Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

DatoFOR-2004-11-30-1557
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2005, 01.01.2006, 01.01.2007
Sist endretFOR-2012-12-07-1183 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort10.12.2004
Rettet26.01.2010 (hjemmel)
KorttittelLeveringskvalitetsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 30. november 2004 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, gitt med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 des 2005 nr. 1436, 14 des 2006 nr. 1464, 7 des 2012 nr. 1183.
Rettelser: 05.01.2007 (§ 1-4 nr. 13 og 29), 26.01.2010 (hjemmel).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Forskriften skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for den som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet, samt den som i henhold til energiloven er utpekt som systemansvarlig.

Forskriften gjelder ikke på norsk sjøterritorium, for likespenningsanlegg eller for jernbaneanlegg i Norge med frekvens 16 2/3 Hz.

§ 1-3.Fravikelighet

Det kan inngås private avtaler om en annen leveringskvalitet enn det som er fastsatt i denne forskriften. Ved inngåelse av slike avtaler, skal nettselskapet eksplisitt redegjøre for hvilke konsekvenser dette vil medføre for nettkunden. Øvrige nettkunder skal motta en leveringskvalitet i tråd med bestemmelsene i denne forskriften.

§ 1-4.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1.Avbrudd: Tilstand karakterisert ved uteblitt levering av elektrisk energi til en eller flere sluttbrukere, hvor alle forsyningsspenningene er under 5 % av avtalt spenningsnivå. Avbruddene klassifiseres i langvarige avbrudd (> 3 min) og kortvarige avbrudd (≤ 3 min).
2.Avbruddsvarighet: Medgått tid fra avbrudd inntrer til sluttbruker igjen har spenning over 90% av avtalt spenningsnivå.
3.Blandet nett: Nett som inneholder mindre enn 90% luftledning og 90% kabel (målt i antall km) i forhold til total nettlengde. Med nett menes i denne sammenheng anleggsdeler som beskyttes av samme effektbryter/sikring.
4.CAIDIK (Customer average interruption duration index): Sum varighet av kortvarige avbrudd over året dividert på antall kortvarige avbrudd innenfor året.
5.CAIDIL (Customer average interruption duration index): Sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall langvarige avbrudd innenfor året.
6.CAIFIK (Customer average interruption frequency index): Sum antall kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd kortvarige avbrudd innenfor året.
7.CAIFIL (Customer average interruption frequency index): Sum antall langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd langvarige avbrudd innenfor året.
8.CTAIDIK (Customer total average interruption duration index): Sum varighet av kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd kortvarige avbrudd innenfor året.
9.CTAIDIL (Customer total average interruption duration index): Sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd langvarige avbrudd innenfor året.
10.Driftsforstyrrelse: Utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller mislykket innkobling som følge av feil i kraftsystemet. Herunder regnes:
a.Automatisk effektbryterutløsning/sikringsbrudd.
b.Utkobling som følge av ukorrekt betjening.
c.Påtvunget manuell utkobling (uten tilstrekkelig varslingstid) uten tid til å gjøre eventuelle preventive tiltak.
d.Mislykket innkobling av driftsklar kraftsystemenhet hvor det er nødvendig med vedlikeholdstiltak før et eventuelt nytt innkoblingsforsøk.
11.Elektrisk lavspenningsanlegg: Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1 000 V vekselspenning eller 1 500 V likespenning.
12.FASIT: Et standardisert registrerings- og rapporteringssystem (med egen kravspesifikasjon) for feil og avbrudd i kraftsystemet. FASIT omfatter en felles terminologi, strukturering og klassifisering av data, felles opptellingsregler m.m.
13.Flimmer: Den synlige variasjon i lys hvor luminansen eller spektralfordelingen varierer med tiden.
14.Flimmerintensitet: Intensiteten av flimmerubehaget er definert ved UIE-IEC flimmermålemetode og beregnes ved de følgende størrelser:
a.Korttids intensitet (Pst) målt over en periode på ti minutter.
b.Langtids intensitet (Plt) beregnet ut fra 12 Pst-verdier over et to timers intervall, i henhold til følgende uttrykk:

