Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

DatoFOR-2004-12-06-1573
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2015-12-15-1671 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-05-28-29-§3, LOV-2004-05-28-29-§5, LOV-2004-05-28-29-§9
Kunngjort10.12.2004
KorttittelValutaregisterforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 3, § 5 og § 9.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1457, 25 mai 2009 nr. 543, 15 des 2015 nr. 1671.

§ 1.Den behandlingsansvarlige

Den behandlingsansvarlige for registeret er Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Sikkerhet i registeret

Den behandlingsansvarlige skal sørge for nødvendig sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av opplysningene i registeret. For personopplysninger gjelder personopplysningsloven § 13.

§ 3.Sikkerhet i etatene som er brukere

Hver etat som har elektronisk tilgang til registeret i samsvar med valutaregisterloven § 6 første ledd, skal sikre at ingen i etaten har tilgang til opplysninger uten å være autorisert til det. Autorisasjonen skal spesifisere hvilke typer rettighet vedkommende er gitt. Autorisasjon kan bare gis til den som har tjenestlige behov for det.

§ 4.Utlevering av opplysninger fra registeret

Den registrerte (den opplysninger i registeret kan knyttes til) kan få innsyn i opplysningene i registeret i samsvar med personopplysningsloven § 18 andre ledd og § 24.

En rapporteringspliktig kan få tilgang til egenrapporterte opplysninger i registeret.

Bostyrere og andre som i medhold av valutaregisterloven § 6 har krav på å få tilgang til opplysninger fra registeret kan få dette ved å henvende seg til den behandlingsansvarlige.

§ 5.Sikring av datakvaliteten

De rapporteringspliktige er ansvarlige for at opplysningene de rapporterer inn er korrekte. Dersom det viser seg at opplysninger i registeret er feilaktige, skal den rapporteringspliktige sørge for innrapportering av korrekte opplysninger uten ugrunnet opphold.

Den behandlingsansvarlige skal etablere rutiner for mottak av og behandling av meldinger om mulige feil i registerets opplysninger.

§ 6.Rapportering og rapporteringspliktens innhold

Den rapporteringspliktige skal sende rapport så snart som mulig og senest 5 virkedager etter at det er gjennomført rapporteringspliktig valutaveksling eller overføring. Opplysninger om månedlige aggregeringer skal sendes innen 5 virkedager etter avsluttet rapporteringsperiode.

Hver rapporteringspliktig skal sende inn rapport på de tidspunkter som er fastsatt av Skattedirektoratet, selv om det ikke er foretatt rapporteringspliktige overføringer.

Skattedirektoratet fastsetter hvordan rapportene skal formes.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Melding til kunden

Den rapporteringspliktige skal informere sin kunde om at opplysninger er gitt til valutaregisteret.

For overføringer ved bruk av konto kan slik informasjon tas inn i kontoutskrift som nevnt i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 30 annet ledd annet punktum.

For overføringer ved bruk av betalings- eller kredittkort kan slik informasjon tas inn i kortselskapets avregning til kunden.

Ved deklarering av betalingsmidler skal slik informasjon gis på gjenpart/kvittering av deklarasjonen.

Ved veksling skal slik informasjon fremkomme på kvitteringen.

§ 8.Forholdet til Svalbard

Overføring av betalingsmidler mellom norsk bank og filial av norsk bank på Svalbard er ikke rapporteringspliktig.

Overføring av betalingsmidler ved bruk av betalings- eller kredittkort på Svalbard er ikke rapporteringspliktig.

Veksling av valuta utført på Svalbard er ikke rapporteringspliktig.

Fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler mellom Norge og Svalbard er rapporteringspliktig.

§ 9.Overføring av betalingsmidler gjennom bank og andre finansinstitusjoner

Når betalingsmidler overføres gjennom bank eller andre finansinstitusjoner, skal den rapporteringspliktige rapportere følgende:

1.For avsender eller mottaker i Norge:
-fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer
-navn
-adresse
-postnummer
-poststed
-land
-avsender-/mottakerbank
-kontonummer for transaksjoner som går via konto.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.

2.For avsender eller mottaker utenfor Norge, tilgjengelige opplysninger om:
-navn
-adresse
-postnummer
-poststed
-land
-avsender-/mottakerbank
-kontonummer
-land hvor konto er registrert.
3.For den som rapporterer om overføringen:
-identifikasjon av den enhet som gjennomfører transaksjonen
-transaksjonstype.
4.For hver overføring skal følgende rapporteres:
-overføringens referanse (den rapporteringspliktiges unike identifikasjon for overføringen)
-overføringstidspunkt
-beløp i NOK
-beløp i fremmed valuta (dersom fremmed valuta er benyttet)
-valutakode (dersom fremmed valuta er benyttet)
-om overføringen har gått ut av eller inn i Norge.
5.For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart. Skattedirektoratet fastsetter koder for betalingsart.
0Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1457, 25 mai 2009 nr. 543, 15 des 2015 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Overføring av betalingsmidler ved bruk av norskutstedte betalings- eller kredittkort utenfor Norge

Når betalingsmidler overføres ved bruk av norskutstedt betalings- eller kredittkort utenfor Norge, skal den rapporteringspliktige rapportere følgende:

1.For enkeltoverføringer større enn NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta:
-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode
-kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
-kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
-kortnummer
-transaksjonsdato
-korttype
-referanse på transaksjonen
-tilgjengelig transaksjonstype
-brukerstedets navn, land og brukerstedsidentitet
-tilgjengelig opplysninger og brukerstedets adresse, postnummer, poststed og kode.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.

