Forskrift om bingo

DatoFOR-2004-11-30-1528
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2015-02-27-169
EndrerFOR-1990-10-24-877
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§3
Kunngjort03.12.2004
Rettet08.07.2011 (§ 16)
KorttittelBingoforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 30. november 2004 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 des 2004 nr. 1642, 22 mai 2005 nr. 457, 21 des 2005 nr. 1721, 17 mars 2006 nr. 343, 8 mai 2006 nr. 504, 24 nov 2006 nr. 1369, 27 juni 2007 nr. 812, 13 des 2007 nr. 1651, 21 nov 2008 nr. 1275, 22 des 2008 nr. 1542, 4 des 2009 nr. 1455, 18 okt 2010 nr. 1557 som endret ved forskrift 12 april 2011 nr. 696, 17 okt 2011 nr. 1492, 4 feb 2013 nr. 842, 15 des 2014 nr. 1908, 27 feb 2015 nr. 169.
Rettelser: 21.01.2011 (§ 16), 08.07.2011 (§ 16).

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.I denne forskriften menes med
a)Bingo: med bingo menes et lykkespill der en vinner ved å få en på forhånd bestemt tallformasjon på en bong fullt ut.
b)Bong: ett spillefelt bestående av tallkombinasjoner.
c)Hovedspill: bingo som samtlige spillere i lokalet kan delta i gjennom papir- eller elektroniske bonger. Tallene som blir trukket skal presenteres fortløpende og samtidig for alle spillerne.
d)Sidespill: lotteri gjennom databingo eller forhåndstrukne papirbaserte lotterier.
e)Bingo i link: Det blir foretatt felles trekning for flere spillesteder, og det spilles om de samme gevinstene.
f)Spill i pott: flere formål spiller bingo sammen og deler overskuddet.
g)Dagsrapport: Daglig rapport over omsetning og gevinster i hovedspill og sidespill på bingo.
h)Arrangør: entreprenør eller forening som er ansvarlig for gjennomføring av hovedspill og sidespill på bingo.
i)Intern bingo: bingo i møter der allmennheten ikke har adgang og lotteriet ikke er hovedhensikten med møtet.
§ 2.Tillatelse til å avholde bingo og tilhørende sidespill gis av Lotteritilsynet. Tillatelse kan kun gis til foreninger som er godkjent etter lotteriloven § 4. Lotteritilsynet fastsetter hvor lang tid forut for et påtenkt bingospill en søknad om bingotillatelse må være innsendt.

En forening kan kun få 1 tillatelse til hovedspill pr. år. Tillatelsen kan omfatte omsetning av bonger for inntil kr 700.000,-.

Dersom det anses nødvendig for å unngå urimelige resultater, kan Lotteritilsynet gi flere tillatelser til en forening.

0Endret ved forskrifter 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 22 des 2008 nr. 1542.
§ 3.Arrangør og hans/hennes ansatte har ikke anledning til å delta i spillet. Ansatt i bingohall drevet av entreprenør skal kun ha bingorelaterte arbeidsoppgaver. Det skal til enhver tid være en ansatt i bingohallen med gjennomført kurs i spillansvar.

Det er ikke tillatt for personer under 18 år å oppholde seg i bingolokaler.

Ved søknad om bingo i lokaler der det ikke er elektroniske hoved- eller sidespill, kan Lotteritilsynet gi dispensasjon fra 18-årsgrensa.

Alle elektroniske terminaler i et bingolokale skal være merket med standard informasjon om hjelpelinjen for spilleavhengige.

Det er ikke tillatt å spille bingo hovedspill eller sidespill i perioden mellom kl. 24.00 og kl. 07.00.

0Endret ved forskrifter 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011), 17 okt 2011 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2012), 4 feb 2013 nr. 842 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3a.Gevinst i form av penger eller fordringer på penger tillates for spill med tillatelse etter § 2.
0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.

Kap. 2. Hovedspill

§ 4.Spill på bingo skal bestå av hovedspill. Det kan i tillegg søkes om å avholde sidespill jf. kap. 3.
§ 5.Ved papirbasert hovedspill kan det bare anvendes bonger som er godkjent av Lotteritilsynet. Bongene skal være påført trykkeriets eller importørens navn og kontrollnummer bestående av serienummer og enkeltnummer. Ved bruk av entreprenør skal entreprenørens og spillestedets navn også påføres bongene. Arkene i et hefte skal være nummerert med mindre de har forskjellig farge.

Elektroniske bonger skal ha eget serienummer og enkeltnummer. Arrangør, spillested og produsent skal fremgå av bongen. Det kan kjøpes inntil 30 elektroniske bonger pr. spill.

Trekningsresultatet i hovedspillet skal leses opp to ganger før ny trekning finner sted.

