Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

DatoFOR-2004-10-01-1339
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2016-04-14-376
EndrerFOR-2004-01-19-299, FOR-1986-07-23-1605, FOR-2003-12-09-1461
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§24, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§28, LOV-1965-06-18-4-§30, LOV-1965-06-18-4-§42, LOV-1965-06-18-4-§43, LOV-1965-06-18-4-§43a, FOR-1967-03-17-3462, FOR-2003-09-29-1196, FOR-2009-08-20-1530
Kunngjort19.10.2004
Rettet09.01.2014 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelTrafikkopplæringsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 1. oktober 2004 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24, § 26, § 27, § 28, § 30, § 42, § 43 og 43a, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462, delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 og delegeringsvedtak 20. august 2009 nr. 1530.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012), vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF) og vedlegg XIII nr. 24a (direktiv 91/439/EØF endret ved direktiv 94/72/EF, direktiv 96/47/EF, direktiv 97/26/EF, direktiv 2000/56/EF og direktiv 2008/65/EF), nr. 24f (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 2012/36/EU, direktiv 2013/47/EU og direktiv 2014/85/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1647, 31 mars 2006 nr. 395, 19 des 2008 nr. 1488, 9 mars 2009 nr. 270, 29 mai 2009 nr. 593, 15 des 2009 nr. 1541, 8 mars 2010 nr. 315, 30 april 2010 nr. 616, 21 juli 2010 nr. 1129, 16 des 2011 nr. 1347, 25 juni 2012 nr. 642, 6 aug 2012 nr. 796, 8 mars 2011 nr. 258, 21 juni 2012 nr. 632, 20 des 2012 nr. 1413, 11 jan 2013 nr. 27, 12 mars 2013 nr. 272, 16 aug 2013 nr. 984, 20 juni 2013 nr. 926, 17 des 2013 nr. 1580, 26 aug 2014 nr. 1115, 12 sep 2014 nr. 1170, 19 mars 2015 nr. 270, 6 nov 2015 nr. 1298, 14 april 2016 nr. 376.
Rettelser: 24.01.2013 (§ 10-6, § 11-10), 09.01.2014 (EØS-henvisningsfeltet).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder trafikkopplæring og førerprøve for personer som vil erverve eller fornye en førerett som må dokumenteres med førerkort.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 1-2.Definisjoner

I denne forskriften forstås med:

a)Trafikkopplæring: praktisk og teoretisk opplæring for erverv eller fornyelse av førerett som må dokumenteres med førerkort.
b)Øvingskjøring: den praktiske delen av opplæringen hvor en lærer eller ledsager rettleder eleven, og har tilsyn og kontroll med kjøringen.
c)Opplæring mot vederlag: opplæring hvor den som underviser får vederlag for opplæringen, uavhengig av hvem som yter vederlaget. Opplæring i regi av godkjent trafikkskole anses alltid som opplæring mot vederlag.
d)Øvingskjøring med ledsager: øvingskjøring hvor ledsageren ikke får vederlag for øvingskjøringen.
e)Undervisningspersonell eller lærer: godkjent trafikklærer, lærer i det offentlige skoleverk med kompetanse for trafikkopplæring samt undervisningspersonell ved annen godkjent opplæringsinstitusjon.
f)Ledsager: person som forestår øvingskjøring uten å være lærer etter denne forskriften, jf. vegtrafikkloven § 26 annet ledd.
g)Faglig leder: person med det faglige, administrative og pedagogiske ansvaret ved en trafikkskole.
h)Elev: person som er under opplæring med lærer eller ledsager.
i)Undervisningstime: 45 minutter undervisning.
j)Opplæringsinstitusjoner: trafikkskoler, det offentlige skoleverk og godkjente kursarrangører.
k)Opplæring innenfor det offentlige skoleverket: opplæring som faller innenfor opplæringslova. Opplæringen må være en del av skolens ordinære opplæringstilbud og være underlagt tilsyn fra det offentlige skoleverket.

Private skoler likestilles i denne forskriften med det offentlige skoleverket dersom opplæringen i den private skolen erstatter den obligatoriske opplæringen i den offentlige grunnskolen eller videregående skole og er underlagt tilsvarende tilsyn.

l)Undervisningsplan: plan som viser hvordan den enkelte opplæringsinstitusjonen oppfyller forskriftens krav med de ressurser den har til rådighet. Planen skal gi opplysninger om opplæringsinstitusjonens undervisningspersonell, kjøretøy, undervisningsmateriell, arbeidsmåter og bruken av øvingsområder.

Med mindre annet fremgår av denne forskriften, gjelder definisjonene og bestemmelsene i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 2. Øvingskjøring

§ 2-1.Krav til elev under øvingskjøring

Øvingskjøring må ikke finne sted tidligere enn to år før det tidspunkt eleven etter sin alder kan få førerett for den aktuelle kjøretøygruppe etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. eller yrkessjåførforskriften 16. april 2008 nr. 362 jf. vegtrafikkloven § 26 annet ledd. Likevel må øvingskjøring ikke finne sted før fylte 15 år. Øvingskjøring i klassene AM 146 og S innenfor det offentlige skoleverk kan finne sted fra 10. klassetrinn, selv om eleven ikke har fylt 15 år.

Personer som skal øvingskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved godkjent opplæringsinstitusjon før øvingskjøringen kan starte. Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars–31. oktober gir rett til å øvingskjøre mellom 16. mars og 31. oktober, selv om opplæring i kjøring i mørket ikke er fullført jf. § 8-1 femte ledd.

Unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs før øvingskjøring er:

a)innehaver av norsk førerkort eller kompetansebevis som har eller har hatt førerett i klasse A1, A2, A, B, AM 146, AM 147, S eller T.
b)personer som har fylt 25 år,
c)personer som har eller har hatt førerett som anerkjennes for kjøring i Norge etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. kapittel 8, 9 og 10. Fritaket fra trafikalt grunnkurs gjelder selv om vedkommende ikke oppfyller alderskravet i førerkortforskriftens kapittel 8, 9 eller 10, jf. kapittel 3.
d)personer som er under utredning for mulig dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriftens vedlegg 1. Unntaket er begrenset til nødvendig kjøring i forbindelse med utredningen.

Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eventuelt med unntak som nevnt ovenfor vedrørende mørkekjøring, medbringes under øvingskjøring. Dersom man er unntatt fra kravet til trafikalt grunnkurs før øvingskjøring etter tredje ledd bokstav a) eller c) må dokumentasjon som bekrefter førerett medbringes under øvingskjøring. Dersom det utenlandske førerkortet er innlevert må dokumentasjon fra Statens vegvesen for retten til øvingskjøring medbringes. Akseptabel legitimasjon med bilde skal alltid medbringes under øvingskjøring.

For øvingskjøring i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE kreves det at eleven har førerett i klasse B. Militært personell kan øvelseskjøre fra fylte 18 år. Kravet om førerett i klasse B gjelder ikke for elever i det offentlige skoleverk som gjennomgår yrkesopplæring i samsvar med yrkessjåførforskriften 16. april 2008 nr. 362 forutsatt at eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs. Disse elevene kan også starte supplerende øvingskjøring ved godkjent trafikkskole.

Person som har sperrefrist for erverv av førerett, jf. vegtrafikkloven § 24a, eller har tapt føreretten eller fått den tilbakekalt, eller har fått førerkortet beslaglagt, jf. vegtrafikkloven § 33 og § 34, må ikke øvingskjøre med førerkortpliktig kjøretøy i denne perioden uten politiets samtykke. For sperrefrist etter vegtrafikkloven § 24a første ledd gjelder dette bare vedkommende klasse.

Person som har tapt føreretten kan, etter at tapsperioden er over, øvingskjøre uten trafikalt grunnkurs. Vedkommende må ha med seg dokumentasjon fra Statens vegvesen eller annen myndighet som viser at vedkommende har rett til å øvingskjøre uten trafikalt grunnkurs, samt akseptabel legitimasjon med bilde. Tilsvarende gjelder for tilbakekalt førerett og inndratt førerkort.

Person som har kjøreforbud for førerkortfritt kjøretøy, må ikke øvingskjøre med slikt kjøretøy eller med førerkortpliktig kjøretøy i denne perioden, uten politiets samtykke.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 19 des 2008 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2009), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010), 25 juni 2012 nr. 642 (i kraft 1 juli 2012), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 11 jan 2013 nr. 27 (i kraft 19 jan 2013), 12 mars 2013 nr. 272 (i kraft 16 mars 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2-2.Øvingskjøring på veg eller andre områder som ikke er avsperret

Med mindre annet følger av denne forskriften skal læreren eller ledsageren følge med i kjøretøyet på sitteplass nær eleven ved øvingskjøring på veg eller andre områder som ikke er avsperret. Under øvingskjøring i klassene A1, A2 og A skal læreren eller ledsageren ha instruksjonsmulighet overfor eleven via toveis kommunikasjonsutstyr.

Øvingskjøring med kjøretøy der læreren eller ledsageren ikke har lov til å følge med i eller på kjøretøyet kan bare skje dersom læreren eller ledsageren har instruksjonsmulighet overfor eleven via toveis radioforbindelse eller lignende, i tillegg til visuell kontakt. Det samme gjelder dersom det for opplæring mot vederlag er gjort særlig unntak fra kravet om at læreren skal følge med i kjøretøyet. I klassene A1, A2 og A stilles det ikke krav til at lærer eller ledsager må følge med på kjøretøyet til eleven. Det er ikke adgang til å øvingskjøre i klasse B med kjøretøy med sitteplass kun for føreren.

Opplæringsinstitusjonen skal stille med kommunikasjonsutstyr og refleksvester, jf. § 2-4, til samtlige elever til bruk under opplæring.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 2-3.Øvingskjøring på avsperret område

På øvingsbane eller annet avsperret område kan øvingskjøring for alle klasser skje uten at lærer eller ledsager følger med på kjøretøyet, når vedkommende har visuell kontakt med mulighet for instruksjon.

§ 2-4.Spesielle krav for øvingskjøring

Øvingskjøring i klasse S kan skje uten at læreren eller ledsageren følger med på kjøretøyet dersom vedkommende har instruksjonsmulighet som nevnt i § 2-2 andre ledd. Dette gjelder også øvingskjøring i klasse AM 147 dersom det benyttes tre- eller firehjuls moped med styre og betjeningsanordninger som på en motorsykkel.

Læreren eller ledsageren for øvingskjøring i klasse AM 146 skal selv kjøre motorsykkel. Læreren eller ledsageren for øvingskjøring i klassene A1, A2 og A skal selv kjøre mellomtung eller tung motorsykkel. Det samme gjelder klasse AM 147 når det benyttes tre- eller firehjuls moped med styre og betjeningsanordninger som på en motorsykkel. Ved øvingskjøring i klasse S uten at lærer eller ledsager følger med på kjøretøyet skal denne følge etter på beltemotorsykkel.

Eleven og ledsageren under øvingskjøring i klassene A1, A2, A, AM 146 og S skal være iført refleksvest som bakover viser bokstaven L. Eleven og læreren under øvingskjøring mot vederlag i klassene A1, A2, A, AM 146 og S skal være iført refleksvest som bakover viser ordet SKOLE. Kravene om refleksvest gjelder også dersom det til opplæring i klasse AM 147 benyttes tre- eller firehjuls moped med styre og betjeningsanordninger som for en motorsykkel.

Ved øvingskjøring i klassene D1 eller D kan man ikke ha med andre passasjerer enn de som deltar i eller fører tilsyn med opplæringen.

Der læreren eller ledsager i medhold av § 2-2 eller § 2-3 ikke følger med i eller på kjøretøyet er det ikke tillatt å ha med passasjer på øvingskjøretøyet. I sikkerhetskurs på bane for tunge klasser, jf. kap. 28, er det tillatt med to elever i øvingskjøretøyet selv om lærer ikke medfølger på øvingskjøretøyet.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 30 april 2010 nr. 616 (i kraft 1 mai 2010), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).

Kapittel 3. Øvingskjøring med ledsager

§ 3-1.Krav til ledsager

Ledsageren må ha fylt 25 år, ha gyldig førerett for vedkommende kjøretøygruppe og ha hatt slik førerett uavbrutt de siste 5 år før øvingskjøringen finner sted, jf. vegtrafikkloven § 26 andre ledd.

Ved øvingskjøring med ledsager på veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan det bare øvingskjøres med en elev om gangen.

§ 3-2.Krav til øvingskjøretøy

Kjøretøyet skal tilhøre den aktuelle førerkortklassen. Ved øvingskjøring i klasse S kan eleven bruke beltemotorsykkel klasse 2 selv om eleven kun kan få førerett begrenset til beltemotorsykkel klasse 1.

Øvingskjøretøy for klasse B skal ha ekstra speil som gir ledsageren tilstrekkelig utsyn bakover. Videre skal kjøretøyet være merket med skilt som bakover viser en rød bokstav L på hvit bakgrunn. Skiltet skal være godt synlig for bakenforkjørende. Skiltet skal fjernes når kjøretøyet benyttes til annet enn øvingskjøring.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).

Kapittel 4. Opplæring mot vederlag

§ 4-1.Adgang til å gi trafikkopplæring

Trafikkopplæring mot vederlag kan bare gis av:

a)trafikkskole som er godkjent i samsvar med denne forskriften,
b)det offentlige skoleverk og
c)kursarrangør som er godkjent i samsvar med denne forskriften.

Trafikkskoler kan tilby opplæring i alle klasser, herunder være kursarrangør.

Det offentlige skoleverk kan gi opplæring i alle klasser. Obligatorisk opplæring kan bare gis i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, AM 146, S og T, samt trafikalt grunnkurs.

Kursarrangører kan godkjennes for opplæring i trinnene 2 til 4 i klassene AM 146 og S, kurs i ulykkesberedskap, lastsikringskurs, og sikkerhetskurs på bane - klassene C, D og CE.

Obligatorisk opplæring kan bare gis av godkjente trafikkskoler, offentlig skoleverk og godkjente kursarrangører og kun i samsvar med andre til fjerde ledd.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 4-2.Generelle krav til lærevogn

Ved øvingskjøring må det benyttes kjøretøy som er godkjent som lærevogn, med mindre annet fremgår av denne forskriften. Lærevognen skal tilhøre den aktuelle førerkortklassen. Lærevognen skal godkjennes av regionvegkontoret før bruk. Godkjenningen føres i lærevognens vognkort som godkjent med eller uten tilleggsutstyr.

Under øvingskjøring på veg som er åpen for alminnelig ferdsel skal lærevognen være utstyrt med eget skilt bak med ordet «SKOLE». Skiltet skal ha sorte bokstaver på hvit bunn og være utformet etter norm for lite kjennemerke.

0Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010), 16 des 2011 nr. 1347, 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4-3.Tilleggskrav til lærevogn - klassene A1, A2 og A

Lærevogn i klasse A, tung motorsykkel, skal ha et slagvolum på minst 595 cm³ , en effekt på over 40 kW og en konstruktiv hastighet på minst 100 km/t. Lærevogn i klasse A2, mellomtung motorsykkel, kan ha tilsvarende slagvolum, effekt og konstruktiv hastighet.

Lærevogner i klassene A1, A2 og A skal ha følgende tilleggsutstyr når læreren følger med på kjøretøyet:

a)dobbel sett betjeningsinnretning for brems og kopling,
b)ett ekstra speil som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover,
c)ett ekstra speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven og
d)håndtak på hver side som er tilgjengelig for lærer.
0Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4-4.Tilleggskrav til lærevogn - klassene B, B kode 96 og BE

Lærevogn i klassene B, B kode 96 og BE skal ha bredde minst 1,5 meter og ha minst fire sitteplasser.

Lærevognen skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for brems og kopling,
b)ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover,
c)ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven og
d)hastighetsmåler som er lesbar for læreren.

Tilhenger til bruk ved opplæring i klasse B kode 96 skal være minst like høy og bred som personbilen, være lukket og ha en tillatt totalvekt på minst 1500 kg.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 4-5.Tilleggskrav til lærevogn - tunge klasser

Lærevogner i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D, DE og D1E skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for fotbrems eller ekstra betjening av driftsbrems,
b)ekstra speil som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover og
c)ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven.
§ 4-6.Tilleggskrav til lærevogn - klasse AM 147

Lærevogn i klasse AM 147 skal være tre- eller firehjuls moped med egenvekt over 250 kg (uten batterier) og være registrert for to personer.

Lærevognen skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)speilutrustning som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover og
b)ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven.
0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 4-7.Tilleggskrav til lærevogn - klasse T

Lærevogn i klasse T skal være 4-hjuls traktor registrert for to personer med konstruktiv hastighet mellom 38 og 50 km/t og tillatt totalvekt på minst 7000 kg.

Lærevognen skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for fotbrems,
b)to utvendige speil som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover,
c)ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven,
d)sikkerhetsbelter for eleven og læreren og
e)koplingspedal, frikoplingsspak eller liknende som gir læreren mulighet til å avbryte framdriften.
0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014).
§ 4-8.Unntak fra krav om lærevogn

Kjøretøy som er spesialinnrettet for funksjonshemmede er unntatt fra kravene i § 4-2 til og med § 4-7. Slikt kjøretøy kan benyttes som lærevogn hvis det er utstyrt slik regionvegkontoret finner det nødvendig for at øvingskjøringen skal være sikker. Kjøretøy benyttet til øvingskjøring etter denne bestemmelsen kan også benyttes som kjøretøy til førerprøven, jf. § 29-8 fjerde ledd.

