskrifter 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 29 okt 2015 for bokstav a-c), 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-4.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 29 okt 2015).
§ 11-5.Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Den som håndterer farlig avfall, jf. § 11-3 bokstav d, skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall, med mindre slik transport utføres av virksomhet som selv har generert avfallet.

Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods gjelder for transport av farlig avfall i den utstrekning forskriften bestemmer, jf. § 2 jf. § 12.

0Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-6.Tillatelse til håndtering av farlig avfall

Den som håndterer farlig avfall, skal ha tillatelse etter forurensningsloven § 11.

For anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall gjelder i tillegg kravene i vedlegg 4 til dette kapitlet, med mindre forurensningsmyndigheten har stilt strengere krav i tillatelse. Kravene i vedlegg 4 gjelder ikke for kommunale ordninger for mottak av farlig avfall som faller inn under § 11-7 bokstav e og som reguleres av vedlegg 3 til dette kapitlet. Vedlegg 4 nr. 4 om finansiell sikkerhet gjelder likevel for kommunale mottak med begrenset ansvar som reguleres av vedlegg 3 til dette kapitlet.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-7.Unntak fra kravet om tillatelse

Krav om tillatelse etter § 11-6 gjelder ikke for

a)virksomhet som har tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11 til håndtering av farlig avfall fra egen virksomhet,
b)gjenvinning av eget farlig avfall som finner sted innenfor bedriftsenhetens område, dersom gjenvinningsprosessen ikke medfører fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7,
c)tilbud fra den enkelte forhandler til forbruker om å ta i mot farlig avfall fra tilsvarende produkter som forhandleren omsetter,
d)mottak av farlig avfall fra skip som er etablert i medhold av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip,
e)kommunale ordninger for mottak av farlig avfall, jf. plikten i § 11-10, som drives av den enkelte kommune eller ved interkommunalt samarbeid og har total lagringskapasitet på maksimalt 50 tonn. Mottaksordninger som omfattes av dette unntaket tillates å motta inntil 1500 kg farlig avfall pr. år pr. avfallsbesitter og skal drives i samsvar med de krav som fremgår i vedlegg 3 til dette kapitlet,
f)forhandlere som mottar mindre mengder batterier samt aktører som har avtale med returselskap og henter bærbare batterier fra forhandlere. Kravet gjelder heller ikke for mindre sorteringsanlegg og mindre oppsamlingsplasser som har avtale med returselskap i henhold til kapittel 3.
0Endret ved forskrifter 24 okt 2012 nr. 989, 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-8.Leveringsplikt

Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, eller til virksomhet utenfor Norge i henhold til reglene om grensekryssende transport av avfall i kapittel 13. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntrer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Ved nedleggelse av virksomhet eller driftsstans utover 3 måneder inntrer leveringsplikten umiddelbart.

Leveringsplikten gjelder ikke virksomhet som med tillatelse etter forurensningsloven § 11 håndterer eget farlig avfall, jf. § 11-7 bokstav a. Unntaket fra leveringsplikten gjelder bare det tillatelsen etter forurensningsloven § 11 omfatter.

Ved rensing av lagertanker som gir farlig avfall gjelder leveringsplikten for den virksomheten som disponerer lagertanken.

Ved bruk av ekstern transportør, må det foreligge en avtale om levering mellom den som har leveringsplikt og det anlegget som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere det farlige avfallet for at leveringsplikten skal være oppfylt.

Den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år.

0Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-9.Meldeplikt ved konkurs

Når det åpnes konkurs i virksomhet hvor det oppbevares farlig avfall, plikter bostyrer straks å gi melding til Fylkesmannen om typer og mengder farlig avfall som blir etterlatt. Meldeplikten inntrer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

§ 11-10.Kommunenes ansvar

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til mottak av inntil 1000 kg farlig avfall totalt pr. år pr. avfallsbesitter.

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger i henhold til plikten i første ledd, skal det ikke tas vederlag. Kommunens kostnader knyttet til håndtering av farlig avfall fra husholdninger skal dekkes gjennom det kommunale avfallsgebyret, jf. forurensningsloven § 34.

0Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-11.Husholdningenes opplysningsplikt om avfallets innhold

Når en husholdning leverer farlig avfall, skal den så langt det er mulig gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper. Den som leverer farlig avfall, må sørge for at emballasjen er merket tydelig med disse opplysningene.

§ 11-12.Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger. Ved bruk av ekstern transportør inntrer deklarasjonsplikten i det avfallet leveres til transportøren.

Ved direkte eksport til virksomhet utenfor Norge gjelder ikke denne bestemmelsen. I slike tilfeller gjelder reglene i kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-13.Plikter for den som håndterer farlig avfall

Den som håndterer farlig avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som mottas fra virksomheter, er deklarert og skal sørge for at deklarasjonsskjema følger alle leveranser ved viderelevering.

Den som først mottar deklareringspliktig farlig avfall, skal senest innen den 15. i etterfølgende måned kontrollere og sende inn deklarasjonen til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger kan fastsette gebyr for deklarasjon av farlig avfall. Gebyret innkreves fra den som først mottar deklarasjonspliktig farlig avfall og skal dekke kostnadene med drift av et deklarasjonssystem som skal gi nødvendig oversikt og kontroll med farlig avfall.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-14.Transport av farlig avfall

Det er ikke tillatt for virksomheter å transportere farlig avfall uten at utfylt deklarasjonsskjema i henhold til § 11-12, følger med. Utfylt deklarasjonsskjema skal leveres videre til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere det farlige avfallet.

Første ledd gjelder ikke dersom den virksomheten som har generert avfallet selv foretar transporten.

Når farlig avfall transporteres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal det videreleveres uten opphold på mer enn 24 timer.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for transport av avfall som omfattes av reglene i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.

0Tilføyd ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-15.Forholdet til andre bestemmelser om farlig avfall

Bestemmelsene i dette kapitlet kommer til anvendelse med mindre annet er særskilt bestemt i det enkelte kapittel ellers i denne forskriften eller i andre forskrifter.

0Endret ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 11-14).
§ 11-16.Forurensningsmyndighet

Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, gir tillatelse til anlegg for behandling av farlig avfall og fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes av disse virksomhetene og av andre virksomheter der Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet.

Fylkesmannen eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, gir tillatelse til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, og fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes av disse virksomhetene.

Fylkesmannen eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes av andre enn de som er nevnt i første og annet ledd.

0Tilføyd ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-17.Unntak

I særlige tilfeller kan Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger gjøre unntak fra denne forskriften. Det kan ikke gjøres unntak som strider mot EØS-avtalens bestemmelser om farlig avfall eller andre internasjonale avtaler som Norge har inngått.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 11-16).
§ 11-18.Overgangsbestemmelser

For anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall med tillatelse gitt før 1. januar 2016 gjelder vedlegg 4 nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf § 11-6 annet ledd, fra 1. januar 2018. Disse virksomhetene skal likevel sende finansiell sikkerhetsstillelse i henhold til vedlegg 4 nr. 4 til Fylkesmannen for godkjenning senest innen 1. juli 2016.

For virksomheter som nevnt i første ledd gjelder de øvrige bestemmelsene i vedlegg 4, jf. § 11-6 annet ledd, fra 1. januar 2017.

0Tilføyd ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).

Vedlegg 1. Den europeiske avfallslisten (EAL)

1.Definisjoner

I dette vedlegg menes med

a)tungmetaller: enhver forbindelse av antimon, arsen, kadmium, krom (VI), kobber, bly, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tin, samt disse stoffene i metallform såfremt de skal klassifiseres som farlige stoffer,
b)overgangsmetaller: enhver forbindelse av scandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium, niob, hafnium, wolfram, titan, krom, jern, nikkel, sink, zirkonium, molybden og tantal, samt disse stoffene i metallform såfremt de skal klassifiseres som farlige stoffer,
c)PCB: polyklorerte bifenyler, polyklorerte terfenyler, monometyltetraklordifenylmetan, monometyldiklordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan samt alle blandinger hvis totale innhold av nevnte stoffer overskrider 0,005 vektprosent,
d)stabilisering: prosesser som endrer farlighetsgraden til avfallets bestanddeler og omdanner farlig avfall til ikke-farlig avfall,
e)herding: prosesser som ved hjelp av tilsetningsstoffer endrer avfallets fysiske tilstand uten at avfallets kjemiske egenskaper endres,
f)delvis stabilisert avfall: avfall som etter å ha gjennomgått stabilisering fortsatt inneholder farlige bestanddeler som ikke er blitt fullstendig omdannet til ikke-farlige bestanddeler og som kan bli sluppet ut i miljøet på kort, mellomlang eller lang sikt.
2.Identifisering av avfall ved anvendelse av avfallslisten i nr. 5

Som hovedregel skal avfall fra virksomheter m.m. som nevnt i kapittel 01 til 12 eller 17 til 20 i avfallslisten identifiseres ved hjelp av de sekssifrede avfallskodene i disse kapitlene. Dersom verken avfallskodene i kapittel 01 til 12 eller 17 til 20 passer, skal avfallet om mulig identifiseres ved hjelp av avfallskodene i kapittel 13 til 15. Dersom heller ikke avfallskodene i kapittel 13 til 15 passer, skal avfallet identifiseres ved hjelp av avfallskodene i kapittel 16.

