Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge.

DatoFOR-2004-07-14-1123
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 11
Ikrafttredelse01.09.2004
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-29-1595
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort16.07.2004
KorttittelForskrift om innførsel av hundesæd til Norge

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. juli 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matvareproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. 1 (direktiv 92/65/EØF).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer ved innførsel av hundesæd.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder innførsel av hundesæd til Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Forskriften gjelder ikke for innførsel av hundesæd til godkjente institusjoner, institutter eller sentra (jf. forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoner til og fra godkjente anlegg).

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1. Land innenfor EØS:Land som er medlem av Den europeiske union (EU) eller som ved EØS-avtale har inngått avtale med EU om handel med levende dyr, sæd, egg og embryoner.
2. Privat innførsel:Innførsel i regi av privatperson av sæd som ikke skal videreselges eller videreformidles, men brukes til inseminering av privateid hund.
3. Kommersiell innførsel:Innførsel av sæd som skal videreselges eller videreformidles eller som skal brukes til studier eller analyser.

Kapittel II. Generelle vilkår

§ 4.Innførselsvilkår

Privat innførsel av hundesæd med opprinnelse i, eller lovlig innført til, land innenfor EØS er tillatt uten hensyn til bestemmelsene i denne forskrift.

Kommersiell innførsel av hundesæd med opprinnelse i, eller lovlig innført til, land innenfor EØS er tillatt dersom betingelsene i denne forskrifts kapittel II og IV er oppfylt.

Privat og kommersiell innførsel av hundesæd med opprinnelse i land utenfor EØS er tillatt dersom betingelsene i denne forskrifts kapittel II, III og IV er oppfylt.

§ 5.Identitetsmerking

Hund som det skal uttas sæd fra, skal på tidspunktet for sæduttak og eventuell vaksinasjon og blodprøvetaking, være identitetsmerket med tatovering eller med mikrochip.

Hundens identitetsnummer skal være oppgitt i samtlige dokumenter som kreves i medhold av denne forskriften.

§ 6.Oppbevaring og merking

Sæden skal oppbevares i støtsikker beholder. Forsendelsen skal være forseglet og merket på en slik måte at det fremgår hvilken hund sæden stammer fra.

§ 7.Helsesertifikat

Sæden skal følges av et helsesertifikat som er undertegnet av autorisert veterinær ansvarlig for sæduttaket.

Helsesertifikatet skal utstedes på et standardformular som er utarbeidet etter modellen som er vist i vedlegg A til denne forskrift.

Helsesertifikatet skal være basert på klinisk undersøkelse av hunden, og skal bekrefte

a)dato for sæduttak
b)identitetsmerket til hunden sæden er tatt ut fra
c)at hunden ikke viser tegn til smittsom sjukdom
d)at sæden ikke kommer fra en hunderase som er forbudt innført i henhold til midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder
e)at hunden har fått de vaksiner som kreves i medhold av denne forskriften (gjelder bare ved innførsel fra land utenfor EØS)
f)at det er tatt blodprøve av hunden før sæduttaket som er undersøkt med tilfredsstillende resultat, jf. § 9 og § 10 (gjelder bare ved innførsel fra land utenfor EØS).

Bekreftelse av vaksiner og laboratorieresultat i henhold til bokstav e) og f) skal baseres på originale vaksinasjons- og laboratorieattester. I tillegg skal sæden følges av en egenerklæring fra donoreier som bekrefter at hunden ikke har vært brukt i naturlig paring i tidsrommet mellom blodprøveuttak og sæduttak, jf. § 101.

§ 8.Grensekontroll og varsling

Privat og kommersiell innførsel av sæd fra land utenfor EØS-området og kommersiell innførsel av sæd fra land innenfor EØS skal skje i henhold til gjeldende tilsyns- og kontrollforskrifter.1

1Forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS, og forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

Kapittel III. Tilleggskrav ved innførsel fra land utenfor EØS-området

§ 9.Vaksinasjon mot eller testing for leptospirose

Hund som sæden uttas fra, som kommer fra land utenfor EØS-området, skal i løpet av de siste 365 dager før sæduttak være vaksinert mot leptospirose (Leptospira interrogans, serovars canicola og icterohaemorrhagiae) med vaksine godkjent i avsenderlandet, eller i løpet av de siste 21 dager være undersøkt serologisk med mikroskopisk agglutinasjonstest (MAT) med henblikk på leptospirose. Resultatet av testen skal for en uvaksinert hund være mindre enn 50% agglutinasjon ved en 1:30 fortynning og for en vaksinert hund være mindre enn 50% agglutinasjon ved en 1:300 fortynning.

