Forskrift om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter mv.

DatoFOR-2004-10-01-1340
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse15.10.2004
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-09-359
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, FOR-1995-12-22-1036
Kunngjort19.10.2004
KorttittelForskrift om vedlikeholdsmerk. av tekstilprod.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 1. oktober 2004 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a, jf. delegeringsvedtak 22. desember 1995 nr. 1036.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften omfatter tekstilprodukter med unntak for tekstilprodukter nevnt i vedlegg I, forutsatt at produktene omsettes eller er beregnet til å omsettes til forbrukere.

Nye plagg av andre materialer, som skinn, plast eller liknende omfattes også av forskriftene.

Barne- og familiedepartementet avgjør i tvilstilfelle om et produkt skal omfattes av forskriften.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås med:

a)forbruker: fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
b)merking: enhver vevet, trykt eller på annen måte fremstilt opplysning som følger varen.
c)tekstilprodukter: alle råvarer, halvfabrikata eller ferdigvarer som utelukkende inneholder tekstilfibre. Som tekstilprodukt regnes også produkt med vektandel tekstilfibre på minst 80 pst.
d)plagg: produkter som er egnet til å bæres som bekledningsgjenstander.
§ 3.Vedlikeholdsmerking

Med vedlikeholdsmerking menes følgende:

a)Opplysning om hvordan en normalt tilsmusset vare bør rengjøres, blekes, tørkes, strykes, presses, rulles for å bli ren og samtidig beholde sine egenskaper, slik at varen kan brukes til sitt opprinnelige formål. Det skal angis om produktet må vaskes separat for å unngå fargesmitting til andre produkter.
b)Opplysning om at produktet ikke tåler behandling som normalt ville antas å være et ledd i fornuftig vedlikehold, men som i vesentlig grad ville forminske den normale nytte og tilfredsstillelse av produktet.
§ 4.Merkeplikt og opplysningsplikt

Varer som omfattes av denne forskriften skal være forsynt med vedlikeholdsmerking, jf. § 3.

§ 5.Opplysninger i tilbud, kataloger, annonser etc.

Opplysninger som nevnt i § 3 bokstav a) og i § 10 skal også fremgå i tilbud, kataloger, annonser og annen markedsføring der varen frembys til salg, og det er forutsatt at kjøper inngår avtale eller foretar bestilling uten å ha sett varen.

§ 6.Merkingens utforming

Merkingen skal følge varen og være varig (f.eks. isydde tekstiletiketter).

For tekstilprodukter til fremstilling av ferdigvarer (metervarer) er det tilstrekkelig at opplysningene om vedlikehold festes til varen (f.eks. hengeetiketter).

For strømper, sokker, strømpebukser, votter/vanter og slips og sløyfer til barn er det tilstrekkelig å merke emballasjen.

Opplysningene skal være gitt samlet og på en klar, iøynefallende og lett leselig måte.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om merkingens utforming og nærmere retningslinjer om merkingens plassering.

§ 7.Standardiserte symboler

Symbolene i Norsk Standard NS-ISO-3758 kan nyttes. Øvrige standardiserte symboler eller klartekster kan nyttes når det er rimelig å regne med at forbrukere vil forstå merkingen.

§ 8.Vaskevannets temperatur

Når merkingen angir hvordan produktet skal vaskes, skal vaskevannets høyeste temperatur fremgå.

§ 9.Kjemisk rensing

Dersom merkingen angir kjemisk rensing uten nærmere spesifisering av rensemetoden, forutsettes dette å innebære at rensing med perkloretylen (P-metoden) bør benyttes. I andre tilfeller skal rensemetoden angis.

§ 10.Merking av varer som ikke kan rengjøres

Varer som ikke ved noen vask eller rens gir normal nytte og tilfredsstillelse skal merkes: «KAN IKKE RENGJØRES» med tydelig skrift satt med minimum 20 typografiske punkter.