Avfallskoder som ender med tallet 99 skal likevel bare brukes dersom ingen av de øvrige avfallskodene passer. Avfallskoder som ender med 99 i kapitlene 01 til 12 og 17 til 20 skal brukes fremfor koder som ender på 99 i kapittel 13 og koder i kapittel 13 skal brukes fremfor koder i kapittel 16.

3.Klassifisering av avfall ved anvendelse av avfallslisten i nr. 5

Avfall som skal identifiseres ved hjelp av en avfallskode som er merket med stjerne, skal klassifiseres som farlig avfall med mindre Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger har bestemt noe annet i medhold av § 11-2 tredje ledd.

Avfall som tilhører en avfallstype som kan identifiseres ved hjelp av ulike avfallskoder hvorav minst en er merket med stjerne og en ikke er det, skal bare klassifiseres som farlig avfall dersom

a)dets innhold av farlige stoffer, som avfallslisten henviser til generelt («farlige stoffer») eller spesifikt (f.eks. «asbest»), medfører at avfallet skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 2 nr. 1,
b)dets innhold av polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan), klordan, heksaklorsykloheksaner (herunder lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, klordekon, aldrin, pentaklorbenzen, mirex, toksafen, heksabrombifenyl, PCB, dekabromdifenyleter og/eller heksabromsyklododekan er høyere enn eller lik den relevante grenseverdien i vedlegg 2 nr. 2.

Avfall bestående av rene metallegeringer i deres massive form som ikke er forurenset av farlige stoffer skal likevel bare klassifiseres som farlig avfall, dersom legeringene er uttrykkelig nevnt i en avfallskode som er merket med stjerne i avfallslisten i nr. 5

4.Kapittelinndelingen i avfallslisten i nr. 5
01Avfall fra leting, utvinning ved gruvedrift og i steinbrudd, og fysisk og kjemisk behandling av mineraler
02Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og bearbeiding av næringsmidler
03Avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler, papirmasse, papir og papp/kartong
04Avfall fra lærvare-, pelsverk- og tekstilindustrien
05Avfall fra oljeraffinering, rensing av naturgass og pyrolytisk behandling av kull
06Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser
07Avfall fra organiske kjemiske prosesser
08Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasser og trykkfarger
09Avfall fra fotografisk industri
10Avfall fra varmebehandlingsprosesser
11Avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer, og fra hydrometallurgi med ikke-jernholdige metaller
12Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plaststoffer
13Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer, 05 og 12)
14Avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler (unntatt 07 og 08)
15Avfall av emballasje, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder
16Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen
17Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser)
18Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling)
19Avfall fra avfallsbehandlingsanlegg og eksterne avløpsrenseanlegg og fra fremstilling av drikkevann og vann til industriell bruk
20Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner.
 
