Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann

DatoFOR-2004-10-04-1316
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse04.10.2004
Sist endretFOR-2011-12-19-1409 fra 01.01.2012
EndrerFOR-1993-12-21-1387
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort08.10.2004
Rettet14.07.2011 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om naturlig mineralvann og kildevann

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. oktober 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 9, § 10, § 16, § 21 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zzzzd (direktiv 2009/54/EF), nr. 54zzh (direktiv 2003/40/EF) og nr. 54zzzzx (forordning (EF) nr. 115/2010).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1807, 21 des 2006 nr. 1595, 13 juli 2011 nr. 778, 19 des 2011 nr. 1409.

§ 1.Omfang

Forskriften omfatter regler for utvinning, behandling, kvalitet, merking og omsetning mv. av naturlig mineralvann og kildevann.

Forskriften omfatter ikke vann definert som legemiddel eller naturlig mineralvann og kildevann som benyttes ved kilden til kurative formål i varme- eller vannmineralske behandlingsanstalter og kurbad.

Naturlig mineralvann og kildevann ment for eksport eller gjeneksport fra Norge for å omsettes i en tredjestat utenfor EØS, skal oppfylle de relevante kravene i denne forskrift, med mindre noe annet kreves av myndighetene i importstaten eller er fastsatt i lover, forskrifter, standarder, regler for god praksis og andre rettslige og forvaltningsmessige framgangsmåter som gjelder i importstaten.

§ 1a.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 115/2010

EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. X (forordning (EF) nr. 115/2010) om vilkårene for bruk av aktivert aluminium ved fjerning av fluorid i naturlig mineralvann og kildevann gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2011 nr. 778.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.Naturlig mineralvann: vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i en grunnvannsforekomst og som uttas gjennom ett eller flere naturlige eller kunstige utspring.

Naturlig mineralvann kjennetegnes i tillegg ved:

a)sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved eventuelt å ha bestemte virkninger, og
b)sin opprinnelige tilstand.

Begge disse egenskapene er intakt fordi vannet har sitt opphav i grunnen, beskyttet mot enhver fare for forurensning.

2.Kildevann: vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i en grunnvannsforekomst som er beskyttet mot enhver fare for forurensning og som uttas gjennom ett eller flere naturlige eller kunstige utspring.

Kildevann kjennetegnes i tillegg ved sin kjemiske vannkvalitet som vanlig drikkevann.

3.Grunnvannsforekomst: et avgrenset volum grunnvann i et eller flere grunnvannsmagasin.
§ 3.Godkjenning

Naturlig mineralvann utvunnet i Norge skal godkjennes av Mattilsynet under forutsetning av at grunnvannsforekomsten og vannet tilfredsstiller de krav som er fastsatt i denne forskrift.

Naturlig mineralvann som importeres fra land innen EØS, skal være godkjent av eksportlandets ansvarlige myndighet.

Naturlig mineralvann som importeres fra land utenfor EØS, skal godkjennes av Mattilsynet under forutsetning av at det tilfredsstiller de krav som er fastsatt i denne forskrift, og at den ansvarlige myndighet i det landet utvinningen foregår har bekreftet at vannet oppfyller kravene, og at det føres løpende kontroll med at kravene i § 4 overholdes. Slik godkjenning gis for inntil fem år av gangen.

Kildevann utvunnet i Norge skal godkjennes av Mattilsynet under forutsetning av at det tilfredsstiller de krav som er fastsatt i denne forskriften.

Godkjenning etter første, tredje og fjerde ledd kan trekkes tilbake dersom kravene i denne forskrift ikke overholdes.

Godkjenning av og tilbaketrekking av godkjenning av naturlig mineralvann skal offentliggjøres av Mattilsynet.

§ 4.Krav til utvinning og emballering

Utvinningsanlegget skal være slik at mulighet for forurensning unngås, og slik at de egenskaper som vannet har ved utspringet og som det tillegges i merking eller markedsføring, blir bevart.

Grunnvannsforekomsten og utspringet skal beskyttes mot enhver fare for forurensning.