sf-20041130-1557-01-01.gif

15.Ikke levert energi (ILE): Beregnet mengde elektrisk energi som ville blitt levert til sluttbruker dersom svikt i leveringen ikke hadde inntruffet.
16.Ikke varslet avbrudd: Avbrudd som skyldes driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling der berørte sluttbrukere ikke er informert på forhånd.
17.Interharmoniske spenninger: Sinusformede spenninger med frekvens som ligger mellom de overharmoniske, det vil si at frekvensen ikke er et multiplum av forsyningsspenningens grunnharmoniske frekvens.
18.Kabelnett: Nett som inneholder mer enn 90% kabel (målt i antall km). Med nett menes i denne sammenheng anleggsdeler som beskyttes av samme effektbryter/sikring.
19.kortvarige overspenninger: hurtig økning i spenningens effektivverdi til høyere enn 110 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. I et system der et elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr forsynes med mer enn én forsyningspenning vil en kortvarig overspenning inntreffe når spenningen på minst én av forsyningsspenningene stiger over 110 % av avtalt spenning og opphøre når alle forsyningsspenningene faller til 110 % eller mindre av avtalt spenning.
20.Kortvarige underspenninger, spenningsdipp: Hurtig reduksjon i spenningens effektivverdi til under 90 %, men større enn 5 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 millisekunder til 60 sekunder. I et system der et elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr forsynes med mer enn én forsyningsspenning vil en kortvarig underspenning inntreffe når minst én av forsyningsspenningene faller under 90 % av avtalt spenning og opphøre når alle forsyningsspenningene stiger til 90 % eller mer av avtalt spenning.
21.Langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi: Endringer i spenningens stasjonære effektivverdi, målt over et gitt tidsintervall.
22.Leveringskvalitet: Kvalitet på levering av elektrisitet i henhold til gitte kriterier.
23.Leveringspålitelighet: Kraftsystemets evne til å levere elektrisk energi til sluttbruker. Leveringspålitelighet er knyttet til hyppighet og varighet av avbrudd i forsyningsspenningen.
24.Luftnett: Nett som inneholder mer enn 90% luftledning (målt i antall km). Med nett menes i denne sammenheng anleggsdeler som beskyttes av samme effektbryter/sikring.
25.Måleteknisk sporbarhet: Et måleresultat eller verdien til en normal skal kunne relateres til kjente referanser, vanligvis til nasjonale eller internasjonale normaler, gjennom en ubrutt kjede av sammenligninger (kalibreringer) med angitte måleusikkerheter for alle trinn i kjeden.
26.Nettkunde: Den som driver eller eier anlegg eller utstyr for bruk eller produksjon av elektrisitet som er tilknyttet et nettselskaps anlegg. Nettselskap tilknyttet annet nettselskap, regnes også som nettkunde.
27.Nettselskap: Omsetningskonsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester.
28.Nettjenester: En eller flere av følgende:
a.Overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg.
b.Tariffering.
c.Måling, avregning og kundehåndtering.
d.Tilsyn og sikkerhet.
e.Driftskoordinering.
f.Pålagte beredskapstiltak.
g.Pålagt kraftsystemutredning eller lokal energiutredning.
29.Nominell spenning: Spenningen som et system er betegnet eller identifisert ved, og som visse driftskarakteristikker er referert til.
30.Overharmoniske spenninger: Sinusformede spenninger med frekvens lik et multiplum av forsyningsspenningens grunnharmoniske frekvens. Total harmonisk forvrengning av spenningen uttrykkes ved:

sf-20041130-1557-02-01.gif

Individuell harmonisk forvrengning for hvert multiplum av den grunnharmoniske frekvensen uttrykkes ved:

sf-20041130-1557-03-01.gif

der U1 er spenningens grunnharmoniske komponent, Uh er en gitt harmonisk spenningskomponent, og h er komponentens harmoniske orden.

31.Rapporteringspunkt: Leveringspunkt med krav om rapportering av avbrudd til Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapporteringspunkt tilsvarer tilknytningspunkt med levering direkte til sluttbruker.
32.Redusert leveringskapasitet: Tilstand karakterisert ved at avtalt leveringskapasitet ikke er tilgjengelig for sluttbrukerne på grunn av hendelser i kraftsystemet, uten at det er definert et avbrudd i tilhørende rapporteringspunkt.
33.SAIDIK (System average interruption duration index): Sum varighet av kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året.
34.SAIDIL (System average interruption duration index): Sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året.
35.SAIFIK (System average interruption frequency index): Sum antall kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året.
36.SAIFIL (System average interruption frequency index): Sum antall langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året.
37.Signalspenning overlagret forsyningsspenningen: Signaler som overlagres forsyningsspenningen i den hensikt å overføre informasjon via det offentlige kraftledningsnettet. Signalene brukt i det offentlige kraftledningsnettet, kan klassifiseres i tre typer:
a.Rippelkontroll signaler: overlagret sinusformet signal i området 110 Hz til 3000 Hz.
b.Kraftledning bæresignal: overlagret sinusformet signal i området mellom 3 kHz og 148,5 kHz.
c.Merkesignaler på nettet: overlagrede korttids endringer (transienter) på utvalgte punkter av spenningens kurveform.
38.Sluttbruker: Kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre.
39.Spenningsendringskarakteristikk: Endring i spenningens effektivverdi evaluert pr. halvperiode som funksjon av tiden, mellom tidsperioder hvor spenningen har vært stabil i minimum ett sekund. Spenningen anses stabil når dens effektivverdi befinner seg innenfor et spenningsintervall tilsvarende 0,5 % av avtalt spenningsnivå.
40.Spenningskvalitet: Kvalitet på spenning i henhold til gitte kriterier.
41.Spenningssprang: En endring av spenningens effektivverdi innenfor ± 10 % av avtalt spenningsnivå, som skjer hurtigere enn 0,5 % av avtalt spenningsnivå pr. sekund. Spenningssprang uttrykkes ved stasjonær og maksimal spenningsendring som er gitt ved henholdsvis:

