Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole

DatoFOR-2004-06-10-4887
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse01.08.2004
Sist endretFOR-2007-02-08-1848
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§8-2
Kunngjort02.09.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om masterstudiet i økonomi/adm., NHH

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Norges Handelshøyskole 10. juni 2004 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 3-11, § 4-2, § 4-5 og § 8-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 april 2005 og 8 des 2005 (ikke kunngjort i Norsk Lovtidend) og 8 feb 2007 nr. 1848 (kunngjort i sin helhet etter endringene).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for studenter som påbegynner masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole fra og med høstsemesteret 2004.

§ 2.Adgang til studiet for interne studenter

Interne studenter som har fullført og bestått bachelordelen av siviløkonomstudiet eller bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, med oppstart høsten 2003, ved Norges Handelshøyskole har rett til direkte overgang i det påfølgende semesteret til masterstudiet uten forutgående opptak og karakterkrav. Studentene må registrere overgang til masterstudiet på særskilt webskjema innen nærmere angitte frister.

Studenter som påbegynner den femårige siviløkonomutdanningen fra og med høstsemesteret 2004 må melde fra om når de påbegynner masterstudiet på særskilt webskjema innen nærmere angitte frister.

Programutvalget for masterutdanningen kan i særskilte tilfeller og etter nærmere angitte retningslinjer dispensere fra bestemmelsen om at bachelorstudiet må være fullført og bestått før masterstudier kan påbegynnes. Studenten kan uansett ikke gjenstå med mer enn 7,5 studiepoeng av bachelorstudiet. Retningslinjene for øvrig fremgår av Studiehåndboken.

Alternativt kan studentene ha et opphold i studiet mellom uttak av bachelorgraden og oppstart på masterstudiet. Denne muligheten gjelder for studenter tatt opp i bachelorstudiet fra og med høstsemesteret 2003. Oppholdet kan ha en varighet på inntil to år. Studenter som ønsker å benytte seg av muligheten til opphold plikter å gi melding om dette ved avslutning av bachelorstudiet, innen nærmere angitte frister. Ved tilbakekomst plikter studenten å gi melding på særskilt webskjema innen angitt frist for melding om overgang for det aktuelle semesteret.

Studenter som ikke benytter sin rett til direkte overgang til masterstudiet, eventuelt melder opphold mellom bachelor- og masterstudiet og ikke melder tilbakekomst innen to år etter fullført bachelorstudium, vil i senere semestre måtte søke ordinært opptak og vil bli likestilt med eksterne søkere.

§ 3.Adgang til studiet for eksterne søkere

For opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon gjelder forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høyskolens styre fastsetter antall studieplasser i medhold av lov om universiteter og høgskoler § 3-7.

Utfyllende regler om opptaksvilkår, søknadsfrister, behandling og rangering av søknader om opptak fastsettes av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) og vil fremgå av studieplanen.

§ 4.Opptaksnemnd

Opptaksnemnd oppnevnt av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) avgjør søknader om opptak.

§ 5.Studierett

For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens § 2 eller § 3.

Studieretten omfatter:

i)rett og plikt til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 8
ii)rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet og i samsvar med utdanningsplanen
iii)rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen og i samsvar med forskrift for eksamen ved Norges Handelshøyskole
iv)rett og plikt til veiledning
v)adgang til høyskolens undervisningslokaler, lesesaler og PC-rom, i samsvar med regler for bruk av disse.

Et vilkår for å beholde studieretten er at studenten har bekreftet sin utdanningsplan i studiets første semester.

Studieretten opphører normalt dersom alle eksamensforsøk i et emne er brukt uten at studenten har oppnådd bestått karakter, jf. § 14 i forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

Studieretten varer i inntil tre studieår etter opptakstidspunktet. I særlige tilfeller kan høyskolen innvilge ytterligere forlengelse av studieretten. Permisjon fra studiet kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden, som f.eks. sykdom, fødsel, gjennomføring av førstegangstjeneste. Permisjon innvilges normalt i inntil ett år.

Studieretten vil normalt komme til å opphøre dersom studentens studieprogresjon innebærer:

-ingen studiepoeng etter første semester
-mindre enn 15 studiepoeng etter andre semester.

Dersom en student mister studieretten på grunnlag av paragrafens tredje eller sjette ledd, kan studenten søke nytt opptak i masterstudiet, i henhold til gjeldende forskrift og studieplan. Studenter som mister studieretten på grunnlag av paragrafens fjerde eller femte ledd kan ikke søke opptak på nytt.

§ 6.Krav til mastergrad

Masterstudiet i økonomi og administrasjon har et omfang på 120 studiepoeng, og er normert til to års studietid. Graden master i økonomi og administrasjon tildeles på grunnlag av fullført masterstudium. Etter uttak av mastergraden kan studenten ikke lenger avlegge eksamen i emner som inngår i denne graden.

