Forskrift om bokføring

DatoFOR-2004-12-01-1558
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2016-12-09-1544 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-11-19-73-§2, LOV-2004-11-19-73-§3, LOV-2004-11-19-73-§5, LOV-2004-11-19-73-§6, LOV-2004-11-19-73-§7, LOV-2004-11-19-73-§8, LOV-2004-11-19-73-§10, LOV-2004-11-19-73-§12, LOV-2004-11-19-73-§13, LOV-2004-11-19-73-§13b, LOV-2004-11-19-73-§16, LOV-2009-06-19-58-§15-10
Kunngjort10.12.2004
Rettet29.01.2015 (§ 8-1-5 første ledd)
KorttittelBokføringsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10, § 12, § 13, § 13b annet ledd og § 16 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 15-10.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 aug 2006 nr. 982, 20 des 2006 nr. 1516, 26 mars 2010 nr. 464, 21 mai 2010 nr. 713, 24 juni 2010 nr. 967, 7 sep 2012 nr. 865, 17 sep 2012 nr. 880, 7 sep 2012 nr. 865, 21 juni 2013 nr. 686, (28 juni 2013 nr. 805 ble opphevet ved forskrift 19 des 2013 nr. 1605), 19 des 2013 nr. 1614, 20 des 2013 nr. 1661, 18 des 2014 nr. 1792, 22 des 2014 nr. 1865, 17 feb 2016 nr. 158, 23 juni 2016 nr. 772, 9 des 2016 nr. 1544 (bl.a. hjemmel).
Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
Rettelser: 11.01.2005 (§ 5-5, § 6-1 og § 8-2-1), 21.03.2005 (§ 5-5), 29.09.2010 (§ 6-1 femte ledd), 29.01.2015 (§ 8-1-5 første ledd).

Kapittel 1. Bokføringspliktige

§ 1-1.Unntak fra bokføringsplikt

Konkursbo som ikke er næringsdrivende og som plikter å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, unntas fra bokføringsloven § 5 første ledd nr. 2 til 7.

0Endret ved forskrift 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 2. Pliktig regnskapsrapportering

§ 2-1.Pliktig regnskapsrapportering

Pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 omfatter regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i:

-Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
-Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven), med unntak av § 8-3 første ledd bokstav e, § 8-4, § 8-5 og § 8-7.
0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 7 sep 2012 nr. 865, 9 des 2016 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 3-1.Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Spesifikasjoner som nevnt i bokføringsloven § 5 skal inneholde:

1.Bokføringsspesifikasjon. Alle bokførte opplysninger pr. periode, der alle poster skal fremgå i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder. Systemgenererte poster kan fremkomme som totaler dersom de er lett kontrollerbare.
2.Kontospesifikasjon. Alle kontoer pr. periode, der det for hver konto skal angis kontokode og kontonavn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, andre relevante behandlingskoder og inn- og utgående saldo. Inngående og utgående merverdiavgift skal kunne spesifiseres pr. transaksjon.
3.Kundespesifikasjon. Alle transaksjoner med kunder pr. periode, der kundens kode og navn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå.
4.Leverandørspesifikasjon. Alle transaksjoner med leverandører pr. periode, der leverandørens kode, navn og organisasjonsnummer, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå.
5.Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet. Alle uttak av eiendeler og tjenester spesifisert pr. eier, deltaker eller på egen virksomhet i ordnet rekkefølge til virkelig verdi med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning.
6.Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere i foretak med færre enn 10 eiere eller deltakere. Alle salg av varer og tjenester spesifisert pr. eier eller deltaker i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Dette gjelder selv om eiere eller deltakere opptrer som forbrukere.
7.Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. Med ledende ansatte forstås daglig leder, butikksjefer, avdelingssjefer og andre som har bestemmende myndighet over prisfastsettelsen knyttet til eget kjøp av varer og tjenester. Alle salg av varer og tjenester til ledende ansatte spesifisert pr. ansatt i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Dette gjelder selv om den ledende ansatte opptrer som forbruker.
8.Spesifikasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak, omsetning som omfattes av reglene om omvendt avgiftsplikt, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen skal dessuten vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats
9.Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser. Lønnsopplysningspliktige ytelser spesifisert pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser skal dessuten kunne gjengis samlet, pr. avgiftssats og sone.
10.Spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap. Alle poster spesifisert enkeltvis med dokumentasjonshenvisning.

Kunde- og leverandørspesifikasjoner som nevnt i første ledd nr. 3 og 4 skal også omfatte kontante salg og kjøp når vederlaget utgjør mer enn kr 40 000 inklusive merverdiavgift og det betales med kontanter. Det samme gjelder når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, med unntak for de tilfeller hvor det ikke er krav om å angi kjøper i salgsdokumentet, jf. § 5-3-2a tredje ledd. Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant, kan spesifisere slike salg og unntaksvise kredittsalg ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde. Det samme gjelder spesifikasjon av salg til ledende ansatte, jf. første ledd nr. 7. Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto og felles kundekonto med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningsplikten kan ivaretas.

Ved formidling av varer og tjenester hvor salgsdokumentet utferdiges av formidler på vegne av den enkelte leverandør, kan transaksjonene registreres i kunde- og leverandørspesifikasjonen over formidlerens konto.

Poster kan fremkomme som totaler dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og er kontrollerbare mot totalene. Dette gjelder likevel ikke poster i kunde- og leverandørspesifikasjoner.

Departementet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet i første ledd nr. 1 og 2 om å angi andre relevante behandlingskoder i bokføringsspesifikasjon og kontospesifikasjon.

Dato for utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering skal fremgå av spesifikasjonene.

0Endret ved forskrifter 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007), 26 mars 2010 nr. 464, 7 sep 2012 nr. 865 (i kraft straks og fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2013 eller senere), 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015), 17 feb 2016 nr. 158.

Kapittel 4. Bokføring mv.

§ 4-1.Ajourhold

Pliktig regnskapsrapportering på lønnsområdet medfører ikke plikt til å ajourføre bokføringen, med mindre det er annen pliktig regnskapsrapportering i perioden.

Bokføringspliktige med få transaksjoner skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Med bokføringspliktige med få transaksjoner menes foretak som har færre enn 600 bilag i året.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 4-2.Bokføring i utenlandsk valuta

Dersom den bokføringspliktiges funksjonelle valuta er en annen enn norske kroner kan bokføringen skje i denne valutaen. Med funksjonell valuta menes den valuta som den bokføringspliktiges økonomiske virksomhet i hovedsak er knyttet til. Filialer i utlandet kan ved bokføringen benytte egen funksjonell valuta.

Beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering knyttet til merverdiavgift, skal fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet. Beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering knyttet til lønn, skal fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på utbetalingstidspunktet. Beløp knyttet til eiendeler og gjeld hvor skatteloven har egne vurderingsregler om valuta, skal fastsettes (låses) i norske kroner til transaksjonsdagens kurs.

Omregning av beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering til norske kroner skal skje minst en gang i året ved bruk av gjennomsnittskurser. Det skal dokumenteres hvordan omregningen har skjedd og hvilke kurser som er benyttet.

