Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina

DatoFOR-2004-08-31-1229
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12 (Vedlegg)
Ikrafttredelse31.08.2004
Sist endretFOR-2016-10-19-1217
EndrerFOR-2003-01-06-2
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort03.09.2004
Rettet11.05.2012 (hjemmelsfelt)
KorttittelForskrift om beskyttelsestiltak ved import Kina

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 31. august 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12, § 16, § 17 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2002/994/EF som endret ved vedtak 2004/621/EF, vedtak 2005/573/EF, vedtak 2008/463/EF, vedtak 2008/639/EF, vedtak 2009/799/EF, beslutning 2012/482/EU og beslutning EU 2015/1068).
Endringer: Endret ved forskrifter 5 aug 2008 nr. 874 (bl.a. tittel), 11 aug 2008 nr. 884, 13 mars 2012 nr. 221, 22 aug 2012 nr. 824, 3 juli 2015 nr. 873, 19 okt 2016 nr. 1217.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å importere alle produkter av animalsk opprinnelse, herunder honning, bestemt til folkemat eller til dyrefôr fra Folkerepublikken Kina.

§ 2.Unntak

Unntatt fra forbudet i § 1 er produkter oppført i vedlegget til denne forskriften, og som oppfyller vilkårene i denne forskriften, samt folkehelsemessige og dyrehelsemessige krav som stilles til de aktuelle produktene i andre forskrifter.

§ 3.Helsesertifikat

Forsendelser av produkter listet opp i vedlegg del II tillates importert når hver forsendelse følges av et helsesertifikat. Helsesertifikatet skal inneholde en erklæring fra offisielle kinesiske myndigheter om at forsendelsen har blitt underlagt kjemisk analyse for å sikre at produktene i forsendelsen ikke innebærer noen risiko for dyrs eller menneskers helse.

Den kjemiske analysen skal særlig ha blitt utført for å påvise kloramfenikol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter.

Akvakulturprodukter som er oppført i vedlegg del II, skal i tillegg testes for innhold av malakittgrønt og krystallfiolett og deres metabolitter.

Erklæringen fra offisielle kinesiske myndigheter skal inneholde resultatene av ovennevnte analyser.

0Endret ved forskrift 5 aug 2008 nr. 874.
§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift er straffbar, jf. matloven § 28.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 6. januar 2003 nr. 2 om vernetiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Vedlegg 

Del I. Liste over produkter av animalsk opprinnelse bestemt til konsum eller til dyrefôr som kan importeres til EØS uten sertifikatet som nevnt i § 3

-Fisk og fiskeprodukter, unntatt:
-akvakulturprodukter,
-rensede og/eller behandlede reker,
-kreps av arten Procambrus clarkii fanget ved fiske i naturlig ferskvann.
-Gelatin,
-Kjæledyrfôr som er omfattet av forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011,
-Stoffer som skal benyttes som tilsetningsstoffer i næringsmidler som er omfattet av forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler,
-Stoffer som skal benyttes som eller benyttes i kosttilskudd som er omfattet av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd,
-Kondroitin sulfat og glukosamin ansett som fôrmidler som er omfattet av forskrift 2. april 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer,
-L-Cystein og L-cystin ansett som fôrtilsetningsstoffer som er omfattet av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 

Del II. Liste over produkter av animalsk opprinnelse bestemt til konsum eller til dyrefôr som kan importeres til EØS dersom de ledsages av sertifikatet som nevnt i § 3

-Akvakulturprodukter,
-Rensede og/eller behandlede reker,
-Kreps av arten Procambrus clarkii fanget ved fiske i naturlig ferskvann,
-Dyretarmer,
-Kaninkjøtt,
-Honning,
-Bidronninggelé,
-Produkter av fjørfekjøtt,
-Egg og eggprodukter,
-Propolis og bipollen.
0Vedlegget endret ved forskrifter 5 aug 2008 nr. 874, 11 aug 2008 nr. 884, 13 mars 2012 nr. 221, 22 august 2012 nr. 824 (i kraft 23 aug 2012), 3 juli 2015 nr. 873, 19 okt 2016 nr. 1217.