0Endret ved forskrift 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6.Importører, norske produsenter og forhandlere av bonger plikter å føre fortegnelse over omsetningen av bonger til de enkelte arrangører. Fortegnelsen skal inneholde opplysninger om bongenes kontrollnummer, dato for levering og opplysninger om eventuell retur eller makulering av bonger.

Leverandøren av bongene skal føre kontrollnummeret på fakturaen. Fakturaen skal vedlegges foreningens regnskap.

På forespørsel fra lotterimyndighetene plikter importører, norske produsenter og forhandlere å gi opplysninger fra fortegnelsene.

§ 7.Under bingospillet skal bongene selges fortløpende i nummerrekkefølge. Startnummer og sluttnummer for salget skal oppføres i dagsrapporten, sammen med samlet antall solgte bonger.

Dersom bongene ikke blir solgt i nummerrekkefølge, skal mellomliggende, usolgte bonger makuleres. Dagsrapporten skal inneholde opplysninger om nummer og antall på eventuelle makulerte bonger. Lotteritilsynet kan gi dispensasjon fra kravet om makulering der arrangør kan dokumentere gode rutiner for regnskapsføring av salg av slike bonger.

0Endret ved forskrift 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008).
§ 8.Salg av bonger til spillerne kan bare finne sted samme dag som de brukes til bingospill.

Det er ikke tillatt å kreve at en spiller skal kjøpe mer enn en bong til hver spillrunde.

Alle former for spill uten innskudd i form av fastsatt kronebeløp, er forbudt.

0Endret ved forskrift 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011).
§ 9.Verdien av den enkelte gevinst må ikke overstige kr 5 000,-.

I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en ekstra gevinst med verdi opptil kr 5 000,-. Dersom denne ikke utdeles kan denne overføres til neste spilledag. Oppsamlingsgevinsten kan samles i to forskjellige potter som hver ikke må overstige en verdi av kr 35 000,- eller bestå av en pott på kr 70 000,-.

0Endret ved forskrift 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011).
§ 10.Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som ikke er identiske, skal gevinsten deles likt mellom dem.

Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som er identiske, skal alle få full gevinst.

§ 11.Bingotillatelse og oversikt over spilletilbudet skal være oppslått på et godt synlig sted i spillelokalet. Spilletilbudet skal innholde oversikt over pris på bonger.

Arrangør skal oppbevare spilletilbudet i 5 år.

§ 12.Spill i pott tillates gitt med varighet inntil 1 år. Ved søknad om spill i pott skal alle deltagende foreninger søke samtidig. Det skal gå klart frem at det søkes om spill i pott, og for hvilken periode søknaden gjelder.

Tillatelse til spill i pott kan ikke gis til bingo med forenklet regnskapsrapportering jf. § 20a.

Ved spill i pott skal det foretas utbetaling til formålene i potten minimum 1 gang i halvåret.

0Endret ved forskrift 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011).
§ 13.I gebyr til staten skal det betales kr 1250,- pr. tillatelse for hovedspill.
0Endret ved forskrifter 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 22 des 2008 nr. 1542.
§ 14.Intern bingo kan avholdes uten tillatelse, forutsatt at den samlede gevinstverdi ikke overstiger kr 2.000,-.

Kap. 3. Sidespill

§ 15.Foreninger som har hovedspill kan i tillegg få tillatelse til sidespill innenfor samme spilleperiode. Sidespill kan kun foregå i lokaler som også har hovedspill.

Det gis ikke tillatelse til databingo i lokaler der omsetningen i hovedspillet er mindre enn 2 millioner kr i året.

Det kan gis tillatelse til oppstilling av inntil 30 databingoterminaler per bingohall.

I kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere kan det gis tillatelse til 15 databingoterminaler i bingohaller, dersom omsetningen i hovedspillet er over 1 millioner kroner i året.

0Endret ved forskrifter 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011), 17 okt 2011 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2012).
§ 16.Som sidespill regnes databingo og forhåndstrukne papirbaserte lotterier.

Med databingo menes et elektronisk bingospill der spilleterminaler er koblet sammen og det blir gjort en felles trekning for alle terminalene. De trukne tallene kan fordeles på bongene samtidig eller fortløpende. Det skal gå minimum 30 sekunder fra et spill er ferdig til det kan foretas en ny trekning. Det er ikke tillatt å tilby spillerne å kjøpe ekstra trekninger (tall).

Det stilles krav om at minimum 5 terminaler er koblet sammen i samme lokale og det er tillatt å kjøpe inntil 5 bonger pr. spill. Det er ikke tillatt å delta i flere enn 1 databingospill samtidig. Det må være innskudd i minimum 2 av terminalene for at trekningen kan foretas.