Bokføringspliktige som ikke utarbeider balanse ved pliktig regnskapsrapportering til skattemyndighetene, skal likevel benytte kursen på transaksjonstidspunktet ved omregning til norske kroner. Dersom kursen i perioden ikke har hatt svingninger som avviker mer enn 5 % i forhold til den månedlige gjennomsnittskursen, kan likevel månedens offisielle gjennomsnittskurs benyttes. Store enkelttransaksjoner skal i alle tilfeller omregnes til transaksjonsdagens kurs.

Kapittel 5. Dokumentasjon av bokførte opplysninger

Delkapittel 5-1. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-1-1.Salgsdokumentets innhold

Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

1.Nummer og dokumentasjonsdato,
2.angivelse av partene,
3.ytelsens art og omfang,
4.tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
5.vederlag og betalingsforfall, og
6.eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
7.Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».

Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014, 20 des 2013 nr. 1661 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-1-1a.Språk i salgsdokument

Salgsdokumentet skal utstedes på et språk som nevnt i bokføringsloven § 12. Bokføringspliktige med filialer i utlandet kan likevel utstede filialens salgsdokument på det lokale språket.

0Tilføyd ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 5-1-2.Angivelse av partene

Angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst inneholde kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Ved salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Dersom kjøper er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

Angivelse av selger, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst omfatte selgers navn og organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd, skal også representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet. Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet «Foretaksregisteret» fremgå av salgsdokumentet, jf. foretaksregisterloven § 10-2. Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling, skal dette framgå av salgsdokumentet.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 7 sep 2012 nr. 865, 17 sep 2012 nr. 880, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5-1-3.Nummerering og datering av salgsdokument

Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

Bokføringspliktige som nevnt i § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret.

Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak.

Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.

Plikten til nummerering av salgsdokument, jf. § 5-1-1 nr. 1, gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1.

0Endret ved forskrifter 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007), 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-1-4.Leveringstidspunkt

Plikten til å angi leveringsdato på salgsdokumentet, jf. § 5-1-1 nr. 4, gjelder ikke når varen ekspederes gjennom speditør, ved postordre og lignende og salgsdokumentet følger forsendelsen.

§ 5-1-5.Spesifikasjon av avgiftspliktig og avgiftsfritt salg mv.

Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7, samt salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 5-1-6.Formidling

Den som formidler varer og tjenester, kan utferdige salgsdokument for flere leverandører i ett salgsdokument. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument og det totale vederlaget for den enkelte leverandør kan unnlates spesifisert.

0Endret ved forskrift 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-1-6a.Løpende ytelser

Salg av ikke avgiftspliktige tjenester som leveres løpende til fast beløp per periode, i henhold til skriftlig inngått avtale, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon og avtale. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller angi en referanse til avtalen. Avtalen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 5-1-1.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-1-6b.Medlemskontingenter

Ikke avgiftspliktig medlemskontingent i ideelle organisasjoner som regnskapsmessig anses opptjent på betalingstidspunktet, kan dokumenteres med betalingsdokumentasjon. Betalingsdokumentasjon skal i slike tilfeller inneholde opplysninger som nevnt i § 5-1-1 nr. 2 til 5.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-1-7.Spesifikasjon ved salg av beltemotorsykkel

Ved salg av beltemotorsykkel som nevnt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd, skal beltemotorsykkelens kjennemerke angis i salgsdokumentet. Det samme gjelder ved salg av tjenester til vedlikehold, reparasjon, påkostning og ombygging av slike samt omsetning av varer ved utføring av slike tjenester.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 5-1-8.Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra § 5-1-1.

Delkapittel 5-2. Utstedelse av salgsdokument

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-2-1.Utsteder av salgsdokument

Salgsdokumentet skal utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Bokføringspliktig som kjøper varer eller tjenester fra ikke-bokføringspliktig selger, kan likevel utstede salgsdokumentet på vegne av selger.

Ved salg av vare hvor det mottas innbytte (kjøp), kan en av partene i handelen utstede salgsdokumentet. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument. For øvrig gjelder kravene til salgsdokumentets innhold, jf. delkapittel 5-1, for hver av partenes salg.

Følgende bokføringspliktige kjøpere kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger:

a)foreninger og samvirkelag som hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift, og som foretar avregning ved alle sine kjøp av produkter fra medlemmer og ikke-medlemmer
b)andre tilvirkere eller forhandlere som kjøper opp produkter som nevnt i bokstav a) direkte fra produsent og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter merverdiavgiftsforskriften § 15-11-1 tredje ledd.
c)husflidsutsalg som kjøper produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid
d)andre forretninger som kjøper opp produkter som nevnt i bokstav c) og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter merverdiavgiftsforskriften § 15-11-2.
e)kjøpere som alene besitter hele eller deler av materialet for beregning av omfang, vekt, kvalitet eller lignende som grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren. Salgsdokumentet skal i tilfelle utstedes av kjøper på grunnlag av en skriftlig, underskrevet avtale om dette. Avtalen skal oppbevares av både kjøper og selger. Det skal fremgå av salgsdokumentet at det er utstedt av kjøper. Kjøperen skal dessuten oppbevare annen dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets innhold i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kjøperen skal, ved jevnlig å ta utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, dokumentere om selgeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Salgsdokumentet skal uoppfordret oversendes kjøper med mindre annet fremgår av skriftlig, undertegnet avtale mellom partene eller er bestemt i lov eller forskrift.

0Endret ved forskrifter 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007), 26 mars 2010 nr. 464, 21 juni 2013 nr. 686 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-2-1a.Utstedelse av salgsdokument ved formidling

Når en formidler utsteder salgsdokument til kjøper på vegne av selger, skal en gjenpart av salgsdokumentet oversendes til selger.

Formidler kan likevel utstede avregning til selger for dennes del av salget. Slik avregning skal for den enkelte selger inneholde de opplysningene som er angitt i salgsdokumentet til kjøper.

Oversendelse av salgsdokument eller avregning til selger kan unnlates dersom selger utsteder et særskilt salgsdokument til formidler, på grunnlag av en skriftlig undertegnet avtale om dette. Det skal fremgå av avtalen at dette gjelder formidling, og avtalen skal oppbevares av både selger og formidler. Selgers salgsdokument skal tydelig merkes «FORMIDLING - IKKE KJØPSDOKUMENTASJON» og ha en henvisning til avtalen.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-2-2.Tidspunkt for utstedelse av salgsdokument og dokumentasjon av uttak

Salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i denne forskriften. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 eller § 8-3-7, kan likevel ikke utstede salgsdokument senere enn det kalenderår levering finner sted med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes.

Dokumentasjon av uttak skal utstedes snarest mulig etter uttakstidspunktet og senest innen femten virkedager i måneden etter at uttaket fant sted. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 eller § 8-3-7, kan likevel ikke utstede dokumentasjonen senere enn det kalenderår uttaket fant sted med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes. Uttak skal være betryggende registrert i perioden mellom uttaket skjer og dokumentasjon for uttak utstedes.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 9 des 2016 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-2-3.Månedlig fakturering

Leveranser som faktureres månedlig, kan faktureres innen femten virkedager i måneden etter leveringsmåneden.

§ 5-2-4.Løpende levering av varer og tjenester

Tjenester som leveres løpende, og varer som leveres i den forbindelse, skal faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1. Utstedelse av salgsdokument for løpende tjenesteleveranser kan utsettes ytterligere for ubetydelige leveranser. Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 9 des 2016 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-2-5.Strøm, telefoni og lignende

For tjenester som leveres basert på måling av faktisk forbruk (strøm, telefoni og lignende), kan det utstedes salgsdokument for lengre perioder, begrenset til en periode på ett år. Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-2-6.Forskuddsfakturering

Salgsdokument for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Det samme gjelder salgsdokument som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert.