Det er ikke krav om godkjent lærevogn i obligatoriske kurs for klassene A1, A2 og A dersom eleven kjører alene på motorsykkelen.

Det er ikke krav om godkjent lærevogn i klasse AM 146, men opplæringen skal skje på tohjuls moped.

Ved opplæring i klasse AM 147 kan kravene i § 4-6 fravikes dersom mangel på opplæringstilbud gjør det nødvendig. Kjøretøyet må likevel være en tre- eller firehjuls moped. Alternativt kan lærevogn klasse B med automatgir benyttes ved den obligatoriske opplæringen i trinn 2 og 3.

Det er ikke krav om godkjent lærevogn i klasse S. Eleven kan bruke egen beltemotorsykkel. Dersom læreren og eleven sitter på samme beltemotorsykkel, skal den være utstyrt med bøyle eller håndtak, jf. kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918 § 18-7, og dødmannsknapp som kan benyttes av læreren. Alternativt til dødmannsknapp kan det benyttes toveis kommunikasjonsutstyr. I klasse S kan det brukes beltemotorsykkel klasse 2 selv om eleven kun kan få førerett begrenset til beltemotorsykkel klasse 1.

Ved undervisning på sikkerhetskurs klasse T kode 141 og klasse T kode 148 er det ikke krav om godkjent lærevogn. Kjøretøyet må likevel være traktor med konstruktiv hastighet 50 km/t, ha tillatt totalvekt minst 7000 kg og være registrert for to personer.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014), 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014).
§ 4-9.Tilleggskrav til elever under øvingskjøring mot vederlag

For øvingskjøring mot vederlag i klassene A, A2 og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

For øvingskjøring mot vederlag i klasse AM 146 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte visir eller briller, hansker og fottøy som er egnet til kjøring på moped.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).

Kapittel 5. Opplæringsinstitusjoner

§ 5-1.Opplæringsinstitusjonenes ansvar

Opplæringsinstitusjonene er ansvarlig for at opplæringen drives i samsvar med gjeldende regelverk og er av forsvarlig pedagogisk karakter.

Opplæringsinstitusjonene er ansvarlig for at det utarbeides undervisningsplaner for obligatorisk opplæring.

Opplæringsinstitusjonene skal disponere lærevogner, utstyr, undervisningslokale og områder som er nødvendig for å gjennomføre opplæringens innhold. Kravet gjelder likevel ikke personlig utstyr som styrthjelm og bekledning.

Opplæringsinstitusjonene skal benytte undervisningspersonell som tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Trafikkskolene skal bruke godkjente trafikklærere, med mindre annet følger av denne forskriften.

§ 5-2.Godkjenning av trafikkskoler

Trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring må være godkjent av regionvegkontoret og drives i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

Før godkjenning av en trafikkskole gis, må skolens eier sende skriftlig søknad til regionvegkontoret i den regionen hvor skolen etableres. I søknaden skal skolens forretningsnavn, organisasjonsnummer og faste forretningssted oppgis samt hvilket opplæringstilbud skolen vil tilby.

For å få godkjenning må det framlegges dokumentasjon for godkjent faglig leder og undervisningspersonell.

Bevis for godkjenningen utstedes av regionvegkontoret i den region hvor skolen etableres. Godkjenningen registreres i Trafikkskole, sensor og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 5-3.Krav til trafikkskoler

Trafikkskolene må ha en faglig leder som er godkjent i samsvar med § 6-14.

Trafikkskolene må disponere kontor på sitt faste forretningssted. Flere trafikkskoler kan ha felles kontorlokaler og betjening av kontoret.

Trafikkskolene må melde fra skriftlig til regionvegkontoret om åpningstid og være tilgjengelig for tilsyn etter nærmere avtale med regionvegkontoret.

Elevfortegnelsen og undervisningsplanene skal være tilgjengelige for tilsynsmyndighetene på skolens kontor. Det samme gjelder opplæringskort for elever som har fullført eller avsluttet opplæringen.

Trafikkskoler som ønsker å drive virksomhet fra mer enn ett sted, må på forhånd melde fra skriftlig til regionvegkontoret.

Ved opphør eller flytting av trafikkskoler, samt skifte av eier, faglig leder eller andre forhold som har hatt betydning for godkjenningen, skal skriftlig melding straks sendes til regionvegkontoret.

Trafikkskolene skal melde fra skriftlig til regionvegkontoret innen to uker når undervisningspersonell begynner eller slutter ved skolen.

Det skal utarbeides skriftlig informasjon som gir elevene de opplysningene som har betydning for opplæringen, herunder opplysning om skolens navn, regler for bestilling og avbestilling av undervisningstimer samt varighet og pris på en kjøretime og på eventuelle kurs. Informasjonen skal gis elevene før opplæringen starter.

Eieren av trafikkskolen har det overordnede ansvar for skolevirksomheten og skal legge forholdene til rette for opplæringen, herunder medvirke til at faglig leder uhindret kan oppfylle sine plikter.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 12 sep 2014 nr. 1170.
§ 5-4.Godkjenning av og krav til kursarrangører

Regionvegkontoret kan godkjenne juridiske personer som kursarrangører. I klasse S er det bare region nord som kan gi slik godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon som viser at søkeren oppfyller faglige og administrative forutsetninger for å kunne tilby opplæring i samsvar med forskriften. Det skal være en nær sammenheng mellom søkerens eksisterende aktivitet og opplæringens innhold.

Vegdirektoratet godkjenner kursarrangør, bane og kurspris for sikkerhetskurs på bane for klassene C, D og CE, jf. kapittel 28. Hver bane skal ha en fagansvarlig som har ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med gitte bestemmelser.

Det kan settes vilkår for godkjenningen, herunder begrensning til intern opplæring og begrenset inntjening.

Elevfortegnelsen og undervisningsplanene skal være tilgjengelige for tilsynsmyndighetene. Det samme gjelder opplæringskort for elever som har fullført eller avsluttet opplæringen.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (endr. av annet ledd i kraft straks, endr. av første ledd i kraft 1 juli 2006).
§ 5-5.Elevfortegnelse

Trafikkskoler og kursarrangører skal føre manuell eller elektronisk fortegnelse over alle sine elever. Fortegnelsen skal vise elevens navn, adresse, fødselsnummer og når eleven begynte og sluttet, samt hvilke deler av den obligatoriske opplæringen som er gjennomført.

Eleven skal registreres i fortegnelsen med fortløpende tildelt elevnummer straks opplæringen starter.

Fortegnelsen skal ajourføres umiddelbart etter at eleven har sluttet.

Manuell føring av elevfortegnelse skal gjøres innbundet eller heftet i bok med forhåndsnummererte sider.

Ved elektronisk føring skal det tas sikkerhetskopi hver måned som dateres og undertegnes av skolens faglige leder, eller ansvarlig hos kursarrangør.

Elevfortegnelsen skal oppbevares i fem år.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 5-6.Opplæringskort

Trafikkskoler og kursarrangører skal utstede opplæringskort for hver elev i hver enkelt klasse. Vedkommende lærer skal etter hver kjøretime og hver del av obligatoriske opplæring attestere hvilke deler av undervisningen som er gjennomført. Opplæringskortet skal påføres opplæringsinstitusjonens navn, samt elevens navn, adresse, fødselsdato, elevnummer etter § 5-5 og vise det antall undervisningstimer eleven har hatt.

Opplæringskortet skal medbringes under opplæringen. Opplæringskortet skal vises frem når regionvegkontoret krever det.

Vegdirektoratet kan fastsette modeller for opplæringskort.

Opplæringskort skal oppbevares i fem år.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 5-7.Krav til utstyr - kurs i ulykkesberedskap

Kursarrangør skal minst disponere:

-kjøretøy tilhørende klasse C eller D
-personbil
-1 øvingsdukke for hjerte-lungeredning per 4 elever
-førstehjelpsutstyr som normalt er tilgjengelig i tunge kjøretøy
-brannslukningsapparater og andre aktuelle slukkemidler
-oljefat, kar eller lignende
-område til demonstrasjoner og praktiske øvelser.
§ 5-8.Krav til utstyr - kurs i sikring av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kursarrangør skal minst disponere:

-tilhenger med totalvekt minst 1950 kg
-lang last på minst 4 meter
-kolli tilsvarende pallekasse, omlag 1m³
-last tilsvarende storsekk, vekt minst 500 kg
-sikringsutstyr som er nødvendig for å sikre lasten i punktene ovenfor.
0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 5-9.Krav til utstyr - kurs i sikring av last for klassene C1 og C

Kursarrangør skal minst disponere:

-kran eller truck for å laste og losse kjøretøyet
-stroppestrekker
-kontrollapparat som kan måle hvor mye fiberstroppene er strammet
-område til de praktiske demonstrasjonene, som er stort nok til at elevene er sikret mot at ulykker skjer
-lastebil med lastebærer
a)som er inndelt på en slik måte at den gir ulik friksjon mellom last og lastebærer
b)som er utstyrt med surrefester som tilfredsstiller kravene i kjøretøyforskriften av 4. oktober 1994 med hensyn til antall og styrke, midtstøtter og sidelemmer som kan tas av
c)med forsterket forlem slik at den tåler de krefter som demonstrasjonene krever
-sikringsutstyr
a)4 tonns fiberstropper med strammere
b)4 tonns kjettinger med kjettingstrammere
-gods til de praktiske demonstrasjonene
a)pallekasser, omlag 1m³ per kasse, med henholdsvis aluminiums-, plast- og trebunn. 2 av pallekassene skal være lastet med 1000 kg
b)1 kabeltrommel, eller tilsvarende, med vekt omlag 500 kg
c)1 betongelement, eller tilsvarende, med vekt omlag 1000 kg
d)2 betongrør, eller tilsvarende, omlag 2 meter lange og diameter omlag 1 meter.

Kursarrangør skal ha kantbeskyttere, kiler til å stenge rullende gods, paller og planker til avstenging.

Kursarrangør skal påse at elevene bruker nødvendig verneutstyr under de praktiske øvelsene.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.
§ 5-10.Krav til utstyr - sikkerhetskurs på bane for klassene C, D og CE

Kursarrangør skal minst disponere følgende kjøretøy:

-lastebil med slepvogn
-lastebil med 2 akslet eller 3 akslet påhengsvogn
-lastebil med tilhengerkopling for semitrailer, 2 akslet og 3 akslet
-semitrailer 2 eller 3 akslet
-semitrailer 3 akslet med selvsporende aksel med og uten låsing
-busser med og uten hekkmotor
-personbil
-1 lastebil uten last.

Kursarrangør skal disponere ett kjøretøy eller vogntog per 2 elever.

Alle kjøretøy skal ha ABS-bremser. Kjøretøyene skal være lastet slik at målene for de ulike øvelsene på banen kan nås. Minst ett vogntogsett skal være fullt lastet.

0Endret ved forskrift 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010).
§ 5-11.Kontroll og tilsyn med trafikkskoler og kursarrangører

Regionvegkontoret fører tilsyn med trafikkskoler og kursarrangører for å kontrollere at disse opptrer i samsvar med denne forskriften, herunder vilkår stilt med hjemmel i forskriften.

Regionvegkontoret kan gjennom vedtak gi pålegg, gi advarsel og tilbakekalle godkjenning overfor trafikkskole, kursarrangør, trafikklærer og faglig leder, jf. § 5-12, § 6-3 og § 6-16.

Regionvegkontoret kan når som helst overvære undervisningen. Regionvegkontoret kan treffe vedtak om å avbryte eller om å underkjenne obligatorisk opplæring dersom det er klart at opplæringen er i strid med denne forskriften.

Eier av trafikkskole, faglig leder, ansvarlig hos kursarrangør, undervisningspersonell og øvrig personell plikter å gi de opplysninger om virksomheten som blir krevd angående trafikkopplæringen samt framvise og utlevere til kontroll de dokumenter som angår trafikkopplæringen og virksomheten for øvrig. Er opplysningene lagret elektronisk, kan regionvegkontoret kreve datert utskrift undertegnet av faglig leder.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 12 sep 2014 nr. 1170.
§ 5-12.Reaksjoner overfor trafikkskoler og kursarrangører

Regionvegkontoret skal tilbakekalle godkjenningen av en trafikkskole eller kursarrangør når denne ikke lenger oppfyller de kravene som er forutsatt for godkjenningen. Ny godkjenning kan ikke gis før kravene igjen er oppfylt.

Regionvegkontoret kan gi pålegg eller gi advarsel når trafikkskolen eller kursarrangøren ikke oppfyller forskriftens øvrige krav.

Regionvegkontoret kan tilbakekalle godkjenningen når vedkommende trafikkskole eller kursarrangør

a)har gjort vesentlig brudd på forskrift om trafikkopplæring, eller
b)på tross av skriftlig advarsel eller pålegg bryter forskriftene.

Ved vurderingen av vedtak etter andre og tredje ledd skal det tas hensyn til i hvilken grad trafikkskolen eller kursarrangøren kan bebreides for overtredelsen. Dersom trafikkskolen eller kursarrangøren unndrar seg tilsyn eller ikke gir de opplysninger om opplæringen eller driften som regionvegkontoret ber om, anses dette som vesentlig brudd på forskriften, med mindre opplæringsinstitusjonen i svært liten grad kan lastes for forholdet.

Første gang godkjenningen av en trafikkskole eller kursarrangør tilbakekalles, skal tilbakekallingen normalt gjelde fra tre til seks måneder. Andre gang godkjenningen tilbakekalles, skal tilbakekallingen normalt gjelde fra seks til tolv måneder. Tredje gang godkjenningen tilbakekalles, skal tilbakekallingen normalt gjelde for minst tolv måneder. I særlige tilfeller kan godkjenningen tilbakekalles for alltid.

Regionvegkontoret kan fastsette tidsfrist for avvikling av en trafikkskole som ikke har faglig leder og kan sette forbud mot at skolen tar inn nye elever.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 5-13.Trafikkopplæring i det offentlige skoleverk

Offentlig skole som tilbyr trafikkopplæring må før opplæringen starter gi skriftlig underretning til regionvegkontoret med opplysninger om organisasjonsnummer, skolens adresse, undervisningsansvarlig (rektor) og hva slags trafikkopplæring skolen tilbyr. Skolen må også opplyse om hvilket undervisningspersonell som benyttes i øvingskjøringen og den obligatoriske opplæringen og hvilken kompetanse disse har.

Underretningen registreres i Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

Ved endringer i, eller opphør av, opplæringstilbud, undervisningsansvarlig, undervisningspersonell eller andre forhold som har betydning for trafikkopplæringen, skal skriftlig melding straks sendes til regionvegkontoret.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 6. Undervisningspersonell og faglig leder

§ 6-1.Generelle krav til undervisningspersonell

Undervisningspersonell må ha førerett for den klassen som det skal gis undervisning i.

Undervisningspersonell må følge med i den faglige utviklingen og kan pålegges å delta i offentlig godkjente kurs. Fortsatt godkjenning kan gjøres betinget av at læreren består eventuelle prøver i samband med slike kurs.

Undervisningspersonell må ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utføre yrket sitt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte.

Trafikklærer som ikke lenger fyller kravene til helse eller vandel plikter å melde fra om dette til regionvegkontoret.

Undervisning i førstehjelp kan bare gis av personer med instruktørgodkjenning fra Norsk Førstehjelpsråd. Kravene til undervisningspersonell i første, andre og fjerde ledd behøver ikke være oppfylt for å kunne undervise i førstehjelp.

0Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015).
§ 6-2.Godkjenning av trafikklærere

Den som skal ha godkjenning som trafikklærer må foruten å tilfredsstille kravene i vegtrafikkloven § 27 første ledd:

a)i minst tre år sammenhengende ha hatt førerett i den klassen som det skal gis undervisning i,
b)fylle de helsekrav som er fastsatt for å kunne få førerett i klasse D, jf. forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.,
c)ha grunnutdanning for trafikklærere og bestått eksamen fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning eller tilsvarende og
d)ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utføre yrket sitt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte.

Godkjenning som trafikklærer gis av regionvegkontoret i regionen der vedkommende skal begynne sin lærervirksomhet. Regionvegkontoret kan også godkjenne trafikklærere på bakgrunn av yrkeskvalifikasjoner ervervet i annen EØS-stat, jf. forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område. Godkjenning av utdanning og praksis fra land utenfor EØS-området kan gis av Regionvegkontoret. Godkjenning forutsetter bestått egnethetsprøve. Det kan også settes vilkår om gjennomføring av prøveperiode.

Regionvegkontoret registrerer godkjenningen i Trafikkskole, sensor og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2009), 9 mars 2009 nr. 270, 6 aug 2012 nr. 796 (i kraft 1 sep 2012), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 6-3.Reaksjoner overfor trafikklærer

Regionvegkontoret skal tilbakekalle godkjenningen som trafikklærer når trafikklæreren ikke lenger oppfyller vilkårene for å være godkjent trafikklærer. Ny godkjenning kan ikke gis før vilkårene igjen er oppfylt.

Regionvegkontoret kan gi pålegg eller gi advarsel når trafikklæreren ikke oppfyller forskriftens øvrige krav.

