Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt

DatoFOR-2004-06-18-913
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 7 (Vedlegg)
Ikrafttredelse01.07.2004, 01.01.2005
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1986-01-31-228
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§48a, LOV-1981-05-29-38-§49, LOV-1981-05-29-38-§49a
Kunngjort22.06.2004
Rettet20.02.2014 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om ivaretakelse av dødt vilt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48a, § 49 og § 49a. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EF) nr. 213/2011 og forordning (EF) nr. 623/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 25 nov 2004 nr. 1504, 26 okt 2009 nr. 1303, 16 des 2009 nr. 1799, 19 des 2013 nr. 1757.
Rettelser: 20.02.2014 (EØS-henvisninger).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Ivaretakelsen av dødt vilt skal skje på en måte som sikrer vernet av viltet, fremmer vitenskapelige, museale og andre offentlige formål, og samtidig ivaretar hensynet til preparantyrket som næring.

Alle som har eller får eiendomsrett til dødt vilt skal kunne disponere over dette til preparering i medhold av og i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor det stedlige virkeområde til lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet.

Forskriften omfatter alt dødt vilt som er Viltfondets eller andres eiendom etter lovbestemmelse eller reglene i denne forskrift. Bestemmelsene gjelder både egg og vilt og preparater av vilt, skinn av fugler og pattedyr, og tilsvarende når slike innføres fra utlandet til Norge.

Viltarter angitt i vedlegget til forskriften og som er innført fra utlandet til Norge omfattes også av plikten til registrering og merking.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med følgende begreper:

a)Registreringspliktig vilt: Døde individer av viltarter som Viltfondet etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 48 hevder eiendomsretten til, og som skal føres i et sentralt register før det kan prepareres. De arter som er registreringspliktige fremgår av vedlegget til denne forskrift.
b)Merkepliktig vilt: Registreringspliktig vilt som skal merkes med godkjent merke etter preparering. De arter som er merkepliktige fremgår av vedlegg til denne forskrift.
c)Preparering: All bearbeiding av dødt vilt med sikte på varig konservering. Koking og bleking av hodeskaller av lovlig jaktbytte omfattes ikke av begrepet preparering. Det samme gjelder buntmaker- og garverivirksomhet.
d)Ervervsmessig preparering: Enhver preparering mot gjenytelse, herunder ethvert salg eller annen overføring av eiendomsretten til vilt som preparanten selv har preparert.

Kapittel 2. Ivaretakelse av registreringspliktig vilt

§ 4.Registreringspliktige viltarter

Alt registreringspliktig vilt skal disponeres over av Viltfondet v/Direktoratet for naturforvaltning til offentlige museale og vitenskapelige formål. Direktoratet kan tilgodese andre interesser når særlige forhold tilsier det.

Hvor Viltfondet ikke hevder eiendomsretten til eksemplarer av dødt vilt, tilfaller eiendomsretten finneren, eller den som har foretatt slik lovlig avliving som gir eiendomsrett til det felte vilt.

Den som tar hånd om fallvilt av arter som Viltfondet hevder eiendomsrett til plikter å rapportere dette til kommunen, samt å ta vare på viltet på en forsvarlig måte ved innpakking og innfrysing.

Dersom finneren ønsker å beholde vilt som Viltfondet hevder eiendomsretten til, plikter han å ta vare på det slik at det ikke blir ødelagt. Viltet skal leveres til autorisert preparant innen 4 uker etter at det ble funnet.

Vilt som ved undersøkelser viser seg å være ulovlig avlivet, skal inndras til fordel for Viltfondet. Dette gjelder alt vilt mottatt for preparering, og inntil preparatet leveres ut.

Kapittel 3. Autorisasjon av preparanter og preparantens plikter

§ 5.Krav om autorisasjon for å utøve preparantyrket

Det kreves autorisasjon fra Direktoratet for naturforvaltning for å foreta ervervsmessig preparering av vilt samt preparering av registreringspliktig vilt. Autorisasjon kan bare utstedes til enkeltpersoner, ikke til selskaper eller andre sammenslutninger.

Den som preparerer vilt som lærling, kan gjøre dette uten autorisasjon når dette skjer i samsvar med den tilsynsplikten som en godkjent lærlingbedrift har for lærlingen i henhold til lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, jf. kapitlene 3, 4 og 12.

