Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole

DatoFOR-2004-06-10-4888
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse01.08.2004
Sist endretFOR-2008-06-12-1700
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§8-2
Kunngjort02.09.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om masterstudiet i regnskap/rev., NHH

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Norges Handelshøyskole 12. juni 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 3-11, § 4-2, § 4-5 og § 8-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2005 (ikke kunngjort i Norsk Lovtidend) og 12 juni 2008 nr. 1700 (kunngjort i sin helhet etter endringene).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for studenter som påbegynner masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole fra og med høstsemesteret 2004.

§ 2.Adgang til studiet for interne studenter

Interne studenter som har fullført og bestått bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole har rett til direkte overgang i det påfølgende semesteret til masterstudiet uten forutgående opptak og karakterkrav. Studentene må registrere overgang til masterstudiet på særskilt webskjema innen nærmere angitte frister.

For overgang til masterstudiet i regnskap og revisjon kreves forkunnskaper i rettslære og skatterett. Nærmere bestemmelser vedrørende forkunnskapskrav fremgår av opptaksreglene og er vedtatt av Programutvalget for masterutdanningen (PMU).

PMU kan i særskilte tilfeller og etter nærmere angitte retningslinjer dispensere fra bestemmelsen om at bachelorstudiet må være fullført og bestått før masterstudier kan påbegynnes. Studenten kan uansett ikke gjenstå med mer enn 7,5 studiepoeng av bachelorstudiet. Retningslinjene for øvrig fremgår av Studiehåndboken.

Alternativt kan studentene ha et opphold i studiet mellom uttak av bachelorgraden og oppstart på masterstudiet. Oppholdet kan ha en varighet på inntil to år. Studenter som ønsker å benytte seg av muligheten til opphold plikter å gi melding om dette ved avslutning av bachelorstudiet, innen nærmere angitte frister. Ved tilbakekomst plikter studenten å gi melding på særskilt webskjema innen angitt frist for melding om overgang for det aktuelle semesteret.

Studenter som ikke benytter sin rett til direkte overgang til masterstudiet, eventuelt melder opphold mellom bachelor- og masterstudiet og ikke melder tilbakekomst innen to år etter fullført bachelorstudium, vil i senere semestre måtte søke ordinært opptak og vil bli likestilt med eksterne søkere.

§ 3.Adgang til studiet for eksterne søkere

For opptak til masterstudiet i regnskap og revisjon gjelder forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høyskolens styre fastsetter antall studieplasser i medhold av lov om universiteter og høgskoler § 3-7.

Utfyllende regler om opptaksvilkår, søknadsfrister, behandling og rangering av søknader om opptak fastsettes av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) og vil fremgå av studieplanen.

§ 4.Opptaksnemnd

Opptaksnemnd oppnevnt av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) avgjør søknader om opptak.

§ 5.Studierett

For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens § 2 eller § 3.

Studieretten omfatter:

i)rett og plikt til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 7
ii)rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet og i samsvar med utdanningsplanen
iii)rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen og i samsvar med forskrift for eksamen ved Norges Handelshøyskole
iv)rett til veiledning
v)adgang til høyskolens undervisningslokaler, lesesaler og PC-rom, i samsvar med regler for bruk av disse.

Et vilkår for å beholde studieretten er at studenten har bekreftet sin utdanningsplan i studiets første semester.

Studieretten vil normalt komme til å opphøre dersom studentens studieprogresjon innebærer ingen studiepoeng etter andre semester.

Studieretten opphører normalt dersom alle eksamensforsøk i et emne er brukt uten at studenten har oppnådd bestått karakter, jf. § 14 i forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

Studieretten varer i inntil tre studieår etter opptakstidspunktet. I særlige tilfeller kan høyskolen innvilge ytterligere forlengelse av studieretten. Permisjon fra studiet kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden, som f.eks. sykdom, fødsel, gjennomføring av førstegangstjeneste. Permisjon innvilges normalt i inntil ett år.

Dersom en student mister studieretten kan studenten på nytt søke opptak i masterstudiet, i henhold til gjeldende forskrift og studieplan.

§ 6.Krav til mastergrad

Masterstudiet i regnskap og revisjon har et omfang på 120 studiepoeng, og er normert til to års studietid. Graden master i regnskap og revisjon tildeles på grunnlag av fullført masterstudium.

Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Følgende gjelder for studenter tatt opp på masterstudiet i regnskap og revisjon fra og med høst 2008

Studiet består av bedriftsøkonomiske kurs 30 studiepoeng i første semester, selvstendig arbeid 30 studiepoeng i andre semester og profesjonsdel tilsvarende 60 studiepoeng tredje- og fjerde semester.

I første semester skal det velges fire bedriftsøkonomiske kurs innenfor kurstilbudet på masterstudiet i regnskap og revisjon.

Det selvstendige arbeidet i andre semester består av skriftlige enkeltarbeider innenfor fagområdene til kursene som ble valgt første semester. Nærmere retningslinjer fastsettes av Programutvalget for masterutdanningen (PMU).

Profesjonsdelen omfatter følgende emner:

-Juss
-Skatterett
-Regnskap
-Revisjon
-Verdsettelse.