Sæduttak skal ikke skje tidligere enn 30 dager etter vaksinasjonen. Dersom grunnimmunisering består av to vaksinasjoner, skal fristen på 30 dager regnes fra første vaksinasjon. Ved revaksinasjon innen 365 dager kan sæduttak skje umiddelbart etter vaksinasjon. Dersom det er mer enn 365 dager siden forrige vaksinasjon skal sæduttak ikke skje tidligere enn 30 dager etter revaksinasjon.

§ 10.Testing for brucellose

Hund som sæden uttas fra, som kommer fra land utenfor EØS-området, skal før uttak være testet serologisk for brucellose (Brucella canis) med negativt resultat. Blodprøven skal være tatt i løpet av de siste 21 dager før uttak. Hunden skal ikke brukes i naturlig paring i tidsrommet mellom blodprøveuttak og sæduttak.

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Bruksrestriksjoner og meldeplikt

Hunder som insemineres med den innførte sæden, skal ikke pares naturlig i samme brunstperiode.

Dersom hunden aborterer, skal importør straks melde fra om dette til Mattilsynet. Importør skal påse at kastefostre og eventuelle fosterhinner tas vare på.

§ 12.Utgifter

Alle utgifter i forbindelse med innførselen er det offentlige uvedkommende.

§ 13.Dispensasjon

Mattilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 14.Tiltak

Dersom vilkårene for innførsel etter denne forskriften ikke er oppfylt kan Mattilsynet fatte vedtak om at sæden skal tilbakeføres eller beslaglegges og destrueres.

§ 15.Straffebestemmelser

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes etter lov 19. desember 2003 nr. 124 (matloven) § 23.

§ 16.Ikrafttredelse og overgangsordning

Denne forskriften trer i kraft 1. september 2004. Fra samme dato oppheves forskrift 29. desember 2000 nr. 1595 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge.

Vedlegg A 

CERTIFICATE

FOR IMPORT OF DOG SEMEN TO NORWAY 

Country of dispatch:
_______________________________________ 

I. Identification of the donor animal

Registrated nameBreedIdentification number (chip or tattoo)Date of collection
 

II. Origin and destination of the semen

Number of strawsIdentification of the straws/container

 

III. Origin and destination of the semen 

Name and address of the importer:____________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Name and address of exporter:____________________________________________

_______________________________________

_______________________________________
 

IV. Owners statement (if required)

I, the owner of the donor dog, certify that the dog has not been used for natural service in the period between the blood sampling(s) and the semen collection. 

Done at: _______________________________ Date: ___________________ 

Signature: ____________________________________________ 

V. Health Certificate 

I, the undersigned authorised veterinarian responsible for the semen collection, certify that the donor dog with identification number 

_______________________________________ 

1.does not show clinical signs of ant contagious disease;
2.is not breed or crossbreed of Fila Brasilerio, Tora Inu, Dogo Argentin or Pit Bull Terrier;
3.(only if appropriate) is vaccinated against:

Leptospirosis (serotypes L. canicola and L. icteroharmorragia) 

Date of vaccination: ________________

4.(only if appropriate) has been submitted to serological tests within 21 days prior to collection with
a)negative result for Brucella canis 

Date of blood sampling: ________________

b)less then 50% agglutination at dilution 1: 30 for Letospira canicola and L.icterohaemorragia (required only if the dog is not vaccinated). 

Date of blood sampling: ________________ 

Point 3 and 4 are based on the original vaccination and laboratory certificates. 

Date of semen collection: ________________________ 

Place: _________________________ Date: ____________________ 

Signature: ____________________________________ 

Stamp: