Forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven § 3-16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67–75 år, skal holdes utenfor samordningen

DatoFOR-2004-12-21-1742
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2004 hefte 16
Ikrafttredelse21.12.2004, med virkning fra 01.05.1999
Sist endretFOR-2011-12-20-1461 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§23
Kunngjort28.12.2004
KorttittelForskrift om økt tilleggspensjon, omsorgspoeng

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 21. desember 2004 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr. 3.
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1461.

§ 1.Generelt

Denne forskriften inneholder nærmere bestemmelser om når økt tilleggspensjon etter samordningsloven § 23 nr. 2 femte ledd skal holdes utenfor samordningen.

§ 2.Hovedregler

Ved samordning av hel tjenestepensjon med tilleggspensjon fra folketrygden holdes økt tilleggspensjon utenfor samordningen

a)når økningen skyldes at det etter helt avsluttet yrkesaktivitet er godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter folketrygdloven § 3-16, og
b)når økningen skyldes at pensjonisten etter helt uttak av tjenestepensjon har tjent opp pensjonspoeng i folketrygden i årene da han eller hun fylte 67–75 år.

Samordningsfritak etter første ledd bokstav a gis bare når pensjonspoeng for omsorgsarbeid ble godskrevet etter at arbeidsinntekten var falt helt bort, og pensjonisten ikke senere har hatt inntektsgivende arbeid.

For å få samordningsfritak etter første ledd bokstav b må pensjonisten endelig ha fratrådt et medlemspliktig arbeidsforhold og ikke senere ha hatt arbeid som påvirker tjenestepensjonens størrelse. Bestemmelsen skal vurderes i forhold til siste gang pensjonisten tok ut hel tjenestepensjon.

0Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1461 (med virkning fra 1 jan 2010).
§ 3.Økt tilleggspensjon for omsorgsarbeid

Pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter helt avsluttet yrkesaktivitet holdes utenfor når samordningsfradraget for folketrygdens tilleggspensjon fastsettes. Samordningsfradraget beregnes etter et sluttpoengtall der en ser bort fra slike poeng. Dessuten ses det bort fra poengår med pensjonspoeng som helt ut skriver seg fra omsorgsarbeid.

§ 4.Økt tilleggspensjon på grunn av opptjening etter fylte 67 år

1. Personer født til og med 1942

Samordningsfradraget ved fylte 70 år fastsettes etter bestemmelsene her når en pensjonist etter helt uttak av tjenestepensjon har fått økt tilleggspensjon i folketrygden på grunn av poengopptjening for årene da vedkommende fylte 67, 68 eller 69 år.

Dersom pensjonisten har fratrådt med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 67 år eller tidligere, benyttes det antallet poengår som er fastsatt ved fylte 67 år. Dersom pensjonisten fratrådte med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 68 år holdes poengår da pensjonisten fylte 68 og 69 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes. Hvis pensjonisten fratrådte i det året han eller hun fylte 69 år, holdes poengår da pensjonisten fylte 69 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes.

Dersom pensjonisten har fått endret sluttpoengtallet i folketrygden, skal sluttpoengtallet som brukes ved samordningsberegningen, fastsettes etter følgende bestemmelser:

a)Hvis sluttpoengtallet øker, legges det sluttpoengtallet som ble fastsatt ved fylte 67 år til grunn.
b)Hvis sluttpoengtallet blir lavere, skal det lavere pensjonspoengtallet legges til grunn.

c) Hvis sluttpoengtallet blir lavere når samordningsfradraget i utgangspunktet er fastsatt ut fra et beregnet sluttpoengtall etter samordningsloven § 23 nr. 2 første ledd, skal sluttpoengtallet settes ned med etter bestemmelsene i samordningsforskrift nr. 16 (forskrift 9. april 1973 nr. 9549) bokstav a andre ledd. 

2. Personer født fra og med 1943

Samordningsfradraget fastsettes etter bestemmelsene her når en pensjonist etter helt uttak av tjenestepensjon har fått økt tilleggspensjon i folketrygden på grunn av poengopptjening for årene da vedkommende fylte 67–75 år.

Dersom pensjonisten har fratrådt med hel tjenestepensjon i det året han eller hun fylte 67 år eller tidligere, benyttes det antallet poengår som er fastsatt ved fylte 67 år. Dersom pensjonisten fratrådte med hel tjenestepensjon ved en senere alder, holdes poengår for år fra og med det året pensjonisten fratrådte med hel tjenestepensjon og til og med det året pensjonisten fylte 75 år utenfor når samordningsfradraget fastsettes. Det legges til grunn samme virkningstidspunkt som for omregningen av alderspensjonen fra folketrygden. Økt tilleggspensjon i folketrygden som er opptjent før uttak av hel tjenestepensjonen, men som utbetales med virkningstidspunkt etter uttak av hel tjenestepensjon, skal likevel ikke holdes utenfor samordning.

Dersom pensjonisten har fått endret sluttpoengtallet i folketrygden, skal sluttpoengtallet som brukes ved samordningsberegningen, fastsettes etter følgende bestemmelser:

a)Hvis sluttpoengtallet øker, legges det sluttpoengtallet som ble fastsatt ved uttak av tjenestepensjonen til grunn.
b)Hvis sluttpoengtallet blir lavere, skal det lavere pensjonspoengtallet legges til grunn.
c)Hvis sluttpoengtallet blir lavere når samordningsfradraget i utgangspunktet er fastsatt ut fra et beregnet sluttpoengtall etter samordningsloven § 23 nr. 2 første ledd, skal sluttpoengtallet settes ned på tilsvarende måte som bestemt i samordningsforskrift nr. 16 (forskrift 9. april 1973 nr. 9549) bokstav a andre ledd.
0Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1461 (med virkning fra 1 jan 2010).
§ 5.Gjennomføring

Det er et vilkår for rett til samordning etter samordningsloven § 23 nr. 2 femte ledd bokstav a og § 3 i denne forskriften at pensjonisten har gjort tjenestepensjonsordningen oppmerksom på at han eller hun har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid etter helt avsluttet yrkesaktivitet. Tjenestepensjonsordningen fastsetter sluttpoengtall og antall poengår i samråd med folketrygdens organer, se samordningsloven § 27.

Når folketrygdens tilleggspensjon er opptjent av to personer, kommer denne forskriften bare til anvendelse dersom det er til fordel for pensjonisten.

0Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1461 (med virkning fra 1 jan 2010).
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 1999. Bestemmelsene i § 3 gjelder for pensjon som er innvilget før 1. mai 1999, men gis virkning for pensjonsutbetalinger tidligst fra mai 1999. Bestemmelsene i § 4 gjelder for pensjoner som tidligst er utbetalt fra mai 1999.