Forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet.

DatoFOR-2004-12-17-1716
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort23.12.2004
KorttittelForskrift om klageregler, Finansmarkedsfondet

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde ledd. Fremmet av Finansdepartementet.

§ 1.Klage over vedtak truffet av Finansmarkedsfondet kan bare omfatte saksbehandlingen og ikke skjønnsutøvelsen.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder også for saker der det allerede er inngitt klage.