Forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

DatoFOR-2004-08-06-1147
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 11
Ikrafttredelse06.08.2004
Sist endretFOR-2016-06-15-665
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§15, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§38, LOV-2008-06-06-37-§43, LOV-2008-06-06-37-§59
Kunngjort10.08.2004
KorttittelForskrift om fangst av kongekrabbe

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. august 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 15, § 16, § 34, § 36, § 37, § 38, § 43 og § 59.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 okt 2004 nr. 1401, 27 mai 2005 nr. 1835, 24 aug 2005 nr. 1836, 18 juli 2008 nr. 816, 9 sep 2008 nr. 1007, 6 feb 2009 nr. 149, 22 juni 2009 nr. 824, 10 juli 2009 nr. 1004, 9 okt 2009 nr. 1263, 14 juni 2010 nr. 802, 16 juni 2010 nr. 821, 25 juni 2010 nr. 1026, 1 juli 2011 nr. 757, 29 juni 2012 nr. 708, 28 juli 2014 nr. 999, 27 aug 2015 nr. 997, 15 juni 2016 nr. 665.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og innenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften.

0Endret ved forskrifter 18 juli 2008 nr. 816, 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011), 28 juli 2014 nr. 999.
§ 2.Definisjon

Det er adgang til å fange kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

a)Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

N 70° 55,96' Ø 25° 32,81'

N 70° 55,82' Ø 25° 30,46'

b)Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71° 08,05' Ø 26° til N 71° 30' Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71° 30' til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.
0Tilføyd ved forskrift 28 juli 2014 nr. 999.
§ 3.Deltakelse

Det er adgang til å fange kongekrabbe i området nevnt i § 2.

Fartøy som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, først delta i fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område etter å ha endelig avsluttet og landet fangst i kvoteregulert område. Ved eventuell refordeling av kvote kan refordelt kvantum fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

Fartøy som driver oppkjøp av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke samtidig drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

0Endret ved forskrifter 27 mai 2005 nr. 1835, 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 2), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 3), 29 juni 2012 nr. 708, 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 2).
§ 4.Landing i kvoteregulert område

Dersom kongekrabbe som er fangstet i området som nevnt i § 2 skal landes i kvoteregulert område, må landing skje direkte fra fartøyet til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

0Tilføyd ved forskrift 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010), endret ved forskrift 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 4), 29 juni 2012 nr. 708, 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 3).
§ 5.Forbud mot gjenutsetting av levende eller levedyktig kongekrabbe

Det er forbudt å gjenutsette levende eller levedyktig kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

Det er forbudt å benytte teiner med fluktåpning ved fangst av kongekrabbe i området som nevnt i § 2.

0Endret ved forskrifter 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 3), 22 juni 2009 nr. 824 (i kraft 1 aug 2009), 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 4), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 5), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 4).
§ 6.Plassering av samleteiner for mellomlagring

Det er forbudt å mellomlagre kongekrabbe fanget i område som nevnt i § 2 i samleteiner som plasseres innenfor det kvoteregulerte områdets grense.

0Tilføyd ved forskrift 24 aug 2005 nr. 1836, endret ved forskrifter 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 4), 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 5), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 6), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 5).
§ 7.Rapportering av fangst

Fiskeridirektoratet region Nord kan pålegge eier og bruker av fartøy å registrere fangstdata på fastsatt skjema. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

0Tilføyd ved forskrift 27 okt 2004 nr. 1401, endret ved forskrifter 24 aug 2005 nr. 1836 (tidligere § 4), 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 5), 9 sep 2008 nr. 1007, 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 6), 25 juni 2010 nr. 1026, 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 7), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 6), 15 juni 2016 nr. 665.
§ 8.Posisjonsrapportering

Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt sporing etter forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). For fartøy under 10 meter må slikt utstyr være på plass senest 1. november 2014. Dette ledd gjelder ikke fartøy som fisker til egen husholdning.

Systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no .

0Tilføyd ved forskrift 18 juli 2008 nr. 816, endret ved forskrifter 22 juni 2009 nr. 824 (i kraft 1 aug 2009), 10 juli 2009 nr. 1004 (i kraft 1 aug 2009), 9 okt 2009 nr. 1263 (i kraft 1 nov 2009), 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 7), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 8), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 7), 15 juni 2016 nr. 665.
§ 9.Forbud mot ombordproduksjon

Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Departementet er klageinstans.

0Tilføyd ved forskrift 18 juli 2008 nr. 816, endret ved forskrifter 6 feb 2009 nr. 149, 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 8), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 9), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 8), 27 aug 2015 nr. 997.
§ 10.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe i område som nevnt i § 2.

0Endret ved forskrifter 27 okt 2004 nr. 1401 (tidligere § 4), 24 aug 2005 nr. 1836 (tidligere § 5), 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 6), 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 10), 25 juni 2010 nr. 1026 (tidligere § 11), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 10), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 9).
§ 11.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

0Tilføyd ved forskrift 28 juli 2014 nr. 999, endret ved forskrift 15 juni 2016 nr. 665.
§ 12.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova av 6. juni 2008 nr. 37 § 60, § 61, § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 27 okt 2004 nr. 1401 (tidligere § 5), 24 aug 2005 nr. 1836 (tidligere § 6), 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 7), 9 okt 2009 nr. 1263 (i kraft 1 nov 2009), 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 11), 25 juni 2010 nr. 1026 (tidligere § 12), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 11), 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 10).
§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 27 okt 2004 nr. 1401 (tidligere § 6), 24 aug 2005 nr. 1836 (tidligere § 7), 18 juli 2008 nr. 816 (tidligere § 8), 14 juni 2010 nr. 802 (i kraft 21 juni 2010, tidligere § 12), 25 juni 2010 nr. 1026 (tidligere § 13), 1 juli 2011 nr. 757 (i kraft 7 juli 2011, tidligere § 12), forskrift 28 juli 2014 nr. 999 (tidligere § 11), 15 juni 2016 nr. 665.