5.Avfallslisten
01Avfall fra leting, utvinning ved gruvedrift og i steinbrudd og fysisk og kjemisk behandling av mineraler
01 01avfall fra utvinning av mineraler
01 01 01avfall fra utvinning av metallholdige mineraler
01 01 02avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler
01 03avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler
*01 03 04syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm
*01 03 05annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer
01 03 06annen avgangsmasse enn den nevnt i 01 03 04 og 01 03 05
*01 03 07annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler
01 03 08annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07
01 03 09rødslam fra aluminiumsproduksjon som er ikke er nevnt i 01 03 10
*01 03 10rødslam fra aluminiumsproduksjon som inneholder farlige stoffer annet enn avfall nevnt i 01 03 07
01 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
01 04avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler
*01 04 07avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler
01 04 08annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07
01 04 09sand- og leireavfall
01 04 10annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07
01 04 11annet avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 01 04 07
01 04 12annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn den/det nevnt i 01 04 07 og 01 04 11
01 04 13annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07
01 04 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
01 05borevæske og annet boreavfall
01 05 04ferskvannsholdig borevæske og boreavfall
*01 05 05oljeholdig borevæske og boreavfall
*01 05 06borevæske og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer
01 05 07annen baryttholdig borevæske og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06
01 05 08annen kloridholdig borevæske og annet kloridholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06
01 05 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og bearbeiding av næringsmidler
02 01avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske
02 01 01slam fra vasking og rensing
02 01 02animalsk avfall
02 01 03planteavfall
02 01 04plastavfall (unntatt emballasje)
02 01 06dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, innsamlet separat og behandlet eksternt
02 01 07avfall fra skogbruk
*02 01 08landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer
02 01 09annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08
02 01 10metallavfall
02 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02 02avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre næringsmidler av animalsk opprinnelse
02 02 01slam fra vasking og rengjøring
02 02 02animalsk avfall
02 02 03materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
02 02 04slam fra behandling av avløpsvann på stedet
02 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02 03avfall fra tilberedning og bearbeiding av frukt, grønnsaker, korn, matoljer, kakao, kaffe, te og tobakk; produksjon av konserver; produksjon av gjær og gjærekstrakt, tilberedning og gjæring av melasse
02 03 01slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering
02 03 02avfall fra konserveringsmidler
02 03 03avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler
02 03 04materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
02 03 05slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
02 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02 04avfall fra sukkerproduksjon
02 04 01jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter
02 04 02frasortert kalsiumkarbonat
02 04 03slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
02 04 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02 05avfall fra meieriindustri
02 05 01materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
02 05 02slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
02 05 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02 06avfall fra bakeri- og sukkervareindustri
02 06 01materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
02 06 02avfall fra konserveringsmidler
02 06 03slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
02 06 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
02 07avfall fra produksjon av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (unntatt kaffe, te og kakao)
02 07 01avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer
02 07 02avfall fra alkoholdestillasjon
02 07 03avfall fra kjemisk behandling
02 07 04materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
02 07 05slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
02 07 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
03Avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler, papirmasse, papir og papp/kartong
03 01avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler
03 01 01bark- og korkavfall
*03 01 04sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer
03 01 05annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn det nevnt i 03 01 04
03 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
03 02avfall fra treimpregnering
*03 02 01ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler
*03 02 02klororganiske treimpregneringsmidler
*03 02 03metallorganiske treimpregneringsmidler
*03 02 04uorganiske treimpregneringsmidler
*03 02 05andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer
03 02 99treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder
03 03avfall fra produksjon og bearbeiding av papir, papp/kartong og papirmasse
03 03 01bark- og treavfall
03 03 02grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske)
03 03 05avsvertingsslam fra gjenvinning av papir
03 03 07mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og papp-/kartongavfall
03 03 08avfall fra sortering av papir og papp/kartong til gjenvinning
03 03 09avfall av kalkslam
03 03 10fiberavfall, fiberslam og slam av fyllstoff og bestrykningsmaterialer fra mekanisk separering
03 03 11annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 03 03 10
03 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
04Avfall fra lærvare-, pelsverk- og tekstilindustrien
04 01avfall fra lærvare- og pelsverkindustrien
04 01 01avfall fra skaving og spalting
04 01 02avfall fra kalkluting
*04 01 03avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase
04 01 04kromholdig garvevæske
04 01 05ikke-kromholdig garvevæske
04 01 06kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
04 01 07ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
04 01 08kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)
04 01 09avfall fra beredning og ferdigbehandling
04 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
04 02avfall fra tekstilindustrien
04 02 09avfall av komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)
04 02 10organiske stoffer av naturprodukter (for eksempel fett, voks)
*04 02 14avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler
04 02 15annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14
*04 02 16fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer
04 02 17andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16
*04 02 19slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
04 02 20annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 04 02 19
04 02 21avfall av ubearbeidede tekstilfibrer
04 02 22avfall av bearbeidede tekstilfibrer
04 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
05Avfall fra oljeraffinering, rensing av naturgass og pyrolytisk behandling av kull
05 01avfall fra oljeraffinering
*05 01 02avsaltingsslam
*05 01 03bunnslam fra tanker
*05 01 04alkylsyreslam
*05 01 05oljespill
*05 01 06oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr
*05 01 07syreholdig tjære
*05 01 08annen tjære
*05 01 09slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
05 01 10annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 05 01 09
*05 01 11avfall fra behandling av brennstoff med baser
*05 01 12syreholdig olje
05 01 13slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler
05 01 14avfall fra kjølekolonner
*05 01 15brukte filtreringsleirer
05 01 16svovelholdig avfall fra avsvovling av olje
05 01 17bitumen
05 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
05 06avfall fra pyrolytisk behandling av kull
*05 06 01syreholdig tjære
*05 06 03annen tjære
05 06 04avfall fra kjølekolonner
05 06 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
05 07avfall fra rensing og transport av naturgass
*05 07 01kvikksølvholdig avfall
05 07 02svovelholdig avfall
05 07 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser
06 01avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av syrer
*06 01 01svovelsyre og svovelholdige syrer
*06 01 02saltsyre
*06 01 03hydrogenfluorid
*06 01 04fosforsyre og fosforholdige syrer
*06 01 05salpetersyre og nitrogenholdige syrer
*06 01 06andre syrer
06 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 02avfall fra PBDB av baser
*06 02 01kalsiumhydroksid
*06 02 03ammoniumhydroksid
*06 02 04natrium- og kaliumhydroksid
*06 02 05andre baser
06 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 03avfall fra PBDB av salter og saltløsninger og av metalloksider
*06 03 11faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider
*06 03 13faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
06 03 14andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13
*06 03 15metalloksider som inneholder tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
06 03 16andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15
06 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 04annet metallholdig avfall enn det nevnt i 06 03
*06 04 03arsenholdig avfall
*06 04 04kvikksølvholdig avfall
*06 04 05avfall som inneholder andre tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
06 04 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 05slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
*06 05 02slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
06 05 03annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 06 05 02
06 06avfall fra PBDB av svovelholdige kjemikalier og fra svovelkjemiske prosesser og avsvovlingsprosesser
*06 06 02avfall som inneholder farlige sulfider
06 06 03avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02
06 06 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 07avfall fra PBDB av halogener og halogenkjemiske prosesser
*06 07 01avfall som inneholder asbest fra elektrolyse
*06 07 02aktivt kull brukt til klorproduksjon
*06 07 03kvikksølvholdig slam av bariumsulfat
*06 07 04løsninger og syrer, for eksempel kontaktsyre
06 07 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 08avfall fra PBDB av silisium og silisiumderivater
*06 08 02avfall som inneholder farlige klorsilaner
06 08 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 09avfall fra PBDB av fosforholdige kjemikalier og fosforkjemiske prosesser
06 09 02fosforholdig slagg
*06 09 03kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer
06 09 04annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03
06 09 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 10avfall fra PBDB av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og kunstgjødselproduksjon
*06 10 02avfall som inneholder farlige stoffer
06 10 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 11avfall fra produksjon av uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
06 11 01kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon
06 11 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
06 13avfall fra uorganiske kjemiske prosesser som ikke er nevnt andre steder
*06 13 01uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider
*06 13 02brukt aktivt kull (unntatt 06 07 02)
06 13 03carbon black
*06 13 04avfall fra bearbeiding av asbest
*06 13 05sot
06 13 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07Avfall fra organiske kjemiske prosesser
07 01avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter
*07 01 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 01 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 01 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 01 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 01 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 01 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 01 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 01 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 01 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 01 11
07 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07 02avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfibrer
*07 02 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 02 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 02 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 02 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 02 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 02 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 02 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 02 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 02 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 02 11
07 02 13plastavfall
*07 02 14avfall fra tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer
07 02 15annet avfall fra tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14
*07 02 16avfall som inneholder farlige silikoner
07 02 17silikonholdig avfall som ikke er nevnt i 07 02 16
07 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07 03avfall fra PBDB av organiske farge stoffer og pigmenter (unntatt 06 11)
*07 03 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 03 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 03 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 03 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 03 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 03 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 03 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 03 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 03 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 03 11
07 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07 04avfall fra PBDB av organiske plantevernmidler (unntatt 02 01 08 og 02 01 09), treimpregneringsmidler (unntatt 03 02) og andre biocider
