Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

DatoFOR-2004-06-01-931
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2004
Sist endretFOR-2017-03-31-435
EndrerFOR-1977-11-15-1, FOR-1982-08-05-1219, FOR-1983-07-11-1327, FOR-1983-10-01-1566, FOR-1985-07-01-1424, FOR-1989-04-03-249, FOR-1989-07-07-545, FOR-1992-07-24-584, FOR-1994-09-23-902, FOR-1995-01-10-70, FOR-1995-07-28-961, FOR-1996-09-17-912, FOR-1996-01-31-127, FOR-1997-01-31-102, FOR-1997-12-04-1442, FOR-1997-12-04-1443, FOR-1998-06-12-663, FOR-1999-03-25-508, FOR-2000-04-12-352, FOR-2001-10-01-1139, FOR-2001-10-08-1206, FOR-2001-10-10-1207, FOR-2002-04-16-362, FOR-2002-10-04-1088, FOR-2002-10-04-1089, FOR-2002-11-28-1669, FOR-2002-12-20-1727, FOR-2003-03-21-413, FOR-2003-10-12-1243, FOR-2004-04-05-614
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§31, LOV-2007-02-16-9-§32, LOV-2007-02-16-9-§33, LOV-2007-02-16-9-§34, LOV-2007-02-16-9-§35, LOV-2007-02-16-9-§37, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§44, LOV-2007-02-16-9-§45, LOV-2007-02-16-9-§46, LOV-2007-02-16-9-§47, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-11-23-1289, LOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1998-06-26-47-§26, LOV-1998-06-26-47-§38, FOR-1998-11-27-1095, FOR-2007-06-29-848, LOV-1981-03-13-6-§5, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§10, LOV-1981-03-13-6-§11, LOV-1981-03-13-6-§12, LOV-1981-03-13-6-§13, LOV-1981-03-13-6-§16, LOV-1981-03-13-6-§20, LOV-1981-03-13-6-§22, LOV-1981-03-13-6-§24, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§32a, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§39, LOV-1981-03-13-6-§40, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§51, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§52c, LOV-1981-03-13-6-§63, LOV-1981-03-13-6-§74, LOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§85, LOV-1981-03-13-6-§86, LOV-1981-03-13-6-§88, FOR-1983-07-08-1245, FOR-1986-05-16-1094, FOR-1993-06-11-785, FOR-2004-05-28-790, LOV-1974-05-31-17-§2 jf LOV-2012-03-16-12-§7, FOR-1974-09-06-14, LOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730
Kunngjort24.06.2004
Rettet16.09.2016 (§ 31-11)
KorttittelForurensningsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. juni 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v., lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2, delegeringsvedtak 6. september 1974 nr. 14, lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (produktkontrolloven) § 4, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 5, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 16, § 20, § 22, § 24, § 29, § 31, § 32a, § 33, § 39, § 40, § 49, § 51, § 52a, § 52c, § 63, § 74, § 81, § 85, § 86 og § 88, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245, delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094, delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785 og delegeringsvedtak 28. mai 2004 nr. 790.