sf-20041130-1557-04-03.gif

og

sf-20041130-1557-05-02.gif

der ΔUstasjonær er stasjonær spenningsendring som følge av en spenningsendringskarakteristikk,

ΔUmaks er den maksimale spenningsdifferansen i løpet av en spenningsendringskarakteristikk

og Uavtalt er avtalt spenningsnivå.

42.Spenningsusymmetri: Tilstand i et flerfaset system hvor linjespenningenes effektivverdier (grunnharmonisk komponent), eller fasevinklene mellom etterfølgende linjespenninger, ikke er helt like. Grad av usymmetri beregnes ved forholdet mellom spenningens negative og positive sekvenskomponent, og kan uttrykkes ved:

sf-20041130-1557-06-01.gif

der U- er spenningens negative sekvenskomponent,

U+ er spenningens positive sekvenskomponent,

sf-20041130-1557-07-01.gif

og Uij representerer linjespenningens grunnharmoniske komponent mellom de nummererte faser.

43.Tilknytningspunkt: Punkt i overføringsnettet der det foregår innmating eller uttak av kraft, eller utveksling mellom nettselskap.
44.Transiente overspenninger: Høyfrekvente eller overfrekvente overspenninger med varighet normalt innenfor en halvperiode (10 ms). Stigetiden kan variere fra mindre enn ett mikrosekund til noen få millisekunder.
45.Utkobling: Planlagt, påtvungen eller utilsiktet manuell åpning av en bryter, inkludert manuell fjernstyring.
46.Utløsning: Automatisk åpning av en bryter, eventuelt sikringsbrudd.
47.Varslet avbrudd: Avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd.
0Endret ved forskrifter 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 2. Generelle bestemmelser

§ 2-1.Utbedring

De som omfattes av denne forskriften skal ved hendelser i egne anlegg, som medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, gjenopprette full forsyning til de aktuelle sluttbrukerne uten ugrunnet opphold. Tilknytningspunkt av betydning for liv og helse skal prioriteres.

De som omfattes av denne forskriften skal, dersom deres anlegg er skyld i at bestemmelsene i denne forskriften ikke kan overholdes, utbedre forholdet uten ugrunnet opphold. Utbedringsplikten gjelder ikke for nettkunder, dersom grenseverdiene kun overskrides i eget tilknytningspunkt, og tilknyttet nettselskap ikke opplever problemer som følge av dette.

Det kan ikke kreves særskilt vederlag for plikter i henhold til første og annet ledd.

§ 2-2.Varsling fra nettkunde

Nettkunder skal varsle tilknyttet nettselskap om hendelser i egne anlegg eller utstyr uten ugrunnet opphold, dersom det antas at hendelsene vil føre til at nettselskapet får problemer med å kunne oppfylle sin plikt i henhold til denne forskriften.

0Endret ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2-3.Utkobling av nettkunder og varsling fra nettselskap

Nettselskap kan koble ut nettkunder for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse, ombygging, feilsøking eller feilretting.

Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet i rimelig tid før arbeidene igangsettes. Med rimelig tid menes minimum 24 timer i forkant av avbruddet, men som hovedregel to virkedager før. Varsling skal skje på en hensiktsmessig måte. For næringskunder skal det som hovedregel varsles individuelt.

Nettselskap skal under driftsforstyrrelser, så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte nettkunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2-4.Koblinger i egne nettanlegg

Nettselskap skal så langt som mulig utføre koblinger i egne nettanlegg for å begrense omfanget av de forholdene som omfattes av § 2-1, § 2-2 og § 2-3.

§ 2-5.Nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvaliteten

Henvendelser om leveringskvalitet fra nettkunder skal skje til det nettselskapet kunden er tilknyttet. Åpenbare årsaker til brudd på bestemmelsene i denne forskriften, skal utbedres uten ugrunnet opphold, jf. § 2-1.

Nettselskapet skal ved henvendelser der det ikke er en åpenbar årsak, utføre nødvendige målinger og utredninger. Nettselskapet kan i slike tilfeller kreve skriftlig begrunnelse med angivelse av forhold av betydning.

Nettselskapet skal så snart som mulig og senest innen én måned, oversende nettkunden en foreløpig vurdering og fremdriftsplan. Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen refererer til.

Nettselskapet skal snarest mulig og senest innen fire måneder, finne frem til den som er ansvarlig for å iverksette eventuelle tiltak i henhold til § 2-1. Dersom forholdet antas å ha opprinnelse hos en tilknyttet nettkunde, herunder andre nettselskap, skal nettselskapet ta saken skriftlig opp med denne, og informere om utbedringsplikt i henhold til denne forskriften.

Tidsfrister angitt i tredje og fjerde ledd kan fravikes dersom tungtveiende grunner tilsier dette. Nettkunden skal informeres skriftlig med begrunnelse og ny fremdriftsplan med tidsangivelse.

Nettselskapet kan ikke kreve særskilt vederlag for saksbehandling etter første til femte ledd.

§ 2-6.Uenighet om overholdelse av denne forskriften

Uenighet om overholdelse av denne forskriften kan bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat for avgjørelse. Avgjørelser som fattes av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av dette ledd, er enkeltvedtak.

Nettselskap skal ved uenighet informere nettkunder om første ledd.

0Endret ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2-7.(Opphevet 1 jan 2007, jf. forskrift 14 des 2006 nr. 1464.)

Kapittel 2A. Registrering og rapportering

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2A-1.Registrering og rapportering av leveringspålitelighet

Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i rapporteringspunkt i eget nett. Driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som medfører redusert leveringskapasitet for sluttbrukere som tarifferes i regional- eller sentralnettet, skal registreres som kortvarige eller langvarige avbrudd.

Berørt konsesjonær skal innen 1. mars rapportere data etter første ledd for foregående år. Data skal rapporteres etter de krav Norges vassdrags- og energidirektorat setter.

Nettselskap skal benytte programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT, ved registrering og rapportering av data i henhold til første og annet ledd.

Nettselskap skal oppbevare registrerte data og underlagsmaterialet for innrapporterte data i ti år.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2A-2.Registrering og rapportering av spenningskvalitet

Nettselskap skal til enhver tid registrere kortvarige over- og underspenninger ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal, for hver kortvarige over- og underspenning, som minimum inkludere antall faser berørt, varighet og spenningsavvik oppgitt i prosent av nominell spenning.

Nettselskap skal til enhver tid registrere maksimale spenningssprang større enn 3 %, ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg. Registreringen skal for hvert spenningssprang som minimum inkludere antall spenningssprang og maksimal spenningsendring oppgitt i prosent av nominell spenning.

Nettselskap skal til enhver tid registrere langtidsintensitet (Plt ) og korttidsintensitet (Pst ) av flimmer ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg.

Nettselskap skal til enhver tid registrere total harmonisk forvrengning (THD) av spenningens kurveform som 10-minuttsgjennomsnittsverdier, ved ett eller flere målepunkt i egne høyspenningsanlegg.

Registreringen av spenningskvalitetsparametre etter første til fjerde ledd skal utføres i ulike karakteristiske nettanlegg.

Nettselskap skal innen 1. februar rapportere data spesifisert i første, tredje og fjerde ledd. Data skal rapporteres på den måten Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer.

Nettselskap skal oppbevare data registrert etter første til fjerde ledd og underlagsmaterialet for data rapportert etter sjette ledd i ti år.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2A-3.Ansvarlig og berørt konsesjonær ved avbrutt effekt, ikke levert energi og KILE

Ansvarlig konsesjonær er nettselskap som har feil eller planlagt utkobling i egne nettanlegg med inntektsramme, dersom dette medfører avbrutt effekt, ikke levert energi eller KILE som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette gjelder også hendelser i nettselskapets anlegg forårsaket av sluttbruker, systemansvarlig eller annen tredjepart.