*07 04 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 04 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 04 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 04 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 04 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 04 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 04 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 04 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 04 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 04 11
*07 04 13fast avfall som inneholder farlige stoffer
07 04 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07 05avfall fra PBDB av legemidler
*07 05 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 05 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 05 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 05 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 05 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 05 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 05 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 05 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 05 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 05 11
*07 05 13fast avfall som inneholder farlige stoffer
07 05 14annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13
07 05 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07 06avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk
*07 06 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 06 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 06 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 06 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 06 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 06 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 06 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 06 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 06 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 06 11
07 06 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
07 07avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemiske produkter som ikke er spesifisert andre steder
*07 07 01vandige vaskevæsker og morluter
*07 07 03halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 07 04andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
*07 07 07halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 07 08andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
*07 07 09halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
*07 07 10andre filterkaker og brukte absorbenter
*07 07 11slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
07 07 12annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 07 11
07 07 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
08Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger
08 01avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker
*08 01 11maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 01 12annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11
*08 01 13slam av malinger og lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 01 14annet slam av malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 13
*08 01 15vandig slam som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 01 16annet vandig slam som inneholder malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 15
*08 01 17avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 01 18annet avfall fra fjerning av malinger eller lakker enn det nevnt i 08 01 17
*08 01 19vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 01 20andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19
*08 01 21maling- eller lakkfjerneravfall
08 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
08 02avfall fra PBDB av andre overflatebelegg (herunder keramiske materialer)
08 02 01avfall av pulverbaserte overflatebelegg
08 02 02vandig slam som inneholder keramiske materialer
08 02 03vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer
08 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
08 03avfall fra PBDB av trykkfarger
08 03 07vandig slam som inneholder trykkfarger
08 03 08vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger
*08 03 12trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer
08 03 13annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12
*08 03 14trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer
08 03 15annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14
*08 03 16avfall av etsende væske brukt i grafisk produksjon
*08 03 17toneravfall som inneholder farlige stoffer
08 03 18annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17
*08 03 19dispergert olje
08 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
08 04avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler)
*08 04 09avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 04 10annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
*08 04 11slam av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 04 12annet slam av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 11
*08 04 13vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 04 14annet vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 13
*08 04 15vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
08 04 16annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15
*08 04 17harpiksolje
08 04 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
08 05avfall som ikke spesifisert andre steder i 08
*08 05 01avfall av isocyanater
09Avfall fra fotografisk industri
09 01avfall fra fotografisk industri
*09 01 01vannbaserte fremkallingsvæsker og aktivatorvæsker
*09 01 02vannbaserte fremkallingsvæsker for offsetplater
*09 01 03løsemiddelbaserte fremkallingsvæsker
*09 01 04fikserbad
*09 01 05blekebad og bleke-/fikserbad
*09 01 06avfall som inneholder sølv fra behandling på produksjonsstedet av fotografisk avfall
09 01 07fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser
09 01 08fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser
09 01 10kameraer for engangsbruk uten batterier
*09 01 11kameraer for engangsbruk med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
09 01 12andre kameraer for engangsbruk med batterier enn dem nevnt i 09 01 11
*09 01 13annet vandig flytende avfall fra gjenvinning av sølv på produksjonsstedet enn det nevnt i 09 01 06
09 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10Avfall fra varmebehandlingsprosesser
10 01avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg (unntatt kategori 19)
10 01 01bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04)
10 01 02flygeaske fra forbrenning av kull
10 01 03flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke
*10 01 04flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje
10 01 05fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass
10 01 07kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass
*10 01 09svovelsyre
*10 01 13flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel
*10 01 14bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer
10 01 15annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 10 01 14
*10 01 16flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer
10 01 17annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16
*10 01 18avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 01 19annet avfall fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
*10 01 20slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
10 01 21annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 10 01 20
*10 01 22vandig slam fra kjelerensing som inneholder farlige stoffer
10 01 23annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01 22
10 01 24sand fra virvelsjikt
10 01 25avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte kraftverk
10 01 26avfall fra kjølevannbehandling
10 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 02avfall fra jern- og stålindustri
10 02 01avfall fra slaggbehandling
10 02 02ubehandlet slagg
*10 02 07fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 02 08annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07
10 02 10glødeskall
*10 02 11avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
10 02 12annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11
*10 02 13slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 02 14annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 13
10 02 15annet slam og filterkaker
10 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 03avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon
10 03 02anodeavfall
*10 03 04slagg fra primærproduksjon
10 03 05avfall av aluminiumoksid
*10 03 08saltslagg fra sekundærproduksjon
*10 03 09svart dross fra sekundærproduksjon
*10 03 15avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann
10 03 16annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15
*10 03 17tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder
10 03 18annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17
*10 03 19støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 03 20annet støv fra filtrering av røykgass enn det nevnt i 10 03 19
*10 03 21andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige stoffer
10 03 22andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21
*10 03 23fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 03 24annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23
*10 03 25slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 03 26annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 25
*10 03 27oljeholdig avfall fra kjølevannbehandling
10 03 28annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27
*10 03 29avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer
10 03 30annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29
10 03 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 04avfall fra varmebasert blyproduksjon
*10 04 01slagg fra primær- og sekundærproduksjon
*10 04 02dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon
*10 04 03kalsiumarsenat
*10 04 04støv fra filtrering av røykgass
*10 04 05andre partikler og støv
*10 04 06fast avfall fra behandling av avgasser
*10 04 07slam og filterkaker fra behandling av avgasser
*10 04 09oljeholdig avfall fra behandling av kjølevann
10 04 10annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 04 09
10 04 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 05avfall fra varmebasert produksjon av sink
10 05 01slagg fra primær- og sekundærproduksjon
*10 05 03støv fra filtrering av røykgass
10 05 04andre partikler og støv
*10 05 05fast avfall fra behandling av avgasser
*10 05 06slam og filterkaker fra behandling av avgasser
*10 05 08oljeholdig avfall fra behandling av kjølevann
10 05 09annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 05 08
*10 05 10dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann
10 05 11annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 04 10
10 05 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 06avfall fra varmebasert kopperproduksjon
10 06 01slagg fra primær- og sekundærproduksjon
10 06 02dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon
*10 06 03støv fra filtrering av røykgass
10 06 04andre partikler og støv
*10 06 06fast avfall fra behandling av avgasser
*10 06 07slam og filterkaker fra behandling av avgasser
*10 06 09oljeholdig avfall fra behandling av kjølevann
10 06 10annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 06 09
10 06 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 07avfall fra varmebasert produksjon av sølv, gull og platina
10 07 01slagg fra primær- og sekundærproduksjon
10 07 02dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon
10 07 03fast avfall fra behandling av avgasser
10 07 04andre partikler og støv
10 07 05slam og filterkaker fra behandling av avgasser
*10 07 07oljeholdig avfall fra behandling av kjølevann
10 07 08annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 07 07
10 07 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 08avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-jernholdige metaller
10 08 04partikler og støv
*10 08 08saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon
10 08 09annet slagg
*10 08 10dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann
10 08 11annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 08 10
*10 08 12tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder
10 08 13annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 08 12
10 08 14anodeavfall
*10 08 15støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 08 16annet støv fra filtrering av røykgass enn det nevnt i 10 08 15
*10 08 17slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 08 18annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 08 17
*10 08 19oljeholdig avfall fra behandling av kjølevann
10 08 20annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 08 19
10 08 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 09avfall fra ferrometallstøping
10 09 03støpeovnsslagg
*10 09 05støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer
10 09 06andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 10 09 05
*10 09 07støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer
10 09 08andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 09 07
*10 09 09støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 09 10annet støv fra filtrering av røykgass enn det nevnt i 10 09 09
*10 09 11andre partikler som inneholder farlige stoffer
10 09 12andre partikler enn dem nevnt i 10 09 11
*10 09 13bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer
10 09 14annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 09 13
*10 09 15avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer
10 09 16annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09 15
10 09 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 10avfall fra støping av ikke-jernholdige metaller
10 10 03støpeovnsslagg
*10 10 05støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer
10 10 06andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 10 10 05
*10 10 07støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer
10 10 08andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 10 07
*10 10 09støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 10 10annet støv fra filtrering av røykgass enn det nevnt i 10 10 09