Bedriftsøkonomiske kurs og det selvstendige arbeidet må være fullført og bestått før studenter kan påbegynne profesjonsdelen. Det vil heller ikke være anledning til å gjøre gjentak av eksamen fra første- og/eller andre semester når profesjonsdelen er påbegynt. Unntatt fra sperren mot gjentak er studenter som tas opp i studiet fra høsten 2009 og som ikke har oppnådd karakteren C eller bedre i kurset. 

Følgende gjelder for studenter tatt opp på masterstudiet i regnskap og revisjon fra og med høst 2004 tom påbegynnelse av profesjonsdelen høst 2007

Studiet består av en profesjonsdel tilsvarende 90 studiepoeng og en breddemodul tilsvarende 30 studiepoeng.

Profesjonsdelen omfatter følgende emner:

-Rettslære
-Skatterett
-Regnskap
-Revisjon I
-Revisjon II.

Breddemodulen omfatter følgende emner:

-Valgfrie økonomisk administrative emner.

Selvstendig arbeid gjennomføres i forbindelse med de ulike emnene i studiet. 

Følgende gjelder alle studenter i masterstudiet i regnskap og revisjon

Studieplanen for masterstudiet i regnskap og revisjon angir grunnlaget for oppbygging av graden, og fastsetter:

-Studiets mål, innhold og organisering
-Hvilke kurs som undervises og som det kan avlegges eksamen i
-Faglig beskrivelse av kursene som inngår i studiet
-Eventuelle krav og anbefalinger til rekkefølge mellom enkeltkurs i studiet
-Pensumlitteratur, arbeids- og undervisningsformer
-Eventuelle krav til kursgodkjenning som vilkår for adgang til eksamen
-Vurderingsformer for de ulike kursene
-Regler for innpassing av annen utdanning
-Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet.

Eventuelle endringer i studieplanen og overgangsordninger vedtas av Programutvalget for masterutdanningen (PMU).

§ 7.Vurdering

I hvert emne skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen.

Dersom det i studieplanen er fastsatt spesielle krav til forkunnskaper eller til kursgodkjenning oppnådd på grunnlag av obligatorisk deltagelse i undervisning, skriftlige arbeider eller lignende, vil studenten bare ha rett til å fremstille seg til eksamen dersom disse kravene er oppfylt.

Det tillates at det selvstendige arbeidet utføres en gang. Gjentak av selvstendig arbeid tillates kun dersom det ikke er bestått karakter ved første forsøk. Selvstendige arbeider som leveres ved NHH kan ikke ha vært vurdert tidligere som del av studier ved andre læresteder.

Øvrige bestemmelser relatert til eksamen er hjemlet i forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole.

§ 8.Utdanningsplan

Alle studenter som oppnår studierett i masterstudiet i regnskap og revisjon skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Norges Handelshøyskole og den enkelte student, og har som hensikt å sikre at studenten skal nå sine læringsmål på normert tid. Planen skal inngås første semester i studiet, og bekreftes hvert semester, innen bestemte frister, som spesifisert i studieplanen.

§ 9.Fritak og innpass

Det kan gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for mastergraden dersom studieplanens krav er oppfylt gjennom tilsvarende eksamen eller prøve.

Enkelte søkergrupper kan gis fritak for de to første semestrene, eller deler av disse. Utfyllende regler om fritak fastsettes av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) og vil fremgå av opptaksreglene.

For øvrig innvilges fritak kun på grunnlag av studier som er bestått før opptak på masterstudiet ved Norges Handelshøyskole. For studenter med intern overgang fra bachelorstudiet i økonomi og administrasjon innvilges fritak kun på grunnlag av studier som er bestått før studenten påbegynte den femårige siviløkonomutdanningen.

Utfyllende regler om behandling av søknader om fritak og innpass gis av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) og vil fremgå av studieplanen.

§ 10.Vitnemål og karakterutskrift

For bestått mastergrad utferdiges et vitnemål som skal inneholde karakterer for hvert emne og den relative vektleggingen av disse. Vitnemålet skal angi hvilket semester kandidaten er uteksaminert. Vilkåret for å få utskrevet vitnemål er at studieplanen er oppfylt og bestått.

Emner som er innpasset fra andre læresteder angis på karakterutskriften som «fritatt».

Vitnemålet utstedes på norsk. Et eget vitnemålsvedlegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

Studenter kan på anmodning få utskrevet karakterutskrift etter avlagte eksamener. Karakterutskriften angir karakteren på de ulike emner og den relative vektleggingen av disse. Dersom man har gjentak av eksamensprøver, føres kun den beste karakteren på vitnemålet eller karakterutskriften.

For emner som er tatt utover studieplanens krav, utferdiges separat karakterutskrift.

§ 11.Uttak av grader

Studenter som allerede har gjennomført høyere revisorstudium (HRS) og tatt ut en MBA grad kan ikke tildeles graden master i regnskap og revisjon.

§ 12.Dispensasjon fra forskriften

Programutvalget for masterutdanningen (PMU) gis adgang til å dispensere fra forskriftens § 5.

§ 13.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2004.