Forskrift om endring i forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven.

DatoFOR-2004-12-20-1718
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1979-02-09-8785
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§28, FOR-1979-02-09-8785-§19
Kunngjort23.12.2004
KorttittelForskrift om ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 20. desember 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 28 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 19.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I. Rette myndighet, faglig ansvarsområde og samarbeidsplikt

Sametinget er vedkommende myndighet etter følgende bestemmelser i forskrift 9. februar 1979 nr. 8785, med senere endringer:

Kap. 1 § 1 nr. 2 og § 3. 

Klima- og miljødepartementet delegerer myndighet etter kulturminneloven til Sametinget etter følgende bestemmelse i ovennevnte forskrift:

Kap. 3 § 12 nr. 2.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

II. Ikrafttredelse

Endring i forskriften gjelder fra 1. januar 2005 og inntil videre.

III. Sektormyndighet

Sametinget er sektormyndighet for samisk kulturminnevern i plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven. I tillegg til formell vedtakskompetanse etter kulturminneloven, omfatter Sametingets ansvar ivaretakelse av samisk kulturminnehensyn i plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven.

IV. Retningslinjer for Sametinget:

1)Sametinget er et organ for samisk kulturminnevern
2)Sametinget skal ha følgende oppgaver
a)forestå forvaltningen av samisk kulturminnevern i henhold til lov om kulturminner med tilhørende forskrifter
b)være et fagpolitisk råd for andre offentlige organ i samiske kulturminnevernspørsmål.
3)Sametinget utarbeider en årlig rapport om situasjonen for samisk kulturminnevern i Norge. Denne oversendes Riksantikvaren og vedlegges Sametingets årlige melding til Kongen.