*10 10 11andre partikler som inneholder farlige stoffer
10 10 12andre partikler enn dem nevnt i 10 10 11
*10 10 13bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer
10 10 14annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 10 13
*10 10 15avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer
10 10 16annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10 15
10 10 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 11avfall fra produksjon av glass og glassprodukter
10 11 03glassfiberavfall
10 11 05partikler og støv
*10 11 09avfall av råstoffblanding før varmebehandling som inneholder farlige stoffer
10 11 10annet avfall av råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09
*10 11 11glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (for eksempel fra katodestrålerør) som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
10 11 12annet glassavfall enn det nevnt i 10 11 11
*10 11 13slam fra polering og sliping av glass som inneholder farlige stoffer
10 11 14annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13
*10 11 15fast avfall fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 11 16annet fast avfall fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 15
*10 11 17slam og filterkaker fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer
10 11 18annet slam og filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 17
*10 11 19fast avfall fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
10 11 20annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 10 11 19
10 11 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 12avfall fra produksjon av keramikk, murstein, takstein og byggevarer
10 12 01avfall av råstoffblanding før varmebehandling
10 12 03partikler og støv
10 12 05slam og filterkaker fra behandling av avgasser
10 12 06kasserte former
10 12 08avfall av keramikk, murstein, takstein og byggevarer (etter varmebehandling)
*10 12 09fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 12 10annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 12 09
*10 12 11glaseringsavfall som inneholder tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
10 12 12annet glaseringsavfall enn det nevnt i 10 12 11
10 12 13slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet
10 12 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 13avfall fra produksjon av sement, kalk og gips og gjenstander og produkter fremstilt av disse materialene
10 13 01avfall av råstoffblanding før varmebehandling
10 13 04avfall fra kalsinering og lesking av kalk
10 13 06partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13)
10 13 07slam og filterkaker fra behandling av avgasser
*10 13 09asbestholdig avfall fra fremstilling av asbestsement
10 13 10annet avfall fra fremstilling av asbestsement enn det nevnt i 10 13 09
10 13 11annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10
*10 13 12fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
10 13 13annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 13 12
10 13 14betongavfall og betongslam
10 13 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
10 14avfall fra krematorier
*10 14 01kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser
11Avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer, og fra hydrometallurgi med ikke-jernholdige metaller
11 01avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer (f.eks. galvaniseringsprosesser, forsinkingsprosesser, beising, etsing, fosfatering, alkalisk avfetting og anodisering)
*11 01 05sur beis
*11 01 06syrer som ikke er spesifisert andre steder
*11 01 07basisk beis
*11 01 08fosfateringsslam
*11 01 09slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer
11 01 10annet slam og filterkaker enn det nevnt i 11 01 09
*11 01 11skyllevann som inneholder farlige stoffer
11 01 12annet skyllevann enn det nevnt i 11 01 11
*11 01 13avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer
11 01 14annet avfettingsavfall enn det nevnt i 11 01 13
*11 01 15eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder farlige stoffer
*11 01 16mettede eller brukte ionebytterharpikser
*11 01 98annet avfall som inneholder farlige stoffer
11 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
11 02avfall fra hydrometallurgiske prosesser med ikke-jernholdige metaller
*11 02 02slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)
11 02 03avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser
*11 02 05avfall fra kopperbaserte hydrometallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
11 02 06annet avfall fra kopperbaserte hydrometallurgiske prosesser enn det nevnt i 11 02 05
*11 02 07annet avfall som inneholder farlige stoffer
11 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
11 03slam og fast avfall fra herdeprosesser
*11 03 01cyanidholdig avfall
*11 03 02annet avfall
11 05avfall fra varmforsinkingsprosesser
11 05 01hardsink
11 05 02sinkaske
*11 05 03fast avfall fra behandling av avgasser
*11 05 04brukt flussmiddel
11 05 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
12Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast
12 01avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast
12 01 01filspon og dreiespon av ferrometaller
12 01 02støv og partikler av ferrometaller
12 01 03filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller
12 01 04støv og partikler av ikke-jernholdige metaller
12 01 05plastspon
*12 01 06mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (unntatt emulsjoner og løsninger)
*12 01 07mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt emulsjoner og løsninger)
*12 01 08bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener
*12 01 09bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener
*12 01 10syntetiske bearbeidingsoljer
*12 01 12voks- og fettavfall
12 01 13sveiseavfall
*12 01 14bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer
12 01 15annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14
*12 01 16avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer
12 01 17annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16
*12 01 18oljeholdig metallslam (fra sliping og finsliping)
*12 01 19biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje
*12 01 20brukte slipegjenstander og slipematerialer som inneholder farlige stoffer
12 01 21andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20
12 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
12 03avfall fra avfettingsprosesser med vann og damp (unntatt 11)
*12 03 01vandige rengjøringsvæsker
*12 03 02avfall fra dampavfetting
13Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer og 05, 12 og 19)
13 01avfall av hydrauliske oljer
*13 01 01hydrauliske oljer som inneholder PCB som nevnt i nr. 1 bokstav c i dette vedlegget
*13 01 04klorerte emulsjoner
*13 01 05ikke-klorerte emulsjoner
*13 01 09mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer
*13 01 10mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer
*13 01 11syntetiske hydrauliske oljer
*13 01 12biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer
*13 01 13andre hydrauliske oljer
13 02avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer
*13 02 04mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer
*13 02 05mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer
*13 02 06syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer
*13 02 07biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer
*13 02 08andre motoroljer, giroljer og smøreoljer
13 03avfall av transformatoroljer og varmeoverførende oljer
*13 03 01transformatoroljer og varmeoverførende oljer som inneholder PCB som nevnt i nr. 1 bokstav c i dette vedlegget
*13 03 06andre mineralbaserte klorerte transformatoroljer og varmeoverførende oljer enn dem nevnt i 13 03 01
*13 03 07mineralbaserte ikke-klorerte transformatoroljer og varmeoverførende oljer
*13 03 08syntetiske transformatoroljer og varmeoverførende oljer
*13 03 09biologisk lett nedbrytbare transformatoroljer og varmeoverførende oljer
*13 03 10andre transformatoroljer og varmeoverførende oljer
13 04bunnoljer
*13 04 01bunnoljer fra fart på innlands vannveier
*13 04 02bunnoljer fra moloavløp
*13 04 03bunnoljer fra andre typer skipsfart
13 05innhold i vann/olje-separatorer
*13 05 01fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer
*13 05 02slam fra olje/vann-separatorer
*13 05 03slam fra oljeutskillere
*13 05 06olje fra olje/vann-separatorer
*13 05 07oljeholdig vann fra olje/vann-separatorer
*13 05 08blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer
13 07avfall av flytende brensel
*13 07 01fyringsolje og dieselolje
*13 07 02bensin
*13 07 03annet brensel (herunder blandinger)
13 08oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder
*13 08 01avsaltingsslam eller -emulsjoner
*13 08 02andre emulsjoner
*13 08 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
14Avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler (unntatt 07 og 08)
14 06avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler for skum eller aerosoler
*14 06 01klorfluorkarboner, HKFK, HFK
*14 06 02andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger
*14 06 03andre løsemidler og løsemiddelblandinger
*14 06 04slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler
*14 06 05slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler
15Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder
15 01emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall)
15 01 01emballasje av papir og papp/kartong
15 01 02emballasje av plast
15 01 03emballasje av tre
15 01 04emballasje av metall
15 01 05emballasje av komposittmateriale
15 01 06blandet emballasje
15 01 07emballasje av glass
15 01 09emballasje av tekstil
*15 01 10emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer
*15 01 11emballasje av metall som inneholder et farlig, fast porøst materiale (f.eks. asbest), herunder tomme trykkbeholdere
15 02absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy
*15 02 02absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer
15 02 03andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 15 02 02
16Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen
16 01kasserte kjøretøyer fra forskjellige typer transport (herunder terrenggående kjøretøyer) og avfall fra demontering av kasserte kjøretøyer og fra vedlikehold av kjøretøyer (unntatt 13, 14, 16 06 og 16 08)
16 01 03kasserte dekk
*16 01 04kasserte kjøretøyer
16 01 06kasserte kjøretøyer som inneholder verken væsker eller andre farlige komponenter
*16 01 07oljefiltre
*16 01 08kvikksølvholdige komponenter
*16 01 09komponenter som inneholder PCB som nevnt i nr. 1 bokstav c i dette vedlegget
*16 01 10Eksplosive komponenter (f.eks. airbager)1
*16 01 11bremsebelegg som inneholder asbest
16 01 12andre typer bremsebelegg enn dem nevnt i 16 01 11
*16 01 13bremsevæske
*16 01 14frostvæske som inneholder farlige stoffer
16 01 15annen frostvæske enn den nevnt i 16 01 14
16 01 16tanker til flytende gass
16 01 17ferrometall
16 01 18ikke-jernholdig metall
16 01 19plast
16 01 20glass
*16 01 21andre farlige komponenter enn dem nevnt i 16 01 07–16 01 11 og i 16 01 13 og 16 01 14
16 01 22komponenter som ikke er spesifisert andre steder
16 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
16 02avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
*16 02 09transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB som nevnt i nr. 1 bokstav c i dette vedlegget
*16 02 10annet kassert utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB enn det nevnt i 16 02 09
*16 02 11kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK,
*16 02 12kassert utstyr som inneholder fri asbest
*16 02 13annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter enn det nevnt i 16 02 09–16 02 12
16 02 14annet kassert utstyr enn det nevnt i 16 02 09–16 02 13
*16 02 15farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr
16 02 16andre komponenter fjernet fra kassert utstyr enn dem nevnt i 16 02 15
16 03frasorterte produksjonsserier og ubrukte produkter
*16 03 03uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer
16 03 04annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03
*16 03 05organisk avfall som inneholder farlige stoffer
16 03 06annet organisk avfall enn det nevnt i 16 03 05
*16 03 07metallisk kvikksølv
16 04Kasserte eksplosive stoffer1
*16 04 01Kassert ammunisjon
*16 04 02Kassert fyrverkeri
*16 04 03Andre kasserte eksplosive stoffer
16 05gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier
*16 05 04gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer
16 05 05annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04
*16 05 06laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder blandinger av laboratoriekjemikalier
*16 05 07kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer
*16 05 08kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer
16 05 09andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
16 06batterier og akkumulatorer
*16 06 01blybatterier
*16 06 02Ni-Cd-batterier
*16 06 03batterier som inneholder kvikksølv
16 06 04alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)
16 06 05andre batterier og akkumulatorer
*16 06 06separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer
16 07avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker og tønner (unntatt kategori 05 og 13)
*16 07 08oljeholdig avfall
*16 07 09avfall som inneholder andre farlige stoffer
16 07 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
16 08brukte katalysatorer
16 08 01Brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rodium, palladium, iridium eller platina (unntatt 16 08 07)
*16 08 02brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller eller overgangsmetallforbindelser som nevnt i nr. 1 bokstav b i dette vedlegget
16 08 03brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller overgangsmetallforbindelser som nevnt i nr. 1 bokstav b i dette vedlegget som ikke er spesifisert andre steder
16 08 04brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (unntatt 16 08 07)
*16 08 05brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre
*16 08 06væsker som har vært brukt som katalysator
*16 08 07brukte katalysatorer som er forurenset av farlige stoffer
16 09oksiderende stoffer
*16 09 01permangater, f.eks. kaliumpermanganat