Inntaksutstyr, ledninger og tanker skal være av materialer som er egnet for slikt vann og som ikke forårsaker kjemisk, fysisk-kjemisk og/eller mikrobiologisk forandring av vannet.

Innredning og utstyr i utvinningsanlegget, særlig vaske- og emballeringsanlegget, skal være i samsvar med gjeldende krav til hygiene.

Emballasjen skal fremstilles og behandles slik at den ikke forringer vannets kjemiske og mikrobiologiske egenskaper.

Emballasjen skal etter tapping lukkes på en slik måte at mulighet for forfalskning eller forurensning unngås.

Det er ikke tillatt å transportere naturlig mineralvann eller kildevann i annen emballasje enn den som er bestemt til omsetning til forbruker.

§ 5.Behandling

Naturlig mineralvann og kildevann kan ikke gis annen behandling enn:

1.utskilling av ustabile forbindelser som f.eks. jern- og svovelforbindelser ved filtrering eller dekantering, eventuelt etter oksygenering, forutsatt at behandlingen ikke endrer vannets sammensetning med hensyn til de vesentlige forbindelser som gir vannet dets karakteristiske egenskaper
2.utskilling av jern-, mangan-, svovel- og arsenforbindelser ved behandling ved hjelp av ozonanriket luft, forutsatt at behandlingen ikke endrer vannets sammensetning med hensyn til de vesentlige forbindelser som gir vannet dets karakteristiske egenskaper
3.hel eller delvis fjerning av fritt karbondioksid ved utelukkende fysiske prosesser
4.tilførsel eller gjeninnføring av karbondioksid på vilkår angitt i vedlegg 3 del III.
5.hel eller delvis fjerning av fluorid ved bruk av aktivert aluminium på vilkår angitt ved gjennomføring i § 1a.

Eventuell behandling av vannet etter første ledd pkt. 2 skal forelegges Mattilsynet.

Bruk av ozonanriket luft skal bare benyttes når innholdet av jern, mangan, svovel og arsen gjør det nødvendig.

Virksomheten skal sette i verk alle tiltak som er nødvendig for å sikre at behandlingen med ozonanriket luft er effektiv og helsemessig trygg, og slik at dette kan dokumenteres for og kontrolleres av Mattilsynet.

Behandling med ozonanriket luft skal ikke resultere i dannelse av biprodukter utover de grenseverdier som er satt i vedlegg 3. For øvrig skal det ikke dannes biprodukter som kan medføre risiko for helseskade.

Naturlig mineralvann og kildevann skal ikke desinfiseres eller utsettes for noe som kan endre det heterotrofe kimtallet. Tilsetning av karbondioksid i samsvar med første ledd pkt. 4 er likevel tillatt.

Bestemmelsene i første ledd skal ikke være til hinder for bruk av naturlig mineralvann eller kildevann ved fremstilling av leskedrikker.

0Endret ved forskrift 13 juli 2011 nr. 778.
§ 6.Mikrobiologiske og sensoriske krav

Naturlig mineralvann og kildevann skal ved utspringet og ved omsetning ikke inneholde:

1.sykdomsfremkallende parasitter og/eller mikroorganismer,
2.Escherichia coli, koliforme bakterier eller intestinale enterokokker i 250 ml tilfeldig uttatt prøve,
3.sporedannende sulfitt-reduserende anaerobe bakterier i 50 ml tilfeldig uttatt prøve, eller
4.Pseudomonas aeruginosa i 250 ml tilfeldig uttatt prøve.

Det heterotrofe kimtallet i naturlig mineralvann og kildevann skal ved utspringet tilsvare dets normale heterotrofe kimtall og vitne om at kilden er beskyttet mot forurensning. Heterotroft kimtall skal bestemmes i henhold til vedlegg 3 del II pkt. 3) c) og d).

Etter emballering skal det heterotrofe kimtallet ikke overstige 100 pr. ml, dyrket ved 20-22 °C i 72 timer på agar-agar eller agar-gelatin-blanding, og 20 pr. ml, dyrket ved 36 +/-2 °C i 24 timer på agar-agar. Det heterotrofe kimtallet skal undersøkes innen 12 timer etter emballering. Vannet skal oppbevares ved 4+/-1 °C i denne 12-timersperioden.

