Forskrift om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsforskriften)

DatoFOR-2004-12-17-1661
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-07-02-64-§6
Kunngjort21.12.2004
KorttittelSprøyteromsforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) § 6. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 juni 2009 nr. 872, 17 jan 2013 nr. 61. 

§ 1.Adgang til sprøyteromsordningen

En person har lovlig adgang til sprøyterommet og sprøyteromsordningens øvrige lokaler når han eller hun er registrert som bruker av sprøyterommet. Registrering kan bare skje etter samtykke fra vedkommende.

For å bli registrert som bruker av sprøyterommet, må en person ha

a)langvarig heroinavhengighet og en helseskadelig injeksjonspraksis, og
b)ha fylt 18 år.
0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 2).
§ 2.Håndheving av adgangskriteriene og krav til dokumentasjon

Personalet i sprøyteromsordningen avgjør om kriteriene for registrering etter § 1 annet ledd er oppfylt. Lederen av sprøyteromsordningen avgjør om en person skal nektes registrering.

Hvis det er tvil om en person har fylt 18 år, kan det kreves legitimasjon eller annet aldersbevis.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 3).
§ 3.Regler for opptreden i sprøyteromsordningen

Kommunen skal gi regler for brukerens opptreden i sprøyteromsordningen. Reglene skal forelegges departementet i forbindelse med søknad om godkjenning av sprøyteromsordningen.

Ved opptreden som er i strid med gjeldende lovgivning, eller ved brudd på regler gitt av kommunen, kan en person bortvises fra sprøyteromsordningen for den tid lederen av sprøyteromsordningen bestemmer. En avgjørelse om bortvisning fra sprøyteromsordningen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 4).
§ 4.Type og mengde narkotisk stoff

Straffriheten i sprøyteromsordningen omfatter bare heroin.

En bruker av sprøyteromsordningen kan straffritt kun ta med seg og bruke én brukerdose heroin i sprøyterommet.

Heroin til bruk i sprøyterommet skal fremvises for personalet.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 5).
§ 5.Sprøyteromsordningens innhold

Sprøyteromsordningen skal omfatte

a)tilbud til brukerne om generelle råd om injeksjonspraksis, hygiene og egenomsorg for å forebygge smitte og for å redusere risikoen for skade,
b)rent utstyr for injisering til hver bruker,
c)observasjon av brukerne under og etter injiseringen,
d)tilbud om individuell og konkret rådgivning til hver bruker i forbindelse med injiseringen,
e)tilbud om enkel individuell helsehjelp, som for eksempel sårstell,
f)tilbud om rådgivning og informasjon om helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester og
g)formidling av kontakt med helse- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten dersom brukeren ønsker det.

Sprøyteromsordningen skal sikre rask tilgang til nødvendig helsehjelp gjennom et nært samarbeid med øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Ved lokaliseringen av sprøyteromsordningen, skal det tas hensyn til avstanden til og fremkommeligheten for ambulansetjenesten.

Ved fastsettelsen av åpningstider og utformingen av sprøyteromsordningens lokaler, skal det tas hensyn til brukernes behov.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 6), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 6.Personalet

Sprøyteromsordningen skal bemannes både med personer med helsefaglig utdanning og personer med sosialfaglig utdanning. Leder av sprøyteromsordningen skal ha helsefaglig utdanning som minst tilsvarer høgskolenivå.

Alle ansatte skal regelmessig gjennomgå opplæring i førstehjelp til bruk ved overdoser.

Kommunen må sørge for at de ansatte gis adekvat veiledning.

Sprøyteromsordningen skal være tilstrekkelig bemannet til samtidig å kunne foreta adgangskontroll, observere under injisering, gi individuell og konkret rådgivning i forbindelse med injiseringen, gi individuell helsehjelp og kontrollere forholdene i fremmøterommet.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 7).
§ 7.Plikt til å føre journal i sprøyteromsordningen

Den som yter helsehjelp i sprøyteromsordningen plikter å føre journal etter reglene som er gitt i eller i medhold av helsepersonelloven § 39 og § 40 med mindre noe annet følger av reglene i annet ledd.

Det er ikke plikt til å føre journal for helsehjelp som nevnt i § 5 første ledd bokstav a-d, f og g.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 8).
§ 8.Helseopplysninger som kan behandles

Kommunen kan behandle helseopplysninger som er nødvendig for å oppfylle regler gitt i sprøyteromsloven eller forskriften her, jf. sprøyteromsloven § 5. Kommunen kan ikke registrere andre helseopplysninger enn brukerens navn, eventuelt kombinert med bilde, alder, kjønn, bosted og tidspunkt for bruk av sprøyterommet. Registrering kan bare skje etter samtykke fra vedkommende, jf. § 1 første ledd.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 10).
§ 9.Formål med behandlingen av helseopplysningene

Formålet med behandlingen av helseopplysningene er å

a)holde oversikt over brukere med lovlig adgang til sprøyterommet og
b)gi et informasjonsgrunnlag for kommunens planlegging, tilrettelegging og drift av sprøyteromsordningen.

Dersom personalet er i tvil om en person er registrert bruker av sprøyterommet, kan personalet innhente opplysning om dette fra registeret, jf. første ledd bokstav a. Opplysninger fra registeret til bruk for kommunens planlegging, tilrettelegging og drift av sprøyteromsordningen, jf. første ledd bokstav b, skal behandles i avidentifisert form.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 11).
§ 10.Sletting av helseopplysninger

Kommunen kan ikke lagre helseopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen av helseopplysningene, jf. helseregisterloven § 27 første ledd.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 12).
§ 11.Tilsyn med helseregisteret

Datatilsynet fører tilsyn med helseregistre som føres i sprøyteromsordningen, jf. helseregisterloven § 31.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 13).
§ 12.Politiets kontrolladgang og håndheving av den offentlige ro og orden mv.

Politiet kan ved mistanke om straffbar besittelse eller bruk av narkotika i sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom og på begjæring få opplysning om hvorvidt en identifisert person er registrert bruker av sprøyterommet eller ikke, jf. sprøyteromsloven § 6 annet ledd.

Politiet kan gripe inn for å sikre den offentlige ro og orden mv. i samsvar med politiloven § 7.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 14).
§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 17. desember 2004.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 872 (i kraft 17 des 2009, tidligere § 16).