For søknad om autorisasjon etter denne bestemmelse, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være to måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse skal anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke.

0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1799 (i kraft 28 des 2009).
§ 6.Autorisasjon for preparering av vilt

Autorisasjon skal utstedes den som har avlagt og bestått svenneprøve i taxidermistfaget etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, jf. kapitlene 3, 4 og 12.

Autorisasjon skal også utstedes til statsborger som omfattes av EØS-avtalen og derved EUs direktiv 2005/36/EF i den grad vedkommende tilfredsstiller vilkårene i direktivet.

Autorisasjon kan også utstedes den som har avlagt prøve i annet land som tilsvarer nivået i norsk svenneprøve.

Direktoratet for naturforvaltning kan sette nærmere vilkår for å få autorisasjon.

Direktoratet for naturforvaltning kan nekte å utstede autorisasjon til den som er straffet for overtredelse av viltlovgivningen.

0Endret ved forskrift 26 okt 2009 nr. 1303.
§ 7.Tilsyn og kontroll med preparantvirksomhet

Direktoratet for naturforvaltning, eller den direktoratet bemyndiger, kan føre tilsyn med autoriserte preparanter, herunder kontrollere vilt som oppbevares.

Kapittel 4. Registrering og merking av dødt vilt

§ 8.Registrerings- og merkeplikt for dødt vilt

Direktoratet for naturforvaltning bestemmer hvilke arter som skal registreres. Alt vilt av registreringspliktige viltarter skal registreres i et sentralt dataregister opprettet av direktoratet. Autorisert preparant skal foreta denne registreringen senest innen 3. - tredje - virkedag etter at viltet er mottatt.

Direktoratet bestemmer hvilke egg og eggsamlinger av fuglearter det ikke er tillatt å samle egg fra, som skal registreres i dataregisteret. Eier eller besitter av slike egg er ansvarlig for å melde fra om slike egg/eggsamlinger til direktoratet.

Direktoratet bestemmer hvilke arter som skal merkes. Autorisert preparant skal merke preparater av disse viltarter med merker fastsatt av direktoratet.

Merkene skal være permanent festet til viltet. Preparater skal være registrert og merket før preparatet utleveres fra preparant. Det er forbudt å fjerne merket fra et preparat uten tillatelse fra direktoratet.

Direktoratet fastsetter ved forskrift hvilke arter av vilt som skal merkes med tilbakevirkende kraft, og i hvilket tidsrom slik merking skal skje. Eldre dødt eller preparert vilt og egg og eggsamlinger registreres og merkes av autorisert preparant, direktoratet eller den direktoratet bemyndiger.

Dødt vilt og preparater av disse artene som ikke er registrert og merket i henhold til denne forskrift, er Viltfondets eiendom. Slikt vilt og preparater kan ikke lovlig oppbevares uten at man godtgjør å ha nødvendig tillatelse til å oppbevare det enkelte egg, eggsamling og preparat.

Direktoratet kan etter søknad frita museale, vitenskapelige eller tilsvarende institusjoner fra plikten til registrering og merking av dødt vilt.

0Endret ved forskrift 25 nov 2004 nr. 1504 (i kraft 1 jan 2005).
§ 9.Oppbevaring av deler av vilt i preparantverksted

Autorisert preparant kan på sitt arbeidssted likevel oppbevare deler av vilt som nyttes i prepareringsformål uten at det registreres eller merkes.

§ 10.Krav til merkingen av preparatet

For merkepliktige arter skal preparanten merke preparatet med mikrochip slik Direktoratet for naturforvaltning bestemmer. På preparater av pattedyr skal merket festes i nakken. På fugler skal merket festes på ryggen mellom vingene. For andre arter bestemmer direktoratet hvordan merkingen skal skje.

I tillegg til mikrochip kan preparatet være merket med et synlig merke.

0Endret ved forskrift 25 nov 2004 nr. 1504 (i kraft 1 jan 2005).
§ 11.Gebyr

For preparater som både registreres og merkes skal eier av viltet betale gebyr som fastsettes av Klima- og miljødepartementet.

