Forskrift om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter enhetsregisterloven.

DatoFOR-2004-12-21-1744
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-21-78-§4-5, LOV-1985-06-21-78-§10-2, LOV-1994-06-03-15-§16
Kunngjort28.12.2004
KorttittelForskrift om tvangsmulkt

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-5 annet ledd tredje punktum, § 10-2 tredje ledd tredje punktum, og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 16 tredje ledd.

§ 1.Tvangsmulkt etter foretaksregisterloven

Tvangsmulkt etter foretaksregisterloven § 4-5, § 7-1 og § 10-2 kan ilegges foretaket i inntil 26 uker etter følgende satser:

1.kr 500 per uke de første åtte uker
2.kr 1.000 per uke de neste ti uker
3.kr 1.500 per uke de siste åtte uker.

Dersom grunnlaget for tvangsmulkt ikke er bortfalt innen utløpet av perioden som nevnt i første ledd, kan Foretaksregisteret ilegge de meldepliktige etter foretaksregisterlovens § 4-2 første ledd tvangsmulkt etter bestemmelsen i første ledd. De meldepliktige vil være solidarisk ansvarlige for tvangsmulkten.

Tvangsmulkt ilegges for hele uker slik at del av en uke regnes som full uke.

Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at Foretaksregisteret har varslet foretaket/den meldepliktige om manglende overholdelse av melde- eller dokumentopplysningsplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet.

§ 2.Tvangsmulkt etter enhetsregisterloven

Tvangsmulkt etter enhetsregisterloven § 16 kan ilegges registreringsenheten i inntil 26 uker etter følgende satser:

1.kr 250 per uke de første åtte uker
2.kr 500 per uke de neste ti uker
3.kr 750 per uke de siste åtte uker.

Dersom særlige grunner tilsier det kan tvangsmulkt etter første ledd ilegges den som er meldepliktig etter enhetsregisterloven § 14 første ledd.

Tvangsmulkt ilegges for hele uker slik at del av en uke regnes som full uke.

Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at Enhetsregisteret har varslet registreringsenheten/den meldepliktige om manglende overholdelse av meldeplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet.

§ 3.Forbud mot å ilegge tvangsmulkt etter begge lover

Det kan ikke ilegges tvangsmulkt etter både foretaksregisterloven og enhetsregisterloven for samme forhold.

§ 4.Klage

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven.

§ 5.Ettergivelse

Tvangsmulkt etter § 1 og § 2 kan av registeret etter søknad helt eller delvis ettergis dersom

a)det blir gjort sannsynlig at meldeplikten eller dokumentopplysningsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor registreringsenhetens kontroll, eller
b)dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

Søknad om ettergivelse må fremsettes for registeret innen ett år etter at vedtak om ileggelse av tvangsmulkt ble truffet.

Registerets vedtak i sak om ettergivelse av tvangsmulkt, kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005.