§ 11.Utilstrekkelig og uriktig merking

Produkter som omfattes av denne forskriften må ikke frembys til salg hvis de ikke er merket i samsvar med forskriften eller hvis merkingen inneholder uriktige opplysninger om varen.

§ 12.Produkter merket i en annen EØS-stat

Produkter som omfattes av denne forskrift og som er lovlig påført vedlikeholdsmerking i en annen stat som er part i EØS-avtalen, godtas her i landet når merkingen er forståelig for norske forbrukere.

§ 13.Dispensasjon

Departementet kan unnta enkelte produkter eller grupper produkter fra merkeplikt.

§ 14.Delegasjon

Departementet kan delegere sin myndighet etter denne forskriften til et faglig organ.

§ 15.Tilsyn mv.

Departementet bestemmer hvem som skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes, og kan gi nærmere regler om tilsynet.

Departementet kan gi regler om kontrollprøver, deriblant regler for prøveuttak og for bedømmelse av de uttatte prøver.

§ 16.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 15. oktober 2004.

Fra samme tid oppheves forskrift 9. april 2002 nr. 359 om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter m.v.

Vedlegg I 

Til forskriftens § 1 

Unntak fra merkeplikten

Følgende produkter er unntatt fra merkeplikten:

1.Ermeholdere
2.Klokkeremmer i tekstil
3.Etiketter og emblemer
4.Polstrede håndtak av tekstil
5.Ermebeskyttere
6.Kunstige blomster
7.Nåleputer
8.Malte lerreter
9.Tekstilprodukter for forsterkninger og innleggsstoffer
10.Brukte ferdigfremstilte tekstilprodukter, i den grad de uttrykkelig betegnes som sådan
11.Innpakningsmateriale, ikke nytt og solgt som sådan
12.Beholdere, myke, ikke oppstivede og salmakervarer i tekstil
13.Håndbroderte tepper, tapestrier, ferdige eller uferdige, og materialer til fremstilling av slike, herunder brodérgarn som selges atskilt fra bunnmaterialet, og er spesielt beregnet på å brukes i slike tepper
14.Glidelåser
15.Knapper og spenner overtrukket med tekstil
16.Bokomslag i tekstil
17.Tekstile deler av skotøy, med unntak av varmeisolerende fôrstoffer
18.Dekkservietter som består av flere deler med en overflate på mindre enn 500 cm²
19.Kosmetikketuier
20.Tobakkspunger av tekstil
21.Etuier av tekstiler til briller, sigaretter og sigarer, lightere og kammer
22.Beskyttelsesartikler til sportsbruk, med unntak av hansker
23.Toalettmapper
24.Skopusseretuier
25.Tekstilprodukter som er underlagt reglene i Den europeiske farmakopé, og som dekkes av en merknad som henviser til denne, flergangsbandasjer til medisinsk eller ortopedisk bruk og ortopediske tekstilartikler i sin alminnelighet
26.Tekstilartikler, herunder tauverk og rep, hyssing som normalt er beregnet til installasjon i maskiner, anlegg (f.eks. varme-, klima- eller lysanlegg), husholdningsapparater o.l., kjøretøyer og andre transportmidler, eller til bruk i drift, vedlikehold eller innredning av slike maskiner og anlegg, med unntak av presenninger og bilrekvisita i tekstil som selges atskilt fra bilen
27.Flagg og bannere
28.Gulvkluter
29.Pussekluter
30.Border og pynt
31.Pyntebånd eller possementartikler
32.Belter
33.Bukseseler
34.Strømpeholdere og strømpebånd
35.Skolisser
36.Bånd
37.Strekk
38.Innpakningsmateriale, nytt og solgt som sådan
39.Hyssing til innpakning eller bindegarn for landbruket, tau og tauverk
40.Lommetørkler
41.Nett for nakkeknute eller hårnett
42.Sytråd, stoppetråd og brodérgarn som er pakket med sikte på detaljsalg i små mengder, og med en nettovekt som ikke overstiger 1 gram
43.Bånd til gardiner, rullegardiner og persienner
44.Ikke avtagbare møbelstoffer mv.