Før preparanten utleverer merkepliktig vilt som er preparert, jf. § 10, skal dokumentasjon på betalt gebyr for registrering og merking foreligge.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12.Registrering av eierskifte for registrerte og merkede preparater

Den som selger eller overfører eiendomsretten for et registrert og merket preparat plikter innen fire uker å melde fra om overdragelsen på slik måte som bestemmes av Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 25 nov 2004 nr. 1504 (i kraft 1 jan 2005).

Kapittel 5. Klageadgang, straff og ikrafttreden

§ 13.Klage

Enkeltvedtak etter bestemmelsene i kap. 3 om autorisasjon, samt vedtak etter § 8 siste ledd i denne forskriften kan påklages i samsvar med forvaltningslovens regler.

§ 14.Dispensasjon

Direktoratet for naturforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i § 5, § 6, og § 10.

§ 15.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter viltloven § 56.

§ 16.Endringer i forskriften

Direktoratet for naturforvaltning kan vedta endringer i denne forskrift.

§ 17.Ikrafttredelse og oppheving

Forskriftens kapittel 3 om autorisasjon av preparanter trer i kraft 1. juli 2004. Fra samme tidspunkt oppheves § 1, § 2, § 3, § 5 og § 8 i forskrift 31. januar 1986 nr. 228 om autorisasjon av preparanter. For øvrig trer forskriften i kraft fra 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. januar 1986 nr. 228 om autorisasjon av preparanter i sin helhet.