Berørt konsesjonær er nettselskap med sluttbrukere som opplever avbrutt effekt, ikke levert energi eller KILE som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Berørt konsesjonær er ansvarlig konsesjonær dersom andre konsesjonærer ikke erkjenner å være ansvarlig, med mindre Norges vassdrags- og energidirektorat avgjør noe annet, jf. § 2A-5.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2A-4.Prosedyrer og korrespondanse mellom ansvarlig og berørt konsesjonær

Berørt konsesjonær skal identifisere ansvarlig konsesjonær og uten ugrunnet opphold skriftlig informere denne om nødvendige avbruddsdata, jf. § 2A-6. Ansvarlig konsesjonær kan kreve at berørt konsesjonær dokumenterer beregningsgrunnlaget. Nettselskap som er identifisert som ansvarlig konsesjonær skal uten ugrunnet opphold varsle berørt konsesjonær, dersom selskapet ikke vedkjenner seg ansvaret.

Nettselskap skal uten ugrunnet opphold informere mulige berørte konsesjonærer om driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i egne anlegg som kan ha forårsaket avbrudd eller redusert leveringskapasitet som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. Nettselskapet skal informere om tidspunkt og varighet for hendelser som kan ha forårsaket avbrutt effekt eller ikke levert energi, samt gi en kort beskrivelse av hendelsen.

Operatør i fellesnett plikter å gi berørt og ansvarlig konsesjonær informasjon som er nødvendig for å kunne beregne avbrutt effekt eller ikke levert energi.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2A-5.Uenighet om hvem som er ansvarlig konsesjonær

Uenighet om hvem som er ansvarlig konsesjonær jf. § 2A-3 kan bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat for avgjørelse. Avgjørelser som fattes av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av denne paragraf, er enkeltvedtak.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2A-6.Spesifiserte data som skal rapporteres

Spesifiserte data som berørt konsesjonær årlig skal rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat, jf. § 2A-1:

a)Tallkode for nettID: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett - luft (3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (4), høyspenningsdistribusjonsnett - kabel (5) og lavspenningsdistribusjonsnett (6).
b)Netto mengde energi oppgitt i [kWh] eksklusiv tap i nettet levert til sluttbruker i rapporteringsåret.
c)Antall rapporteringspunkt i rapporteringsområdet siste dag i rapporteringsåret.
d)Antall avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger i eget nett.
e)Antall avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger i andres nett.
f)Varighet av avbrudd oppgitt i [min] som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger i eget nett.
g)Varighet av avbrudd oppgitt i [min] som skyldes driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger i andres nett.
h)Avbrutt effekt oppgitt i [kW] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett.
i)Avbrutt effekt oppgitt i [kW] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett.
j)Ikke levert energi oppgitt i [kWh] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett.
k)Ikke levert energi oppgitt i [kWh] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett.
l)KILE med standardsats oppgitt i [kkr] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett.
m)KILE med standardsats oppgitt i [kkr] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett.
n)KILE med individuell avtale oppgitt i [kkr] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i eget nett.
o)KILE med individuell avtale oppgitt i [kkr] ved avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger i andres nett.
p)SAIFIL , SAIFIK , CAIFIL , CAIFIK , SAIDIL , SAIDIK , CTAIDIL , CTAIDIK , CAIDIL og CAIDIK .
q)Antall sluttbrukere i rapporteringsområdet som har opplevd avbrudd i rapporteringsåret.
r)For nettID sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett - luft (3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (4) og høyspenningsdistribusjonsnett - kabel (5): Årsak, dato, varighet, avbrutt effekt, ikke levert energi, KILE med standardsats og KILE med individuelle avtaler for hver driftsforstyrrelse og for hver planlagte utkobling som har medført avbrudd.

Nettselskap skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat informere om vesentlige endringer i forhold til forrige rapportering, samt FASIT-programleverandør, -programnavn, -programversjon og -ansvarlig.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2A-7.Fordeling av spesifiserte data ved rapportering

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav b) og c) skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat fordeles separat på:

a)NettID: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett - luft (3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (4), høyspenningsdistribusjonsnett - kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett (6), (NettID tilsvarer det nettnivået der berørt sluttbruker er tilknyttet).
b)Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav d) til o) skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat fordeles på:

a)Kortvarige og langvarige avbrudd.
b)Varslede og ikke varslede avbrudd.
c)NettID: Sentralnett (1), regionalnett (2), høyspenningsdistribusjonsnett - luft (3), høyspenningsdistribusjonsnett - blandet (4), høyspenningsdistribusjonsnett - kabel (5), lavspenningsdistribusjonsnett (6). (NettID tilsvarer det nettnivået der berørt sluttbruker er tilknyttet).
d)Spenningsnivå: [0,23,1] kV, [1–22] kV, [33–110] kV, 132 kV, [220–300] kV og 420 kV (systemspenningen der driftsforstyrrelsen eller den planlagte utkoblingen inntraff).
e)Samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav i), k), m) og o) skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat i tillegg angis pr. ansvarlig konsesjonær, fordelt på samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav q) skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat fordeles på kortvarige og langvarige avbrudd, samt på samme sluttbrukergrupper som i regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat. Data angitt i bokstav q) skal også fordeles på varslede og ikke varslede avbrudd for hver sluttbrukergruppe for henholdsvis kortvarige og langvarige avbrudd.