Studenter som tilfredsstiller følgende krav til fagkombinasjon ved opptak til masterstudiet:

-Metodefag: 24 studiepoeng (8 vt.)
-Samfunnsøkonomiske fag: 24 studiepoeng (8 vt.)
-Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (10 vt.)
-Administrasjonsfag: 24 studiepoeng (8 vt.)

kan tildeles sidetittelen siviløkonom i tillegg til master i økonomi og administrasjon: master i økonomi og administrasjon - siviløkonom. Programutvalget for masterutdanningen kan dispensere fra fagkravene innen visse rammer.

Vurdering om studenter med ikke-nordisk utdanningsbakgrunn oppfyller disse faglige betingelser foretas i forbindelse med opptaket.

Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Studiet omfatter:

-Obligatoriske og valgfrie emner tilsvarende 90 studiepoeng.
-Selvstendig arbeid tilsvarende 30 studiepoeng. Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med det selvstendige arbeidet.

Studieplanen for masterstudiet i økonomi og administrasjon angir grunnlaget for oppbygging av graden, og fastsetter:

-Studiets mål, innhold og organisering
-Hvilke kurs som undervises og som det kan avlegges eksamen i
-Faglig beskrivelse av kursene som inngår i studiet
-Eventuelle krav og anbefalinger til rekkefølge mellom enkeltkurs i studiet
-Pensumlitteratur, arbeids- og undervisningsformer
-Eventuelle krav til kursgodkjenning som vilkår for adgang til eksamen
-Vurderingsformer for de ulike kursene
-Tilrettelegging og retningslinjer for utvekslingsopphold
-Regler for innpassing av annen utdanning
-Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet.

Eventuelle endringer i studieplanen vedtas av Programutvalget for masterutdanningen.

§ 7.Vurdering

I hvert kurs skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen.

Dersom det i studieplanen er fastsatt spesielle krav til forkunnskaper eller til kursgodkjenning oppnådd på grunnlag av obligatorisk deltagelse i undervisning, skriftlige arbeider eller lignende, vil studenten bare ha rett til å fremstille seg til eksamen dersom disse kravene er oppfylt.

Det tillates at det selvstendige arbeidet utføres en gang. Gjentak av selvstendig arbeid tillates kun dersom det ikke er bestått karakter ved første forsøk. Det selvstendige arbeidet kan ikke ha vært vurdert tidligere som del av studier ved andre læresteder.

Øvrige bestemmelser relatert til eksamen er hjemlet i forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole.

§ 8.Utdanningsplan

Alle studenter som oppnår studierett i masterstudiet i økonomi og administrasjon skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Norges Handelshøyskole og den enkelte student, og har som hensikt å sikre at studenten skal nå sine læringsmål på normert tid. Planen skal inngås første semester i studiet, og bekreftes hvert semester, innen bestemte frister, som spesifisert i studieplanen.

§ 9.Fritak og innpass

Det kan gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for mastergraden dersom studieplanens krav er oppfylt gjennom tilsvarende eksamen eller prøve. Jf. for øvrig § 6.

Studentene kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs bestått ved utenlandsk lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av Norges Handelshøyskole.

For øvrig innvilges fritak kun på grunnlag av studier som er bestått før opptak på masterstudiet ved Norges Handelshøyskole. For studenter med intern overgang fra bachelorstudiet i økonomi og administrasjon innvilges fritak kun på grunnlag av studier som er bestått før studenten påbegynte den femårige siviløkonomutdanningen. Unntak fra dette er kurs som tas i forbindelse med samarbeidsavtaler mellom Norges Handelshøyskole og andre institusjoner i Norge.

Utfyllende regler om behandling av søknader om fritak og innpass kan gis av Programutvalget for masterutdanningen og vil fremgå av studieplanen.

§ 10.Vitnemål og karakterutskrift

For bestått mastergrad utferdiges et vitnemål som skal inneholde karakterer for hvert kurs og den relative vektleggingen av disse. Vitnemålet skal angi hvilket semester kandidaten er uteksaminert. Vilkåret for å få utskrevet vitnemål er at studieplanen er oppfylt og bestått.

Kurs som er innpasset fra andre læresteder angis på karakterutskriften som «fritatt».

Vitnemålet utstedes på norsk. For studenter som fullfører studiet med hovedprofil i International Business vil normalt vitnemålet bli utstedt på engelsk. Et eget vitnemålsvedlegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

Studenter kan på anmodning få utskrevet karakterutskrift etter avlagte eksamener. Karakterutskriften angir karakteren på de ulike kurs og den relative vektleggingen av disse. Dersom man har gjentak av eksamensprøver, føres kun den beste karakteren på vitnemålet eller karakterutskriften. En bestått karakter kan ikke fjernes fra karakterutskriften.

For kurs som er tatt utover studieplanens krav, utferdiges separat karakterutskrift.

§ 11.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2004.