Første ledd er ikke til hinder for at ikke-avgiftspliktige leveranser forskuddsfaktureres.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2010 nr. 967 (i kraft 1 juli 2010), 7 sep 2012 nr. 865, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-2-7).
§ 5-2-7.Kreditnota

Når det utstedes nytt salgsdokument til erstatning for allerede avsendt salgsdokument, skal det også utstedes en kreditnota som reverserer opprinnelig salgsdokument.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-2-8).
§ 5-2-8.Dispensasjon

Departementet kan ved enkeltvedtak gjøre ytterligere unntak fra bestemmelsen i § 5-2-1 om at salgsdokumentet skal utstedes av selger.

Departementet kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak tillate at det utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert, jf. § 5-2-6.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 5-2-9), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5-2-9.Filformat ved elektronisk utstedelse av salgsdokumenter

Salgsdokumenter som utstedes elektronisk skal utstedes i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av salgsdokumentet.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Delkapittel 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-3-1.Definisjoner

Med kontantsalg menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering.

Med betalingskort menes debetkort, kredittkort og faktureringskort.

Med kontanter menes andre betalingsmidler enn betalingskort.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-2.Kassaapparat mv.

Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Beløp som registreres på kassaapparatet skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Tilsvarende skal all registrering som har skjedd i forbindelse med opplæring dokumenteres. Det skal videre foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak. Dersom korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger korreksjonen. Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-2a.Krav til salgsdokument

Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokument (kvittering) til kunden for hvert salg. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig, jf. § 5-3-2 annet punktum

Kvittering skal, med de unntak som følger av tredje og fjerde ledd, inneholde de opplysninger som følger av bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Kvitteringen skal dessuten angi klokkeslett for salget.

Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og vederlaget er over kr 1 000 inklusive merverdiavgift eller hvor kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport. Selger kan heller ikke fravike kravet om angivelse av kjøper dersom vederlaget er på kr 40 000 eller mer inklusive merverdiavgift og det betales med kontanter. Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.

Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art, jf. § 5-1-1 nr. 3, vanskelig lar seg gjennomføre. Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjon dersom kjøper ber om dette.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-3.Dagsoppgjør

Det skal daglig utarbeides daterte nummererte summeringsstrimler («z-rapporter») eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system, herunder skal rapportene angi korreksjonsposter med årsak, beløp og antall poster, samt registreringer i forbindelse med opplæring. Dette kan skje enten ved at opplysningene lagres i systemet, slik at rapportene til enhver tid kan skrives ut, eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassabeholdning. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparatet skal fremgå av rapportene.

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-4.Systembeskrivelse

Det skal foreligge en lettfattelig systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner.

0Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-5.(Opphevet ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.)
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-6.Krav til dokumentasjon av returer mv.
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-7.Krav til dokumentasjon av andre korreksjonsposter
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-8.Registrering av vekselkasse og krav til dokumentasjon ved uttak av kontanter
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-9.Bruk av felles kassasystem
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-10.Overføring av opplysninger til annet oppbevaringsmedium
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-11.Reserveløsninger
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-12.Krav til innhold mv. i salgsdokument
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019, § 5-3-2a blir § 5-3-12).
§ 5-3-13.Dokumentasjon av hver enkelt salgstransaksjon mv.
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-3-14.Dagsoppgjør
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019, § 5-3-3 blir § 5-3-14).
§ 5-3-15.Oppbevaring og tilgjengelighet
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).

Delkapittel 5-4. Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-4-1.Ambulerende og sporadisk kontantsalg

For bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår for så vidt gjelder denne virksomheten, gjelder ikke kravene i § 5-3-2. Bokføringspliktige som nevnt i første punktum kan dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert. Det skal skrives ut kvittering dersom kunden ber om det.

Som daterte, forhåndsnummererte salgsbilag etter første ledd annet punktum, regnes også forhåndsnummererte billetter. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. Hvis rabatt eller fribillett er gitt på grunnlag av medlemskap eller lignende, skal det opplyses om dette.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-4-2.Oppsøkende salg til publikum

Ved oppsøkende salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende, kan daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassaapparat, og det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden. Ved registrering som nevnt i første punktum og for bokføringspliktige som ikke har plikt til å benytte kassaapparat, må dokumentasjonen av kontantsalget vise ut- og innleverte varer og kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-4-3.Salg fra automater

Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-4-4.Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater

Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, jf. § 5-4-3 kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-4-5.Dagsoppgjør mv.

Ved salg som nevnt i § 5-4-1 og § 5-4-2 skal det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Ved salg som nevnt i § 5-4-3 og § 5-4-4 kan avstemming mot salgsdokumentasjon skje på det tidspunktet den bokføringspliktige oppsøker salgsstedet, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-4-6.Unntak for konkursbo

Plikten til nummerering av salgsbilag gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-4-7.Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassaapparat i delkapittel 5-3.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).

Delkapittel 5-5. Dokumentasjon av kjøp

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-5-1.Kjøpsdokumentets innhold

Kjøpsdokumentet skal være salgsdokumentet selger har utstedt, og skal inneholde de opplysningene som fremgår av delkapittel 5-1 og § 5-3-2a.

Ved kontantkjøp fra detaljist skal kjøpsdokumentasjonen, i tillegg til opplysningene nevnt i første ledd, inneholde angivelse av kjøper når vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift. Kravet til angivelse av kjøper etter første punktum gjelder ikke når det er betalt med den bokføringspliktiges betalingskort.

Når kjøper ikke er angitt eller kan identifiseres gjennom bruk av betalingskort etter første eller annet ledd, skal formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene klart fremgå av dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal dateres og signeres.

Dokumentasjon av kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten skal inneholde angivelse av kjøper (arbeidsgiver) når kjøpet gjelder varer eller tjenester som er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i vare- eller tjenesteproduksjon og vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift. Ved andre typer kjøp skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt. Formålet med eller bruksområdet for varene og tjenestene skal fremgå av dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven. Utleggsdokumentasjonen skal så vidt mulig utstedes innenfor den merverdiavgiftsterminen utleggene er foretatt.

Kassakvittering skal oppbevares sammen med eventuell annen dokumentasjon, herunder dokumentasjon som nevnt i fjerde ledd.

Dersom mottatt salgsdokument er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i delkapittel 5-1 og § 5-3-2a, må kjøper kreve nytt salgsdokument. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 5-5-2.Dokumentasjon av merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer

Merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, jf. § 4-12-1 tredje ledd første punktum i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Delkapittel 5-6. Dokumentasjon av andre bokførte opplysninger

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-6.Dokumentasjon av lønn mv.

Dokumentasjon av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, samt forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven, skal vise ytelsene pr. motpart. Dette gjelder også når det er gitt pålegg om trekk i en ytelse som ikke er gjenstand for forskuddstrekk. Følgende opplysninger skal fremgå av dokumentasjonen:

a)fødselsnummer
b)navn og stilling
c)skattekommune
d)tabellnummer og/eller den trekkprosent som står på skattekortet.