Databingo kan ha en enkeltgevinst på inntil kr 2.500. I tillegg til dette kan en ha en ekstragevinst som ikke må overstige kr 12.000.

Forhåndstrukne lotterier kan ha en maksimal gevinst på kr 1.000 og innskuddet i spillet skal ikke overstige kr 10.

0Endret ved forskrift 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011 og 1 jan 2012, jf. forskrift 12 april 2011 nr. 696).
§ 17.I avgift til staten skal det betales et gebyr på kr 25 pr. dag for bruk av databingo i et lokale.

Forhåndstrukne lotterier skal betale kr 10 pr. dag.

Kap. 4. Krav til overskudd

§ 18.Bingotillatelse gis på vilkår av at minimum 15% av overskuddet fra hovedspillet tilfaller organisasjonen som er formål på bingoen. Ved beregningen av overskuddet skal reell gevinstutgang legges til grunn, men likevel ikke høyere enn 70% av bruttoomsetningen.

Ved sidespill på bingo stilles det krav om at minimum 30% av overskuddet fra spillene skal tilføres formålene.

Med overskudd menes brutto omsetning etter fradrag for gevinster.

Det gis ikke tillatelse til å skifte entreprenør i et bingolokale før Lotteritilsynet har fått bankgarantier for at formål i bingoen får det overskudd de har krav på.

Skifte av entreprenør kan likevel vurderes dersom det ikke har vært aktivitet i bingolokalet i seks måneder.

0Endret ved forskrifter 22 mai 2005 nr. 457, 21 des 2005 nr. 1721, 4 feb 2013 nr. 842 (i kraft 1 juli 2013).
§ 18a.Bingoentreprenør skal fordele formålenes andel av overskudd fra Belago. Overføring av formålsmidler skal skje innen seks uker etter ferdigspilt tillatelse.

Ved spill i pott skal det minimum en gang i halvåret foretas utbetaling fra Belago til formål. Riktig utbetaling til formål skal være bekreftet av offentlig godkjent revisor. Dokumentasjon på utbetaling skal framgå av vedlegg til regnskapsrapporten som skal sendes til Lotteritilsynet etter forskrift om bingo § 20.

0Tilføyd ved forskrift 4 feb 2013 nr. 842 (i kraft 1 juli 2013).

Kap. 5. Krav til regnskap

§ 19.Det skal føres og avlegges separat regnskap for hovedspillet og sidespillene.
§ 20.For hver dag skal det føres en dagsrapport over omsetningen av bonger og utdelingen av gevinster i hovedspillet. Rapporten med underbilag skal føres på fastsatte blanketter.

Lotteritilsynet kan dispensere fra kravet i de tilfeller spillet er elektronisk, og de finner at utskriftene kan erstatte de fastsatte blanketter.

Det skal ved ferdigspilt tillatelse føres et sammendrag av dagsrapporter, samt oversikt over utbetaling til formål. Ved spill i pott skal det kvartalsvis føres et sammendrag fra dagsrapporter, samt oversikt over utbetaling til den enkelte forening. Sammendraget skal sendes Lotteritilsynet på fastsatt blankett innen seks uker for 2. og 4. kvartal, og innen 2 uker for 1. og 3. kvartal.

Det skal også utarbeides dagsrapporter vedrørende sidespill, denne skal innholde oversikt over omsetning og gevinst i de enkelte sidespill. Sammendrag av dagsrapporter på sidespill skal sendes inn samtidig med sammendraget på hovedspillet,

Ved bruk av entreprenør skal sammendrag av dagsrapporter være bekreftet av offentlig godkjent revisor etter 2. og 4. kvartal.

0Endret ved forskrifter 8 mai 2006 nr. 504, 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 4 feb 2013 nr. 842 (i kraft 1 juli 2013).
§ 20a.Reglene om regnskapsrapportering i § 20 gjelder likevel ikke dersom det er gitt tillatelse til avholdelse av bingo med forenklet regnskapsrapportering. Slik tillatelse kan gis til foreninger som arrangerer bingo i egen regi (foreningsbingo) på vilkår av at foreningens samlede omsetning fra hovedspill og sidespill ikke overstiger kr 250.000 per kalenderår.

Regnskapsrapport føres på fastsatt bilag og sendes Lotteritilsynet innen seks uker etter utløpet av tillatelsesperioden.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2005 nr. 1721, endret ved forskrifter 8 mai 2006 nr. 504, 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008).
§ 21.Ved linkbingo på hovedspill og databingo skal det føres eget regnskap for omsetning og gevinster på hvert spillested. Det enkelte spillested sitt regnskap danner grunnlag for overskuddsberegning jf. § 18.