Tilføyd hjemmel: Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 13, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 23. november 2007 nr. 1289, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20, § 26 og § 38, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 og delegeringsvedtak/kgl.res ift. kap. 5. Delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 1 (direktiv 75/716/EØF endret ved direktiv 87/219/EØF) og nr. 6 (direktiv 93/12/EØF endret ved direktiv 1999/32/EF), kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF), vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF), vedlegg XIII nr. 56i (direktiv 2000/59/EF endret ved direktiv 2002/84/EF, direktiv 2007/71/EF, direktiv 2010/65/EU og direktiv (EU) 2015/2087), vedlegg XX (direktiv 76/464/EØF, 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF endret ved direktiv 88/347/EØF og direktiv 90/415/EØF) og (direktiv 80/68/EØF endret ved direktiv 91/692/EØF), nr. 1ea (forordning (EF) nr. 1221/2009), nr. 1h (forordning (EF) nr. 166/2006), nr. 1f (direktiv 2010/75/EU), nr. 1i (direktiv 2004/35/EF endret ved direktiv 2006/21/EF og direktiv 2009/31/EF), nr. 2g (direktiv 96/61/EF), nr. 13 (direktiv 91/271/EØF endret ved direktiv 1998/15/EF), nr. 13d (direktiv 2000/69/EF), nr. 13e (direktiv 1999/30/EF), nr. 13cad (direktiv 2008/105/EF), nr. 14a (direktiv 96/62/EF), nr. 14c (direktiv 2008/50/EF), nr. 21ab (direktiv 1999/13/EF endret ved direktiv 2004/42/EF, direktiv 2008/112/EF), nr. 21ad (direktiv 1999/32/EF endret ved direktiv 2005/33/EF), nr. 21ag (direktiv 2002/3/EF), nr. 21ak (direktiv 2004/107/EF), nr. 21ar (direktiv 2001/81/EF), nr. 21at (direktiv 2009/31/EF), nr. 32g (direktiv 2002/49/EF) og direktiv 2008/50/EF.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 sep 2004 nr. 1293, 19 nov 2004 nr. 1497, 30 nov 2004 nr. 1535, 29 april 2005 nr. 405, 15 des 2005 nr. 1691, 24 jan 2006 nr. 119, 10 aug 2006 nr. 964, 15 des 2005 nr. 1691, 14 sep 2006 nr. 1098, 6 des 2006 nr. 1391, 29 des 2006 nr. 1666, 28 mars 2007 nr. 415, 24 mai 2007 nr. 699, 29 juni 2007 nr. 820, 12 nov 2007 nr. 1239, 8 mai 2008 nr. 439, 26 okt 2005 nr. 1272, 8 des 2008 nr. 1606, 5 feb 2009 nr. 186, 22 juni 2009 nr. 827, 17 sep 2009 nr. 1219, 14 des 2009 nr. 1649, 16 des 2009 nr. 1716, 18 jan 2010 nr. 47, 21 juni 2010 nr. 1073, 24 aug 2010 nr. 1291, 1 nov 2010 nr. 1394, 26 nov 2010 nr. 1513, 24 juni 2011 nr. 772, 28 nov 2011 nr. 1169, 1 jan 2012 nr. 11, 27 mars 2012 nr. 260, 27 mars 2012 nr. 302, 4 juni 2012 nr. 489, 13 juli 2012 nr. 756, 16 nov 2012 nr. 1072, 15 mars 2013 nr. 284, 3 juli 2013 nr. 856, 26 feb 2013 nr. 1055, 29 nov 2012 nr. 1462, 3 okt 2013 nr. 1201, 3 juli 2013 nr. 1009, 4 sep 2013 nr. 1060, 18 nov 2013 nr. 1378, 20 jan 2014 nr. 37, 19 des 2013 nr. 1757, 29 jan 2014 nr. 77, 13 juni 2014 nr. 739, 22 okt 2014 nr. 1338, 10 des 2014 nr. 1555, 17 nov 2014 nr. 1520, 8 des 2015 nr. 1452, 31 des 2015 nr. 1866, 26 juli 2016 nr. 950, 21 sep 2016 nr. 1097, 25 okt 2016 nr. 1252, 4 nov 2016 nr. 1340, 20 des 2016 nr. 1757, 31 mars 2017 nr. 435.
Rettelser: 01.07.2004 (del I første ledd), 12.05.2006, 15.11.2007 (EØS-henvisning), 21.01.2010 (§ 27-1, § 29-3, § 29-9, § 29-10, Vedlegg I), 01.11.2010 (Kapittel 7 vedlegg 2), 24.04.2012 (§ 7-6 tabellen), 28.08.2012 (pdf til kap. 38), 16.09.2016 (§ 31-11).