Dersom skattekortet ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap, skal arbeidsgivers dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av ytelsen (motparten) oppgir at vedkommende var bosatt 1. november i året før trekkåret. Dersom mottaker av ytelsen (motparten) er utenlandsk og ikke var bosatt i Norge 1. november i året før trekkåret, skal dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge.

Har arbeidsgiveren mottatt pålegg om trekk, i medhold av skattebetalingslovens kapittel 14, skal dokumentasjonen også inneholde opplysninger om:

a)hvem som har utferdiget pålegget
b)når pålegget er mottatt
c)det beløp som skal dekkes ved trekket
d)inntektsåret som pålegget om trekk gjelder
e)trekkprosenten eller det beløp som skal trekkes for hver utbetalingsperiode.

For hver periode med pliktig regnskapsrapportering av forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven skal dokumentasjonen inneholde opplysninger pr. motpart:

a)dato for utbetaling av ytelser og om mulig det tidsrom ytelsen knytter seg til
b)brutto ytelse, hvis aktuelt med angivelse av antall godtgjorte timer
c)eventuelt tillegg for naturalytelser som det skal foretas trekk i
d)fradrag etter skattebetalingsloven § 5-9
e)trekkgrunnlaget
f)størrelsen av det foretatte forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven.

For ansatte som helt eller delvis godtgjøres basert på antall arbeidede timer, skal i tillegg følgende opplysninger være dokumentert pr. motpart:

a)dato for utført arbeid
b)antall timer den aktuelle dato
c)sum timer for den aktuelle perioden.

Dokumentasjon av lønn mv. skal utstedes senest på det tidspunkt det er anledning til å få de aktuelle ytelsene utbetalt.

Det skal foreligge en lettfattelig beskrivelse av lønnssystemets oppbygging og funksjoner.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 7 sep 2012 nr. 865, 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5-7.Uttak av eiendeler og tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner mv.

Dokumentasjon av uttak av eiendeler og tjenester fra den bokføringspliktiges virksomhet til bruk som gave til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner skal i tillegg til opplysningene i § 5-1-1, inneholde virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten og eventuelle kostnadsrefusjoner mottatt fra institusjonen eller organisasjonen. Dersom virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp skal dokumentasjonen attesteres av den bokføringspliktiges revisor. Dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig, skal dokumentasjonen attesteres av styrets leder eller annet medlem av styret eller tilsvarende ledelsesorgan.

Dokumentasjon av uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag etter merverdiavgiftsloven § 6-19 annet ledd, skal dessuten inneholde en bekreftelse fra legitimert representant hos mottaker om at varene er mottatt for slik utdeling. Kravet til å angi vederlag, betalingsforfall samt virkelig verdi gjelder ikke.

0Endret ved forskrift 23 juni 2016 nr. 772 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5-8.Uttak av eiendeler og tjenester til eiere, deltakere eller anvendelse i egen virksomhet

Dokumentasjon av uttak til eiere, deltakere eller anvendelse i egen virksomhet skal følge kravene til innhold i § 5-1-1 så langt de passer. I tillegg skal dokumentasjonen inneholde virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten.

Ved anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd, skal det dokumenteres på hvilket objekt varene og tjenestene er benyttet.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 5-9.Reise- og oppholdsutgifter

Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Består dokumentasjonen av flere reisedokumenter, og opplysningene som nevnt i første punktum ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom dem. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 7 sep 2012 nr. 865, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-10.Bevertningsutgifter mv.

Dokumentasjon av bevertningsutgifter skal angi formålet og hvem bevertningen omfatter.

§ 5-11.Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp og dokumentasjonsdato.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-12.Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner

Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner skal vise årsaken til at disposisjonen gjennomføres og bokføres. Når disposisjonen er en korreksjon av en bokført opplysning, skal det påføres en gjensidig referanse mellom den nye og den opprinnelige dokumentasjonen så langt det er praktisk mulig.

§ 5-13.Papir- og trykkvalitet

Dokumentasjon som utstedes på papir skal utstedes med en papir- og trykkvalitet som sikrer lesbarheten i hele oppbevaringsperioden. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved dokumentasjon av balansen, jf. kapittel 6.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-14.Dokumentasjon av medgått tid

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag. Dokumentasjonen skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned. Med intern tid menes timer brukt på arbeidsoppgaver som ikke kan henføres til kunder eller oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Intern tid kan unnlates spesifisert dersom omfanget av tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, er ubetydelig. Dersom intern tid ikke spesifiseres, skal det dokumenteres at tjenestene hvor vederlaget er basert på medgått tid, er ubetydelig.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke eiere og ansatte som kun utfører interne, administrative arbeidsoppgaver. Bestemmelsene gjelder heller ikke administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling. Slike bokføringspliktige skal dokumentere prisfastsettelsen på annen tilfredsstillende måte, og herunder dokumentere de vurderinger som er gjort med hensyn til hvilke kostnader som skal fordeles samt fordelingsnøkler og fordelingsmetode.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 5-15.Dokumentasjon av timebestillinger

Bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling, skal dokumentere de bestilte timene. Dokumentasjonen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten, kundens navn og så vidt mulig hvem som skal utføre tjenesten. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke timer som ikke er gjennomført. Dersom en avbestilt time erstattes av en ny bestilling, skal den nye bestillingen fremgå av dokumentasjonen og den tidligere bestillingen kan fjernes.

For bokføringspliktige som tar imot timebestillinger, gjelder bestemmelsen også for timer som ikke er forhåndsbestilte.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Kapittel 6. Dokumentasjon av balansen

§ 6-1.Dokumentasjon av varelager

Varelager skal telles ved regnskapsårets slutt. Bokføringspliktige som fører et betryggende lagerregnskap kan foreta opptelling i løpet av året, forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte.

Dokumentasjon av varelager skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet) og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene. Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene, jf. tredje ledd, skal fremgå av dokumentasjonen.

Ved dokumentasjon av varelageret kan verdi for hver enkelt vare etter første ledd beregnes til:

1.anskaffelseskost
2.varens kalkulerte utsalgsverdi dersom varelagerets anskaffelseskost på tilfredsstillende måte kan beregnes på grunnlag av denne verdien. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvordan anskaffelseskosten er beregnet. Varer som etter sin art er fritatt for merverdiavgift ved salg eller avgiftsberegnes med forskjellige satser, skal skilles ut og vises som egne grupper. Det samme gjelder varer med forskjellig bruttofortjeneste.

Den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av dokumentasjonen. For bokføringspliktige etter bokføringsloven § 2 annet ledd, er det tilstrekkelig at den skattemessige verdien fremgår. Varer verdsatt til virkelig verdi skal vises som egen gruppe.

Dokumentasjonen skal være ordentlig og oversiktlig. Dersom tellelister på papir benyttes, skal de være nummerert før tellingen foretas. Dokumentasjonen skal være datert og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. Tellelister på papir skal oppbevares som en del av dokumentasjonen, men kan skannes for elektronisk oppbevaring.

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 6-2.Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende

Dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld skal inneholde oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende.

Kontantbeholdning skal telles ved årets slutt. Opptellingen skal dokumenteres, og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares.

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 6-3.Dokumentasjon av finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra et verdipapirregister over verdipapirbeholdning.

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 6-4.Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.

Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering skal minst omfatte opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på.

Kapittel 7. Oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 7-1.Oppbevaringsmedium

Regnskapsmateriale skal oppbevares på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13b.

