Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

DatoFOR-2004-11-15-1468
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse15.11.2004
Sist endretFOR-2015-06-19-716 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1992-12-18-1175
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§7, FOR-2000-10-27-1074
Kunngjort19.11.2004
KorttittelForskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 15. november 2004 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 7 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 27. oktober 2000 nr. 1074.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 des 2009 nr. 1817, 19 juni 2015 nr. 716.

§ 1.Forbud mot iverksettelse av tiltak i vassdrag

Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk:

a)fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer,
b)fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og
c)fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.

Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a og b gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.

Fylkesmannen har ansvar for tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps.

Fylkeskommunen har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrome laksefisk eller kreps. Dersom det på den aktuelle strekningen finnes arter eller bestander av innlandsfisk som fylkeskommunen ikke har forvaltningsansvar for, skal avgjørelser fattes i samråd med fylkesmannen.

Fysiske tiltak etter første ledd som kan medføre spredning av organismer som ikke er av stedegen stamme, krever tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Tillatelse etter forskrift om fremmede organismer kreves likevel ikke hvis tiltaket kun kan medføre spredning av innlandsfisk innen samme kultiveringssone.

0Endret ved forskrifter 28 des 2009 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2010), 19 juni 2015 nr. 716 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Tillatelser

Tillatelse etter § 1 første ledd kan gis i enkeltsaker. Tillatelse etter § 1 første ledd pkt. b bør fortrinnsvis gis i henhold til planer for større geografiske områder. Tillatelse etter § 1 første ledd pkt. c bør gis i henhold til den fylkesvise kultiveringsplan.

Når det gis tillatelse etter § 1 første ledd, kan det settes vilkår for å øke de positive effektene eller redusere skadevirkningene av tiltaket. Tillatelse som ikke har blitt benyttet innen to år faller bort.

§ 3.Gjenoppretting

Dersom tiltak settes i verk i strid med denne forskrift kan fylkesmannen kreve gjenoppretting av den naturlige tilstand i vassdraget.

Dersom pålegget ikke blir etterfulgt innen den frist som blir satt, kan fylkesmannen la arbeidet bli utført for vedkommendes regning. Utgifter ved dette kan inndrives ved utpanting.

§ 4.Straff

Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 15. november 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. desember 1992 nr. 1175 om tekniske fiskekultiveringstiltak og inngrep i vassdrag.