*16 09 02kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
*16 09 03peroksider, f.eks. hydrogenperoksid
*16 09 04oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder
16 10vandig flytende avfall som skal behandles eksternt
*16 10 01vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer
16 10 02annet vandig flytende avfall enn det nevnt i 16 10 01
*16 10 03vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer
16 10 04andre vandige konsentrater enn dem nevnt i 16 10 03
16 11brukte fôringer og ildfaste materialer
*16 11 01karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
16 11 02andre karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 01
*16 11 03andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
16 11 04andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 03
*16 11 05fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
16 11 06andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 05
16 50ilandført avfall fra oljeboring/-produksjon
*16 50 71oljebasert borevæske (enhver borevæske som inneholder olje eller oljeemulsjon av mineralopprinnelse)
*16 50 72oljekontaminert borekaks (utboret bergmasse fra boring med oljebasert borevæske, > 1 % olje på kaks)
*16 50 73kjemikalieblandinger u/halogen og tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
*16 50 74kjemikalieblandinger med halogen
*16 50 75kjemikalieblandinger med tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
*16 50 76rene kjemikalier/kjemikalierester u/halogen og tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
*16 50 77rene kjemikalier med halogen og kjemikalierester med halogen (Cl, F, Br)
*16 50 78rene kjemikalier med tungmetaller og kjemikalierester med tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
17Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser)
17 01betong, murstein, takstein, keramikk
17 01 01betong
17 01 02murstein
17 01 03takstein og keramikk
*17 01 06blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer
17 01 07andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06
17 02tre, glass og plast
17 02 01tre
17 02 02glass
17 02 03plast
*17 02 04tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer
17 03bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter
*17 03 01bitumenblandinger som inneholder kulltjære
17 03 02andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01
*17 03 03kulltjære og tjæreprodukter
17 04metaller (herunder legeringer)
17 04 01kopper, bronse, messing
17 04 02aluminium
17 04 03bly
17 04 04sink
17 04 05jern og stål
17 04 06tinn
17 04 07metaller i blanding
*17 04 09metallavfall som er forurenset av farlige stoffer
*17 04 10kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer
17 04 11andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10
17 05jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser), stein og mudringsslam
*17 05 03jord og stein som inneholder farlige stoffer
17 05 04annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03
*17 05 05mudringsslam som inneholder farlige stoffer
17 05 06annet mudringsslam enn det nevnt i 17 05 05
*17 05 07jernbaneballast som inneholder farlige stoffer
17 05 08annen jernbaneballast enn den nevnt i 17 05 07
17 06isolasjonsmaterialer og asbestholdige byggematerialer
*17 06 01asbestholdige isolasjonsmaterialer
*17 06 03andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer
17 06 04andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03
*17 06 05asbestholdige byggematerialer
17 08gipsbaserte byggematerialer
*17 08 01gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer
17 08 02andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01
17 09annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid
*17 09 01kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid
*17 09 02avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB) som nevnt i nr. 1 bokstav c i dette vedlegget
*17 09 03annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer
17 09 04annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
18Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling)
18 01avfall fra fødeavdelinger og fra diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker
18 01 04avfall der håndtering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner (f.eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til engangsbruk, bleier)
*18 01 06kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer
18 01 07andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06
*18 01 10amalgamavfall fra tannbehandling
18 02avfall fra forskning, diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos dyr
18 02 03avfall der håndtering ikke underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner
*18 02 05kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer
18 02 06andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 02 05
19Avfall fra avfallsbehandlingsanlegg og eksterne avløpsrenseanlegg og fra fremstilling av drikkevann og vann til industriell bruk
19 01avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall
19 01 02jernholdige materialer utskilt fra bunnaske
*19 01 05filterkaker fra behandling av avgasser
*19 01 06vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende avfall
*19 01 07fast avfall fra behandling av avgasser
*19 01 10brukt aktivt kull fra behandling av røykgass
*19 01 11bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer
19 01 12annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11
*19 01 13flygeaske som inneholder farlige stoffer
19 01 14annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13
*19 01 15kjelstøv som inneholder farlige stoffer
19 01 16annet kjelstøv enn det nevnt i 19 01 15
*19 01 17pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer
19 01 18annet pyrolyseavfall enn det nevnt i 19 01 17
19 01 19sand fra virvelsjiktovner
19 01 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 02avfall fra fysisk-kjemisk behandling av avfall (herunder fjerning av krom, fjerning av cyanid, nøytralisering)
19 02 03ferdigblandet avfall som består av bare ikke-farlig avfall
*19 02 04ferdigblandet avfall der minst én type avfall er farlig
*19 02 05slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlige stoffer
19 02 06annet slam fra fysisk-kjemisk behandling enn det nevnt i 19 02 05
*19 02 07olje og konsentrater fra separering
*19 02 08brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer
*19 02 09fast brennbart avfall som inneholder farlige stoffer
19 02 10annet brennbart avfall enn det nevnt i 19 02 08 og 19 02 09
*19 02 11annet avfall som inneholder farlige stoffer
19 02 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 03stabilisert/herdet avfall, jf. nr. 1 bokstav d til e i dette vedlegget
*19 03 04avfall oppført som farlig, delvis stabilisert og annet enn det nevnt i 19 03 08, jf. nr. 1 bokstav f i dette vedlegget
19 03 05annet stabilisert avfall enn det nevnt i 19 03 04, jf. nr. 1 bokstav d og f i dette vedlegget
*19 03 06avfall oppført som farlig, herdet som nevnt i nr. 1 bokstav e i dette vedlegget
19 03 07annet herdet avfall enn det nevnt i 19 03 06, jf. nr. 1 bokstav e i dette vedlegget
*19 03 08delvis stabilisert kvikksølv, jf. nr. 1 bokstav f i dette vedlegget
19 04forglasset avfall og avfall fra forglassing
19 04 01forglasset avfall
*19 04 02flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass
*19 04 03ikke-forglasset fast fase
19 04 04vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall, jf. nr. 1 bokstav e i dette vedlegget
19 05avfall fra aerob behandling av fast avfall
19 05 01ikke-kompostert fraksjon av kommunalt avfall og lignende avfall
19 05 02ikke-kompostert fraksjon av animalsk og vegetabilsk avfall
19 05 03kompost som ikke er i samsvar med spesifikasjonene
19 05 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 06avfall fra anaerob behandling av avfall
19 06 03avlut fra anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 04fermenteringsrest fra anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 05avlut fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall
19 06 06fermenteringsrest fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall
19 06 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 07sigevann fra fyllplasser
*19 07 02sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer
19 07 03annet sigevann fra fyllplasser enn det nevnt i 19 07 02
19 08avfall fra avløpsrenseanlegg som ikke er spesifisert andre steder
19 08 01ristgods
19 08 02sandfangavfall
19 08 05slam fra behandling av avløpsvann fra byområder
*19 08 06mettede eller brukte ionebytterharpikser
*19 08 07løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere
*19 08 08avfall fra membransystemer som inneholder tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget
19 08 09blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering som inneholder matolje og matfett
*19 08 10andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering enn dem nevnt i 19 08 09
*19 08 11slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra industri
19 08 12annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i 19 08 11
*19 08 13slam som inneholder farlige stoffer fra annen behandling av spillvann fra industri
19 08 14annet slam fra annen behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i 19 08 13
19 08 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 09avfall fra fremstilling av drikkevann eller vann til industriell bruk
19 09 01fast avfall fra første filtrering og fra siling
19 09 02slam fra vannklaring
19 09 03avkarboneringsslam
19 09 04brukt aktivt kull
19 09 05mettede eller brukte ionebytterharpikser
19 09 06løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere
19 09 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 10avfall fra oppmaling av metallholdig avfall
19 10 01avfall av jern og stål
19 10 02ikke-jernholdig avfall
*19 10 03lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer
19 10 04annen lett fraksjon og støv enn dem nevnt i 19 10 03
*19 10 05andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer
19 10 06andre fraksjoner enn dem nevnt i 19 10 05
19 11avfall fra regenerering av olje
*19 11 01brukte filtreringsleirer
*19 11 02syreholdig tjære
*19 11 03vandig flytende avfall
*19 11 04avfall fra rensing av brenselolje med baser
*19 11 05slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer
19 11 06annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 19 11 05
*19 11 07avfall fra rensing av røykgass
19 11 99avfall som ikke er spesifisert andre steder
19 12avfall fra mekanisk behandling av avfall (f.eks. sortering, knusing, komprimering, pelletering) som ikke er spesifisert andre steder
19 12 01papir og papp/kartong
19 12 02ferrometall
19 12 03ikke-jernholdig metall
19 12 04plast og gummi
19 12 05glass
*19 12 06tre som inneholder farlige stoffer
19 12 07annet tre enn det nevnt i 19 12 06
19 12 08tekstil
19 12 09mineraler (f.eks. sand, stein)
19 12 10brennbart avfall (avfallsbasert brensel)
*19 12 11annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av avfall som inneholder farlige stoffer
19 12 12annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av avfall enn det nevnt i 19 12 11
19 13avfall fra remediering av jord og grunnvann
*19 13 01fast avfall fra remediering av jord som inneholder farlige stoffer
19 13 02annet fast avfall fra remediering av jord enn det nevnt i 19 13 01
*19 13 03slam fra remediering av jord som inneholder farlige stoffer
19 13 04annet slam fra remediering av jord enn det nevnt i 19 13 03
*19 13 05slam fra remediering av grunnvann som inneholder farlige stoffer
19 13 06annet slam fra remediering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 05
*19 13 07vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra remediering av grunnvann som inneholder farlige stoffer
19 13 08annet vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra remediering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 07
20Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner
20 01separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01)
20 01 01papir og papp/kartong
20 01 02glass
20 01 08biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall
20 01 10klær
20 01 11tekstiler
*20 01 13løsemidler
*20 01 14syrer
*20 01 15baser
*20 01 17fotografiske kjemikalier
*20 01 19pesticider
*20 01 21lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall
*20 01 23kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner
20 01 25matolje og matfett
*20 01 26annen olje og annet fett enn det nevnt i 20 01 25
*20 01 27maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer
20 01 28annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 20 01 27
*20 01 29rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
20 01 30andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29
*20 01 33batterier og akkumulatorer som omfattes av 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 og usorterte batterier og akkumulatorer som inneholder slike batterier
20 01 34andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33
*20 01 35annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21 og 21 01 23 som inneholder farlige komponenter
20 01 36annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35
*20 01 37tre som inneholder farlige stoffer
20 01 38annet tre enn det nevnt i 20 01 37
20 01 39plast
20 01 40metall
20 01 41avfall fra skorsteinsfeiing
20 01 99andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder
20 02hage- og parkavfall (herunder gravlundsavfall)
20 02 01biologisk nedbrytbart avfall
20 02 02jord og stein
20 02 03annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart
20 03annet kommunalt avfall
20 03 01blandet kommunalt avfall
20 03 02torgavfall
20 03 03avfall fra gaterengjøring
20 03 04slam fra septiktanker
20 03 06avfall fra kloakkrensing
20 03 07voluminøst avfall
20 03 99kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder
0Endret ved forskrifter 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 29 okt 2015), 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016, som endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1697), 22 des 2016 nr. 1855.
1For eksplosivt avfall gjelder forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff i stedet for bestemmelsene i § 11-5 til § 11-18, jf. § 11-2 tredje ledd.