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.
§ 7-2.Sikkerhetskopi

Det skal foreligge en sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale.

Sikkerhetskopiering skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier og innen ajourholdsfristene i bokføringsloven § 7 annet ledd. Sikkerhetskopien skal oppbevares adskilt fra originalen. Testing av sikkerhetskopien skal skje minimum en gang i året.

Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av regnskapsinformasjon til elektronisk medium med hjemmel i bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven, skal originalt regnskapsmateriale oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet.

Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares. Fortegnelsen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Reglene i bokføringsloven § 13 og § 13b, og i denne forskrift om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid, sikring og elektronisk tilgjengelighet gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originalen.

0Endret ved forskrifter 7 sep 2012 nr. 865, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7-3.Unntak fra oppbevaringstid

Dokumentasjon av antall arbeidede timer i henhold til § 5-6 femte ledd skal oppbevares i Norge i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Dokumentasjon som nevnt i § 5-14 skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Dokumentasjon som nevnt i § 5-15 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2) pkt. b, skal oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt.

0Endret ved forskrifter 7 sep 2012 nr. 865, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7-4.Unntak fra oppbevaringssted

Bokføringspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest sju måneder etter regnskapsårets slutt. Departementet kan ved enkeltvedtak pålegge den bokføringspliktige å føre og oppbevare regnskapet i Norge dersom den bokføringspliktige vesentlig tilsidesetter bestemmelser i eller i medhold av bokføringsloven.

For utenlandske foretak som ikke lenger har bokføringsplikt til Norge er plikten til oppbevaring av regnskapsmateriale i Norge begrenset til 3 år etter regnskapsårets slutt.

Bokføringspliktige som driver virksomhet i utlandet kan oppbevare regnskapsmateriale knyttet til denne virksomheten i dette land, dersom de er pliktige til det etter det aktuelle lands lovgivning. Oppbevaringstiden skal som et minimum følge bokføringsloven § 13 annet ledd og reglene i denne forskrift selv om oppbevaringstiden er en annen etter det aktuelle lands lovgivning.

Regnskapsmateriale skal uten ubegrunnet opphold kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i Norge i hele oppbevaringstiden.

0Endret ved forskrift 21 mai 2010 nr. 713.
§ 7-5.Adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater

Bokføringspliktige kan oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i et annet EØS-land dersom avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden, og slik oppbevaring ikke vil være til hinder for effektiv norsk politietterforskning. Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir fra terminal eller lignende i Norge i hele oppbevaringsperioden. Den bokføringspliktige skal skriftlig informere Skattedirektoratet om hvilket regnskapsmateriale som oppbevares i utlandet, hvor regnskapsmaterialet oppbevares, og hvordan kontrollmyndighetene til enhver tid kan få adgang til regnskapsmaterialet. Oppbevaringstiden skal som et minimum følge bokføringsloven § 13 annet ledd og reglene i denne forskrift selv om oppbevaringstiden er en annen etter det aktuelle lands lovgivning. Skattedirektoratet fastsetter forskrift om hvilke EØS-land som til enhver tid oppfyller vilkårene i første punktum.

Uten hensyn til unntak gitt i eller i medhold av første ledd kan Skattedirektoratet ved enkeltvedtak pålegge bokføringspliktige å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge i en periode på inntil 3 år dersom den bokføringspliktige vesentlig har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven eller dersom norske myndigheters tilgang til elektronisk regnskapsmateriale i utlandet har blitt vanskeliggjort på grunn av forhold på den bokføringspliktiges, herunder eventuelle tjenestetilbyderes, side.

0Tilføyd ved forskrift 21 mai 2010 nr. 713.
§ 7-6.Lukking av regnskapsperioder

Regnskapsperioder skal lukkes innen fristene som nevnt i bokføringsloven § 7 annet ledd. Lukkingen skal skje på en måte som gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger.

Det skal foreligge en beskrivelse av regnskapssystemets funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder, herunder hvordan lukkingen gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger. Beskrivelsen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for bokføringspliktige som oppbevarer utarbeidede spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, jf. bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2.

0Tilføyd ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865 (i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2013 eller senere), endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7-7.Elektronisk tilgjengelighet

Med elektronisk tilgjengelighet menes at de bokførte opplysningene er tilgjengelig i regnskapssystemet eller lagret på annen måte. Ved lagring i utlandet må de bokførte opplysningene være tilgjengelig gjennom terminal eller lignende i Norge.

Kravet til sikkerhetskopiering etter § 7-2 gjelder tilsvarende for bokførte opplysninger som holdes elektronisk tilgjengelig.

Bokføringspliktige som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eksklusive merverdiavgift, er unntatt fra kravet i bokføringsloven § 13b om å ha bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk. Når en bokføringspliktig virksomhet som ikke omfattes av første punktum avvikles, skal bokførte opplysninger være tilgjengelig elektronisk i minst 6 måneder etter at virksomheten ble avviklet.

0Tilføyd ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865.

Kapittel 8. Tilleggsbestemmelser og særlige regler for enkelte næringer og bransjer

Delkapittel 8-1. Bygge- og anleggsvirksomhet

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-1-1.Virkeområde

Dette delkapittelet gjelder den som utfører arbeid for egen eller andres regning innen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-1-2.Dokumentasjon av timer

Bokføringspliktige etter § 8-1-1 skal føre timelister etter § 5-14.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-1-2a.Utstedelse av salgsdokument

Salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.

Tilbakeholdt beløp (innestående) kan likevel tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- eller anleggsarbeidet.

Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-1-3.Krav om prosjektregnskap

For hver periode med pliktig regnskapsrapporering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det kunne utarbeides egne spesifikasjoner (prosjektregnskap) etter § 8-1-4 for prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger kr 300 000 eksklusive merverdiavgift.

0Endret ved forskrift 7 sep 2012 nr. 865 (i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2013 eller senere).
§ 8-1-4.Prosjektregnskapets innhold

Prosjektregnskapet skal inneholde følgende opplysninger:

a)prosjektkode
b)oppdragsgivers navn og adresse, eventuelt organisasjonsnummer
c)oppdragets art
d)oppdragets oppstart
e)oppdragets opphør
f)alle direkte kostnader
g)alle inntekter.

Spesifikasjoner av kostnader og inntekter skal tilpasses oppdragets art. Kostnader skal minst spesifiseres på lønnskostnader, materialkostnader, kostnader til underentreprenører og andre direkte kostnader.

Prosjektkoden skal fremgå for hver enkelt post i bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen etter § 3-1 første ledd nr. 1 og 2.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-1-5.Oppbevaringsplikt og sporbarhet

Prosjektregnskap som nevnt i § 8-1-4 eller bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap skal oppbevares i 10 år. Det samme gjelder dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister. I tillegg skal opprinnelige timelister på papir oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, eventuelt skannet for elektronisk oppbevaring, selv om timelistene er overført til andre media for oppbevaring i hele 10-årsperioden. Oppbevaringsplikten etter tredje punktum gjelder ikke dersom følgende vilkår er oppfylt:

1.den bokføringspliktige har revisjonsplikt, jf. revisorloven § 2-1 annet og tredje ledd,
2.det er ikke tatt forbehold i revisjonsberetning for foregående regnskapsår om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, jf. revisorloven § 5-6 sjette ledd, eller med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. revisorloven § 5-6 fjerde ledd nr. 3, og
3.den bokføringspliktige etter 8-1-1 har ikke mottatt bokføringspålegg i medhold av skatteforvaltningsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på forskriften § 3-1 første ledd nr. 9, § 5-6 eller § 8-1-2.