Det heterotrofe kimtallet ved omsetning skal utelukkende stamme fra en normal økning av det kiminnholdet vannet hadde ved utspringet.

Naturlig mineralvann og kildevann skal ved omsetning ikke ha noen sensoriske feil.

§ 7.Kjemiske krav

Naturlig mineralvann skal overholde de krav til kjemisk vannkvalitet som fremkommer av vedlegg 1 tabell 1 til denne forskriften. Analysemetodene skal tilfredsstille de krav til nøyaktighet mv. som fremkommer av vedlegg 1 tabell 2.

Kildevann skal overholde de krav til kjemisk vannkvalitet som fremkommer av drikkevannsforskriften, herunder også krav til analysemetodenes nøyaktighet.

§ 8.Plikter ved forurensning

Dersom det under utvinning fastslås at det naturlige mineralvannet eller kildevannet er forurenset og ikke lenger tilfredsstiller de krav som er fastsatt i § 6 og § 7, plikter den som er ansvarlig for utvinningen straks å stanse all virksomhet inntil årsaken til forurensningen er fjernet og vannet er i samsvar med kravene i § 6 og § 7.

Om plikt til tilbaketrekning gjelder lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6 annet ledd.

§ 9.Varebetegnelse

Naturlig mineralvann skal ha varebetegnelsen «naturlig mineralvann». Karbondioksidholdig naturlig mineralvann, jf. vedlegg 3 del III, skal ha varebetegnelsen «naturlig mineralvann med naturlig innhold av karbondioksid», «naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid fra kilden» eller «naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid».

§ 10.Stedsnavn

Et steds- eller lokalnavn kan inngå i handelsnavnet/varenavnet til naturlig mineralvann og kildevann dersom det viser til stedet der vannet utvinnes og navnet ikke kan være misvisende med hensyn til stedet hvor grunnvannsforekomsten utnyttes.

Naturlig mineralvann eller kildevann fra en og samme grunnvannsforekomst skal ikke frambys under mer enn ett handelsnavn/varenavn.

Inneholder merking eller reklame et handelsnavn/varenavn som er forskjellig fra navnet på grunnvannsforekomsten eller utvinningssted, skal navnet på grunnvannsforekomsten eller utvinningsstedet angis med bokstaver som er minst én og en halv gang så store som de største bokstavene i handelsnavnet/varenavnet.

§ 11.Krav til merking

Naturlig mineralvann og kildevann skal ved omsetning merkes i henhold til gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler, med de tillegg og unntak som følger av denne forskrift.

Naturlig mineralvann og kildevann skal merkes med:

1.navnet på grunnvannsforekomsten og utvinningsstedet,
2.angivelse av eventuell behandling av vannet som angitt i § 5 første ledd nr. 2.

Naturlig mineralvann skal i tillegg ha en innholdsdeklarasjon med angivelse av vannets analytiske sammensetning av karakteristiske bestanddeler.

Naturlig mineralvann behandlet i samsvar med § 5 første ledd nr. 3 skal merkes med «karbondioksid helt fjernet» eller «karbondioksid delvis fjernet».

Naturlig mineralvann med et fluoridinnhold høyere enn 1,5 mg/l skal merkes: «Inneholder mer enn 1,5 mg/l fluorid. Er ikke egnet for regelmessig drikke til barn under 7 år.» Merkingen skal være lett lesbar og plasseres i umiddelbar nærhet av handelsnavnet/varenavnet.

Naturlig mineralvann eller kildevann som er behandlet med ozonanriket luft skal merkes: «Vannet er gitt godkjent behandling med ozonanriket luft». Merkingen skal være lett lesbar og, for naturlig mineralvann, plasseres i nærheten av innholdsdeklarasjonen.