Data angitt i § 2A-6 første ledd bokstav r) skal ved rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat fordeles pr. driftsforstyrrelser og pr. planlagte utkobling, samt summeres pr. måned og pr. år for henholdsvis kortvarige og langvarige avbrudd. Dersom en driftsforstyrrelse eller en planlagt utkobling har medført både langvarig(e) og kortvarig(e) avbrudd, skal data angitt i § 2A-6 bokstav r) summeres for langvarige avbrudd.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2A-8.Særlige bestemmelser om rapportering

Avbrudd eller redusert leveringskapasitet som følge av feil i installasjon til sluttbruker, skal ikke rapporteres for denne sluttbrukeren.

Utkobling eller utløsning av forsyningen til en sluttbruker i et tidsrom der sluttbrukeren har skriftlig bekreftet at denne ikke har behov for elektrisitetsforsyning skal ikke rapporteres som avbrudd for denne sluttbrukeren.

Dersom det oppstår avbrudd eller redusert leveringskapasitet på et tidspunkt før det avtalte tidsrommet skal nettselskapet innhente aksept fra sluttbrukeren om at den opprinnelige avtalen står ved lag. I motsatt fall skal avbrudd eller redusert leveringskapasitet registreres og rapporteres for sluttbrukeren.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2A-9.Beregning av avbrutt effekt og ikke levert energi

Berørt konsesjonær skal beregne avbrutt effekt og ikke levert energi per rapporteringspunkt tilknyttet eget nett basert på standardisert metode i gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. Kundegrunnlaget skal oppdateres minimum én gang i kvartalet.

Metoden i henhold til første ledd skal baseres på egendefinerte lastprofiler for sluttbrukere i regional- og sentralnettet. For resterende sluttbrukere skal det benyttes egendefinerte eller generelle lastprofiler, jf. gjeldende kravspesifikasjon for FASIT. Egendefinerte lastprofiler skal ha basis i timemålinger tatt opp over en periode på minimum ett år. Egendefinert lastprofil for én sluttbruker kan benyttes også for en annen sluttbruker innenfor samme sluttbrukergruppe, forutsatt at det kan sannsynliggjøres at profilen for denne vil være tilsvarende. Underlaget som er lagt til grunn for profilene skal kunne dokumenteres.

Berørt konsesjonær skal ta hensyn til følgende forhold når avbrutt effekt og ikke levert energi beregnes:

a)Oppdatert koblingsbilde for nett.
b)Levert energi fordelt på sluttbrukergrupper i hvert rapporteringspunkt for siste år (kWh).
c)Lokale klimadata i henhold til gjeldende kravspesifikasjon for FASIT.

Berørt konsesjonær kan ta hensyn til tilgjengelige timemålinger i nettet siste time(r) før avbrudd inntreffer. Dette gjelder ikke ved nedkjøring som følge av et varslet avbrudd eller endringer som følge av feil i nettanlegg. Målinger skal korrigeres for egenproduksjon hos sluttbruker, det vil si som om produksjonen ikke er tilstede. Berørt konsesjonær skal være konsekvent overfor samme sluttbruker(e) dersom timemålinger brukes til kalibrering av lastprofilene.

Avbrutt effekt og ikke levert energi kan reduseres med lokal produksjon dersom denne ikke har medført økte utgifter for berørt(e) sluttbruker(e).

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2A-10.Sluttbrukergrupper

Nettselskap skal registrere tilknyttede sluttbrukere med korrekt sluttbrukergruppe.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2A-11.Registrering av saker behandlet etter § 2-5

Nettselskapet skal registrere saker som er behandlet etter § 2-5. Registreringen skal være på et format og inneholde de opplysningene som Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer.

Nettselskap skal oppbevare de registrerte opplysningene i ti år. For de saker der det er utført spenningskvalitetsmålinger skal måleresultatene også oppbevares i ti år.

0Tilføyd ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 3. Krav til leveringspålitelighet og spenningskvalitet

§ 3-1.Leveringspålitelighet

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne forskriften å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av kortvarige og langvarige avbrudd.

§ 3-2.Spenningens frekvens

Systemansvarlig skal sørge for at spenningens frekvens- og tidsavvik normalt holdes innenfor bestemmelser i nordisk systemdriftsavtale.