Vedlegg 2. Kriterier som gjør avfall farlig 

1. Egenskaper som gjør avfall farlig

Ved vurderingen av om avfall som nevnt i § 11-2 annet ledd bokstav b og vedlegg 1 nr. 3 annet ledd bokstav a skal klassifiseres som farlig, gjelder vedlegg III til direktiv 2008/98/EF som endret ved forordning (EU) nr. 1357/2014, med unntak for HP 9. Med koder for fareklasser, farekategorier og faresetninger menes koder nevnt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Ved vurderingen etter første punktum kan følgende merknader i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt de passer, tas i betraktning:

-Avsnitt 1.1.3.1; merknad B, D, F, J, L, M, P, Q, R og U,
-Avsnitt 1.1.3.2; merknad 1, 2, 3 og 5.

Ved vurderingen av HP 14 miljøskadelig etter første ledd, gjelder følgende konsentrasjonsgrenser jf. vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF:

Fareklasse/-kategori, farepiktogramFare- og risikosetningKonsentrasjonsgrense for hvert enkelt stoff
OzoneH420-R590,1 %
Aquatic. Acute 1
sf-20040601-0930-kap11-ved2-01-01.jpg
H400-R5025 %
Aquatic Chronic 1
sf-20040601-0930-kap11-ved2-01-01.jpg
H410-R50/530,25 %
Aquatic. Chronic 2
sf-20040601-0930-kap11-ved2-01-01.jpg
H411-R51/532,5 %
Aquatic. Chronic 3H412-R52/5325 %
Aquatic. Chronic 4H413-R5325 %
 

For å lese vedlegg III til direktiv 2008/98/EF som endret ved forordning (EU) nr. 1357/2014, se her: pdf.gif  

2. Spesifikke grenseverdier for enkelte stoffer

StoffCAS-nr.Grenseverdi
Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)15 μg/kg, jf. toksisitetsekvivalensfaktorene i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 850/2004
DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4 klorfenyl)etan)50-29-350 mg/kg
Klordan57-74-950 mg/kg
Heksaklorsykloheksaner, herunder lindan58-89-9
319-84-6
319-85-7
608-73-1
50 mg/kg
Dieldrin60-57-150 mg/kg
Endrin72-20-850 mg/kg
Heptaklor76-44-850 mg/kg
Heksaklorbenzen118-74-150 mg/kg
Klordekon143-50-050 mg/kg
Aldrin309-00-250 mg/kg
Pentaklorbenzen608-93-550 mg/kg
Polyklorerte bifenyler (PCB)1336-36-3 og andre50 mg/kg, jf. beregningsmetodene omtalt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 850/2004
Mirex2385-85-550 mg/kg
Toksafen8001-35-250 mg/kg
Heksabrombifenyl36355-01-850 mg/kg
Dekabromdifenyleter1163-19-52500 mg/kg
Heksabromsyklododekan25637-99-42500 mg/kg
 
0Endret ved forskrifter 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 29 okt 2015), 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 1 jan 2016, tidligere vedlegg 3), 13 april 2016 nr. 374, 22 des 2016 nr. 1855.

Vedlegg 3. Standardiserte krav for kommunale mottak 

1. Formål

Formålet med disse standardiserte kravene for kommunale mottak er å sikre at kommunale ordninger for mottak av farlig avfall drives miljømessig forsvarlig. 

2. Beskrivelse av kommunale mottaksordninger

Med kommunale ordninger for mottak av farlig avfall siktes det til

-betjent, stasjonært mottak av farlig avfall (mottaksplass e.l.),
-ubetjente, stasjonære mottak av farlig avfall (miljøstasjoner e.l.),
-mobilt mottak/innsamling av farlig avfall (henteordning, miljøbuss, aksjoner e.l.),
-lagring av farlig avfall. 

2.1 Betjent stasjonært mottak

Med betjent stasjonært mottak menes mottak der husholdninger og virksomheter kan levere farlig avfall i henhold til kapittel 11, Farlig avfall. Mottaket kan kombineres med lager for farlig avfall. 

2.2 Ubetjente stasjonære mottak

Med ubetjente stasjonære mottak, også kalt miljøstasjoner, menes boder, containere e.l. plassert på sentrale steder i renovasjonsområdet. Mottaket er begrenset til farlig avfall fra husholdninger. Husholdningene plasserer selv avfall i mottaket. På grunn av deklarasjonsplikten tas det her ikke imot farlig avfall fra virksomheter.1 

2.3 Mobilt mottak/innsamling

Med mobilt mottak/innsamling menes henting av avfall hos avfallsbesitter, eller mottak ved miljøbuss eller under aksjon innenfor renovasjonsområdet som unntaket gjelder. 

2.4 Lagring av farlig avfall

Med lagring av farlig avfall menes oppbevaring av farlig avfall på lager i påvente av transport til godkjent gjenvinning eller sluttbehandling, eller til annet anlegg godkjent av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

1Fordi mottaket ikke er betjent bortfaller avfallsbesitters mulighet til å deklarere avfallet. Siden virksomheter i henhold til § 11-12 er pliktig til å deklarere sitt farlige avfall, skal man på ubetjente mottak ikke ta imot farlig avfall fra virksomheter.
 

3. Farlige avfallstyper

På de kommunale mottakene som omfattes av unntaksbestemmelsen i § 11-7 bokstav e, er det tillatt å motta de farlige avfallstyper som er definert i § 11-2. 