Regionvegkontoret kan tilbakekalle godkjenningen som trafikklærer når vedkommende

a)har gjort vesentlig brudd på forskrift om trafikkopplæring eller
b)på tross av skriftlig advarsel eller pålegg bryter forskriften.

Ved vurderingen av vedtak etter andre og tredje ledd, skal det tas hensyn til i hvilken grad trafikklæreren kan bebreides for overtredelsen. Dersom trafikklæreren unndrar seg tilsyn, eller ikke gir relevante opplysninger som regionvegkontoret ber om, anses dette som vesentlig brudd på forskriften, med mindre trafikklæreren i svært liten grad kan lastes for forholdet.

Når godkjenningen av en trafikklærer tilbakekalles etter tredje ledd, skal tilbakekallingen første gang normalt gjelde fra tre til seks måneder. Andre gang godkjenningen tilbakekalles skal godkjenningen normalt gjelde fra seks til tolv måneder. Tredje gang godkjenningen tilbakekalles skal tilbakekallingen normalt gjelde for minst tolv måneder. I særlige tilfeller kan godkjenningen tilbakekalles for alltid.

Dersom godkjenningen som trafikklærer er tilbakekalt etter denne paragrafen, kan vedkommende heller ikke undervise ved teoriopplæring.

Politiet kan nedlegge midlertidig forbud mot trafikkopplæringsvirksomhet dersom politiet finner at trafikklæreren med skjellig grunn er mistenkt for straffbart forhold, eller det foreligger andre forhold som kan medføre tilbakekalling av godkjenningen, eller dersom hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers tilsier det. Politiet gir melding om forbudet til regionvegkontoret.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 6-4.Undervisningspersonell i det offentlige skoleverk

For å kunne undervise ved øvingskjøring kreves det godkjenning som trafikklærer i den aktuelle førerkortklassen, dersom ikke annet er fastsatt i denne forskriften.

For å kunne undervise på trafikalt grunnkurs kreves godkjenning som trafikklærer, eller at læreren har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet og førerett i klasse B. Samme krav gjelder når trafikalt grunnkurs gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6-5.Spesielle krav til undervisningspersonell - klassene A1, A2 og A

For å kunne undervise i klassene A1, A2 eller A kreves det godkjenning som trafikklærer, førerett etter bestått førerprøve i klasse A1, A2 eller A og spesialutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende utdanning godkjent av Vegdirektoratet.

For å kunne undervise i sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A må vedkommende trafikklærer delta på et to dagers kurs godkjent av Vegdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6-6.Spesielle krav til undervisningspersonell - klasse AM 146

Undervisningspersonell på tohjuls moped skal enten være godkjent trafikklærer i klasse AM 146, eller ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk. Undervisningspersonell som ikke har trafikklærerutdanning skal i tillegg ha spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet.

I tillegg kreves førerett i minst 2 år etter bestått førerprøve i klasse A1, A2 eller A.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 6-7.Spesielle krav til undervisningspersonell - klasse S

Undervisningspersonell i klasse S skal være godkjent trafikklærer eller ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene i det offentlige skoleverk. I tillegg må de ha spesialutdanning fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, eller tilsvarende utdanning som er godkjent av Vegdirektoratet. Lærere som før 1. juli 2006 har undervist i klasse S i minst to år, trenger ikke bestå spesialutdanningens eksamen.

Ved opplæring i regi av kursarrangør kan også annet undervisningspersonell enn nevnt i første ledd undervise. Kursarrangøren må dokumentere at undervisningspersonellet har opplæring, utdanning og erfaring likeverdig med kravene til øvrig undervisningspersonell i klasse S, i tillegg til spesialutdanning som nevnt i 1. ledd. Ved godkjenning av kursarrangør godkjennes arrangør og undervisningspersonell samlet etter en helhetsvurdering.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6-8.Spesielle krav til trafikklærer - tunge klasser

For godkjenning som trafikklærer i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE kreves i tillegg til grunnutdanning for trafikklærere jf. § 6-2, utdanning for opplæring på tunge kjøretøy fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende utdanning godkjent av Vegdirektoratet.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 6-9.Krav til undervisningspersonell - kurs i ulykkesberedskap

Undervisningspersonell på kurs i ulykkesberedskap skal være godkjent lærer på tunge kjøretøy og ha spesialutdanning i brannberedskap, skadestedsledelse og førstehjelp fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende. Minst 1 dag av spesialutdanningen skal være undervisningsmetodikk.

§ 6-10.Krav til undervisningspersonell - kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Undervisningspersonell på kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T skal være trafikklærer og ha gjennomført kurs i sikring av last for klassene C1 og C.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 6-11.Krav til undervisningspersonell - kurs i sikring av last for klassene C1 og C

Undervisningspersonell på kurs i sikring av last skal være godkjent lærer på tunge kjøretøy og ha spesialutdanning i emnet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende. Minst en dag av spesialutdanningen skal være undervisningsmetodikk.

Personer som har en spesialutdanning i undervisning i lastsikring før 1. januar 2005, kan undervise på kurs i sikring av last, forutsatt at de har gjennomført en dag opplæring i undervisningsmetodikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende.

I tillegg skal en person som har førerett i klasse C og enten kranførerbevis eller truckførerbevis, assistere ved demonstrasjonene og ved de praktiske øvelsene.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.
§ 6-12.Krav til undervisningspersonell - sikkerhetskurs på bane for klassene C, D og CE

Undervisningspersonell ved sikkerhetskurs på bane skal være godkjent lærer på tunge kjøretøy.

På hvert kurs skal det være minst en lærer som har gjennomgått spesialutdanning som instruktør for tunge kjøretøy ved glattkjøringsbaner, eller som har undervist på minst 15 obligatoriske kurs på bane tidligere.

En lærer kan undervise inntil 9 timer på banen per dag.

§ 6-13.Krav til undervisningspersonell - Sikkerhetskurs klasse T 141 og klasse T 148

Undervisningspersonell på sikkerhetskurs klasse T kode 141 og klasse T kode 148 skal i tillegg til grunnutdanning for trafikklærere ha spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014).
§ 6-14.Godkjenning av faglige ledere

Faglig leder av en trafikkskole skal ha godkjenning som trafikklærer, ha minst tre års lærerpraksis som hovedyrke ved en trafikkskole etter grunnutdanning for trafikklærere, og ha gjennomgått faglig lederkurs ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning, eller ha annen tilsvarende lederutdanning.

Godkjenning som faglig leder gis av regionvegkontoret i regionen der vedkommende skal begynne sin lærervirksomhet. Regionvegkontoret kan også godkjenne faglig leder på bakgrunn av yrkeskvalifikasjoner ervervet i annen EØS-stat, jf. forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område. Godkjenning av utdanning og praksis fra land utenfor EØS-området kan gis av Regionvegkontoret. Godkjenning forutsetter bestått egnethetsprøve. Det kan også settes vilkår om gjennomføring av prøveperiode.

Regionvegkontoret registrerer godkjenningen i Trafikkskole, sensor og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

0Endret ved forskrifter 9 mars 2009 nr. 270, 6 aug 2012 nr. 796 (i kraft 1 sep 2012), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014, tidligere § 6-13).
§ 6-15.Faglig leders plikter

Den faglige lederen er ansvarlig for at trafikkskolen drives i samsvar med gjeldende regelverk og plikter blant annet å:

a)samordne virksomheten ved skolen
b)sørge for utarbeidelse, gjennomføring og vedlikehold av undervisningsopplegget
c)veilede og kontrollere alle lærere som faglig leder er ansvarlig for, i alle trinn og kurs som den enkelte læreren gir undervisning i
d)sørge for at undervisningspersonellet gjennomgår nødvendig faglig utvikling
e)foreta evaluering av undervisningen
f)sørge for at bare kvalifisert undervisningspersonell gir undervisning
g)delta i praktisk og teoretisk trafikkopplæring
h)være trafikkskolens kontaktperson i forhold til regionvegkontoret
i)gi regionvegkontoret nødvendige opplysninger om trafikkskolens drift
j)påse at trafikkskolen ikke driver undervisning i andre klasser enn de den faglige lederen eller faglig medansvarlige etter fjerde ledd har formell kompetanse for å undervise i
k)sørge for innmelding av obligatorisk opplæring i tråd med § 7-6 og § 29-2
l)faglig leder må ved behov fremlegge legeattest som viser at fastsatte helsekrav er oppfylt for vedkommende selv og for trafikklærerne.

Faglig leder skal utarbeide en årlig plan der omfang og innhold i veiledningen og kontrollen som kreves etter første ledd bokstav c, fastlegges og beskrives. Gjennomført veiledning og kontroll skal dokumenteres skriftlig.

Trafikkskolen kan gi undervisning i klasse S selv om den faglige lederen ikke har spesialutdanning i klasse S. Trafikkskolen kan gi undervisning i tunge klasser selv om ikke faglig leder har undervisningskompetanse til å undervise på kurs som nevnt i § 6-9 til § 6-12.

Trafikkskolen kan gi undervisning i klassene A1, A2 og A selv om faglig leder ikke har undervisningskompetanse i vedkommende klasse, forutsatt at en annen trafikklærer ved trafikkskolen er faglig medansvarlig for opplæringen i vedkommende klasse. Den faglig medansvarlige må ha undervisningsrett og minst 3 års undervisningspraksis i vedkommende klasse. Faglig leder har likevel hovedansvaret.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft straks og 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014, tidligere § 6-14).
§ 6-16.Reaksjoner overfor faglig leder

Regionvegkontoret skal tilbakekalle godkjenningen som faglig leder når den faglige lederen ikke lenger oppfyller vilkårene for å være godkjent som faglig leder. Ny godkjenning kan ikke gis før vilkårene igjen er oppfylt.

Regionvegkontoret kan gi pålegg eller gi advarsel når faglig leder ikke oppfyller forskriftens øvrige krav.

Regionvegkontoret kan tilbakekalle godkjenningen som faglig leder når vedkommende

a)har gjort vesentlig brudd på forskrift om trafikkopplæring eller
b)på tross av skriftlig advarsel eller pålegg bryter forskriften.

Ved vurderingen av vedtak etter andre og tredje ledd, skal det tas hensyn til i hvilken grad den faglige lederen kan bebreides for overtredelsen. Dersom faglig leder unndrar seg tilsyn, eller ikke gir relevante opplysninger om opplæringen eller trafikkskolens drift som regionvegkontoret ber om, anses dette som vesentlig brudd på forskriften, med mindre den faglige lederen i svært liten grad kan lastes for forholdet.

Når godkjenningen av en faglig leder tilbakekalles etter tredje ledd, skal tilbakekallingen første gang normalt gjelde fra tre til seks måneder. Andre gang godkjenningen tilbakekalles skal godkjenningen normalt gjelde fra seks til tolv måneder. Tredje gang godkjenningen tilbakekalles skal tilbakekallingen normalt gjelde for minst tolv måneder. I særlige tilfeller kan godkjenningen tilbakekalles for alltid.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014, tidligere § 6-15).

Kapittel 7. Generelt om trafikkopplæringens innhold

§ 7-1.Trinnvist opplæringsforløp

Opplæringen gjennomføres i trinn, der måloppnåelse på et trinn er en forutsetning for å kunne ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.

Trinn 1 omhandler trafikksystemet og grunnleggende risikoforståelse.

Trinn 2 omhandler kunnskap om kjøretøyet og teknisk kjøreferdighet.

Trinn 3 omhandler kjøring i variert trafikk og kunnskap om vegtrafikklovgivningen.

Trinn 4 omhandler utdypning av emnene risikoforståelse og trafikksystemet.

Inntil videre er det ikke krav om trinnvis opplæring utover trinn 1 for klasse AM 147.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 7-2.Mål, undervisning og læreplaner

Undervisningen skal legges til rette for at eleven kan nå målene for opplæringen, slik de er fastsatt i denne forskriften.

Vegdirektoratet fastsetter læreplaner. Læreplanene anses ikke som forskrifter etter forvaltningsloven.

§ 7-3.Avvisning av elever

Dersom det oppstår tvil om en elev har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, kan opplæringsinstitusjonen avvise eleven. Regionvegkontoret skal varsles om avvisningen.

Dersom eleven ikke aksepterer avvisningen, kan spørsmål om avvisning forelegges regionvegkontoret som fatter vedtak. Regionvegkontorets vedtak kan påklages til Vegdirektoratet.

Ved avvisning skal opplæringsinstitusjonen informere eleven om disse rutinene.

§ 7-4.Obligatorisk opplæring

Obligatorisk opplæring kan bare gis av opplæringsinstitusjoner som er nevnt i § 4-1.

Eleven må ha deltatt i alle obligatoriske timer for å få den obligatoriske opplæringen godkjent. Hvis en elev har forfall til deler av et obligatorisk kurs, må tapte undervisningstimer tas igjen på tilsvarende kurs senere.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 7-5.Veiledningstimer og veiledningssamtaler

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i neste trinn.

Veiledningstimen skal være av 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale. For klassene AM og S gjennomføres en veiledningssamtale som en del av den øvrige obligatoriske opplæringen.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 7-6.Innmelding av gjennomført obligatorisk opplæring

Obligatorisk opplæring i et trinn, og veiledningstime i trinn 2 og 3, skal være innmeldt til regionvegkontoret før obligatorisk opplæring i nytt trinn påbegynnes. Når obligatorisk opplæring i klasse S gis over et kort tidsrom, kan opplæringen meldes inn samlet. Opplæringen må være innmeldt senest 2 uker etter at den er gjennomført og all obligatorisk opplæring må være innmeldt senest 3 virkedager før praktisk prøve kan avlegges. Innmeldingen skal skje elektronisk til Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

Ved opplæring innenfor det offentlige skoleverk er det ikke krav om at veiledningstimene i trinn 2 og 3 skal meldes inn.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 8. Trafikalt grunnkurs

§ 8-1.Generelt om trafikalt grunnkurs

Personer som skal erverve førerett, skal i opplæringens trinn 1 gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapitlene 9 til og med 15.

Personen må ha fylt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes.

Kurset er på 17 undervisningstimer, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det er adgang til å ta med inntil 2 elever i tillegg på deler av kurset, dersom disse har hatt forfall ved deler av tidligere kurs. Alternativt kan 2 elever som faller inn under unntakene i § 8-2 første ledd bokstavene b), c) eller d) tas i tillegg til de 16 elevene under opplæring i førstehjelp.

Det skal være 4 timer om førstehjelp, hvorav 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Det skal være minimum 3 timer om kjøring i mørket. Minst 1 av timene skal være demonstrasjon på et uteområde med liten eller ingen trafikk, der både gåendes og kjørendes perspektiv kan erfares. Denne delen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 av de 3 timene skal være demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner med elevene som passasjerer. Denne delen kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

Øvrig undervisning, jf. § 8-3 andre ledd nr. 1 til og med nr. 4, skal være 10 timer og fordeles over minst 3 dager.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8-2.Personer som er unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs

Unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs er:

a)personer som tidligere har gjennomført trafikalt grunnkurs,
b)innehavere av norsk førerkort eller kompetansebevis som har eller har hatt førerett i klasse A1, A2, A, B, AM 146, AM 147, S eller T,
c)personer som har fylt 25 år,
d)personer som har eller har hatt førerett som anerkjennes for kjøring i Norge etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. kapittel 8, 9 og 10.

Personer som er unntatt etter første ledd bokstav b) på grunn av førerett i klasse AM 146, S eller T og personer som er unntatt etter første ledd bokstavene c) og d) skal likevel ha opplæring i kjøring i mørket og førstehjelp.

0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009). Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 8-3.Kursmål for trafikalt grunnkurs

Eleven skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. vegtrafikkloven § 3.

Eleven skal

1.kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes læreplaner for trafikkopplæring
2.ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling
3.ha grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken ved å
a)beskrive vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser
b)forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling
c)bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for hvordan vi handler i trafikken
4.ha kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring ved å
a)kjenne til reglene for øvingskjøring
b)vite at det er sammenheng mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko
c)forstå betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre
5.beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å
a)ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b)kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c)kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
6.delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a)oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
b)tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet
c)videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
7.gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å
a)oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket
b)bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring og ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009, tidligere § 8-2).
§ 8-4.Kursbevis

Opplæringsinstitusjonen skal melde fra til trafikkstasjonen om hvilke elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs. Trafikkstasjonen utsteder bevis som gir rett til øvingskjøring.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009, tidligere § 8-3).
§ 8-5.Trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk

Trafikalt grunnkurs i det offentlige skoleverket kan gjennomføres etter vilkårene i § 8-1 til § 8-4. Kurset kan også gjennomføres av elever på tiende klassetrinn selv om eleven ikke har fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs kan også gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk forutsatt at:

a)eleven går i niende eller høyere klassetrinn,
b)eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpsopplæringen,
c)undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever.

Kjøring i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk og må gjennomføres som beskrevet i § 8-1.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 9. Klassene A1, A2 og A

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-1.Hovedmål for klassene A1, A2 og A

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse A, A2 eller A1, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre motorsykkelen på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-2.Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

§ 9-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klassene A1, A2 og A

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av opplæringen i trinn 3. Eleven skal ved innledning av trinn 2 ha 3 timer obligatorisk opplæring.

Eleven skal ha så gode tekniske kjøreferdigheter og arbeidsvaner at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke motorsykkelen og oppdage mangler ved motorsykkelen.