Opprinnelige timelister som skal oppbevares etter første ledd annet punktum, skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, selv om plikten til å oppbevare opprinnelige timelister bortfaller i løpet av oppbevaringstiden. Dersom den bokføringspliktiges revisjonsplikt opphører, jf. første ledd tredje punktum nr. 1, inntrer plikten til å oppbevare opprinnelige timelister etter første ledd annet punktum fra den dato revisors fratreden er registrert i Foretaksregisteret. Dersom revisor har tatt forbehold i revisjonsberetningen, jf. første ledd tredje punktum nr. 2, inntrer plikten til å oppbevare opprinnelige timelister etter første ledd annet punktum fra revisjonsberetningens dato. Dersom den revisjonspliktige mottar bokføringspålegg, jf. første ledd tredje punktum nr. 3, inntrer plikten til å oppbevare opprinnelige timelister etter første ledd annet punktum fra den dato bokføringspålegget har kommet fram til den bokføringspliktige.

Bestemmelsene i § 7-6 om lukking av regnskapsperioder gjelder tilsvarende for bokførte opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av prosjektregnskap som nevnt i § 8-1-4.

Det skal foreligge et toveis kontrollspor mellom prosjektregnskap og dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015), 9 des 2016 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2017).

Delkapittel 8-2. Taxinæring

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-2-1.Taksameter

Bokføringspliktige som driver taxinæring skal registrere kontantomsetningen ved bruk av taksameter.

0Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 8-2-2.Dokumentasjon

Kontantomsetningen skal dokumenteres ved bruk av skiftlapper. Skiftlappene skal nummereres fortløpende av systemet og inneholde løyvenummer og taksameterets serienummer.

Skiftlappen skal for hvert skift inneholde følgende opplysninger:

1.skiftets dato
2.klokkeslett for skiftets begynnelse og slutt
3.antall turer
4.brutto innkjørt beløp fordelt på kontant og kreditt
5.totale og besatte kilometer
6.sjåførens navn og fødselsnummer eller annen identifikasjonskode
7.akkumulerte tall for totale kilometer og totalt innkjørt i kroner. Kilometer og kroner skal oppgis med henholdsvis minimum seks- og nisifrede tall.

Skiftlapper skal ved utskrift signeres fortløpende med fullt navn av skiftets sjåfør.

Dersom skiftlappsystemet på grunn av feil, strømbrudd eller lignende midlertidig er ute av drift skal årsaken dokumenteres. I disse tilfellene skal det benyttes forhåndsnummererte manuelle skiftlapper. Besatte kilometer, jf. annet ledd nr. 5 kan i slike tilfeller unnlates spesifisert.

0Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019, § 8-2-2 blir § 8-2-3).
§ 8-2-3.Oppbevaring

Dokumentasjon som nevnt i § 8-2-2 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 8-2-4.Kassaavstemming
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 8-2-5.Oppbevaring
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019, § 8-2-3 blir § 8-2-5).
§ 8-2-6.Dispensasjon
0Tilføyes ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).

Delkapittel 8-3. Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-3-1.Spesifikasjon av omsetning og uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper

Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet og skjønnhetspleie skal bokføre kjøp av varer slik at disse kan spesifiseres for salgsvarer og behandlingsvarer. Omsetning og uttak skal tilsvarende kunne spesifiseres for varesalg og salg av behandlingstjenester. Bokføringspliktige som driver frisørvirksomhet skal dessuten kunne skille ut og spesifisere klipp fra øvrige behandlingstjenester. Ved varetelling skal varene grupperes adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-3-2.Kassarapporter

Daterte, nummererte summeringsstrimler («z-rapporter») eller tilsvarende rapporter som omtalt i delkapittel 5-3, skal vise omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og salg av behandlingstjenester. Summeringsstrimlene i frisørvirksomhet skal dessuten vise omsetning av klipp adskilt fra øvrige behandlingstjenester.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-3-3.Dokumentasjon av priser og timebestillinger

Det skal utarbeides oversikt over de til enhver tid gjeldende priser. Det skal likeledes utarbeides oversikt over hvilke priser som brukes ved uttak til eiere og ansatte. Prisoversiktene skal dateres og signeres av den som har ansvaret for å fastsette prisene.

I tillegg til de krav som stilles til registrering av timebestillinger i § 5-15 i denne forskriften, skal det registreres behandlingstype.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-3-4.Personalliste

Bokføringspliktige etter § 8-3-1 skal føre og oppbevare personalliste i samsvar med § 8-5-6 og § 8-5-7.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-4.(Opphevet)
0§ 8-4 med tilhørende § 8-4-1, § 8-4-2 og § 8-4-3 opphevet 1 jan 2014 ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Delkapittel 8-5. Serveringssteder

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-5-1.Virkeområde

Med serveringssted menes i denne forskrift serveringssted som nevnt i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet § 2.

Dette delkapittelet gjelder for den som i næring driver serveringssted der det foregår servering av øl, vin eller brennevin.

Forskriften § 8-5-6 og § 8-5-7 gjelder dessuten for den som i næring driver serveringssted, cateringvirksomhet, gatekjøkken eller annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-5-2.Spesifikasjon av omsetning, uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper

Bokføringen skal innrettes slik at omsetning og uttak kan spesifiseres på varegruppene mat, øl, vin, brennevin, rusbrus/cider, mineralvann, annen drikke, tobakk og andre varer. Innkjøpte varer for videresalg skal spesifiseres på tilsvarende måte. Ved varetelling grupperes varene på samme måte som spesifikasjon av varekjøp.

Eventuelle garderobeinntekter, inngangspenger (cover charge) og spilleinntekter fra automater skal spesifiseres.

§ 8-5-3.Kassaapparat mv.

Salg av mat og drikke mv. fra restaurant eller annet serveringssted skal registreres fortløpende på kassaapparat som nevnt i denne forskrift § 5-3-2, selv om betaling skjer når gjesten forlater serveringsstedet. Slik registrering skal enten skje ved at salget registreres fortløpende på bordnummer eller lignende, mens kvittering tas ut når gjesten skal betale, eller ved at salget registreres hver gang det serveres mat eller drikke mv. med samtidig utskriving av kvittering fra kassaapparatet.

Daterte, nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter som omtalt i denne forskrift § 5-3-3, skal skrives ut eller lagres i systemet ved dagens slutt.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013). Endres ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 8-5-4.Dokumentasjon av inngangspenger og garderobeavgift

Inngangspenger og garderobeavgift kan dokumenteres med gjenpart av forhåndsnummererte billetter der det klart fremgår hva gjesten har betalt og hva betalingen gjelder. Billettsystemet må også kunne dokumentere gjester som gis fri adgang og/eller fri garderobe på grunnlag av medlemskap eller lignende. Det skal daglig utarbeides en rapport over omsetningen basert på antall solgte billetter.

0Oppheves ved forskrift 20 des 2016 nr. 1752 (i kraft 1 jan 2019).
§ 8-5-5.Dokumentasjon av priser

Det skal utarbeides oversikt over de til enhver tid gjeldende priser. I den grad trykte menyer brukes, skal disse dokumentere prisene. Det skal likeledes utarbeides oversikt over hvilke priser som brukes ved uttak til eiere, ansatte, artister og gjester. Prisoversiktene skal dateres og signeres av den som har ansvaret for å fastsette prisene.