§ 12.Villedende merking og markedsføring

I merking eller reklame er det ikke tillatt å benytte varebetegnelser, varemerker, varenavn, firmanavn, tekst, illustrasjoner eller andre tegn eller emblemer

1.som antyder en karakteristisk egenskap ved naturlig mineralvann som det ikke har. Dette gjelder særlig med hensyn til opprinnelse, godkjenningstidspunkt, analyseresultater eller lignende henvisninger til varens ekthet
2.som kan føre til en sammenblanding mellom emballert vann som ikke oppfyller kravene til naturlig mineralvann i denne forskriften, med naturlig mineralvann, særlig betegnelsen «mineralvann».

Det er ikke tillatt å påstå eller gi inntrykk av at naturlig mineralvann forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerte.

Påstander oppført i vedlegg 3 del IV kan benyttes for naturlig mineralvann som tilfredsstiller de aktuelle kriterier i tabellen.

§ 13.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 14.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)
§ 15.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 16.Straff og tvangsmulkt

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 17.Overgangsbestemmelser

Grenseverdiene i vedlegg 1 tabell 1 for fluorid og nikkel trer i kraft 1. januar 2008. Øvrige grenseverdier i vedlegg 1 tabell 1 trer i kraft 1. januar 2006.

Naturlig mineralvann og kildevann som ikke tilfredsstiller merkekravene i denne forskrift, og som er pakket og merket før ikrafttredelsestidspunktet for denne forskrift, kan omsettes inntil lageret er tømt.

Vann som er godkjent som naturlig mineralvann eller kildevann etter forskrift 21. desember 1993 nr. 1387 om utvinning og omsetning mv. av naturlig mineralvann og kildevann, trenger ikke søke om godkjenning på nytt etter denne forskriften med mindre det inntrer forhold som gjør at vannet fraviker kravene i denne forskrift.

§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 1993 nr. 1387 om utvinning og omsetning mv. av naturlig mineralvann og kildevann.

Vedlegg 1. Grenseverdier og analysemetoder for naturlig mineralvann 

Tabell 1 

Følgende grenseverdier skal ikke overskrides i naturlig mineralvann

ParameterGrenseverdi (mg/l)
Antimon (Sb)0,0050
Arsen, totalt (As)0,010
Barium (Ba)1,0
Bly (Pb)0,010
Bor (B)Fastsettes senere
Cyanid (CN)0,070
Fluorid (F)5,0 (gjelder fra 1. januar 2008)
Kadmium (Cd)0,003
Kopper (Cu)1,0
Krom (Cr)0,050
Kvikksølv (Hg)0,0010
Mangan (Mn)0,50
Nikkel (Ni)0,020 (gjelder fra 1. januar 2008)
Nitrat (NO₃ )50
Nitritt (NO₂ )0,1
Selen (Se)0,010
 

Tabell 2 

Kvalitetskrav til analysemetoder

For parametrene nedenfor er det fastsatt kvalitetskrav i form av nøyaktighet, presisjon og påvisningsgrense som den anvendte analysemetoden minst skal oppfylle ved måling av konsentrasjoner tilsvarende grenseverdien. Uansett analysemetodens følsomhet skal resultatet angis med minst samme antall desimaler som grenseverdien gjengitt i tabell 1.

ParameterNøyaktighet i % av grenseverdien1Presisjon i % av grenseverdien2Påvisningsgrense i % av grenseverdien3
Antimon252525
Arsen101010
Barium252525
Bly101010
BorFastsettes senereFastsettes senereFastsettes senere
Cyanid4101010
Fluorid101010
Kadmium101010
Kopper101010
Krom101010
Kvikksølv201020
Mangan101010
Nikkel101010
Nitrat101010
Nitritt101010
Selen101010
1Nøyaktighet er uttrykk for systematisk feil, og er differansen mellom middelverdien at et stort antall gjentatte målinger og sann verdi, dividert på sann verdi. Uttrykket betegnes også for «avvik fra sann verdi».
2Presisjon er uttrykk for tilfeldige feil, og uttrykkes ved standardavviket i spredning av resultater omkring middelverdien, dividert på sann verdi. Akseptabel presisjon er to ganger det relative standardavviket.
3Påvisningsgrensen er enten:
- tre ganger relativt standardavvik ved gjentatte bestemmelser for en representativ prøve med lav konsentrasjon, eller
- fem ganger relativt standardavvik ved gjentatte bestemmelser for en blindprøve.
4Metoden skal kunne måle total cyanid i enhver form.