Eleven skal

1.gjennom 3 timer obligatorisk opplæring sammen med lærer og medelever:
a.sette seg inn i kjennetegn ved motorsykkelmiljøet og motorsykkelkulturen
b.analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper
c.drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere
d.drøfte og ta stilling til risiko ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene, og effektive tiltak for å motvirke disse
e.sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel
2.gjøre rede for motorsykkelens hovedkomponenter, den informasjon vognkortet gir og kunnskapsgrunnlag for å kunne utføre sikkerhetskontroll og forstå hvorfor den gjennomføres
3.gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr
4.forberede kjøring, og ved å gå ved siden av motorsykkelen forflytte den framover og bakover, rett frem og i sving uten hjelp av motor
5.utføre aktuell sikkerhetskontroll av motorsykkelen
6.sette i gang motorsykkelen med god balanse både rett fram, til høyre og venstre, på flat vei og i utfor- og motbakker
7.velge hensiktsmessig plassering av motorsykkelen i kjørefeltet ved kjøring rett fram
8.stanse motorsykkelen på en myk og behagelig måte
9.ha god balanse når motorsykkelen kjøres i gangfart
10.gire og velge hensiktsmessig gir
11.ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i å styre motorsykkelen
12.ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i å bremse
13.kunne innta handlingsberedskap og ha grunnleggende kjøretekniske ferdigheter gode nok til å kunne kjøre i et enkelt miljø med lite trafikk.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klassene A1, A2 og A

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha et godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Eleven skal ha tilstrekkelig øving i kjøring med læreren som passasjer, hvis det kan skje lovlig, eller med last som utnytter minimum 80 prosent av tillatt nyttelast. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre i trafikken.

Eleven skal:

1.beskrive de krefter som påvirker en motorsykkel under kjøring og gjør rede for sammenhengen mellom fysikk, motorsykkelens egenskaper og anvendt kjøreteknikk
2.beskrive og forklare informasjonsomsettingen og faktorer som virker inn på denne under kjøring, og gjøre rede for hvordan førerens holdninger og innstilling til sikker kjøring virker inn på atferden
3.ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse om kjørestrategi og atferd ved kjøring i ulike trafikkmiljø ved at eleven
a)kjenner til grunnregelen for trafikk, trafikkreglene, skilt og forskrifter, og forklarer kjøremåter begrunnet i disse
b)beskriver situasjoner med særlig risiko for motorsyklister og gjør rede for sikre og hensiktsmessige kjøremåter
c)angir en hensiktsmessig plassering foran og gjennom en kurve og gjør rede for hvordan eleven ved hjelp av plassering og fartstilpasning skaffer seg nødvendig handlingsrom i forhold til veikant og møtende trafikk
d)gjør rede for presis kjøreteknikk og kjøremåte i kurver
4.velge sikre kjøremåter inn mot, i og mellom vegkryss, på flerfeltsveg og i envegsregulerte gater i alle typer trafikkmiljø ved at eleven
a)kjører i henhold til vegoppmerking og skilt eller annen anvisning som regulerer trafikken
b)identifiserer, tar hensyn til og velger sikre kjøremåter i situasjoner med særlig risiko for motorsyklister ved kjøring i tett trafikk
5.velge sikre og effektive kjøremåter ved innkjøring på og avkjøring fra større veg ved at eleven
a)identifiserer og beskriver vegens beskaffenhet og utforming, og anvender og behersker presis kjøreteknikk ved kjøring i kurver
b)kjenner igjen og tar hensyn til særlige risikoforhold for motorsyklister ved kjøring i landevegsmiljø
6.kjøre selvstendig, bruke en systematisk observasjonsteknikk som gir overblikk, velge kjøremåter som ivaretar sikkerheten for fører, passasjer, andre trafikanter og avvikle trafikken på en effektiv måte.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

Elever som skal erverve førerett i klasse A og A2 skal i tillegg gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøretøyteknikk, jf. § 9-7

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klassene A1, A2 og A

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha tilegnet seg den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg for den aktuelle klassen jf. § 9-6, § 9-8 og § 9-9.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-6.Sikkerhetskurs på veg klasse A1

Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav 3 timer skal være praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

Eleven skal

1.planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2.kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, å beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3.reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.
0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-7.Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk - klasse A2 og A

Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre på egen motorsykkel i dette kurset. Kurset kan gjennomføres med inntil 3 elever per lærer.

Øvrig opplæring gjennomføres som klasseromsundervisning, delvis i forkant og delvis i etterkant av den praktiske delen.

Eleven skal

1.kjenne kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger når kurset begynner
2.utvikle forståelse for en presis kjøreteknikk som basis for all kontroll med motorsykkelen under kjøring
3.kjenne til de fysiske og psykiske begrensninger hos mennesket som har betydning for motorsykkelførere og kunne forklare hvordan føreren kan ta hensyn til dette i praktiske situasjoner
4.bli bevisst på at motorsykkelkjøring er krevende og at gjentatt øving er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger
5.videreutvikle sin kjørekompetanse ved å
a)bremse motorsykkelen effektivt med stabil kurs ved hjelp av god forankring/sittestilling og blikkbruk fra 80 km/t til 0 km/t på rett strekning og fra om lag 50 km/t til gangfart i høyre- og venstresving, i begge tilfeller med angitt bremsestart
b)styre motorsykkelen presist med god forankring, riktig blikkbruk, styrekommando til riktig tid og nødvendig gasskontroll. Ved fart på om lag 40 km/t ha en god kurveteknikk ved kjøring i halvsirkel eller sirkel med kurveradius på minst 10 meter, eventuelt tilsvarende naturlig kurve.
6.oppleve sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede.

Eleven skal gjennomføre følgende øvelser i tilknytning til kravene i tredje ledd:

1.høyhastighetsbremsing (80 km/t - 0) på rett strekning med angitt bremsestartpunkt
2.bremsing fra omlag 50 km/t til gangfart (ikke full stans) i høyre- og venstresving med angitt bremsestartpunkt
3.presisjon ved styring og endring av kurs, ved hastighet på omlag 40 km/t
4.kurveteknikk: Øvelsen skal settes opp med kjegler, som en halvsirkel med kurveradius på minst 10 meter eller som en hel sirkel med radius på minst 10 meter. Øvelsen kan alternativt utføres i en tilsvarende naturlig kurve.
0Endret ved forskrifter 30 april 2010 nr. 616 (i kraft 1 mai 2010), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9-8.Sikkerhetskurs på veg klasse A2

I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging og refleksjon og oppsummering.

Eleven skal

1.planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2.Kjøre selvstendig, sikkert, effektivt og behagelig over lengre strekninger i krevende og variert miljø, beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3.oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
4.reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 9-9.Sikkerhetskurs på veg klasse A

Kurset er på 8 undervisningstimer.

Kurset begynner med 2 timer innledende emner, jf. femte ledd nr. 1 til og med nr. 3.

Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Eleven kan kjøre på egen motorsykkel i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel.

Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel, jf. femte ledd nr. 8 og 9. Undervisningen i den avsluttende kunnskapsdelen gjennomføres som klasseromsundervisning med inntil 16 elever.

Eleven skal

1.vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og begrunne dette
2.drøfte og ta stilling til begrepet risiko og hvordan motorsyklister kan påvirke sitt eget risikonivå
3.drøfte og ta stilling til begrepet kjørestrategi
4.planlegge en sammenhengende kjøretur og vurdere og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
5.kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
6.oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
7.anvende en presis kjøreteknikk
8.reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
9.drøfte begrepet kjøredyktighet, vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter.
0Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-8), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9-10.Utvidelse fra klasse A1 til A2

Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 skal eleven gjennomføre veiledningstime og obligatoriske kurs for klasse A2 på trinn 3 og 4.

0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-9).
§ 9-11.Utvidelse fra klasse A1 til A

Ved utvidelse fra klasse A1 til A skal eleven gjennomføre veiledningstime og obligatoriske kurs for klasse A på trinn 3 og 4.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-9), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-10).
§ 9-12.Utvidelse fra klasse A2 til A

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs jf. § 9-13.

Dokumentert fullført obligatorisk kurs, som består av minst 7 timer sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerett i klasse A.

Førerett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerett i klasse A2, kan erverve førerett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Dette kurset kan også gjennomføres av kandidater fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerett i klasse A2.

0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-11), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015).
§ 9-13.Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A

Kurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. Undervisningen skal så langt det er mulig organiseres slik at kurset fremstår som en helhet for eleven.

De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Dette betinger at lærer benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr.

Lærer kan maksimalt undervise 3 elever om gangen på de praktiske øvingene.

Ut fra sin erfaring med motorsykkelkjøring skal eleven

1.kjenne til motorsyklisters ulykkesutsatthet
2.dele erfaringer med vekt på egen kjørestrategi
3.planlegge en sammenhengende kjøretur med vekt på egne utviklingsmuligheter
4.vise tilstrekkelige tekniske kjøreferdigheter til å ha utbytte av kurset
5.kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne egen kjørestrategi
6.under kjøringen oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
7.reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).

Kapittel 10. Klasse AM 146

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 10-1.Hovedmål for klasse AM 146

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse AM 146 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre moped, AM 146, på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 10-2.Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

§ 10-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse AM 146

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å kunne påbegynne trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal

1.ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
2.ha kunnskap om grunnleggende faktorer for sikker kjøring
3.ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4.ha kunnskap om mopedens konstruksjon og virkemåte i forhold til bruk, sikkerhet og miljø
5.bruke mopedens betjeningsinnretninger
6.utføre aktuell sikkerhetskontroll av sikkerhetsutstyr og moped
7.sette i gang og stanse
8.gire (der girmoped benyttes) og utføre krypekjøring
9.styre, akselerere og bremse mopeden.

Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område i øvelsene som er beskrevet i tredje ledd nr. 5 til og med nr. 9. Kjøringen på avsperret område kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer.

Øvelsene knyttet til tredje ledd nr. 7 til og med nr. 9 skal gjennomføres i sirkel. Sirkelen skal bestå av 8 kjegler i 10 meters avstand, sirkeldiameter 25 meter.

Øvelsene knyttet til tredje ledd nr. 9 kan alternativt utføres ved å bruke 9 kjegler stående etter hverandre med 4 meters mellomrom. Kjøretiden mellom kjeglene skal ikke være mer enn 9 sekunder.

Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd, jf. § 7-5.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 10-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse AM 146

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å kunne påbegynne avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal

1.gjøre rede for hva som menes med veg og trafikkmiljø
2.gjøre rede for hvilke muligheter og begrensninger mennesket har i trafikken
3.gjøre rede for tydelig atferd i trafikken og de trafikkregler som gjelder for mopedkjøring
4.kjenne til risikofaktorer ved kjøring med moped i mørke og på glatt føre, ha kunnskap om riktig bruk av lys i mørket og riktig kjøring på glatt føre
5.ha fått øving i å sammenknytte og anvende tekniske ferdigheter i en trafikal sammenheng
6.kjøre mopeden på en sikker, tydelig og bestemt måte i et enkelt trafikalt miljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk
7.kjøre mopeden på en sikker, tydelig og bestemt måte i et mer sammensatt og krevende trafikalt miljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk.

Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg i øvelsene som er beskrevet i tredje ledd nr. 5 til og med nr. 7. Kjøringen på veg kan gjennomføres med inntil 3 elever.

Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd, jf. § 7-5.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 10-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse AM 146

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped, AM 146, i samsvar med hovedmålet. Undervisningen i trinn 4 skal bidra til at eleven utvikler forståelse for de utfordringer og risikofaktorer som finnes ved kjøring med moped.

Eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø, og kjøre med minst mulig risiko og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter.

Eleven skal

1.ha fått øving i å kjøre mopeden på en sikker, tydelig og bestemt måte i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk
2.ha fått øving i å legge opp kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk
3.reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg som beskrevet i tredje ledd nr. 1 og 2.

Kjøringen på veg kan gjennomføres med inntil 3 elever.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 10-6.Unntak for elever som har gjennomført opplæring i klasse A, A2 eller A1

Elev som har gjennomført all obligatorisk opplæring i klasse A, A2 eller A1, men som ikke har ervervet førerett, kan avlegge førerprøven i klasse AM 146 etter å ha gjennomført obligatorisk opplæring på trinn 4 for AM 146, jf. § 10-5.

0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 11. Klasse B

§ 11-1.Hovedmål for klasse B

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
§ 11-2.Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen.

Eleven skal

1.ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
2.ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
3.ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, rus og bilkjøring, krav til fører, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell.
4.ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
5.kunne gjøre seg klar for kjøring
6.kunne sette i gang, og stanse i variert terreng
7.kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng
8.kunne rygge, vende og parkere
9.kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
10.kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 11-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

Eleven skal

1.gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv
2.gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring
4.ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5.ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø
6.ha presis kjøreteknikk på høyhastighetsveg
7.kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, bli forbikjørt og kjøre forbi.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på bane i samsvar med § 11-6 og § 11-7. Kurset gjennomføres mot slutten av opplæringen i trinn 3. Unntaksvis kan kurset gjennomføres i tilknytning til deler av den avsluttende opplæringen i trinn 4, jf. § 11-5, hvis det er fordelaktig for eleven. Det skal særlig tas hensyn til den totale undervisningsbelastningen og elevens læringsutbytte når det gjøres unntak fra hovedregelen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 11-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § 11-8 og § 11-9, og i tillegg ha tilstrekkelig øving.

§ 11-6.Sikkerhetskurs på bane - klasse B

Kurset er på 4 undervisningstimer og gjennomføres i sin helhet på banen. 1 time brukes til mål, forventninger, oppsummering og refleksjoner med medelever og lærere i klasserom. 1 time brukes til sikring av personer og last. Hver elev skal ha 2 timer praktisk øving på bane.

Ved kjøring på bane kan det være inntil to elever i hver bil. Det kan være inntil fire biler samtidig ved hver øvingsstasjon. Det skal være en trafikklærer til hver bil. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Banen og baneleien skal være godkjent av Vegdirektoratet.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 11-7.Kursmål for sikkerhetskurs på bane - klasse B

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal lære å sikre personer og gods i bil og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Eleven skal

1.kjenne kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger og mål når kurset begynner
2.forstå betydningen av å sikre personer og last i bil ved å
a)oppleve hvordan løse gjenstander i bil påvirkes og tilegne seg kunnskap om hvilke krefter en person utsettes for ved bråstopp
b)tilegne seg kunnskap om og øve på å sikre barn, voksne, last og gjenstander i bil
3.videreutvikle sin evne og vilje til sikker fartstilpassing og å unngå å kjøre på hindringer ved å
a)oppleve behovet for bremsestrekning fra ulik fart og på ulikt underlag
b)erfare muligheter og begrensninger som ligger i ABS-systemet
c)øve på å bremse effektivt og utnytte veggrep i eget kjørefelt
d)øve på å unngå å kjøre på bevegelige hinder ved å stanse eller styre unna
4.kjenne til årsaker til tap av og vilkår for gjenvinning av kontroll over bilen ved kjøring i sving ved å
a)oppleve fartens betydning for tap og gjenvinning av kontroll
b)arbeide med ulike løsninger ved situasjoner som kan oppstå i sving
c)erfare betydningen presis kjøreteknikk har for å beholde kontroll
d)oppleve at bilens elektroniske og tekniske sikkerhetsutstyr kan være føreren til hjelp for å beholde kontroll
5.utveksle erfaringer med sine medelever og delta i oppsummering ved å
a)sette ord på egne erfaringer fra opplæringen på banen og dele disse med andre
b)vurdere egen kjøredyktighet og egne sterke og svake sider som bilfører
c)kjenne til fakta om ulykkesbildet for unge, ferske bilførere.
§ 11-8.Sikkerhetskurs på veg - klasse B

Kurset er på 13 undervisningstimer.

Kurset begynner med 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko.

Hver elev skal deretter ha 5 timer praktisk øving i landevegskjøring og forbikjøring.

Tredje del er 4 timer undervisning i kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav hver elev i tillegg til planlegging og oppsummering, skal ha minst 3 timer praktisk øving.

Kurset avsluttes med 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom.

Praktisk øving kan gjennomføres med inntil 2 elever. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Hver del av kurset skal gjennomføres samlet.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 11-9.Kursmål for sikkerhetskurs på veg - klasse B

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

1.ha forståelse for bilkjøringens risiko ved å
a)kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt
b)gjøre rede for begrepet kjøredyktighet og sammenhengen mellom denne og de krav trafikkmiljøet stiller til førere
c)drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse
d)identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd
e)gjøre rede for hvordan eleven selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø
2.videreutvikle sin kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner ved å
a)øve på kjøring på landeveg med varierende standard med særlig vekt på presis kjøreteknikk i kurver
b)arbeide med å identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse og påpeke mulige risikomomenter og angi en hensiktsmessig strategi fremover i tid med vekt på vegens forløp, føreforhold og risiko for møteulykker
c)anvende og videreutvikle en miljøvennlig og økonomisk kjøremåte
d)oppleve og erfare situasjoner med særlig stor risiko ved inn- og/eller avkjøring fra større veg som krever spesielle løsninger for å ivareta sikkerheten
e)utvise en hensiktsmessig atferd og vise vilje til og ivareta egen og andres sikkerhet ved møtende forbikjøring, når de blir forbikjørt og ved vurdering av om en forbikjøring kan gjennomføres eller ikke
f)oppleve og erfare at forbikjøringssituasjoner er vanskelige og de særlige risikoforhold som må vurderes ved en forbikjøring
g)gjøre rede for erfaringene fra denne delen av opplæringen i ettertid
3.arbeide med sin kjøremåte i variert trafikkmiljø ved å
a)planlegge kjøreruten og ved hjelp av kart eller annen rutebeskrivelse kunne beskrive, forklare og begrunne ulike forhold de må forvente å møte og ta hensyn til i løpet av kjøreturen
b)kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø
c)reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av en situasjon
4.utveksle erfaringer med sine medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og evne til å vurdere egen kjørekompetanse ved å
a)bearbeide sine erfaringer og opplevelser, gjøre rede for egne valg, begrunne disse og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
b)vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter
c)vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og kunne argumentere for dette.
§ 11-10.Utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96

Ved utvidelse fra klasse B til klasse B kode 96 skal eleven gjennomføre trafikkopplæring som for klasse BE, jf. kap. 12.