Serveringssteder som oftere enn hver uke endrer sin matmeny er unntatt fra kravet om å dokumentere priser for denne del av omsetningen.

§ 8-5-6.Personalliste

Den bokføringspliktige skal sørge for at det på arbeidsstedet føres en personalliste. Personallisten skal angi den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer.

Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale. Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med unike koder. Det skal i så fall utarbeides en oversikt over benyttede koder med tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten anses som en del av personallisten.

Personallisten skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt, og skal føres i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes og avsluttes.

Den bokføringspliktige skal sørge for at pass eller annen gyldig legitimasjon med bilde, eller kopi av slik legitimasjon kan fremvises for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten.

Personalliste kan føres manuelt eller elektronisk. Personalliste som føres manuelt skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Personalliste som føres elektronisk skal umiddelbart kunne skrives ut på papir. Dersom det foretas rettelser i personallisten, skal det fremgå hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for når det er gjort.

Bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) § 10-3, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste etter første ledd. En slik arbeidsplan må oppdateres fortløpende. Bestemmelsene om personalliste i denne forskrift gjelder tilsvarende for slik arbeidsplan.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for bokføringspliktige der personalet kun består av innehaveren, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Bestemmelsene gjelder heller ikke bokføringspliktige, der personalet kun består av daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Bestemmelsene gjelder heller ikke dersom den bokføringspliktige i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-5-7.Oppbevaring

Dokumentasjon av priser som nevnt i § 8-5-5 og personalliste med eventuell kodeoversikt som nevnt i § 8-5-6 skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Delkapittel 8-6. Hoteller mv.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-6-1.Virkeområde

Dette delkapittelet gjelder for den som omfattes av bestemmelsene om romutleie i hotellvirksomhet mv., jf. merverdiavgiftsforskriften § 5-5-1 og § 5-5-2.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-6-2.Bokføring

Bokføringen skal innrettes slik at transaksjoner knyttet til helpensjon, halvpensjon og overnatting med frokost kan spesifiseres hver for seg.

§ 8-6-3.Spesifikasjon

For hver rapportperiode skal fordeling av pensjonspriser mellom omsetning som avgiftsberegnes med de ulike satsene eller som er unntatt merverdiavgiftsloven etter merverdiavgiftsloven kapittel 3, spesifiseres.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 8-6-4.(Opphevet 1 sep 2006 ved forskrift 18 aug 2006 nr. 982.)
§ 8-6-5.Oppbevaring

Benyttes kalkyle som grunnlag ved fordelingen av bruttopensjonsprisen, skal kalkylen oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Det samme gjelder for kalkyle over frokostverdien.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).

Delkapittel 8-7. Stats- og bygdeallmenninger

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-7-1.Stats- og bygdeallmenninger

Stats- og bygdeallmenninger skal bokføre alle leveranser, utbetalt utbytte samt bidrag fra allmenningen slik at opplysningene kan spesifiseres for hver enkelt bruksberettiget.

Av dokumentasjonen skal det fremgå hvilke kvanta som er levert. Videre skal fremgå både verdi beregnet etter vanlige priser ved detaljomsetning i åpent marked, og den betaling som den bruksberettigede har erlagt for leveranser av tømmer, ved, skurlast, høvellast, torv mv. Når den bruksberettigede har fått utvist tømmer og ved på rot, skal virkets antatte rotverdi ved salg i åpent marked anføres. Når det utbetales utbytte eller bidrag, skal det anføres hvor mye av det utbetalte som tidligere er skattlagt på allmenningens hånd.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013, tidligere § 8-7).

Delkapittel 8-8. Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8-8-1.Virkeområde

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13, som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven, med unntak av skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 3 og § 5. Videre gjelder den bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13, som ikke har varig tilknytning til riket.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8-8-2.Bokføring

Bokføringen skal innrettes slik at alle økonomiske transaksjoner mellom den bokføringspliktige og foretak med interessefellesskap trer klart frem og slik at disse transaksjoner kan påvises enkeltvis og samlet.

Interessefellesskap mellom to foretak foreligger når det ene av foretakene direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 20 prosent i det andre foretaket, eller når en tredjeperson direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 20 prosent i begge foretak.

§ 8-8-3.Spesifikasjon

Bokføringspliktige som har påtatt seg oppdrag som for oppdragsgiveren er rapporteringspliktig i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6, skal kunne spesifisere inntekter og direkte kostnader for hver kontrakt. Det må være mulig å kontrollere at all inntekt vedrørende slik virksomhet er tatt med i regnskapet.

0Endret ved forskrifter 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015), 9 des 2016 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-8-4.Dokumentasjon

Det skal foreligge en oppstilling som viser hvilke kostnader som inngår i fordelingen av indirekte kostnader, samt anvendte fordelingsnøkler. Sammen med oppstillingen skal det være en forklaring på de anvendte fordelingsprinsipper, herunder hvordan belastninger og godskrivinger er fordelt mellom de enkelte selskapsenheter og/eller foretak med interessefellesskap.

§ 8-8-5.Oppbevaring

Dokumentasjon som nevnt i § 8-8-4 skal oppbevares i 10 år.

Delkapittel 8-9. Petroleumsutvinning og rørledningstransport

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-9-1.Virkeområde

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige som driver utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster eller rørledningstransport i de områder som er nevnt i petroleumsskatteloven § 1.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-9-2.Bokføring

Ved bokføring av salg og uttak av petroleum skal både fakturerte eller avregnede priser og fastsatte normpriser registreres.

§ 8-9-3.Dokumentasjon

Dokumentasjonen av salg og/eller uttak av petroleum skal inneholde opplysninger om:

a)hvem som kjøper
b)når kontrakten er inngått
c)når petroleumen passerte leveringsstedet (det leveringssted som er lagt til grunn for det enkelte normprisvedtak)
d)petroleumens art

e) leveringsvilkår

f)kredittid
g)betalingsvaluta
h)fraktbeløp (ved andre leveringsvilkår enn FOB)
i)kvantum
j)faktura, eller avregningspris pr. enhet
k)salg eller uttak etter faktura- eller avregningspris.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-9-4.Oppbevaring

Oppbevaringspliktig materiale etter bokføringsloven § 13 skal oppbevares ordnet i minst 15 år etter utløpet av vedkommende inntektsår.

Delkapittel 8-10. Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-10-1.Virkeområde

Dette delkapittelet gjelder for den som omfattes av merverdiavgiftsloven § 4-5, § 4-6 og § 4-10 om videresalg og uttak av brukte varer mv.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-10-2.Spesifikasjon av kjøp og salg

Videreforhandlere skal spesifisere alle kjøp og salg av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter, jf. dog annet ledd. Mottatte gjenstander skal straks merkes med et nummer, som også skal fremgå av spesifikasjonen. Det skal fremgå av spesifikasjonen om avansen eller de alminnelige regler for avgiftsberegningen er lagt til grunn ved avgiftsberegningen ved videresalget av gjenstanden. Spesifikasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

a)gjenstandens nr.
b)kjøpsdato
c)kjøpssum
d)en klar beskrivelse av varen samt antall, størrelse, mengde eller vekt
e)navn og adresse til den person gjenstanden er ervervet fra
f)salgsdato
g)salgssum, inkludert avgift
h)beregningsgrunnlag utgående avgift.