Vedlegg til forskrift om ivaretakelse av dødt vilt 

Artsliste

ArtRegistrerings-
pliktig
Merke-
pliktig
Kommentar
Insektetere
Piggsvin
Liten dvergspissmusX
DvergspissmusX
LappspissmusX
TaigaspissmusX
Vanlig spissmusXHar med alle spissmus og flaggermus fordi de er vanskelig å skille fra hverandre
VannspissmusX
Flaggermus
VannflaggermusXX
BørsteflaggermusXX
SkjeggflaggermusXX
BrandtflaggermusXX
SkimmelflaggermusXX
NordflaggermusXX
StorflaggermusXX
DvergflaggermusXX
TrollflaggermusXX
LangøreflaggermusXX
BredøreflaggermusXX
Haredyr
Kanin
Sørhare
Hare
Gnagere
Ekorn
Bever
Skoglemen
Lemen
Rødmus
Klatremus
Gråsidemus
Vånd
Bisamrotte
Markmus
Østmarkmus
Fjellrotte
DvergmusX
Stor skogmus
Liten skogmus
SvartrotteX
Rotte
Husmus
BjørkemusX
Rovdyr
UlvXX
Mårhund
Rev
FjellrevXX
BjørnXX
IsbjørnX
Røyskatt
Snømus
Mink
IlderX
Mår
JervXX
Grevling
OterX
GaupeXX
Partåede hovdyr
Villsvin
Dåhjort
Hjort
Elg
Rådyr
Villrein
MoskusfeX
Lommer
SmålomX
StorlomX
IslomX
GulnebblomX
Lappedykkere
DvergdykkerX
ToppdykkerX
HorndykkerX
SvarthalsdykkerX
GråstrupedykkerX
Stormfugler
Havhest
HavsvaleX
StormsvaleX
GrålireX
HavlireX
Pelikanfugler
HavsuleX
Storskarv
Storskarv P.c. sinesis
Toppskarv
Storkefugler
Gråhegre
Andefugler
Knoppsvane
SangsvaneX
SædgåsX
Kortnebbgås
Tundragås
DverggåsXXTilbakemerking
Grågås
Snøgås
Stripegås
Kanadagås
Hvitkinngås
Ringgås (Branta bernicla hrota)XX
GravandX
Mandarinand
Brunnakke
SnadderandX
Krikkand
Stokkand
StjertandX
KnekkandX
SkjeandX
TaffelandX
Toppand
BergandX
Ærfugl
PraktærfuglX
StellerandX
Havelle
Svartand
SjøorreX
Kvinand
LappfiskandX
Siland
Laksand
Haukefugler
VepsevåkXX
HavørnXXTilbakemerking
SivhaukXX
MyrhaukXX
HønsehaukXX
SpurvehaukX
FjellvåkX
MusvåkX
KongeørnXXTilbakemerking
FiskeørnXX
Falkefugler
TårnfalkX
DvergfalkX
LerkefalkX
JaktfalkXXTilbakemerking
VandrefalkXXTilbakemerking
Hønsefugler
Jerpe
Lirype
Fjellrype
Orrfugl
Storfugl
RapphøneX
VaktelX
Fasan
Tranefugler
VannrikseX
MyrrikseX
ÅkerrikseXX
Sivhøne
Sothøne
TraneX
Tjeld
AvosettX
DvergloX
Sandlo
BoltitX
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Tundrasnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Myrsnipe C. a. schinziiXX
Myrsnipe C. a. alpina
FjellmyrløperXX
Brushane
KvartbekkasinX
Enkeltbekkasin
DobbeltbekkasinXX
Rugde
SvarthalespoveX
LappspoveX
SmåspoveX
Storspove
SotsnipeX
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Steinvender
SvømmesnipeX
PolarjoX
TyvjoX
FjelljoX
StorjoX
DvergmåkeX
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Sildemåke L. f. fuscusXX
Sildemåke L. f. intermedius
Sildemåke L. f. graellsii
Gråmåke
Grønlandsmåke
Polarmåke
Svartbak
RosenmåkeX
Krykkje
IsmåkeX
RovterneX
SplitterneX
Makrellterne
Rødnebbterne
DvergterneX
LomviX
PolarlomviX
AlkeX
Teist
Alkekonge
LundeX
Duefugler
Klippedue C. l. var domestica
SkogdueX
Ringdue
TyrkerdueX
Gjøkfugler
Gjøk
Ugler
HubroXX
SnøugleXXTilbakemerking
HaukugleX
SpurveugleX
KattugleX
SlagugleXXTilbakemerking
LappugleXXTilbakemerking
HornugleX
JordugleX
PerleugleX
Nattravner
NattravnXX
Seilere
Tårnseiler
Råkefugler
IsfuglX
HærfuglX
Spettefugler
VendehalsX
GråspettX
GrønnspettX
SvartspettX
Flaggspett
HvitryggspettXX
DvergspettX
TretåspettX
Spurvefugler
TrelerkeX
Sanglerke
FjellerkeXX
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
LappiplerkeX
Skjærpiplerke
Gulerle
Gulerle M. f. flavaXX
Gulerle M. f. flavissimaXX
Gulerle M. f. thunbergiX
VintererleX
Linerle
Linerle M. a. alba
Linerle M. a. yarrelliiX
Sitronerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
NattergalX
Blåstrupe
SvartrødstjertX
Rødstjert
Buskskvett
SvartstrupeX
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Duetrost
GresshoppesangerX
ElvesangerX
TrostesangerX
Sivsanger
MyrsangerX
RørsangerX
BusksangerX
Gulsanger
HauksangerX
MøllerX
TornsangerX
HagesangerX
Munk
ØstsangerX
LappsangerX
BøksangerX
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
DvergfluesnapperX
Svarthvit Fluesnapper
SkjeggmeisX
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
LappmeisX
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
PungmeisX
PirolX
TornskateX
VarslerX
Nøtteskrike
Lavskrike
Skjære
NøttekråkeX
Kaie
KornkråkeX
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
BergiriskX
Gråsisik
Gråsisik C. f. flammea
Brunsisik
Polarsisik
BåndkorsnebbX
Grankorsnebb
Furukorsnebb
RosenfinkX
KonglebitX
Dompap
KjernebiterX
Lappspurv
Snøspurv
Gulspurv
HortulanXX
VierspurvX
DvergspurvX
Sivspurv
Skjellkrypdyr
Firfisle
SlettsnokXX
BuormX
HoggormX
StålormX
Amfibier
Vanlig frosk
SpissnutefroskX
DamfroskXX
PaddeX
Stor salamanderXX
Liten salamanderXX
Alle fugleeggXX
Fallvilt av viltarter som ikke har fast tilhold eller reproduserer i Norge, men som finnes dødt innenfor forskriftens stedlige virkeområdeX
 
0Endret ved forskrift 25 nov 2004 nr. 1504 (i kraft 1 jan 2005).