Dokumentert fullført obligatorisk opplæring, som i det minste består av veiledningstimer i trinn 2 og 3, kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, T, D1E og DE og sikkerhetskurs på veg - klassene B kode 96 og BE, gir rett til førerett i klasse B kode 96.

0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).

Kapittel 12. Klasse BE

§ 12-1.Hovedmål for klasse BE

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse BE skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
§ 12-2.Trinn 1 - klasse BE

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse B.

§ 12-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse BE

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal forstå behovet for sikkerhetskontroll og lastsikring. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bil med tilhenger og oppdage mangler ved kjøretøyet.

Eleven skal

1.ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre med bil og tilhenger
2.ha grunnleggende kunnskap om nyttelast beregning og lastsikring
3.kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuelle sikkerhetskontroll
4.kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke
5.kunne rygge rett bakover og i sving og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 12-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse BE

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.

Eleven skal

1.ha systematisert og automatisert informasjonsinnhenting
2.kunne kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng
3.kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
4.kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 12-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse BE

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T i samsvar med § 27-1 og sikkerhetskurs på veg - klassene B kode 96 og BE i samsvar med § 12-6 og § 12-7. Sikkerhetskurs på veg - klassene B kode 96 og BE er på 3 timer. Kurset i sikring av last kan også tas på trinn 2 eller 3 når dette er mest hensiktsmessig.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 12-6.Sikkerhetskurs på veg - klassene B kode 96 og BE

Kurset er på 3 undervisningstimer. Hver elev skal ha minst 2 timer praktisk øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål, planlegging, oppsummering og refleksjon i klasserom. Praktisk øving kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.

I minst halvparten av den praktiske øvingen skal tilhengeren være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg og er sikret med alminnelig sikringsutstyr. Aktuell totalvekt skal være minst 1200 kg.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrift 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12-7.Kursmål for sikkerhetskurs på veg - klassene B kode 96 og BE

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal

1.planlegge kjøreruta
2.forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
3.utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring
4.kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 12-8.Utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE

Ved utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE gjennomføres praktisk prøve.

0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 12-6).

Kapittel 13. Klasse AM 147

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-1.Hovedmål for klasse AM 147

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse AM 147 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre tre- og firehjuls moped på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-2.Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

§ 13-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse AM 147

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne påbegynne opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke mopeden og oppdage mangler ved mopeden.

Eleven skal

1.ha kunnskap om førerkort og trafikkopplæring
2.ha kunnskap om mopedens konstruksjon i forhold til sikkerhet og miljø
3.ha kunnskap om eierens og førerens ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4.ha kunnskap om menneskets kapasitet og informasjonsbearbeiding

Eleven skal gjennomføre obligatorisk kurs i grunnleggende kjøretøybehandling i samsvar med § 13-6. Kurset er på 4 undervisningstimer.

Eleven skal ved avslutningen av det obligatoriske kurset i trinn 2 gjennomføre veiledningssamtale i samsvar med § 7-5.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-4.Trinn 3: Trafikal kompetanse - klasse AM 147

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre trygt i trafikken.

Eleven skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse i å kjøre moped i trafikk.

Eleven skal

1.kunne gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
2.ha kunnskap om veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.ha kunnskap om de regler som gjelder for kjøring med moped i trafikken.

Eleven skal gjennomføre obligatorisk kurs i kjøring i trafikk i samsvar med § 13-7. Kurset er på 6 undervisningstimer.

Eleven skal ved avslutningen av det obligatoriske kurset i trinn 3 gjennomføre veiledningssamtale i samsvar med § 7-5.

0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse AM 147

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre tre- eller firehjuls moped i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § 13-8, og ha tilstrekkelig øving. Kurset er på 4 undervisningstimer. Minst 3 timer av kurset er praktisk øving. Den resterende del av kurset brukes til mål, forventninger, refleksjon og oppsummering. Dersom kurset ikke er gjennomført senest 6 måneder etter at førerprøven i klasse AM 147 er bestått, må obligatorisk opplæring i trinn 3 gjennomføres på nytt.

0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-6.Kursmål for kurs i grunnleggende kjøretøybehandling - klasse AM 147

Eleven skal gjennom øving utvikle sin kompetanse i grunnleggende kjøretøybehandling.

Kjøreferdigheten skal være så god at eleven har forsvarlig kontroll over kjøretøyet.

Eleven skal

1.kunne gjøre klar for kjøring
2.kunne igangsetting og stans i variert terreng
3.kunne gire (der girmoped benyttes), styre og bremse
4.beherske grunnleggende kjøretøybehandling under sammenhengende kjøring
5.utføre sikkerhetskontroll på mopeden.
0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-7.Kursmål for kurs i kjøring i trafikk - klasse AM 147

Eleven skal gjennom opplevelser og erfaringer videreutvikle sin kompetanse i å kjøre trygt i trafikken.

Eleven skal

1.ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
2.ha en bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted-, by- og landevegsmiljø
3.ha en riktig kjøremåte i forhold til lokale trafikkforhold.
0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 13-8.Kursmål for sikkerhetskurs på veg - klasse AM 147

Etter å ha gjennomført sikkerhetskurs på veg skal eleven gjennom opplevelse og erfaring ha videreutviklet sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal ha forståelse for risikomomenter knyttet til kjøring med tre- eller firehjulsmoped både på landeveg og i andre miljøer.

Eleven skal

a)planlegge kjøreruten og ved hjelp av rutebeskrivelse kunne begrunne de forhold de må forvente å møte og ta hensyn til i løpet av kjøreturen
b)ha forståelse for faremomenter knyttet til kryssing, inn- og utkjøring på større veg
c)ha forståelse for faremomenter knyttet til kjøring på landeveg
d)ha forståelse for spesielle risikomomenter knyttet til kjøring med tre- eller firehjulsmoped i ulike trafikkmiljø
e)kunne sette ord på egne erfaringer og med dette som bakgrunn vurdere egen kjøredyktighet
0Tilføyd ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).

Kapittel 14. Klasse S

§ 14-1.Hovedmål for klasse S

Etter å ha gjennomført opplæringen i klasse S skal elevene ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre beltemotorsykkel på en ansvarlig måte.

Elevene skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er sikker
-gir god samhandling
-tar hensyn til helse og trivsel
-tar hensyn til natur og miljø
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 14-2.Trinn 1 - trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at de kan begynne å øvingskjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 14-3.Trinn 2 - grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse S

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilegnet seg den kompetansen som er nødvendig for å få utbytte av trening i variert terreng på trinn 3. Eleven skal tilegne seg så gode tekniske kjøreferdigheter at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandling med annen ferdsel, lese terrenget og ta hensyn til naturen.

Eleven skal:

1.erverve grunnleggende kunnskap om førers plikter og kjøretøyet
2.kunne foreta start og stopp av motor
3.kunne velge hensiktsmessig bekledning, innta korrekt sittestilling og benytte korrekt styreteknikk
4.kunne foreta igangsetting, fartsøkning og bremsing på en sikker og behagelig måte
5.kunne utføre en enkel sikkerhetskontroll av beltemotorsykkelen og skifte variatorrem.

Eleven skal ha 3 timer obligatorisk opplæring hvorav 1 time kontroll og vedlikehold av beltemotorsykkelen pr. elev. Opplæringen skal legge til rette for at eleven gjennom praktiske øvelser får kompetanse som beskrevet i andre ledd nr. 2 til og med nr. 5. Eleven skal øve på å skifte variatorrem.

På avgrenset område kan læreren undervise inntil 4 elever til samme tid.

Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren og en elev av gangen, sammen vurdere om målene for trinnet er nådd, jf. § 7-5.

0Tilføyd ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006). Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 14-4.Trinn 3 - kjøring i variert terreng - klasse S

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å få godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

Eleven skal:

1.beherske kjøring tilpasset terreng- og føreforholdene
2.beherske kjøring tilpasset andre brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø, herunder lokale restriksjoner
3.beherske kjøring med passasjer og med opplastet slede
4.forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø, med og uten passasjer/slede/last
5.kjenne til faremomentene ved kryssing av veg og kjøring på veg
6.kjenne til aktuelle bestemmelser vedrørende bruk av beltemotorsykkelen.

Eleven skal ha 4 timer obligatorisk opplæring hvorav hver elev skal gjennomføre minst 3 timer egenkjøring i variert terreng. Opplæringen skal legge til rette for at eleven gjennom praktisk trening får kompetanse som beskrevet i andre ledd nr. 1 til og med nr. 4.

Læreren kan på trinn 3 undervise inntil 2 elever til samme tid.

Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren og en elev av gangen sammen vurdere om målene for trinnet er nådd, jf. § 7-5.

0Tilføyd ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006). Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 14-5.Trinn 4 - Avsluttende opplæring - klasse S

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. Opplæringen i trinn 4 skal bidra til at eleven videreutvikler sin forståelse for de utfordringer og den risiko kjøring med beltemotorsykkel medfører.

Eleven skal:

1.kunne gjennomføre selvstendig sammenhengende kjøring med og uten last, herunder selv velge sikre ruter tilpasset miljø, dyreliv og natur
2.kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass
3.utvikle sin forståelse for de farer og de ulemper kjøring med beltemotorsykkel medfører for miljø, dyreliv, natur, fører, passasjer og andre brukere av naturen
4.kunne utføre grunnleggende førstehjelp i naturen.

Eleven skal gjennomføre minst 2 timer obligatorisk selvstendig kjøring i og utenfor løype. Kjøringen skal være sammenhengende i lengre perioder. Opplæringen skal legge til rette for at eleven sammenfatter og videreutvikler de ulike ferdighetene og kunnskapene som er ervervet på trinn 1 til og med trinn 3. Eleven skal på egen hånd prøve ut de ulike temaene. Minst halve økten skal kjøres med opplastet slede. Eleven skal orientere seg ute i naturen ved hjelp av kart og kompass. Læreren skal følge etter på egen beltemotorsykkel og ha toveis radioforbindelse eller lignende samt visuell kontakt med eleven. Læreren kan likevel sitte på med eleven på kortere strekninger. En lærer kan foreta selvstendig kjøring med inntil 4 elever til samme tid.

Eleven skal gjennomføre 4 timer obligatorisk opplæring med særlig vekt på risikovurdering, naturbruk, og førstehjelp i naturen. Opplæringen skal legge til rette for at eleven utvikler evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å ta hensyn til naturen. Den skal påvirke elevens holdning til risiko og vilje til å ta ansvar ved å ta forhåndsregler og velge kjøremåter som reduserer risiko for ulykker eller uhell. En lærer kan undervise inntil 16 elever til samme tid. Teorien kan flettes inn i den selvstendige kjøringen i den grad dette er hensiktsmessig.

0Tilføyd ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006). Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 15. Klasse T

§ 15-1.Hovedmål for klasse T

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse T skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-er i samsvar med gjeldende regelverk.
§ 15-2.Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.

§ 15-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse T

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke traktor med tilhenger og oppdage mangler ved traktor med tilhenger.

Eleven skal:

1.ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
2.kjenne til at det finnes regler om motorferdsel i utmark og regler fra Arbeidstilsynet om bruk av traktor
3.ha kunnskap om traktorens og tilhengerens konstruksjon, brukeransvar, sikkerhet, miljø og grunnleggende lastsikring
4.ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
5.kunne gjøre klar for kjøring
6.kunne utføre igangsetting og stans i variert terreng
7.kunne utføre giring i variert terreng
8.kunne utføre bremsing i variert terreng
9.kunne styre og svinge i kryss
10.kunne rygge med og uten tilhenger, og til- og frakoble tilhenger
11.kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av traktor og tilhenger.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 15-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse T

Etter å ha gjennomført opplæringen i trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å kunne påbegynne avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kunne kjøre i variert trafikk. I tillegg skal eleven vurdere sin egen kompetanse til å kjøre traktor med tilhenger i trafikk.

Eleven skal:

1.kunne gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
2.kunne gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.kunne gjøre rede for tydelig adferd i trafikken og de trafikkregler som gjelder for traktorkjøring med tilhenger
4.ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5.kunne bruke traktor med tilhenger riktig i variert terreng og trafikkmiljø
6.ha tydelig kjøremåte inn mot, gjennom og mellom kryss
7.kunne tilpasse kjøremåten til boligmiljø, tettsteds- og bymiljø
8.kunne tilpasse kjøremåten for kryssing av jernbaneplanovergang og til lokale kjøreforhold
9.kunne foreta vending og parkering
10.kunne kjøre risikobevisst på landeveg
11.forstå risikoen ved kjøring på glatt føre, og montere kjetting.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 15-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse T

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal kunne kjøre selvstendig i variert trafikk på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og som samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last for klassene BE, D1E, DE, og T, jf. § 27-1.

§ 15-6.Utvidelse fra klasse T til klasse T kode 141 og fra klasse T kode 144 til klasse T kode 148

Ved utvidelse av føreretten fra klasse T til T kode 141 eller fra klasse T kode 144 til T kode 148 skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs for klasse T kode 141 og klasse T kode 148, jf. § 15-7 og § 15-8. Det forutsettes førerett i klasse T eller T kode 144 før kurset påbegynnes.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014).
§ 15-7.Sikkerhetskurs klasse T 141 og klasse T 148

Kurset er på 7 undervisningstimer hvor av minst 2 timer er praktisk kjøring i trafikk med traktor og tilhenger med konstruktiv hastighet 50 km/t. Tilhengeren må være lastet med minst 50 % av tillatt nyttelast, likevel slik at aktuell totalvekt er minst 4000 kg. De øvrige timene av kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014).
§ 15-8.Kursmål for sikkerhetskurs klasse T 141 og klasse 148

Eleven skal gjennom opplevelser, demonstrasjoner, praktisk øving, gruppearbeid og refleksjoner med medelever og lærer, videreutvikle sin kompetanse til å kjøre traktor med tilhenger slik at ulykker unngås. Når det ikke er praktisk mulig, kan undervisningen gjennomføres uten medelever.

Eleven skal:

1.forstå risikoen ved å kjøre traktor og tilhenger som går 50 km/t
2.tilegne seg kunnskap om konstruksjon, kjøreegenskaper og bruk av tunge og raske traktorer med tilhenger og redskap
3.utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner i ulike trafikkmiljø og samhandling med andre trafikanter
4.kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen dyktighet til å kjøre traktor med tilhenger og muligheter for forbedring.
0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014).

Kapittel 16. Grunnkurs for tunge kjøretøy

§ 16-1.Grunnkurs - tunge kjøretøy

Personer som skal erverve førerett i tung klasse for første gang, skal i opplæringens trinn 1 gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. kapitlene 17 til og med 24.

Kurset er på 3 undervisningstimer og skal bidra til at eleven får grunnleggende forståelse for hva kjøring med tunge kjøretøy innebærer.

Kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Eleven skal:

1.gjennom demonstrasjon, refleksjon og oppsummering:
a)bli bevisst hvordan kjøring og samhandling med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbiler
b)erfare hvordan tungbilføreren kan skape et positivt forhold til andre trafikkantgrupper
c)vite at andre trafikanter kan overvurdere tungbilførerens muligheter til å manøvrere kjøretøyet i vanskelige situasjoner, og at dette kan medføre at andre misforstår, eller ikke samarbeider slik tungbilføreren forventer
d)vite at interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres
e)vite at trafikkulykker nesten uten unntak skyldes menneskelige feilhandlinger
2.vite at tungbilføreren må sette seg inn i et omfattende regelverk, herunder:
a)kjenne til helsekrav, alderskrav og andre regler om førerkort som gjelder generelt for alle tungbilklasser
b)vite at det kreves kunnskap om lover og forskrifter om kjøre- og hviletid, fartsskriver, kjøring i utlandet, pliktmessig avhold, fartsregler, hastighetsbegrenser og yrkestransport.
0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 17. Klasse C1

§ 17-1.Hovedmål for klasse C1

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse C1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig økonomisk og ressursvennlig
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 17-2.Trinn 1: Grunnkurs for tunge kjøretøy

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling.

Eleven skal gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. kapittel 16.

§ 17-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse C1

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med lastebilen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 17-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse C1

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal:

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

§ 17-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse C1

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse C1.