Ved samlede kjøp hvor prisen på den enkelte vare ikke er kjent, skal det under pkt. d) minimum angis hovedgrupper av varer som er innkjøpt samt en nøyaktig angivelse av det antall gjenstander som er innkjøpt med antatt pris som overstiger kr 300. Disse gjenstandene skal merkes med nummeret i spesifikasjonen. Salg fra samlede kjøp kreves ikke spesifisert.

§ 8-10-3.Dokumentasjon av kjøp

Videreforhandlere må påse at det utferdiges salgsdokument også når selger av gjenstanden ikke er bokføringspliktig. I slike tilfeller regnes også avregningsseddel eller annet bilag som videreforhandleren utsteder som salgsdokument. Salgsdokumentet skal foruten videreforhandlerens navn, inneholde de spesifikasjoner som fremgår av § 8-10-2 bokstavene b-e og skal signeres av den som avhender gjenstanden. Også samlede innkjøp med enhetspris på mindre enn kr 300 skal fremgå av salgsdokumentet.

§ 8-10-4.Dokumentasjon av salg

Avgiftspliktige videreforhandlere som ved videresalg benytter avansen som beregningsgrunnlag for utgående avgift skal utstede særskilt salgsdokument over leveransen.

Gjenstandens nummer skal påføres salgsdokumentet. Avgiftsbeløpet skal ikke angis i salgsdokumentet. Det skal fremgå av salgsdokumentet at avgiftsbeløp som er inkludert i prisen ikke er fradragsberettiget som inngående avgift.

§ 8-10-5.Dokumentasjon av beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 4-6

Det skal opprettes en hjelpekonto eller annen oversikt hvor samlede kjøp utlignes mot

-enkeltsalg fra et samlet kjøp og
-samlede salg redusert for kjente kjøpsverdier på den enkelte gjenstand som inngår i salget.

Dersom samlet kjøp eller salg utgjør den hovedsakelige del (80 pst. eller mer) av videreforhandlerens kjøp eller salg i terminen, kan også positiv avanse fra andre brukte varer føres mot hjelpekontoen. I slike tilfeller bokføres hele salgssummen som avgiftsfri omsetning.

Dersom hjelpekontoen ikke er utlignet, kan det overskytende beløp medregnes til verdien av samlede kjøp i de etterfølgende terminer. Dersom hjelpekontoen viser positiv avanse, skal avansen bokføres på avgiftspliktig salgskonto.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 8-10-6.Bokføring

Videreforhandlere som foretar samlede innkjøp eller salg hvor prisen på den enkelte vare ikke er kjent, skal enten opprette egne konti for samlede kjøp og salg, eller føre oversikt over slike kjøp og salg i hjelpebøker eller på annen måte. Det må tilsvarende føres oversikt over kjøp og salg hvor avgiften ved videresalget er beregnet på grunnlag av de alminnelige regler for avgiftsberegningen, jf. merverdiavgiftsloven kapittel 4.

Samlede salg og salg av enkeltgjenstander fra et samlet kjøp, skal i sin helhet føres på en avgiftsfri salgskonto inntil hjelpekontoen, jf. § 8-10-5, er utlignet.

For øvrige salg skal avansen føres på avgiftspliktig salgskonto, mens resten av salgsverdien skal føres på en avgiftsfri salgskonto, jf. dog § 8-10-5 første ledd. Dersom varen selges med tap, bokføres salgssummen i sin helhet på den avgiftsfrie salgskontoen.

Fordelingen mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning, kan gjennomføres ved utgangen av en termin. Grunnlaget for denne fordelingen må fremgå av regnskapet eller hjelpeoppstillinger.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 8-10-7.Oppbevaring

Spesifikasjon av kjøp og salg som nevnt i § 8-10-2 skal oppbevares i fem år etter at siste gjenstand som inngår i spesifikasjonen er solgt. Dokumentasjon som nevnt i § 8-10-5 og § 8-10-6 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).

Delkapittel 8-11. Bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-11-1.Virkeområde

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav b om varer til betydelig overpris.

0Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 464, 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-11-2.Dokumentasjon

Ved salg av varer til betydelig overpris etter merverdiavgiftsforskriften § 3-12-2 skal inntakskost dokumenteres ved salgsdokument, erklæring fra giver eller lignende.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 8-11-3.Oppbevaring

Dokumentasjon av inntakskost, jf. § 8-11-2 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).

Delkapittel 8-12. Bilverksteder og bilpleie

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-12-1.Bilverksteder og bilpleie

Bokføringspliktige som driver bilverksteder eller bilpleievirksomhet skal føre og oppbevare personalliste i samsvar med § 8-5-6 og § 8-5-7.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Delkapittel 8-13. Finansvirksomhet

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-13-1.Virkeområde

Med finansvirksomhet menes i denne forskrift banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirfond, verdipapirforetak og verdipapirfondenes forvaltningsselskaper.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-13-2.Salgsdokument

Ved kjøp og salg av finansielle instrumenter kan finansvirksomhet benytte sluttsedler som salgsdokument. Finansvirksomhet som har transaksjoner i form av utlån/kreditt/finansiering til eller innskudd/forvaltningsoppdrag fra kunder, og som etter avtale med kundene kan belaste kunden direkte for utførte tjenester via kontoforhold, kan benytte kontoutskrift som salgsdokument.

Sluttsedler og kontoutskrift skal inneholde opplysninger som nevnt i delkapittel 5-1. Kravet i § 5-1-3 om fortløpende nummerering av salgsdokument kan likevel erstattes av angivelse av kundens kontonummer og et fortløpende nummer på kundenivå.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-13-3.Kunde- og leverandørspesifikasjon

Finansvirksomhet kan benytte sine fagsystemer for å utarbeide spesifikasjoner som nevnt i § 3-1 nr. 3 og 4. Opplysningene må kunne spesifiseres i en form som sikrer at opplysningsplikten etter lov og forskrift kan ivaretas.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-13-4.Oppbevaring

Banker og finansieringsforetak skal oppbevare spesifikasjoner som nevnt i 8-13-3 samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner i ti år etter regnskapsårets slutt.

0Tilføyd ved forskrift 22 des 2014 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2015).

Delkapittel 8-14. Forsikringsselskaper og pensjonsforetak

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-14-1.Virkeområde

Dette kapittelet gjelder for forsikringsselskaper og pensjonsforetak etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-14-2.Salgsdokument

Polisedokument kan benyttes som salgsdokument dersom dokumentasjonen inneholde opplysninger som nevnt i delkapittel 5-1. Kravet i § 5-1-3 om fortløpende nummerering av salgsdokument kan likevel erstattes av angivelse av polisenummer/forsikringsavtalenummer og termin.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).
§ 8-14-3.Kunde- og leverandørspesifikasjon

Bokføringspliktige som er omfattet av dette delkapittelet, som oppfyller kravene gitt i eller i medhold av forsikringsavtaleloven og forsikringsvirksomhetsloven, kan benytte sitt fagsystem for å utarbeide spesifikasjoner som nevnt i § 3-1 nr. 3 og 4. Opplysningene må kunne spesifiseres i en form som sikrer at opplysningsplikten etter lov og forskrift kan ivaretas.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31 des 2013).

Kapittel 9. Ikrafttredelse

§ 9-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.