Kap. 6. Bingo i lokalradio/-fjernsyn

§ 22.Reglene i kap. 1-5 gjelder så langt de passer.
§ 23.Tillatelse kan bare gis til lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon med konsesjon og under forutsetning av at lotteriinntektene skal gå til dens virksomhet.
§ 24.Det kan gis tillatelse til å spille bingo 1 gang pr. uke. En lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon kan kun få 1 tillatelse til hovedspill pr. år.
0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1721, 8 mai 2006 nr. 504.
§ 25.Bongene skal ha påtrykket salgsnummer, kontrollnummer, stasjonens navn og en kort orientering om spillet.

Bongen skal identifiseres enten ved påtrykk av uke, dag og klokkeslett eller ved nummer for spillomgang.

§ 26.Bongene selges på forhånd fra ett eller flere utsalgssteder som arrangøren har inngått kontrakt med. Kontrakten skal legges ved søknaden om bingotillatelse. Bonger kan også selges fra stasjonens kontor.

Lotteritilsynet kan vedta forbud mot salg av bingobonger utenfor stasjonens konsesjonsområde dersom slikt salg skjer i direkte konkurranse med bingoarrangement i annen lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon.

Salg av bonger til et bingospill må ikke begynne før det forrige er avsluttet. Salget av bonger må avsluttes i rimelig tid før arrangementet starter.

Utsalgsstedene skal kvittere for mottak av bonger. Usolgte bonger skal leveres tilbake til arrangøren sammen med en underskrevet salgsoppgave før trekning.

I særlige tilfeller kan Lotteritilsynet bestemme at usolgte bonger og salgsoppgave kan leveres etter at bingospillet er avsluttet. Arrangøren skal i så fall på annen måte skaffe seg opplysninger fra utsalgsstedet før trekning om hvilke bonger som er solgt. Usolgte bonger skal makuleres av ansvarshavende etter at dagens spill er avsluttet.

Bingobonger godkjent av Lotteritilsynet kan selges på Internett. Bongene må skrives ut for å kunne benyttes i bingospillet.

0Endret ved forskrifter 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2014 nr. 1908 (i kraft 1 jan 2015).
§ 27.Verdien av den enkelte gevinst må ikke overstige kr 5 000,-. Den samlede gevinstverdi for den enkelte spilledag må ikke overstige kr 25 000,-.

I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en ekstra gevinst med verdi opptil kr 5 000.

Dersom gevinsten ikke utdeles, kan denne overføres til neste spilledag. Oppsamlingsgevinsten kan samles i to forskjellige potter som hver ikke må overstige en verdi på kr 35 000,- eller bestå av en pott på kr 70 000,-.

0Endret ved forskrift 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011).
§ 28.Trekningen skal foregå i studio under sending. Etter hvert som nummer trekkes, skal de registreres. Det skal forefinnes en masterperm eller kontrolliste for kontroll av om bong er solgt og har gitt bingo. Til kontrollen kan også anvendes dataanlegg.
§ 29.Gevinst utdeles kun til spillere som under sending ringer inn og melder fra om at de har fått bingo. Gevinst kan bare utleveres mot fremleggelse av bongen.
§ 30.Oversikt over spilletilbudet skal være tilgjengelig på utsalgsstedene og kunngjøres i nærradioen/nærfjernsynet under sending.
§ 31.Ingen som er til stede i studio under sending kan delta i spillet.

Kap. 7 Avsluttende bestemmelser

§ 32.Tillatelse til oppstilling av bingoautomater kan bare gis dersom Lotteritilsynet finner at kontrollen med spillet kan ivaretas på en betryggende måte. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over 31. mars 2010. For bingoautomatene stilles det krav om at minimum 30 % av overskuddet skal tilføres oppstillende lag eller forening. Etter 15. august 2007 er det ikke tillatt å bruke sedler ved spill på bingoautomater. Bingoautomater kan ikke stå oppstilt i lokaler hvor det også finnes vekslingsautomater som veksler fra seddel til mynt. Seddelinntak som er montert på automaten skal være satt ut av funksjon ved permanent innvendig eller utvendig fysisk sperre.
0Tilføyd ved forskrift 10 des 2004 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2005), endret ved forskrifter 22 mai 2005 nr. 457, 21 des 2005 nr. 1721, 17 mars 2006 nr. 343, 24 nov 2006 nr. 1369, 27 juni 2007 nr. 812, 21 nov 2008 nr. 1275, 22 des 2008 nr. 1542, 4 des 2009 nr. 1455.
§ 33.Ved brudd på reglene i denne forskrift gjelder de alminnelige sanksjonsbestemmelser i lotteriloven kap. 3.
0Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 32).
§ 34.Lotteritilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
0Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 33).
§ 35.Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005. Fra samme dato oppheves forskrift 24. oktober 1990 nr. 877 om bingo.
0Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 34).