Eleven skal gjennomføre kurs i ulykkesberedskap, jf. kapittel 25, sikkerhetskurs på veg jf. kapittel 26 og kurs i sikring av last, jf. § 27-2. Kursene i ulykkesberedskap og sikring av last kan tas på trinn 3 når dette er hensiktsmessig.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.

Kapittel 18. Klasse C1E

§ 18-1.Hovedmål for klasse C1E

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse C1E skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig økonomisk og ressursvennlig
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 18-2.Trinn 1 - klasse C1E

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse C1.

§ 18-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse C1E

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med vogntoget.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 18-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse C1E

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

I trinn 3 skal vogntoget tilfredsstille kravene til størrelse og last ved førerprøven.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

§ 18-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse C1E

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse C1E.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

Kapittel 19. Klasse C

§ 19-1.Hovedmål for klasse C

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse C skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil forsvarlig, og for å kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig økonomisk og ressursvennlig
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 19-2.Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven vite hvordan kjøring og samhandling med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbiler, og eleven skal vite at tungbilføreren må sette seg inn i et omfattende regelverk.

Eleven skal gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. kapittel 16.

§ 19-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse C

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med lastebilen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 19-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse C

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

§ 19-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse C

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse C.

Eleven skal gjennomføre kurs i ulykkesberedskap, jf. kapittel 25, sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26, kurs i sikring av last, jf. § 27-2 og sikkerhetskurs på bane, jf. kapittel 28. Kursene i ulykkesberedskap og sikring av last kan tas på trinn 3 når dette er hensiktsmessig.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.

Kapittel 20. Klasse CE

§ 20-1.Hovedmål for klasse CE

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse CE skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er bilførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig økonomisk og ressursvennlig
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 20-2.Trinn 1 - klasse CE

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse C.

§ 20-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse CE

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med vogntoget.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 20-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse CE

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26. Eleven kan velge hvilken vogntogtype som skal brukes i veiledningstimen.

§ 20-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse CE

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog i samsvar med hovedmålet for opplæringen til førerkort klasse CE.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26 og sikkerhetskurs på bane, jf. kapittel 28.

Kapittel 21. Klasse D1

§ 21-1.Hovedmål for klasse D1

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre minibuss forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig behagelig, økonomisk og ressursvennlig
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-ha omtanke for passasjerene
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 21-2.Trinn 1: Grunnkurs tunge kjøretøy

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven vite hvordan kjøring og samhandling med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbiler, og eleven skal vite at tungbilføreren må sette seg inn i et omfattende regelverk.

Eleven skal gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. kapittel 16.

§ 21-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse D1

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med minibussen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 21-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse D1

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

§ 21-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse D1

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre minibuss i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse D1.

Eleven skal gjennomføre kurs i ulykkesberedskap, jf. kapittel 25, og sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26. Kurset i ulykkesberedskap kan tas på trinn 3 når dette er hensiktsmessig.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.

Kapittel 22. Klasse D1E

§ 22-1.Hovedmål for klasse D1E

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D1E skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig behagelig, økonomisk og ressursvennlig
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-ha omtanke for passasjerene
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 22-2.Trinn 1 - klasse D1E

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse D1.

§ 22-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse D1E

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med vogntoget.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 22-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse D1E

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

§ 22-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse D1E

Etter å ha gjennomført trinn 4, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse D1E.

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26, og kurs i sikring og merking av last for klassene BE, D1E, DE og T, jf. § 27-1.

Kapittel 23. Klasse D

§ 23-1.Hovedmål for klasse D

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre buss forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig behagelig, økonomisk og ressursvennlig
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-ha omtanke for passasjerene
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 23-2.Trinn 1: Grunnkurs for tunge kjøretøy

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven vite hvordan kjøring og samhandling med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbiler, og eleven skal vite at tungbilføreren må sette seg inn i et omfattende regelverk.

Eleven skal gjennomføre grunnkurs for tunge kjøretøy, jf. kapittel 16.

§ 23-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse D

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med bussen.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 23-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse D

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5. Læreren skal sammen med eleven vurdere om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse til at eleven på en forsvarlig måte kan gjennomføre sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26.

§ 23-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse D

Etter å ha gjennomført trinn 4, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre buss i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse D.

Eleven skal gjennomføre kurs i ulykkesberedskap, jf. kapittel 25, sikkerhetskurs på veg, jf. kapittel 26, og sikkerhetskurs på bane, jf. kapittel 28. Kurset i ulykkesberedskap kan tas på trinn 3 når dette er hensiktsmessig.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.

Kapittel 24. Klasse DE

§ 24-1.Hovedmål for klasse DE

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse DE skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

-er trafikksikker
-gir god samhandling
-fører til god trafikkavvikling
-er mest mulig behagelig, økonomisk og ressursvennlig
-gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje
-tar hensyn til helse, miljø og andres behov
-er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal kunne:

-utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar
-ha omtanke for passasjerene
-sikre lasten forsvarlig
-fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold
-være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen.
§ 24-2.Trinn 1 - klasse DE

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse D.

§ 24-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse - klasse DE

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med vogntoget.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 24-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse DE

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal

1.ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
2.kunne planlegge kjøringen
3.kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 24-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse DE

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse DE.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last for klassene BE, D1E, DE og T, jf. § 27-1.

Kapittel 25. Kurs i ulykkesberedskap - klassene C1, C, D1 og D

§ 25-1.Generelt

Kurs i ulykkesberedskap er på 9 undervisningstimer, og skal dekke temaene skadestedsledelse, livreddende førstehjelp, opptreden ved brann og røykutvikling, og psykisk krisehjelp.

Kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Personer som tidligere har gjennomført kurs i ulykkesberedskap, og personer som har, eller har hatt, en førerett i en tung klasse som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 25-2.Kursmål for kurs i ulykkesberedskap

Kurset skal bidra til at eleven kan være en ressursperson når en trafikkulykke eller krisesituasjon oppstår, og til at eleven med sin opptreden kan bidra til å redusere skadeomfanget ved trafikkulykker og eventuell brann på et skadested.

Eleven skal

1.gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære
a)hvilke oppgaver som må gjøres ved et skadested før fagpersonell ankommer
b)å varsle medisinsk nødtelefon, og kjenne til dens funksjoner
c)å sikre et skadested
2.gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser lære å
a)foreta en rask og overfladisk vurdering av en skadet eller akutt syk person ved å se på, snakke med og ta på pasienten
b)sikre frie luftveier hos både liggende og sittende pasienter
c)stanse ytre blødninger
d)stabilisere hode og nakke ved mistanker om skader i nakke og rygg
e)utføre hjerte-lungeredning
f)utføre tiltak som forebygger indre blødninger, sirkulasjonssvikt og nedkjøling
3.kjenne til
a)hvordan kjøretøy som har farlig gods i lasten er merket
b)aktuelle tiltak på et skadested hvor et kjøretøy som er merket etter ADR- forskriften er involvert
c)generelle problemer ved røykutvikling og opptreden i røykfylte områder
d)brann- og røykutvikling i tunneler, herunder evakueringsløsninger
e)brann- og røykutvikling i kjøretøy, herunder evakueringsteknikk
f)brannslukkingsapparater (plassering i kjøretøy, klargjøring, bruk og tømmetid)
g)andre slukkemidler
h)brannårsaker og brannutvikling
i)hvordan branntilløp kan oppdages tidlig
j)steder og områder i kjøretøy hvor det erfaringsmessig kan oppstå et branntilløp
4.delta i praktiske øvelser under veiledning og kunne
a)klargjøre brannslukningsapparater til bruk
b)slukke brann med pulverapparat og teppe
c)bruke et egnet slokkemiddel på brann i kjøretøy og andre steder i forbindelse med en ulykke eller krisesituasjon
5.ha kunnskap om
a)typiske kritiske situasjoner og ulykker i trafikken
b)vanlige psykiske reaksjoner som kan forekomme hos de berørte
c)hvordan kriserammede kan hjelpes: forskjellige metoder og modeller for hjelp, herunder selvhjelp og kollegastøtteordninger
d)hvorfor krisehåndtering er viktig.

Kapittel 26. Sikkerhetskurs på veg - tunge klasser

§ 26-1.Generelt

På sikkerhetskurs på veg skal eleven beherske kjøring over tid under ulike forhold.

I klassene C1, C1E, D1 og D1E er kurset på 4 timer. 1 time brukes til innledning og klargjøring, etterarbeid og evaluering. 3 timer skal være sammenhengende egenkjøring.

I klassene C og D er kurset på 6 undervisningstimer. 1 time brukes til innledning og klargjøring. 4 timer skal være sammenhengende egenkjøring. Kursene avsluttes med 1 time til etterarbeid og evaluering hvor eleven skal vurdere egen kjøreatferd.

I klasse CE er kurset på 10 undervisningstimer. 1 time brukes til innledning og klargjøring. 4 timer skal være sammenhengende kjøring med lastebil med slepvogn og 4 timer skal være sammenhengende kjøring med lastebil med semitrailer. All kjøring skal skje på samme dag. Kurset avsluttes med 1 time til etterarbeid og evaluering hvor eleven skal vurdere egen kjøreatferd.

Læreren skal i alle kursene gi en vurdering av elevens kjørekompetanse.

Kjøretøyet skal tilfredsstille kravene til størrelse og last ved førerprøven, jf. kapittel 30.

§ 26-2.Krav om sikkerhetskurs på veg ved utvidelse av førerett

Ved utvidelse fra klasse C1 eller D1 til klasse C og D, blir kurset i den høyere klassen redusert med 2 timer.

Ved utvidelse av førerett fra klasse C1 til D1, eller omvendt, behøver en ikke å ta kurset.

Ved utvidelse av førerett fra klasse C1E til D1E, eller omvendt, behøver en ikke å ta kurset.

Ved utvidelse av førerett fra klasse C til D1 eller D, behøver en ikke å ta kurset.

Ved utvidelse av førerett fra klasse D til C1 eller C, behøver en ikke å ta kurset.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395.
§ 26-3.Kursmål for sikkerhetskurs på veg - tunge klasser

Eleven skal kunne foreta de kjøreforberedelser som er førerens ansvar og kjøre forsvarlig i lengre sammenhengende tid.

Eleven skal:

1.gjennom drøftinger
a)planlegge en kjørerute ut fra de hjelpemidler som er vanlig å bruke for vedkommende kjøretøygruppe
b)redegjøre for betydningen av gode rutiner med hensyn til søvn, planlegging av reisetidspunkt og andre valg som har betydning for at kjøringen skal bli mest mulig sikker
c)vise forståelse for at kjøringen er en del av et sosialt samspill hvor det stilles spesielle krav til tungbilførerens vurdering av trafikksituasjonene
d)få forståelse for at føreren ved feilhandling kan forårsake alvorlige ulykker og at konsekvensene etter en tungbilulykke ofte blir dramatiske
2.under kjøringen
a)kjøre med flyt og sikkerhet
b)oppfatte trafikkbildet automatisk og iverksette nødvendige handlinger
c)vurdere vegens videre forløp og planlegge møtesituasjoner
d)vurdere trafikken bak og eventuelt finne steder hvor andre kan slippes forbi
e)bruke speil riktig ved kjøring til og fra stoppested, og foreta spesiell kontroll av overheng
f)kunne begrunne sine avgjørelser
3.vise god forståelse for risiko ved å
a)kontinuerlig vurdere mulighet for møteulykker
b)tilpasse kjøringen ut fra at møtende som foretar forbikjøring kan feilberegne
c)ta spesielle hensyn ved kjøring på smal og svingete veg, og under vanskelige kjøreforhold
d)ivareta informasjonsbehovet ved vending og rygging
e)vurdere eventuelle tiltak med bakgrunn i føreforholdene
f)ha nødvendig sikkerhetsmargin på begge sider slik at oppmerksomheten hovedsaklig kan rettes mot trafikale forhold
g)ta hensyn til møtende trafikk, hindringer, vegbredde, vegoppmerking mm
h)vurdere om andre kan misforstå hvordan videre kjøring er planlagt
i)holde riktig avstand til andre trafikanter
j)foreta riktig sporvalg
4.vise god forståelse for riktig valg av fart og fartstilpasning ved å
a)bidra til en rasjonell trafikkavvikling
b)tilpasse farten slik at forsvarlig og lovlig trafikkrytme følges
c)ha en kjørerytme med høy grad av komfort
d)foreta riktig girvalg før bratte utforbakker og motbakker
5.kjøre på en måte som
a)gir god driftsøkonomi
b)gir minst mulig miljøbelastning
6.kunne kontrollere
a)kjøretøyet både før og etter kjøring
b)dekk, bremser og nav med hensyn til eventuell varmgang
c)kjøretøyets sikkerhetsutstyr
d)eventuell lastsikring
7.delta i etterarbeidet hvor
a)eleven skal vurdere egen kjøreatferd
b)læreren skal gi en vurdering av elevens kjørekompetanse.

Kapittel 27. Kurs i sikring av last

§ 27-1.Kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever. Inntil 4 elever kan øve sammen på å plassere, sikre og merke last.

Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last er fritatt fra kurset jf. § 27-1 eller § 27-2. Personer som ikke har gjennomført kurset, men som har eller har hatt førerett i klassene C1 eller C som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset ved erverv av førerett i klassene BE, D1E, DE og T.

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

Eleven skal

1.vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
2.kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
3.gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som stenging, surring, låsing og dekking
4.gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
5.øve på å
a)plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
b)plassere og sikre et kolli tilsvarende pallekasse, omlag 1m³
c)plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 500 kg
6.forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.
0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015).
§ 27-2.Kurs i sikring av last - klassene C1 og C

Kurset er på 9 undervisningstimer, og kan gjennomføres med inntil 12 elever.

Personer som har, eller har hatt, førerett i klasse C1 som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset.

Eleven skal forstå at last må sikres forsvarlig. Eleven skal ha den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å sikre lasten slik at ulykker unngås.

Eleven skal

1.ha kunnskap om
a)hovedkravene som stilles til sikring av last og til sikringsutstyret
b)at det er spesielle krav til sikring når to eller flere ulike transportmidler benyttes i samme transportkjede
c)at det kan være nødvendig å innhente ytterligere informasjon når spesiell last skal sikres
2.gjennom demonstrasjoner og praktisk arbeid erfare
a)at last som er feil eller dårlig sikret kan falle av
b)de krefter som virker inn på lasten forover, bakover og sidelengs under kjøring
c)hvordan vanlig gods beveger seg ved hastighetsøkning og ved bremsing
d)hvordan gods som kan rulle beveger seg ved hastighetsøkning og ved bremsing
e)at friksjonen innvirker på godsets bevegelse ved oppbremsing
f)om ulik vekt innvirker på godsets bevegelse
g)om stor vekt (1000 kg) hindrer godset i å bevege seg
h)at bruk av feil sikringsutstyr kan føre til at gods forskyver seg eller faller av
i)konsekvenser av feilvurdering vedrørende utstyrets kvalitet
3.kunne beregne og velge riktig sikringsutstyr ved å
a)planlegge sikring av ulike typer gods
b)kunne vurdere metoder for sikring av last som stempling, surring, låsing og dekking
4.kunne utføre forsvarlig sikring av ulike typer last ved å
a)sikre forskjellige godsslag, herunder gods som kan rulle, gods som er stablet og last med høy egenvekt
b)foreta overfallssurring, grimesurring, loopsurring, direkte surring/kryssurring, låsing, stenging og dekking
5.få demonstrert om utført sikring er forsvarlig ved at
a)kjøretøyet bremses og svinges
b)lasten tippes til aktuell vinkel
c)sikringsutstyret kontrolleres etter testing
6.kunne
a)vedlikeholde og avgjøre om lastsikringsutstyret er i tilstrekkelig god stand
b)bruke nødvendig verneutstyr som arbeidstøy, hansker og vernesko.
0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 28. Sikkerhetskurs på bane - klassene C, CE og D

§ 28-1.Generelt

Sikkerhetskurs på bane for klassene C og D er på 9 undervisningstimer, hvorav hver elev skal ha 6 timer praktisk øving på banen. Det kan være inntil to elever i hver bil forutsatt at disse deler tiden likt. Inn under praktisk øving går også praktiske demonstrasjoner og fordeling av kjøretøy. Kurset kan gjennomføres med inntil 18 elever. Personer som har, eller har hatt, førerett i klassene C eller D som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset.

Sikkerhetskurs på bane for klasse CE er på 9 undervisningstimer, hvorav hver elev skal ha 6 timer praktisk øving på banen. Det kan være inntil to elever i hver bil forutsatt at disse deler tiden likt. Inn under praktisk øving går også praktiske demonstrasjoner og fordeling av kjøretøy. Kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Er det åtte eller færre elever på kurset er det tilstrekkelig med én lærer. Det skal være minst to lærere dersom det er mellom ni og 16 elever på kurset. Ved 17 og 18 elever på kurset skal det være tre lærere. Eleven skal så langt det er mulig følges opp av samme lærer gjennom hele kurset.

Sikkerhetskurs på bane må være gjennomført før eleven går opp til førerprøven, eller senest et år etter at førerkortet ble utstedt.

Kurset skal gjennomføres på bane som er godkjent av Vegdirektoratet, jf. § 5-4.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010).
§ 28-2.Kursmål for sikkerhetskurs på bane - klassene C og D

Kurset skal bidra til at eleven kan fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige føreforhold.

