Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

DatoFOR-2004-07-06-1101
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 11
Ikrafttredelse01.09.2004
Sist endretFOR-2013-04-11-354
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§10-38a, LOV-1993-06-11-101-§11-2, FOR-2004-06-25-989
Kunngjort09.07.2004
KorttittelForskrift om minstestørrelse, forsikringssummer

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 6. juli 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-38a tredje ledd og § 11-2, jf. delegeringsvedtak 25. juni 2004 nr. 989.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66l (forordning (EF) nr. 785/2004, som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 des 2004 nr. 1537, 10 juni 2005 nr. 535, 11 april 2013 nr. 354.

§ 1.Formål og forskriftens virkeområde

Formålet med denne forskriften er å sikre at alle luftfartøy som brukes til luftfart innenfor norsk område til enhver tid innehar de nødvendige forsikringer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

Med unntak av § 7 gjelder denne forskrift ikke innenfor virkeområdet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004, som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010, om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2005 nr. 535 (i kraft 1 juli 2005), 11 april 2013 nr. 354.
§ 2.Forsikringsplikt

For luftfartøy som brukes til luftfart innenfor norsk område skal det foreligge forsikring eller annen sikkerhetsstillelse til dekning av erstatningsplikt som omhandlet i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.

Bevis for gyldig forsikring for tredjemannsansvaret og passasjeransvaret må til enhver tid kunne fremlegges ved forespørsel.

§ 3.Passasjeransvaret

Enhver som benytter luftfartøy, ervervsmessig eller privat, må ha tegnet forsikring eller ha annen sikkerhetsstillelse dekkende minimum 250.000 SDR for hver passasjer i det tilfelle at passasjer(er) blir drept eller skadd på legeme eller helbred.

§ 4.Tredjemannsansvaret

Forsikring eller annen sikkerhetsstillelse skal minst være av en slik størrelse som angitt nedenfor:

Luftfartøyets maksimale startvekt i kilo (MTOM):Minimumsforsikring (mill. SDR)
< 500 kg0,75
< 1.000 kg1,5
< 2.700 kg3
< 6.000 kg7
< 12.000 kg18
< 25.000 kg80
< 50.000 kg150
< 200.000 kg300
< 500.000 kg500
> 500.000 kg700
0Endret ved forskrift 1 des 2004 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2005).
§ 5.Garantierklæring

I tilslutning til forsikring for tredjemann må det for norskregistrerte luftfartøyer være deponert i Luftfartstilsynet en garantierklæring fra forsikringsselskap på 500.000 NOK. Slik garantierklæring står ved lag inntil 2 måneder etter at skriftlig oppsigelse er mottatt i Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet kan etter søknad frita fra plikten til å innlevere slik erklæring.

§ 6.Tilbakekall

Dersom et norskregistrert luftfartøy ikke er forsikret i henhold til denne forskrift kan Luftfartstilsynet trekke tilbake luftfartøyets luftdyktighetsbevis.

§ 7.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 785/2004 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66l (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004, som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010) om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører) gjelder som forskrift, med den EØS-tilpasning som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Forordningen nevnt i første punktum gjelder også for befordring uten vederlag.

0Tilføyd ved forskrift 11 april 2013 nr. 354.
§ 8.Ikrafttredelse - Gjennomføringsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. september 2004.

Fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrift 11. juli 1973 om minstestørrelsen på forsikringssummene i forbindelse med forsikringsplikten vedrørende tredjemannsansvaret.
-Bestemmelse 18. november 1961 om forsikringsplikt vedrørende tredjemannsansvaret.
0Endret ved forskrift 11 april 2013 nr. 354 (tidligere § 7).