Forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn.

DatoFOR-2004-09-27-1296
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§12
Kunngjort01.10.2004
KorttittelForskrift om vigselsrett i livssynssamfunn

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. september 2004 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12 annet ledd.

§ 1.Livssynssamfunnet innstiller egnet medlem som vigsler. Melding sendes for godkjennelse til fylkesmannen i det fylke som anviser utbetaling av statstilskudd i medhold av forskrift 1. desember 1988 nr. 996 om tilskot til livssynssamfunn § 7 jf. § 3.
§ 2.Fylkesmannen godkjenner vedkommende som vigsler i livssynssamfunnet og sender godkjenningsbrev til livssynssamfunnet.

For å bli godkjent må personen som er innstilt som vigsler erklære at vedkommende vil utøve tjenesten i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Erklæringen sendes fylkesmannen.

Den som skal være vigsler i livssynssamfunn må ikke være under 23 år og ikke over 75 år. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne regelen.

Vigselskompetansen trer i kraft fra tidspunktet fylkesmannen sender godkjenningsbrevet.

Dersom godkjenning av vigsler vil virke åpenbart støtende eller er i strid med offentlige interesser, kan fylkesmannen nekte å godkjenne. Avgjørelsen kan påklages til departementet.

§ 3.Livssynssamfunnet kan frata vedkommende retten til å være vigsler. Melding om tilbaketrekking sendes vigsleren og fylkesmannen. Dersom en vigsler slutter i tjenesten eller melder seg ut av livssynssamfunnet, skal livssynssamfunnet straks melde fra til fylkesmannen. Vigselskompetansen opphører fra tidspunktet meldingen sendes. Fylkesmannen sender brev om tilbaketrekking til livssynssamfunnet og vedkommende som ikke lenger er vigsler.
§ 4.Dersom vigsler i et livssynssamfunn forsømmer sine plikter gitt i eller i medhold av lov, skal fylkesmannen gi vigsleren skriftlig advarsel og varsle livssynssamfunnet. Fortsetter det forsømmelige forhold, eller er tjenesteforsømmelsen særlig alvorlig, kan fylkesmannen frata vedkommende retten til å være vigsler. At vigsleren unnlater å kontrollere om det er utstedt prøvingsattest i henhold til ekteskapsloven § 10, anses som en særlig alvorlig tjenesteforsømmelse.

Fylkesmannen kan også frata vedkommende retten til å være vigsler dersom vilkårene for å være vigsler etter denne forskriften faller bort på annen måte.

Avgjørelse om å frata rett til å være vigsler kan påklages til departementet.

§ 5.Forskriften gjelder fra 1. oktober 2004.