Eleven skal

1.kjenne til
a)hovedmålet for kurset
b)sikkerhetsrutinene som gjelder på banen, og hvordan bruk av sikkerhetsrutiner også utenfor banen, kan forhindre tungbilulykker på veg
c)risikoen ved ikke å bruke bilbelte
2.gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser erfare
a)hvordan trafikanter kan være skjult i området rundt et stort kjøretøy
b)at førerens sittestilling har stor betydningen for omfanget av blindsonen foran kjøretøyet
c)bremse- og stopplengde for personbil, buss og lastebil
d)hvordan kjøretøyets tyngde og veggrep virker inn på bremselengden
e)hvordan føreren kan påvirke styre- og bremseresultat
f)at styre- og bremseresultatet endres ved endret fart
g)at forskjellig last, dekkutrusning og ulike typer utstyr virker inn på styre- og bremseresultat
h)at feilvurdering av bakkens fall og veggrep virker inn på styre- og bremseresultat
3.erfare
a)hvilken betydning lastens plassering har for kjøretøyets egenskaper
b)ulike bremsemetoder og konsekvenser av feilhandling
c)fordeler og ulemper med ulike bremsesystemer
d)konsekvenser av overbremset og underbremset aksel
e)virkning av drivhjulsbremser
f)nytten av forholdsregler ved bruk av vegskulder under kjøring
g)eget valg av kjøremåte med forskjellige typer kjøretøy som er ulikt utstyrt og lastet
4.erfare spesielle risikomomenter ved kjøring med
a)buss med midtmotor kontra hekkmotor
b)automatgiret buss
c)automatgiret buss med hjelpebrems
5.være med å drøfte
a)egne holdninger og kjørevaner
b)ulykkerisiko, skadeomfang, samt konsekvenser av typiske tungbilulykker
c)hva feilhandlinger utført på banen eventuelt ville forårsaket ved kjøring i trafikk
d)at trafikkulykker nesten uten unntak skyldes menneskelige feilhandlinger
e)at føreren plikter å tilpasse farten etter ulike føreforhold
f)at en tungbilførers feilhandling ofte har alvorlige konsekvenser
6.med bakgrunn i erfaringene på banen
a)vurdere sin egen kjørekompetanse
b)foreslå kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker
c)trekke selvstendige konklusjoner med hensyn til sikker avstand til den som kjører foran
d)forstå at en tungbilfører under visse føreforhold ikke skal kjøre i det hele tatt.
0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 28-3.Kursmål for sikkerhetskurs på bane klasse CE

Kurset skal bidra til at eleven kan fatte riktige beslutninger om kjøring med vogntog under vanskelige føreforhold.

Eleven skal

1.kjenne til
a)hovedmålet for kurset
b)sikkerhetsrutinene som gjelder på banen, og hvordan bruk av sikkerhetsrutiner også utenfor banen, kan forhindre tungbilulykker på veg
2.erfare at
a)ulike vogntogkombinasjoner som kjøres med samme hastighet får ulik stopplengde
b)ulike bremsemetoder virker inn på stopplengde og retningsstabilitet
c)veggrep og vogntogets tyngde virker inn på bremselengde og retningsstabilitet
d)førerens handlinger kan virke inn på vogntogets retningsstabilitet
e)stopplengde og retningsstabilitet endres ved endret fart
f)last og dekkutrustning virker inn på styre- og bremseresultatet
g)ulike typer tilhengere har ulik retningsstabilitet
h)kjøring utenfor asfaltkant kan føre til at tilhenger får sleng
i)feilvurdering av bakkens fall og veggrep kan fører til saksing og utforkjøring
j)feilvurdering av bakkens stigning, valg av kjøremåte og utstyr fører til økt risiko for ulykker
k)eget valg av kjøremåte med forskjellige typer kjøretøy som er ulikt utstyrt og lastet kan bidra til økt sikkerhet
3.med bakgrunn i erfaringene på banen
a)påpeke konsekvenser hvis tilsvarende hadde skjedd i trafikken
b)vurdere sin egen kjørekompetanse
c)foreslå kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker
d)forstå at vogntogfører under visse føreforhold ikke skal kjøre i det hele tatt.
0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 29. Generelt om førerprøven

§ 29-1.Alminnelige regler om førerprøven

Vegdirektoratet kan fastsette retningslinjer for innhold og vurdering av førerprøven. Regionvegkontoret fastsetter de steder hvor førerprøven kan gjennomføres.

Som hovedregel avlegges en teoretisk og en praktisk prøve for hver førerkortklasse. Den teoretiske prøven skal være bestått før praktisk prøve kan bestilles og avlegges.

Dersom den teoretiske eller den praktiske prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått henholdsvis to eller fire uker.

For kandidater som ikke forstår norsk kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensoren foregå på et språk som partene behersker godt nok. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes godkjent tolk ved prøven. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjeneste, må kandidaten selv dekke. Tolken skal være godkjent av regionvegkontoret. Godkjenning som tolk kan tilbakekalles av regionvegkontoret blant annet dersom det avdekkes at vedkommende ikke innehar tilstrekkelig tolkefaglige kvalifikasjoner eller har bidratt til juks ved førerprøven. Kandidater som skal avlegge førerprøve for førerett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, eller for annen kompetanse i yrkesmessig trafikk, må likevel gjennomføre prøven på norsk.

Vegdirektoratet utarbeider teoretiske prøver.

Dersom praktisk prøve ikke er bestått innen tre år etter at teoretisk prøve er bestått, må kandidaten avlegge ny teoriprøve. Dersom førerkortet ikke tas ut innen fem år etter avsluttende prøve er bestått, må kandidaten avlegge ny avsluttende prøve for å gjenerverve føreretten. For personer som har bestått avsluttende prøve før 1. juli 2009 regnes femårsfristen fra 1. juli 2009.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 12 mars 2013 nr. 272 (i kraft 16 mars 2013), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015), 14 april 2016 nr. 376.
§ 29-2.Vilkår for å avlegge førerprøven

Praktisk førerprøve kan avlegges når kandidaten tilfredsstiller kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen, jf. forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. kapittel 3 og 5. I klassene AM og S kan teoretisk førerprøve avlegges når kravene er tilfredsstilt. Førerprøven i klasse AM 147 kan likevel avlegges selv om ikke obligatorisk opplæring i trinn 4 er gjennomført, jf. § 13-5 tredje ledd.

Før førerprøven kan avlegges skal kandidaten fremvise akseptabel legitimasjon.

Ved førerprøve i førerkortklasser der det ikke kreves legeattest, skal kandidatens syn testes ved at kjennemerke må kunne leses på 20 meters avstand. Dette kreves ikke dersom kandidaten fremlegger gyldig synsattest ikke eldre enn 6 måneder, fra lege eller optiker, jf. førerkortforskriften 19. januar 2004 nr. 298 vedlegg 1 § 5.

Obligatorisk opplæring dokumenteres ved innmelding i Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret), og i tråd med kravene i § 7-6.

Opplæring om kjøring i mørket må gjennomføres før praktisk førerprøve (teoretisk prøve i klassene AM og S) når prøven avlegges i perioden fra 1. november til og med 15. mars. Avlegges førerprøven i perioden fra 16. mars til og med 31. oktober, må opplæring om kjøring i mørket dokumenteres fullført overfor regionvegkontoret innen 31. januar påfølgende år, jf. forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 4-4.

Dersom dokumentasjon for gjennomført opplæring om kjøring i mørket ikke er fremlagt tidligere, må denne fremlegges før praktisk prøve ved utvidelse til klassene BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE dersom praktisk prøve avlegges i perioden fra og med 1. november til og med 15. mars, jf. forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 9 mars 2009 nr. 270, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015), 14 april 2016 nr. 376.
§ 29-3.Søknad om førerkort, utstedelse og utvidelse

Ytterligere bestemmelser om søknad om førerkort, utstedelse og utvidelse følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. kapittel 5.

§ 29-4.Bestilling av time for førerprøven

Time for teoretisk og praktisk prøve bestilles hos regionvegkontoret.

Dersom kandidaten har behov for spesiell tilrettelegging av førerprøven, skal regionvegkontoret vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle. Det må meldes fra skriftlig om behov for slik tilrettelegging ved timebestilling.

§ 29-5.Teoretisk prøve

Den teoretiske prøven kan avlegges inntil seks måneder før fastsatt minstealder for førerkortklassen. Teoretisk prøve for klassene AM og S kan likevel ikke avlegges før fylte 16 år, jf. § 29-2 første ledd.

Dersom 85 % av oppgavene til den teoretiske prøven er riktig besvart, skal prøven vurderes som bestått.

Den teoretiske prøven skal som regel være skriftlig. Hvis kandidaten ikke behersker skriftlig norsk i tilstrekkelig grad til å kunne besvare spørsmålene, har lese- og skrivevansker eller tilsvarende, kan regionvegkontoret etter dokumentert søknad gi tillatelse til at tilsvarende tilrettelagt prøve avlegges. Om nødvendig kan prøven gjennomføres med tolk.

Kandidaten kan bare bruke hjelpemidler godkjent av regionvegkontoret.

Kandidaten skal la seg avbilde før kandidaten avlegger teoretisk prøve. Dette gjelder ikke for kandidater som allerede ligger inne i systemet med et akseptabelt bilde. Regionvegkontoret kan kreve nytt bilde av kandidaten dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig identifikasjon.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 19 des 2008 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2009), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 12 mars 2013 nr. 272 (i kraft 1 juli 2013).
§ 29-6.Praktisk prøve

Den praktiske prøven begynner med sensors klargjøring før prøven og avsluttes med tilbakemelding om resultatet av prøven. Andre oppgaver som må inngå i prøven følger av bestemmelsene om førerprøven i den enkelte klassen, jf. kapittel 30.

Prøvestrekningen skal legges slik at kandidaten får mulighet til å vise sine ferdigheter under vekslende veg- og trafikkforhold og i regelen etter et standardisert ruteopplegg.

Den praktiske prøven vurderes i størst mulig grad som en helhet. Sensor skal vurdere om kandidaten i tilstrekkelig grad har nådd de målene som er fastsatt for opplæring i den aktuelle klassen.

Prøven kan avbrytes og vurderes som ikke bestått hvis det oppstår en situasjon hvor sensor eller andre trafikanter må gripe inn for å unngå skade eller fare, og kandidaten selv skulle ha avverget situasjonen. Prøven kan også avbrytes ved kjøring i strid med lyssignal, skilt eller vegoppmerking som beskriver en absolutt handling, eller når adferden medfører at det kan oppstå vesentlige ulemper eller fare i trafikken.

Inntrer driftsstopp, illebefinnende eller andre forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre førerprøven, kan prøven avbrytes og vurderingen utstå til ny prøve kan gjennomføres.

Kjøretøy til førerprøven, unntatt tilhenger, skal være godkjent av regionvegkontoret. Kandidaten skal selv stille godkjent kjøretøy til rådighet ved prøven. Godkjenning som kjøretøy til førerprøven skal føres i vognkortet.

Under prøven skal sensor så vidt mulig ha plass ved siden av kandidaten.

Hvis kandidaten ønsker det, og forholdene ellers ligger til rette for det, kan trafikklæreren være med i kjøretøyet under prøven.

I spesielle tilfeller kan det være mer enn en sensor eller annet tilsynspersonell til stede i kjøretøyet under prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 29-7.Resultat av prøven

Kandidaten skal gis beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er avsluttet.

Dersom en teoretisk prøve vurderes til ikke bestått, skal kandidaten etter ønske få tilbakemelding der det framgår hvilke tema som er besvart galt.

Dersom en praktisk prøve vurderes til ikke bestått, skal kandidaten gis en skriftlig begrunnelse for vedtaket.

§ 29-8.Førerprøve som gir begrensninger i føreretten

Den praktiske prøven kan avlegges med automatgiret kjøretøy. Føreretten begrenses da til å gjelde slike kjøretøy. Ved utvidelse av førerett for automatgiret kjøretøy til ordinær førerett avlegges kun praktisk prøve.

Føreretten i klasse C, CE, D og DE begrenses allikevel ikke til automatgiret kjøretøy hvis kandidaten allerede har ervervet førerett i en eller flere av klassene B, BE, C1, C1E, C, CE, D, DE, D1 eller D1E med manuelt gir ved praktisk prøve, prøvekjøretøyet gir mulighet for å velge gir manuelt og kandidaten benytter denne muligheten når det er nødvendig for å gjøre kjøringen sikrere eller redusere drivstofforbruket ved fartsøkning, fartsreduksjon og kjøring i mot- eller utforbakke.

Dersom kandidaten avlegger praktisk prøve med manuelt gir, blir føreretten ubegrenset i alle likt rangerte eller mindre omfattende klasser, jf. førerkortforskriften § 6-1 andre ledd. Slik prøve gir likevel ikke ubegrenset førerett i klassene A1 og A. Prøve med manuelt gir i klasse D1 gir heller ikke ubegrenset førerett i klasse C1. Ved utvidelse fra klasse B til BE blir føreretten ubegrenset i begge klassene såfremt førerprøven er avlagt i en av klassene på manuelt giret kjøretøy.

Hvis en person på grunn av funksjonshemming bare kan oppnå førerett for kjøretøy av bestemt type eller med nærmere angitt hjelpeutstyr, skal prøven avlegges på slikt kjøretøy, forutsatt at regionvegkontoret finner det forsvarlig å benytte kjøretøyet under prøven, jf. § 4-8, første ledd.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013), 20 juni 2013 nr. 926 (i kraft 1 sep 2013), 6 nov 2015 nr. 1298 (i kraft 31 des 2015).
§ 29-9.Ny prøve etter underkjenning

Når karantenetiden etter § 29-1 tredje ledd er over kan kandidaten gå opp til ny prøve. Kandidaten må selv bestille ny prøve hos regionvegkontoret.

Dersom kandidaten ønsker det og intet særlig er til hinder for det, kan ny praktisk prøve avholdes for en annen sensor enn den som vurderte den tidligere prøven. Dersom kandidaten har strøket to ganger, kan kandidaten kreve at neste prøve avlegges for to sensorer.

§ 29-10.Førerprøve ved fornyelse og utvidelse av førerett

Den som søker om fornyelse av en førerett i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE mer enn ett år etter at retten er utløpt, skal bestå en praktisk prøve. Ved fornyelse av førerett for flere klasser, avlegges prøve i den mest omfattende klassen. Som mest omfattende klasse regnes det samme som i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 6-1 andre ledd.

Praktisk prøve avlegges på kjøretøy av den gruppen som kreves for vedkommende førerkortklasse. Regionvegkontoret kan likevel samtykke i at prøven avlegges på annet egnet kjøretøy.

Førerett som er tapt kan alternativt gjenerverves gjennom avleggelse av førerprøve i en mer omfattende klasse. Dette forutsetter at obligatorisk opplæring i den mer omfattende klassen er gjennomført og at vedkommende har hatt førerett i den opprinnelige klassen som egen førerkortklasse på førerkortet, eller har bestått førerprøven i den opprinnelige klassen. Tilsvarende gjelder for utløpt førerett.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 30. Førerprøven for den enkelte klassen

§ 30-1.Førerprøve klassene A1, A2 og A

Førerprøven for motorsykkel består av en teoretisk og en praktisk prøve. Den praktiske prøven er delt i en ferdighetsprøve med sikkerhetskontroll og en trafikal prøve med kontroll før kjøring. Den teoretiske prøven for motorsykkel er lik, bestått teoretisk prøve gjelder for klassene A1, A2 og A. Ved utvidelse fra klasse A1 til A, A1 til A2 og A2 til A avlegges kun praktisk prøve.

Den praktiske prøven til klasse A1 skal avlegges på lett motorsykkel uten sidevogn. Motorsykkelen skal ha slagvolum på minst 120 cm³ , en effekt på høyst 11 kW, et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg og konstruktiv hastighet på minst 90 km/t. Motorsykkel med elektrisk motor skal ha et forhold mellom effekt og egenvekt på minst 0,08 kW/kg.

Den praktiske prøven til klasse A2 avlegges på motorsykkel uten sidevogn. Motorsykkelen skal ha slagvolum på minst 395 cm³ , en effekt på minst 20 kW og høyst 35 kW, et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg og en konstruktiv hastighet på minst 100 km/t. Motorsykkel med elektrisk motor skal ha et forhold mellom effekt og egenvekt på minst 0,15 kW/kg.

Den praktiske prøven til klasse A avlegges på motorsykkel uten sidevogn. Motorsykkelen skal ha et slagvolum på minst 595 cm³ , en egenvekt på mer enn 180 kg, en effekt på minst 50 kW og en konstruktiv hastighet på minst 100 km/t. Motorsykkel med elektrisk motor skal ha et forhold mellom effekt og egenvekt på minst 0,25 kW/kg.

Kjøretøy til førerprøve for klasse A1, A2 og A skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for kopling og brems,
b)speil på styrets høyre side hvor sensoren kan observere kandidaten,
c)speil på venstre side for sensors sikt bakover,
d)støttehåndtak for sensoren,
e)kommunikasjonsutstyr for sensoren og kandidaten.

Kandidaten skal under kjøring i tillegg til påbudt styrthjelm benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter hvor 20 minutter anvendes til ferdighetsprøve med sikkerhetskontroll og 45 minutter anvendes til trafikal prøve med kontroll før kjøring.