Systemansvarlig skal i områder som midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, sørge for at spenningens frekvens normalt holdes innenfor 50 Hz ± 2%.

§ 3-3.Langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi

Nettselskap skal sørge for at langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi, er innenfor et intervall på ± 10% av nominell spenning, målt som gjennomsnitt over ett minutt, i tilknytningspunkt i lavspenningsnettet.

§ 3-4.Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne forskriften, å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av kortvarige over- og underspenninger.

Nettselskap skal sørge for at spenningsendringer ved kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang ikke overstiger følgende grenseverdier i tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN , for det respektive tidsintervall: 

Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprangMaksimalt antall tillatt pr. flytende 24-timersperiode [kV]
0,23 ≤ UN ≤ 3535 < UN
ΔUstasjonær ≥ 3 %2412
ΔUmaks ≥ 5 %2412

Kortvarige overspenninger, kortvarige underspenninger og spenningssprang som skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av transformatorer, gjeninnkobling etter feil, samt nødvendige driftskoblinger for å opprettholde en tilfredsstillende leveringskvalitet som helhet, omfattes ikke av grenseverdiene oppstilt i annet ledd.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3-5.Flimmerintensitet

Nettselskap skal sørge for at flimmerintensitet ikke overstiger følgende verdier i tilknytningspunkt med det respektive nominelle spenningsnivå, UN [kV], for det respektive tidsintervall: 

0,23≤UN ≤3535<UN tidsintervall
Korttidsintensitet av flimmer, Pst [pu]1,21,095% av uken
Langtidsintensitet av flimmer, Plt [pu]1,00,8100% av tiden

Flimmerintensitet som skyldes jord- eller kortslutninger i nettet, innkobling av transformatorer eller gjeninnkobling etter feil, omfattes ikke av grenseverdiene oppstilt i første ledd.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-6).
§ 3-6.Spenningsusymmetri

Nettselskap skal sørge for at grad av spenningsusymmetri ikke overstiger 2% i tilknytningspunkt, målt som gjennomsnitt over ti minutter.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-7).
§ 3-7.Overharmoniske spenninger

Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 8% og 5%, målt som gjennomsnitt over henholdsvis ti minutter og én uke, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra og med 230 V til og med 35 kV.

Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra og med 230 V til og med 35 kV: 

Odde harmoniskeLike harmoniske
Ikke multiplum av 3Multiplum av 3
Orden hUhOrden hUhOrden hUh
56,0%35,0%22,0%
75,0%91,5%41,0%
113,5%>90,5%>40,5%
133,0%
172,0%
19, 23, 251,5%
>251,0%

Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 3%, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra 35 kV til og med 245 kV.

Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning fra 35 kV til og med 245 kV: 

Odde harmoniskeLike harmoniske
Ikke multiplum av 3Multiplum av 3
Orden hUhOrden hUhOrden hUh
53,0%33,0%21,5%
7, 112,5%91,5%41,0%
13, 172,0%15, 210,5%60,5%
19, 231,5%>210,3%>60,3%
251,0%
>250,5%

Nettselskap skal sørge for at total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform ikke overstiger 2%, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning over 245 kV.

Nettselskap skal sørge for at individuelle overharmoniske spenninger ikke overstiger følgende verdier, målt som gjennomsnitt over ti minutter, i tilknytningspunkt med nominell spenning over 245 kV: 

Odde harmoniskeLike harmoniske
Ikke multiplum av 3Multiplum av 3
Orden hUhOrden hUhOrden hUh
5, 72,0%32,0%21,0%
11, 13, 17, 191,5%91,0%4, 60,5%
23, 251,0%15, 210,5%>60,3%
>250,5%>210,3%
0Endret ved forskrifter 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006), 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-8).
§ 3-8.Interharmoniske spenninger

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fastsette grenseverdier for interharmoniske spenninger i tilknytningspunkt.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-9).
§ 3-9.Signalspenning overlagret forsyningsspenningen

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fastsette grenseverdier for signalspenning overlagret forsyningsspenningen i tilknytningspunkt.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-10).
§ 3-10.Transiente overspenninger

Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge de som omfattes av denne forskriften, å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget eller konsekvensene av transiente overspenninger.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 3-11).

Kapittel 4. Informasjon om leveringspålitelighet og spenningskvalitet

§ 4-1.Vilkår i avtale for tilknytning og bruk av nettanlegg

Nettselskap skal sørge for at det i nettavtaler, inngått i henhold til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, fastsettes vilkår vedrørende leveringskvalitet. Vilkårene skal ikke medføre at nettkunder blir tilbudt en dårligere leveringskvalitet enn de minimumskrav, som er fastsatt i denne forskriften, dersom det ikke er inngått en privat avtale om fravikelighet i henhold til § 1-3.