Vedlegg 2. Grenseverdier etter bruk av ozonanriket luft

Dersom naturlig mineralvann eller kildevann behandles med ozonanriket luft, skal følgende konsentrasjoner i vannet etter behandling ikke overskrides. Verdiene gjelder ved emballering/tapping.

ParameterGrenseverdi (mikrogram/liter)
Oppløst ozon50
Bromat3
Bromoform1

Vedlegg 3. Krav til naturlig mineralvann 

Del I. Generelle krav til naturlig mineralvann

Kjennetegn ved naturlig mineralvann, som kan gjøre at naturlig mineralvann har helsefremmende egenskaper, må være fastslått ved undersøkelser ut fra:

1.hydrogeologiske kriterier,
2.fysiske, kjemiske og fysisk-kjemiske kriterier,
3.mikrobiologiske kriterier, og
4.om nødvendig, farmakologiske, fysiologiske og kliniske kriterier,

i samsvar med krav og kriterier nevnt i del II i dette vedlegget og anerkjente vitenskapelige metoder.

Krav om undersøkelser ut fra farmakologiske, fysiologiske og kliniske kriterier, kan fravikes når vannets sammensetning har egenskaper som gjorde at vannet ble betraktet som naturlig mineralvann før denne forskrifts ikrafttredelse. Dette er særlig tilfelle dersom det aktuelle vannet, både ved utspring og etter emballering, inneholder minimum 1.000 mg/kg totalt tørrstoff i løsningen eller minimum 250 mg/kg fritt karbondioksid.

Sammensetning, temperatur og øvrige særlige egenskaper ved naturlig mineralvann må være stabile innenfor rammen av naturlige variasjoner. Særlig må disse egenskapene ikke påvirkes av mulige variasjoner i vannets bevegelse i grunnen.

Ved det normale heterotrofe kimtall i naturlig mineralvann, jf. § 8, forstås en stort sett stabil bakterieflora ved utspringet, før noen behandling. Bakteriefloraens kvalitative og kvantitative sammensetning skal være kjent ved godkjenningen og skal kontrolleres ved jevnlige analyser. 

Del II. Spesielle krav til og kriterier for naturlig mineralvann

1)Hydrogeologiske undersøkelser. Følgende opplysninger må særlig fremlegges:
a)utvinningsstedets nøyaktige beliggenhet med angivelse av høyde over havet avtegnet på topografisk kart med målestokk på maksimum 1:1000.
b)detaljert geologisk rapport om jordbunnens opprinnelse og art.
c)det hydrogeologiske lags stratigrafi.
d)beskrivelse av utvinningsmetoden og virksomheten.
e)avgrensning av området eller andre tiltak for å beskytte kilden mot forurensning.
2)Fysiske, kjemiske og fysisk-kjemiske undersøkelser. Undersøkelsene skal særlig omfatte bestemmelse av:
a)vannføring eller kapasitet for grunnvannsforekomsten.
b)vanntemperaturen ved utspringet samt omgivelsestemperaturen.
c)forholdet mellom jordbunnens karakter og art og type av mineraler i vannet.
d)tørrstoffinnholdet ved 180 °C og 260 °C.
e)spesifikk ledningsevne med angivelse av temperaturen målingene er utført ved.
f)hydrogenione-konsentrasjonen (pH).
g)innholdet av anioner og kationer.
h)innholdet av ikke-ioniserte elementer.
i)innholdet av sporelementer.
j)innholdet av radioaktive elementer målt ved utspringet.
k)det relative innholdet av isotoper i bestanddelene av vann, oksygen (16 O - 18 O) og hydrogen (protium, deuterium, tritium), om nødvendig.
l)toksisiteten av enkelte bestanddeler i vannet, tatt i betraktning de grenseverdiene som er fastsatt for hver enkelt bestanddel.
3)Mikrobiologiske analyser ved utspringet. Analysene skal særlig omfatte:
a)påvisning av fravær av parasitter og sykdomsfremkallende mikroorganismer.
b)kvantitativ bestemmelse av bakterier som kan indikere fekal forurensning:
-fravær av Escherichia coli og andre koliforme bakterier i 250 ml tilfeldig uttatt prøve dyrket ved 37 °C og 44,5 °C.
-fravær av intestinale enterokokker i 250 ml tilfeldig uttatt prøve.
-fravær av sporedannende sulfitt-reduserende anaerobe bakterier i 50 ml tilfeldig uttatt prøve.
-fravær av Pseudomonas aeruginosa i 250 ml tilfeldig uttatt prøve.
c)bestemmelse av det heterotrofe kimtall pr. ml vann dyrket ved 20-22 °C i 72 timer på agar-agar eller agar-gelatin-blanding.
d)bestemmelse av det heterotrofe kimtall pr. ml vann dyrket ved 36 +/2 °C i 24 timer på agar-agar.
4)Kliniske og farmakologiske undersøkelser.
a)Undersøkelsene, som skal utføres i samsvar med anerkjente vitenskapelige metoder, skal være tilpasset det naturlige mineralvannets særlige egenskaper og dets virkning på den menneskelige organisme, slik som diurese, mage- eller tarmfunksjon og kompensasjon for mineralmangel.
b)Dersom det er konstatert at et stort antall kliniske observasjoner gir sammenfallende og konstante resultater, kan dette i enkelte tilfeller erstatte undersøkelsene i 4) a). I enkelte tilfeller kan kliniske analyser erstatte undersøkelsene i 4) a) forutsatt at et stort antall kliniske observasjoner viser så stor konsistens og så stort sammenfall at samme resultater oppnås. 