Ferdighetsprøve med sikkerhetskontroll gjennomføres på avsperret område og skal være bestått før trafikal prøve med kontroll før kjøring.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 8 mars 2010 nr. 315 (i kraft 15 mars 2010), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015), 14 april 2016 nr. 376.
§ 30-2.Førerprøve klasse B

Førerprøven for klasse B består av en teoretisk og en praktisk prøve.

Den praktiske prøven avlegges med personbil med tillatt totalvekt på ikke over 3500 kg, bredde på minst 1,5 meter og minst fire sitteplasser. Kjøretøyet skal ha konstruktiv hastighet på minst 100 km/t. Hastighetsmåler skal være lesbar fra sensors plass.

Kjøretøy til førerprøve for klasse B skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for kopling og brems,
b)ett ekstra innvendig speil og utvendige speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider,
c)ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten og
d)lys over pedalene på førersiden.

Til den praktiske prøven skal det settes av 75 minutter.

Kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll og kjøring i trafikk skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-3.Førerprøve klasse BE

Kandidat som skal avlegge førerprøve for klasse BE må ha bestått førerprøven for klasse B. Førerprøven for klasse BE består av en praktisk prøve.

Den praktiske prøven avlegges med bil som definert i klasse B, og tilhenger. Kjøretøyet skal ha en tillatt totalvekt på ikke over 3500 kg, bredde minst 1,5 meter og minst fire sitteplasser. Kjøretøyet skal ha en konstruktiv hastighet på minst 100 km/t. Hastighetsmåler skal være lesbar fra sensors plass. Det skal være utvendige speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider og ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten. Vogntoget må ha en samlet tillatt totalvekt på over 3500 kg og kunne oppnå en hastighet på minst 100 km/t. Tilhengeren skal være lukket og ha en tillatt totalvekt på minst 1500 kg. Den skal være minst like høy og bred som personbilen. Tilhengeren skal være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg og er sikret med alminnelig sikringsutstyr. Aktuell totalvekt skal være minst 1200 kg.

Tilhengerredskap kan ikke benyttes.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter.

Kontroll før kjøring, til- og frakopling av tilhenger, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 30-4.Førerprøve klasse C1

Kandidater som skal avlegge førerprøve for klasse C1 må ha bestått førerprøve for klasse B. Førerprøven for klasse C1 består av en teoretisk og en praktisk prøve.

Den praktiske prøven skal avlegges med lastebil med konstruktiv hastighet på minst 80 km/t som har tillatt totalvekt mellom 6000 og 7500 kg og lengde på minst 5 meter. Kjøretøyet skal ha ABS-bremser, lukket lasterom som er minst like høyt og bredt som førerhuset og fartsskriver som fastsatt i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid i EØS § 1.

Kjøretøy til førerprøve for klasse C1 skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for fotbrems,
b)ekstra speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider og
c)ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten.

Kjøretøyet skal ha aktuell totalvekt på minst 6000 kg.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter.

Kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-5.Førerprøve klasse C1E

Kandidater som skal avlegge førerprøve for klasse C1E må ha bestått førerprøven klasse C1. Førerprøven for klasse C1E består av en praktisk prøve.

Den praktiske prøven skal avlegges med vogntog som består av lastebil som tilfredsstiller kravene til førerprøven for klasse C1 og tilhenger som har tillatt totalvekt minst 2000 kg. Tilhengeren skal være lukket og enten minst like høy og bred som førerhuset, eller mindre enn førerhuset forutsatt at det ikke er mulig å få utsyn bakover fra førerplassen uten å måtte bruke sidespeilene. Vogntoget må kunne oppnå en hastighet på minst 80 km/t. Vogntoget skal ha en lengde på minst 8 meter og en samlet tillatt totalvekt som ikke overskrider 12000 kg. Tilhengeren skal ha aktuell totalvekt på minst 1800 kg.

Tilhengerredskap kan ikke benyttes.

Til den praktiske prøven skal det settes av 75 minutter.

Kontroll før kjøring, til- og frakopling av tilhenger, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-6.Førerprøve klasse C

Kandidater som skal avlegge førerprøve for klasse C må ha bestått førerprøven for klasse B. Førerprøven for klasse C består av en teoretisk og en praktisk prøve. Bestått teoretisk prøve klasse C gjelder også for klasse C1.

Den praktiske prøven skal avlegges med lastebil med konstruktiv hastighet på minst 80 km/t som har tillatt totalvekt på minst 19 000 kg, lengde på minst 8 meter, bredde på minst 2,4 meter og en akselavstand på minst 4 meter. Kjøretøyet skal ha ABS-bremser, girkasse som gir anledning til å velge gir manuelt, ha påbygg som minst er like høyt og bredt som førerhuset eller mindre forutsatt at det ikke er mulig å få utsyn bakover fra førerplassen uten å måtte bruke sidespeilene, og fartsskriver som fastsatt i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid i EØS § 1.

Kjøretøy til førerprøven for klasse C skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for fotbrems,
b)ekstra speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider og
c)ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten.

Kandidaten skal ha med utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sikkerhetskontroll. Kjøretøyet skal ha aktuell totalvekt på minst 18500 kg.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter.

Kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 30-7.Førerprøve klasse CE

Kandidater som skal avlegge førerprøven for klasse CE må ha bestått førerprøven for klasse C. Likevel kan teoretisk prøve i klasse CE avlegges når kandidaten har bestått teoretisk prøve i klasse C. Førerprøven for klasse CE består av en teoretisk og en praktisk prøve.

Den praktiske prøven skal avlegges med lastebil som tilfredsstiller kravene til førerprøve klasse C med tilhenger. Vogntoget skal ha en totallengde på minst 18 meter og tilhengeren skal være en slepvogn med tillatt totalvekt 20000 kg eller mer. Alternativt kan prøven avlegges med vogntog med totallengde på minst 15,5 meter hvor semitraileren har tillatt totalvekt 25000 kg eller mer. Både vogntog med slepvogn og semitrailer skal ha en bredde på minst 2,4 meter og kunne oppnå en hastighet på minst 80 km/t. Tilhengeren skal være minst 7,5 meter lang og være minst like høy og bred som lastebilen, eller mindre forutsatt at det ikke er mulig å få utsyn bakover fra førerplassen uten å måtte bruke sidespeilene.

Kandidaten skal ha med utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Vogntoget skal ha samlet aktuell totalvekt på minst 38500 kg. Tilhengerens aktuelle totalvekt skal være minst 15000 kg.

Tilhengerredskap kan ikke benyttes.

Til den praktiske prøven skal det settes av 75 minutter.

Kontroll før kjøring, til- og frakopling av tilhenger, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-8.Førerprøve klasse D1

Kandidater som skal avlegge førerprøve klasse D1 må ha bestått førerprøve for klasse B. Førerprøven for klasse D1 består av en teoretisk og en praktisk prøve.

Den praktiske prøven klasse D1 skal avlegges med minibuss med en konstruktiv hastighet på minst 80 km/t. Minibussen må ha tillatt totalvekt på minst 4000 kg, være minst 5,2 meter lang og ha ABS-bremser. Kjøretøyet skal ikke ha flere enn 16 passasjerplasser. Kjøretøyet skal ha fartsskriver som fastsatt i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid i EØS § 1.

Kjøretøy til førerprøve for klasse D1 skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for fotbrems,
b)speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider og
c)ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter.

Kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-9.Førerprøve klasse D1E

Kandidater som skal avlegge førerprøven for klasse D1E må ha bestått førerprøven for klasse D1. Førerprøven for klasse D1E består av en praktisk prøve.

Den praktiske prøven skal avlegges med minibuss som tilfredsstiller kravene til førerprøven for klasse D1 og tilhenger. Tilhengeren skal ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg. Vogntoget må kunne oppnå en hastighet på minst 80 km/t. Tilhengeren skal være minst 2 meter høy og 2 meter bred og være lukket. Tilhengeren skal ha aktuell totalvekt på minst 1000 kg.

Tilhengerredskap kan ikke benyttes.

Til den praktiske prøven skal det settes av 75 minutter.

Kontroll før kjøring, til- og frakopling av tilhenger, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-10.Førerprøve klasse D

Kandidater som skal avlegge førerprøve for klasse D må ha bestått førerprøven for klasse B. Førerprøven for klasse D består av en teoretisk og en praktisk prøve. Bestått teoretisk prøve klasse D gjelder også for klasse D1.

Den praktiske prøven skal avlegges med buss. Kjøretøyet skal ha konstruktiv hastighet på minst 80 km/t, totallengde på minst 10 meter, bredde på minst 2,4 meter og akselavstand minst 5,5 meter. Kjøretøyet skal ha ABS-bremser og fartsskriver som fastsatt i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid i EØS § 1.

Kjøretøy til førerprøve for klasse D skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett betjeningsinnretning for fotbrems,
b)speil som gir sensoren tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider og
c)ekstra speil som gir sensoren mulighet til å observere kandidaten.

Kandidaten skal ha med utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter.

Kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrifter 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 30-11.Førerprøve klasse DE

Kandidater som skal avlegge førerprøve for klasse DE må ha bestått førerprøven for klasse D. Førerprøven for klasse DE består av en praktisk prøve.

Den praktiske prøven avlegges med buss som tilfredsstiller kravene til førerprøven klasse D og tilhenger med tillatt totalvekt på minst 2000 kg. Vogntoget må kunne oppnå en hastighet på minst 80 km/t. Tilhengeren skal være minst 2 meter høy og 2 meter bred og være lukket. Tilhengeren skal ha en aktuell totalvekt på minst 1800 kg.

Kandidaten skal ha med utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Tilhengerredskap kan ikke benyttes.

Til den praktiske prøven skal det settes av 75 minutter.

Kontroll før kjøring, til- og frakopling av tilhenger, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 30-12.Førerprøve klasse AM

Førerprøven for klasse AM 146 består av en teoretisk prøve.

Førerprøven for klasse AM 147 består av en teoretisk prøve.

0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
§ 30-13.Førerprøve klasse S

Førerprøven for klasse S består av en teoretisk prøve.

0Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 30-14.Førerprøve klasse T

Førerprøven for klasse T består av en teoretisk og en praktisk prøve.

Den praktiske prøven avlegges på traktor med tilkoplet tilhenger. Traktor til førerprøven skal ha 4 hjul, være registrert for to personer, ha konstruktiv fart på mellom 38 og 50 km/t, ha koplingspedal og ha tillatt totalvekt på minst 7000 kg. Tilhengeren skal ha tillatt totalvekt på over 4000 kg, og så høye lemmer at det ikke er mulig å få utsyn bakover fra førerplassen uten å måtte bruke sidespeilene. Vogntoget må ha en lengde på minst 8 meter, og ha en samlet tillatt totalvekt på minst 12 000 kg. Tilhengeren skal være lastet med flere kolli som er sikret med alminnelig sikringsutstyr. Vekten av lasten må utgjøre minst 50 % av tillatt nyttelast inntil aktuell totalvekt er 7000 kg, likevel være minst 2000 kg. Aktuell totalvekt skal være minst 4000 kg.

Kjøretøy til førerprøven klasse T skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)dobbelt sett pedaler for fotbrems,
b)utvendige speil som gir sensor tilstrekkelig utsyn bakover på begge sider,
c)ett ekstra innvendig speil som gir sensor tilstrekkelig kontroll med kandidaten,
d)sikkerhetsbelter for kandidaten og sensoren og
e)koplingspedal, frikoplingsspak eller liknende som gir sensor mulighet til å avbryte framdriften.

Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter.

Kontroll før kjøring, til- og frakopling av tilhenger, sikkerhetskontroll, kjøring i trafikk og rygging skal alltid inngå i prøven.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 26 aug 2014 nr. 1115 (i kraft 1 sep 2014), 19 mars 2015 nr. 270 (i kraft 23 mars 2015).

Kapittel 31. Overgangsbestemmelser, unntak og ikrafttredelse

§ 31-1.Tidligere godkjent undervisningspersonell for trafikkopplæring

Personer med offentlig godkjenning for å drive trafikkopplæring i henhold til tidligere forskrifter, kan fortsatt virke i yrket, med mindre annet følger av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 31-2.Overgangsregler for obligatorisk opplæring

Elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs før 1. november 2008 uten å ha gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjon, beholder sin rett til øvingskjøring.

Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars til 31. oktober 2009 uten å ha gjennomført mørkekjøring, gir rett til å få utstedt bevis for trafikalt grunnkurs med gyldighet fram til 1. februar 2011, jf. § 2-1 andre ledd andre punktum.

Fullført obligatorisk opplæring i klasse A før 19. januar 2013 anses som fullført obligatorisk opplæring i klasse A2. Deler av obligatorisk opplæring i klasse A, gjennomført før 19. januar 2013, gir rett til fradrag i deler av obligatorisk opplæring ved klasse A2.

0Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1647, 19 des 2008 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2009), 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 30 april 2010 nr. 61 6 (i kraft 1 mai 2010), 21 juni 2012 nr. 632 (i kraft 19 jan 2013).
§ 31-3.Andre overgangsregler

Tilhenger som ikke tilfredsstiller de tekniske spesifikasjoner som kreves i klasse BE, men som var i bruk til førerprøven eller som lærevogn i klasse BE 1. januar 2013, kan benyttes fram til 1. januar 2016. Den skal være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg og er sikret med alminnelig sikringsutstyr. Aktuell totalvekt skal være minst 1200 kg. Tilhenger som har tillatt totalvekt på 1200 kg eller mindre, må ha aktuell totalvekt på minst 800 kg.

Kravet i § 4-7 andre ledd e) og § 30-14 tredje ledd e) gjelder ikke for kjøretøy godkjent før 1. juli 2006.

Kravet i § 6-14 andre ledd om at faglig leder skal utarbeide en årlig plan, kravet i § 7-6 om at innmeldingen skal skje elektronisk, kravet i § 7-6 om at opplæring må være innmeldt senest 3 virkedager før praktisk prøve kan avlegges og kravet i § 29-1 om godkjenning av tolk, trer i kraft 1. januar 2010.

Bestått teoretisk prøve i klasse A før 19. januar 2013 anses som bestått teoretisk prøve i klasse A og A2 etter 19. januar 2013.

Den praktiske prøven til klasse A avlegges på motorsykkel uten sidevogn. Motorsykkelen skal ha et slagvolum på minst 595 cm³ , en effekt på minst 40 kW og en konstruktiv hastighet på minst 100 km/t. Denne overgangsregelen gjelder fram til 31. desember 2018.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2006 nr. 395, 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 21 juli 2010 nr. 1129 (i kraft 1 aug 2010), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 20 juni 2013 nr. 926 (i kraft 1 sep 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
§ 31-4.Utfyllende bestemmelser og unntak

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra denne forskriften og fastsette alternative måter for gjennomføring og vurdering av førerprøven.

Regionvegkontoret kan, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften, når det foreligger særlig tungtveiende grunner.

Dersom en opplæringsinstitusjon for trafikklærere har en godkjent trafikkskole kan Vegdirektoratet gi tillatelse til å benytte studenter ved opplæringsinstitusjonen som undervisningspersonell. Regionvegkontoret kan gjøre unntak fra kravet om å være godkjent trafikklærer for navngitte studenter under utdanning som tungbillærer eller spesialutdanning i klasse A når de er i praksisperiode ved trafikkskole.

Søknad om dispensasjon fra helsekravene i § 6-2 avgjøres av helsemyndighetene etter bestemmelsene i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).
§ 31-5.Særregler for Forsvaret og Sivilforsvaret

Kravene til ledsager i vegtrafikkloven § 26 annet ledd gjelder ikke for personell i Forsvaret og Sivilforsvaret som forestår øvingskjøring for å kunne føre Forsvarets eller Sivilforsvarets kjøretøy under tjeneste. Slikt militært personell skal ha gjennomgått opplæring etter program godkjent av Forsvaret.

§ 31-6.Saksbehandlingsregler

For vedtak som fattes med hjemmel i denne forskriften, gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Det er adgang til å klage på førerprøven med unntak av sensors skjønnsmessige vurdering av praktisk førerprøve, jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven § 32. Vedtak i forbindelse med førerprøve begrunnes i samsvar med § 29-7.

For søknad om godkjenning av trafikkskole etter § 5-2 og kursarrangør etter § 5-4 skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være en måned. Saksbehandlingsfristen løper fra det tidspunktet Statens vegvesen har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for godkjenning av trafikkskole etter § 5-2 eller kursarrangør etter § 5-4.

0Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009), 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010).
§ 31-7.Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005, likevel slik at krav om spesialutdanning for lærere i klasse A1 og A i § 6-5 trer i kraft 1. januar 2006.

Forvaltningsavgjørelser gitt eller fastsatt i medhold av de forskrifter som er nevnt i tredje ledd, gjelder fortsatt inntil de eventuelt blir endret eller opphevet med hjemmel i denne forskrift.

1. januar 2005 oppheves følgende forskrifter:

a)Forskrift 19. januar 2004 nr. 299 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.
b)Forskrift 23. juli 1986 nr. 1605 om obligatorisk opplæring for fører av tohjuls moped
c)Forskrift 9. desember 2003 nr. 1461 om obligatorisk trafikalt grunnkurs før øvingskjøring for førerkort i klassene B eller T (læreplan mv.).