Forskrift om billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv.

DatoFOR-2004-12-02-1563
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2009-12-22-1769 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort10.12.2004
KorttittelForskr om erstatning for psyk. krigsskader

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 2. desember 2004 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. St.prp.nr.1 (2004-2005).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 aug 2006 nr. 977, 22 des 2009 nr. 1769.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å yte økonomisk støtte til personer som får psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon, herunder personell som har utført tilsvarende tjeneste forut for denne forskrifts ikrafttredelse.

Som internasjonal operasjon regnes enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter.

Reglene får tilsvarende anvendelse for politipersonell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Som internasjonal operasjon regnes i denne sammenheng også operasjoner som ikke krever bruk av militære styrker.

Reglene får tilsvarende anvendelse for personell på tjenestereise til internasjonale operasjoner.

§ 3.Vilkår for erstatning

Erstatning gis til personer som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon. Den psykiske belastningsskaden må i tillegg medføre en varig medisinsk invaliditet tilsvarende 15 prosent eller mer.

§ 4.Erstatningens størrelse

Ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet eller mer ytes erstatning tilsvarende 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved lavere medisinsk invaliditet reduseres erstatningen tilsvarende. Erstatning ytes ned til 15 prosent varig medisinsk invaliditet.

Ved beregningen av erstatningsbeløpet legges folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet til grunn.

0Endret ved forskrift 15 aug 2006 nr. 977 (i kraft straks, endringen gis tilbakevirkende kraft på allerede utbetalte erstatninger etter forskriften).
§ 5.Erstatning til etterlatte

I tilfelle erstatningssak etter denne forskrift er fremmet, men erstatningen ikke er kommet til utbetaling før vedkommende dør, utbetales erstatning til de etterlatte i henhold til § 3 og § 4.

Som etterlatte regnes i denne forskrift

a.Ektefelle.
b.Registrert partner.
c.Samboere dersom de har bodd sammen i ekteskapslignede forhold og det fremgår av Folkeregisteret at de har hatt samme adresse de to siste årene. For samboere som har felles barn og felles bolig gjelder ikke krav til to års bofellesskap på samme folkeregistrerte adresse.
d.Barn under 20 år. Disse skal ha minst 40 prosent av erstatningsbeløpet selv om det finnes etterlatte som nevnt i bokstav a, b eller c.
e.Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
§ 6.Forholdet til andre ytelser

Erstatning etter denne forskrift kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser og utbetaling av private forsikringer.

Erstatning etter denne forskrift reduseres krone for krone dersom det er utbetalt erstatning på annet rettslig grunnlag fra staten for den påførte skade.

Allerede utbetalt erstatning etter denne forskrift kommer i fradrag krone for krone i erstatning som utbetales etter andre erstatningsrettslige ansvarsgrunnlag fra staten.

Dersom skadelidte vil oppnå høyere ytelse etter forskrift 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, utbetales ytelsen etter denne forskrift.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2010).
§ 7.Saksbehandlingsregler

Søknad om erstatning etter denne forskrift rettes til Statens pensjonskasse.

Vedtak fattet av Statens pensjonskasse kan påklages til særskilt nemnd utpekt av Forsvarsdepartementet. For øvrig gjelder forvaltningsloven 10. februar 1967 kapittel VI så langt det passer.

§ 8.Foreldelse

Psykiske belastningslidelser som er påført før denne forskrifts ikrafttredelse foreldes tidligst tre år etter ikrafttredelsesdato.

For øvrig gjelder lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.