Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter.

DatoFOR-2004-12-21-1745
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
EndrerFOR-2000-11-29-1717
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort28.12.2004
Rettet04.04.2005 (§ 10)
KorttittelForskrift om tilskudd til grønnsaksprodusenter

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
Rettelser: 04.04.2005 (§ 10).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å styrke produsentmiljøene og bedre forutsetningene for å få avsatt produktene fra potet- og grønnsaksprodusentene.

§ 2.Produsentsammenslutning

Med produsentsammenslutning menes samarbeid mellom enkeltprodusenter med det formålet å samordne leveranser av poteter og grønnsaker.

§ 3.Vilkår

Produsentsammenslutningen skal til enhver tid:

a)bestå av minimum 3 tilsluttede produsenter, og
b)ha vedtekter med bestemmelser om formell organisering (styre), medlemsavgift, minsteleveranse fra medlemmene, og opphør av medlemskap.

Produsentsammenslutningen kan ikke ha vedtektsfestede bindinger til bestemte omsetningsledd.

§ 4.Tilskudd

Det kan gis tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutningens organisasjon (telefon, utstyr, kontorhjelp m.m.). Tilskuddet kan gis i inntil 3 år etter at etableringen fant sted, og kan maksimalt utgjøre 70%, 50% og 30% av de faktiske etablerings- og driftskostnadene for henholdsvis 1., 2. og 3. driftsår. For produsentsammenslutninger som allerede er etablert kan det gis tilskudd for den resterende tid frem til 3 år etter etablering.

Det kan gis tilskudd til informasjons- og tilretteleggingstiltak med siktemål å fremme etablering av produsentsammenslutninger. Tilskuddet kan nyttes til å dekke kostnader til skriftlig informasjonsmateriell, annonsering samt møtekostnader som reise, leie av lokaler m.m. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 75% av godkjent kostnadsbudsjett.

§ 5.Søknad

Produsentsammenslutningen fremmer søknad om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger til Landbruksdirektoratet for hvert enkelt år.

Søknaden skal inneholde en omtale av bakgrunnen for og en beskrivelse av det aktuelle tiltak det søkes om tilskudd til. Kostnadsoverslag med budsjett og finansieringsplan samt produsentsammenslutningens vedtekter skal ligge ved søknaden. Av budsjettet skal det gå fram hvorvidt det er søkt om støtte fra andre enn Landbruksdirektoratet, og hvor stor egenandel produsentsammenslutningen bidrar med.

Søknaden skal være undertegnet av en ansvarshavende for produsentsammenslutningen.

Landbruksdirektoratet kan sette søknadsfrist.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 6.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 7.Utbetaling og rapportering

Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søkeren. Dersom tilskuddet utgjør mer enn kr 25.000 kan det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket er gjennomført. Det kan gis forskuddsutbetaling ved oppstart av et tiltak.

Minimum 25% av det årlige tilskuddet holdes tilbake til årsrapport/sluttrapport er godkjent av Landbruksdirektoratet. Regnskap som er attestert av uavhengig revisor eller av et autorisert regnskapskontor skal ligge ved årsrapporten/sluttrapporten.

Årsrapport/sluttrapport sendes til Landbruksdirektoratet innen 15. februar påfølgende år. Årsrapporten/sluttrapporten skal inneholde en evaluering av arbeidet som er utført i forhold til målet med produsentsammenslutningen.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 8.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd i henhold til denne forskrift plikter å gi de nødvendige opplysninger Landbruksdirektoratet krever.

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at midlene blir nyttet i samsvar med forutsetningene for tildelingen.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 9.Tilbakebetaling

Midler tildelt i medhold av denne forskriften kan kreves helt eller delvis tilbake dersom søkeren har gitt feil opplysninger i søknaden som har dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de forutsetninger som er satt for tildelingen.

§ 10.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Fra samme dato oppheves forskrift 29. november 2000 nr. 1717 om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter.