Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansforetak

DatoFOR-2004-12-21-1740
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2016-12-09-1528 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort28.12.2004
KorttittelForskrift om regnskapsføring av utlån og garantier

Kapitteloversikt:

Hjemmel:: Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 feb 2006 nr. 246, 9 des 2016 nr. 1528.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder banker, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, private og kommunale pensjonskasser, samt morselskap som nevnt i finansforetaksloven § 1-3 første ledd bokstav f.

Forskriften gjelder også for filialer av utenlandske kredittinstitusjoner, finansieringsforetak, forsikringsforetak og pensjonskasser.

Forskriften gjelder ikke ved utarbeidelse av regnskap etter regnskapsloven § 3-9 med tilhørende forskrifter.

0Endret ved forskrifter 21 feb 2006 nr. 246, 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 2. Utlån

§ 2-1.Førstegangs måling

Utlån skal ved førstegangs måling vurderes til virkelig verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter.

Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet.

§ 2-2.Etterfølgende måling

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetoden som angitt i IAS 39 punkt 9. Endringer i et utlåns rentesats som reflekterer endringer i markedsrenten, påvirker ikke utlånets verdi.

Dersom det foreligger objektive bevis, som angitt i § 2-4, for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, skal utlån nedskrives for verdifall i samsvar med § 2-5. En nedskrivning skal reverseres i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet.

Renteinntekter skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetoden.

§ 2-3.Vurderingsenhet

Vurderingen av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Slik individuell vurdering kan også foretas for utlån som ikke anses som vesentlige.

Ved vurdering av nedskrivning på grupper av utlån inndeles utlån i grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall.

Utlån som er vurdert for nedskrivning individuelt, men hvor objektive bevis på verdifall ikke finnes, skal medtas i gruppevurdering av utlån. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån.

§ 2-4.Objektive bevis

Et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, dersom det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av utlån, og den tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Reduksjonen i kontantstrømmene forårsaket av tapshendelsen må kunne estimeres pålitelig.

Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data foretaket har kjennskap til om følgende tapshendelser:

a)vesentlige finansielle problemer hos debitor,
a)betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd,
b)innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor,
c)det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling.

Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til en målbar reduksjon i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder:

a)negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen, eller
b)nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-5.Beregning av tap

Dersom objektive bevis for verdifall finnes, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektive rente. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer skal kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser hensyntas. For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten som nevnt i første punktum lik den effektive renten på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten som nevnt i første punktum lik opprinnelig effektiv rente.

For utlån hvor lånebetingelser er endret som følge av finansielle problemer hos debitor, skal fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres med den effektive renten som gjaldt før lånebetingelsene ble endret.

Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntas, herunder også utgifter ved overtakelse og salg av sikkerhetene.

Prosessen med å estimere nedskrivningsbeløpet kan enten resultere i ett beløp eller i et antall mulige beløp. I sistnevnte tilfelle skal statistisk forventet verdi legges til grunn.

§ 2-6.Klassifikasjon

Nedskrivning for verdifall på utlån skal resultatføres som tap.

Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet etter § 2-2, resultatføres som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig skal resultatføres som korrigering av tap.

Kapittel 3. Garantiforpliktelser og regresskrav

§ 3-1.Avsetning for garantiforpliktelser

Det skal foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig.

Ved beregning av avsetningen skal beste estimat for oppgjøret av forpliktelsen legges til grunn. Dersom det foreligger flere lignende garantiforpliktelser beregnes avsetningen for gruppen av garantiforpliktelser som en helhet.

§ 3-2.Regresskrav

Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning, skal balanseføres som en eiendel i den utstrekning det er så godt som sikkert at regresskravet vil bli oppgjort. Regresskravet kan ikke føres opp med et høyere beløp enn den tilhørende avsetningen for garantiforpliktelsen.

Etter at institusjonen har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i samsvar med bestemmelsene i kapittel 2 om utlån.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2017).