Del III. Krav ved bruk av betegnelser på naturlig mineralvann

Ved utspringet eller etter emballering vil karbondioksidholdig naturlig mineralvann under normale temperatur- og trykkforhold avgi karbondioksid spontant og på en lett synlig måte. Karbondioksidholdig naturlig mineralvann deles i følgende tre kategorier, jf. § 9: 

«Naturlig mineralvann med naturlig innhold av karbondioksid»: vann hvor innholdet av karbondioksid fra kilden etter emballering og eventuell dekantering er det samme som ved utspringet, tatt i betraktning eventuell ny tilførsel av en viss mengde karbondioksid fra samme vannspeil eller samme grunnvannsreservoar som tilsvarer mengden som ble frigitt under behandlingen av vannet og med forbehold for normale tekniske avvik. 

«Naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid fra kilden»: vann hvor innholdet av karbondioksid fra samme vannspeil eller samme grunnvannsreservoar etter emballering og eventuell dekantering er høyere enn ved utspringet. 

«Naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid»: vann som er tilsatt karbondioksid med annen opprinnelse enn fra samme vannspeil eller grunnvannsreservoar som vannet kommer fra. 

Del IV. Påstander vedrørende naturlig mineralvann og kriterier for bruk av disse

PåstanderKriterier for bruk
Lavt mineralinnholdMineralsaltinnhold, beregnet som bunnfall, mindre enn 500 mg/l
Meget lavt mineralinnholdMineralsaltinnhold, beregnet som bunnfall, mindre enn 50 mg/l
Rikt på mineralsalterMineralsaltinnhold, beregnet som bunnfall, større enn 1500 mg/l
Inneholder bikarbonatBikarbonatinnhold, større enn 600 mg/l
Inneholder sulfatSulfatinnhold, større enn 200 mg/l
Inneholder kloridKloridinnhold, større enn 200 mg/l
Inneholder kalsiumKalsiuminnhold, større enn 150 mg/l
Inneholder magnesiumMagnesiuminnhold, større enn 50 mg/l
Inneholder fluoridFluoridinnhold, større enn 1 mg/l
Inneholder jernToverdigjern-innhold, større enn 1 mg/l
SyreholdigInnhold av fritt karbondioksid, større enn 250 mg/l
Inneholder natriumNatriuminnhold, større enn 200 mg/l
Egnet for diett med lavt natriuminnholdNatriuminnhold, mindre enn 20 mg/l

Forordninger 

Forordning (EU) nr. 115/2010 

For å lese forordning (EU) nr. 115/2010 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2011 nr. 778.