§ 4-2.Informasjon om tekniske forhold ved leveringspålitelighet og spenningskvalitet

Nettselskap skal ved henvendelser fra nettkunder, informere om gjeldende relevant regulering av leveringskvalitet.

Nettselskap skal på forespørsel fra nåværende eller fremtidige nettkunder, senest innen én måned, informere om leveringspålitelighet og spenningskvalitet i egne anlegg. Følgende elementer skal det kunne informeres om:

a)Nominell forsyningsspenning i tilknytningspunkt, og grenseverdier for spenningskvaliteten.
b)Resultater fra feilanalyser utført i henhold til forskrift om systemansvaret.
c)Resultater fra registreringer utført i henhold til § 2A-1 og § 2A-2.
d)Estimerte antall nåværende og fremtidige kortvarige avbrudd i nettkundens tilknytningspunkt, på bakgrunn av registreringene av historiske data, utført i henhold til § 2A-1.
e)Estimerte antall og varighet av nåværende og fremtidige langvarige avbrudd i nettkundens tilknytningspunkt, på bakgrunn av registreringene av historiske data, utført i henhold til § 2A-1.
f)Estimerte antall nåværende og fremtidige kortvarige over- og underspenninger i egne forsyningsområder, på bakgrunn av registreringene av historiske data, utført i henhold til § 2A-2 første ledd.
g)Beregnet minimal og maksimal kortslutningsytelse, for tilknytningspunkt i høyspenningsnettet. Ved vesentlige endringer i minimal og maksimal kortslutningsytelse, skal dette meddeles de berørte nettkunder som er tilknyttet i høyspenningsnettet.
h)Spesielle forhold i nettet som kan ha innvirkning på leveringskvaliteten, for å forberede nettkunder på forhold som kan oppstå. Eksempler på dette kan være: spesiell risiko for fasebrudd i spolejordet nett eller koblingstransienter, bruk av gjeninnkoblingsautomatikk i egne nettanlegg, naturgitte forhold, med mer.

Nettselskap kan ikke kreve særskilt vederlag for informasjon som gis etter første og annet ledd.

Nettselskap skal, basert på faktiske målinger i et gitt punkt i nettet, informere om nivå av langsomme spenningsvariasjoner, flimmerintensitet, grad av spenningsusymmetri og overharmoniske spenninger, dersom nåværende eller fremtidige nettkunder skriftlig ber om dette.

Nettselskap kan kreve at nettkunden dekker nødvendige kostnader for å utføre plikter i henhold til fjerde ledd.

0Endret ved forskrift 5 des 2005 nr. 1436 (i kraft 1 jan 2006).
§ 4-3.Metode for måling og kalibrering samt dokumentasjon av utstyrets nøyaktighet

Målinger av leveringskvalitet skal utføres i henhold til relevante normer utarbeidet av International Electrotechnical Commission - IEC eller European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC.

Instrumenter som benyttes, skal kalibreres i henhold til instrumentleverandørens spesifikasjoner med hensyn til hyppighet og metode. Måleteknisk sporbarhet for de enkelte måleparametere skal dokumenteres.

Måleutstyrets nøyaktighet og begrensninger skal fremgå ved dokumentasjon av måleresultater. Måleresultat pluss usikkerhet skal være innenfor de grenseverdier som er angitt i denne forskriften.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-1.Tilsyn og kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene gitt i denne forskriften overholdes. De som omfattes av denne forskriften, skal medvirke til gjennomføring av tilsyn og kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe dokumentasjon som er nødvendig, for å gjennomføre tilsyn og kontroll.

§ 5-2.Pålegg og tvangsmulkt

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av denne forskriften.

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften, eller pålegg gitt i medhold av denne forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-2a.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1, § 2-2, § 2-5, § 2a-1, § 2a-2, § 2A-9, § 2A-11 og § 4-2 kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energiloven § 10-7 og § 10-8.

0Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1183 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-3.Klage

Enkeltvedtak fattet av Norges vassdrags- og energidirektorat kan påklages til departementet. Klagen stiles til departementet, og sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat til forberedende klagebehandling.

§ 5-4.Dispensasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

§ 5-5.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

§ 2-7 tredje og fjerde ledd, og § 4-2 annet ledd bokstav d) trer i kraft 1. januar 2006.

§ 4-2 annet ledd bokstav f) trer i kraft 1. januar 2007.