2.For overføringer av beløp lavere enn eller lik NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta:
-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-månedssum per kort per land
-periode for aggregeringen
-antall overføringer som inngår i aggregeringen
-kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
-kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
-kortnummer
-korttype.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.

0Endret ved forskrift 25 mai 2009 nr. 543.
§ 11.Overføring av betalingsmidler ved bruk av utenlandskutstedte betalings- eller kredittkort i Norge

Når betalingsmidler overføres ved bruk av utenlandskutstedt betalings- eller kredittkort i Norge, skal den rapporteringspliktige rapportere følgende:

1.For enkeltoverføringer større enn NOK 25.000 eller tilsvarende i annen valuta:
-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode
-transaksjonsdato
-korttype
-referanse på transaksjonen
-brukerstedets organisasjonsnummer og eventuelt fødselsnummer
-brukerstedets navn, adresse, postnummer og poststed
-brukerstedets kode og brukerstedsidentitet
-kortholders kortnummer og land
-tilgjengelig transaksjonstype.
2.For overføringer av beløp lavere enn eller lik NOK 25.000 eller tilsvarende i annen valuta, månedssum pr. kort:
-totalt beløp overført pr. måned pr. kort
-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-kortholders kortnummer og land
-korttype
-periode for aggregeringen
-antall overføringer som inngår i aggregeringen.
3.For overføringer av beløp lavere enn eller lik NOK 25.000 eller tilsvarende i annen valuta, månedssum pr. brukersted:
-totalt beløp overført pr. måned pr. brukersted pr. korttype
-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer og eventuelt fødselsnummer
-korttype
-brukerstedets organisasjonsnummer
-brukerstedets navn, adresse, postnummer og poststed
-brukerstedets kode og brukerstedsidentitet
-periode for aggregeringen
-antall overføringer som inngår i aggregeringen.
4.Kontantuttak av beløp over NOK 5.000 eller tilsvarende i annen valuta.
-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-brukerstedets organisasjonsnummer
-brukerstedets navn, adresse, postnummer, poststed
-brukerstedets kode og brukerstedsidentitet
-beløp i valuta
-valutakode
-beløp (omregnet i NOK)
-kortholders kortnummer og land.
§ 12.Valutaveksling

Valutaveksling for kunder av beløp større enn NOK 5.000 eller tilsvarende i annen valuta, skal rapporteres til registeret av vekslingsstedet. Der det benyttes betalings- eller kredittkort utstedt av rapporteringspliktig virksomhet, skal denne foreta rapporteringen.

Følgende opplysninger skal rapporteres:

-rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-vekslingsstedets organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer og poststed
-automatnummer
-vekslingsstedets referanse
-vekslingsdato
-kundens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
-kundens navn, adresse, postnummer, poststed og land
-statsborgerskap (dersom dette avviker fra kundens land)
-kundens kontonummer ved kontobruk
-kundens kortnummer ved kortbruk
-beløp og valutatype for både kjøpt og solgt valuta
-beløp omregnet i norske kroner
-identifikasjon av den enhet som gjennomfører transaksjonen.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer dersom kontonummer er tilgjengelig.

Ved manuell behandling skal kundens navn, fødselsnummer, D-nummer, eventuelt passnummer eller annen entydig identifikasjonskode samt adresse opplyses.

§ 13.Fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler

Deklareringspliktig inn-/utførsel av betalingsmidler skal rapporteres av Toll- og avgiftsetaten. Følgende opplysninger skal registreres:

-deklarantens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, eventuelt passnummer eller annen entydig identifikasjonskode
-deklarantens navn og statsborgerskap.

Dersom deklarasjon utføres på vegne av en annen, skal oppdragsgiver identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer.

Toll- og avgiftsetaten skal registrere opplysningene elektronisk i valutaregisteret innen 5 virkedager etter at opplysningene ble mottatt.

Behandlingsansvarlig kan bestemme at transportør skal kunne registrere opplysningene elektronisk i registeret på samme måte som Toll- og avgiftsetaten.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

§ 15.Overgangsordninger

Den behandlingsansvarlige kan etter søknad fra rapporteringspliktig innvilge helt eller delvis fritak fra rapporteringsplikten i en overgangsperiode, dersom fullstendig rapportering fra 1. januar 2005 vil innebære en urimelig byrde for den rapporteringspliktige. Slik søknad må være begrunnet og inneholde en plan som viser når rapporteringsplikten kan overholdes.