4. Andre avfallstyper

Disse standardiserte kravene omfatter ikke mottak av avfall i følgende ADR1 -klasser: eksplosive stoffer (klasse 1) og radioaktive materialer (klasse 7) eller stoffer med tilsvarende egenskaper. Myndigheten for nevnte stoffer og materialer er henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens strålevern. Infeksjonsfremmende stoffer (klasse 6.2) er heller ikke omfattet av dette vedleggets standardiserte krav. Regulering av denne avfallstypen er under utvikling av Landbruksdepartementet, Helsedepartementet og Klima- og miljødepartementet.

1ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods.
 

5. Ansvar

Det er den som faktisk driver de kommunale mottaksordningene for farlig avfall og som omfattes av unntaket i § 11-7 bokstav e, som må sørge for at mottaket og driften av mottaket som minimum tilfredsstiller de standardiserte kravene. 

6. Sikring mot forurensning - generelle krav 

6.1 Kompetanse

Den som driver mottaksordningene for farlig avfall og det personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig håndtering.

Plan for kompetanseoppbygging: Den som driver det kommunale mottaket, skal ha en plan for hvordan kompetansen skal økes. De personer som har sitt virke ved mottaket, skal ifølge planen øke sin kompetanse og holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som kan leveres inn til mottaket. Plan for kompetanse og kunnskapsøkning skal kunne dokumenteres (f.eks. i internrutinene). 

6.2 Forebygging

Den som driver mottaksordningene, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå. Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. 

6.3 Håndtering

Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall. 

6.4 Beredskap

Den som driver mottaksordningene skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Det skal f.eks. til enhver tid eksistere tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet nødvendig utstyr, inklusiv verneutstyr, for å kunne ta hånd om spill og lekkasjer av farlig avfall. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Ved visse mengder brannfarlig vare må tillatelse innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

6.5 Varsling

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. 

7. Krav til mottak 

7.1 Betjent stasjonært mottak

I åpningstiden skal anlegget være betjent. Utenom åpningstiden skal det farlige avfallet være sikret mot adgang for uvedkommende. Den som driver mottaket plikter å ta imot alle de farlige avfallstyper som nevnt i punkt 3. Den som driver mottaket skal minst en gang pr. uke sørge for at mottaket tømmes eller vurdere behov for tømming og frakt til godkjent lager eller behandlingsanlegg.

Ved plasseringen av mottaket skal det tas hensyn til ulempe for naboer og fare for forurensning i spesielt sårbare områder. 

7.2 Ubetjente stasjonære mottak

Mottaket skal være avlåst. Nøkkel skal oppbevares separat og bare utleveres på anmodning fra besitter av farlig avfall. Ved mottaket skal det finnes informasjon om hvilke farlige avfallstyper som kan plasseres i mottaket. Det stilles ikke krav til at mottaket skal ta imot alle typer farlig avfall.

Mottaket må ha tilstrekkelig kapasitet. Det skal påses at avfall ikke hensettes utenfor mottaket. Den som driver mottaksordningen må minst en gang pr. uke sørge for at mottaket tømmes eller vurdere behovet for tømming.

Ved plasseringen av mottaket skal det tas hensyn til ulempe for naboer og fare for forurensning i spesielt sårbare områder. 

7.3 Mobilt mottak/innsamling

Den som driver mottaket skal råde over ADR-godkjent transportmateriell. Bruk og vedlikehold skal foregå i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

Mottatt og hentet avfall skal innen 24 timer fraktes til anlegg godkjent av forurensningsmyndighetene eller til anlegg omfattet av disse standardiserte krav for kommunale mottak. Det vises spesielt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt eget regelverk om vegtransport av farlig gods (ADR). 

7.4 Lagring av farlig avfall

Det kan lagres inntil 50 tonn farlig avfall. Farlig avfall kan oppbevares i inntil 6 måneder før viderelevering. Farlig avfall skal lagres slik det er beskrevet ovenfor, under punkt 6 Sikring mot forurensning. Lageret skal være slik at forsvarlig inspeksjon og håndtering kan utføres. Det farlige avfallet skal lagres slik at det lett kan flyttes, f.eks. på paller. Stoffer som ikke kan samlastes ifølge ADR, skal lagres på atskilte områder.

Ved plasseringen av mottaket skal det tas hensyn til ulempe for naboer og fare for forurensning i spesielt sårbare områder. 

8. Deklarering

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal den som driver mottaket påse at avfallsbesitter har deklarert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklareringen er korrekt utført, jf. § 11-12.

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger skal kommunen deklarere avfallet. Farlig avfall fra husholdninger skal være deklarert senest idet avfallet forlater den som omfattes av disse standardiserte krav til kommunale mottak.

All deklarering skal skje på deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet. Består en leveranse av flere avfallstyper, skal det være minst én deklarasjon for hver avfallstype. 

9. Journalføring og rapportering

Den som driver mottaksordningene skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år.

Fylkesmannen kan pålegge den som driver mottaksordningene å sende forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer kopier eller sammendrag av alle journaler.

0Vedlegg 2 endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 9 sep 2015 nr. 1042 som endret ved forskrift 29 okt 2015 nr. 1254 (i kraft 1 jan 2016, tidligere vedlegg 2), 13 april 2016 nr. 374.

Vedlegg 4. Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall 

1. Lagring av farlig avfall

Følgende krav gjelder ved lagring av farlig avfall:

a)Farlig avfall skal lagres på en slik måte at faren for forurensning begrenses i størst mulig grad.
b)Lagret farlig avfall skal ha tilstrekkelig tilsyn.
c)Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en vurdering av miljørisiko forbundet med lagringen, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
d)Lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.
e)Ulike typer farlig avfall som ved sammenblanding eller kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres med god avstand.
f)Tanklagring skal skje i tråd med kravene i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18. Herunder skal tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikalier, i tillegg skal oppsamlingsarrangementet som omfatter flere tanker, ha kapasitet som minst tilsvarer den største tankens volum pluss 10 %, jf. forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c annet ledd.
g)Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Virksomheten skal være inngjerdet og avstengt utenom åpningstid. 

2. Lagringstid

Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder. 

3. Oljeutskiller

Ved utslipp av overflatevann skal dette ledes gjennom oljeutskiller eller annen tilsvarende renseinnretning før det slippes ut til vannresipient eller avløpsnett i tråd med tillatelse.

Utslipp til vann fra avfallshåndteringen er ikke tillatt. 

4. Finansiell sikkerhet

Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig måte, inkludert utgifter til f.eks. transport. Beregningen av sikkerhetsstillelsens størrelse skal basere seg på hvilke typer farlig avfall anlegget kan motta, og hvor stor mengde farlig avfall som maksimalt kan lagres i henhold til anleggets tillatelse.

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant i sperret bankkonto til fordel for forurensningsmyndigheten med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en ubetinget påkravsgaranti fra bank utstedt til forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet, kan forurensningsmyndigheten etter en konkret vurdering godkjenne annen form for sikkerhetsstillelse.

Så snart som mulig etter at anlegget har fått tillatelse og denne er oversendt til anlegget, skal sikkerhetsstillelsen sendes forurensningsmyndigheten for godkjenning. Anlegg med tillatelse gitt før 1. januar 2016 skal sende sikkerhetsstillelsen til forurensningsmyndigheten for godkjenning innen den frist som er satt i § 11-18.

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre særlige forhold foreligger, og Fylkesmannen innvilger midlertidig utsettelse av kravet.

Virksomheten skal hvert femte år, eller oftere, dersom forurensningsmyndigheten krever det, vurdere om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er foretatt, skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med virksomhetens egenrapportering.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for anlegg hvor det driftsansvarlige selskapet er et kommunalt eller et interkommunalt selskap. 

5. Regnskapsføring av avfallslager

Fremtidige kostnader til behandling av lagret farlig avfall skal tas med i bedriftens årlige regnskap i tråd med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). 

6. Journalføring

Virksomheten skal føre journal over opplysninger om mottak, lagring og viderelevering av alt farlig avfall som virksomheten mottar. Journalen skal oppbevares i minst tre år. 

7. Rapportering

Virksomheten skal årlig utarbeide en rapport som gjør rede for mengder og typer farlig avfall som i løpet av året er mottatt, sendt videre og hvor mye farlig avfall som er lagret på bedriftens område ved årets slutt. Denne oversikten skal sendes til forurensningsmyndigheten innen 1. mars påfølgende år. 

0Vedlegg 4 tilføyd ved forskrift 9 sep 2015 nr. 1042 (i kraft 1 jan 2016).