Forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder.

DatoFOR-2004-12-21-1747
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
EndrerFOR-1999-12-13-1284
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort28.12.2004
KorttittelForskrift om eksporttilskudd til kjøtt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at norsk næringsmiddelindustri kan levere kjøttvarer til spesialmarkeder basert på norske kjøttråvarer bearbeidet i Norge.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tilskudd til virksomheter som leverer bearbeidede kjøttvarer med innhold av norskproduserte kjøttråvarer til spesialmarkeder.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1.Kjøttråvare: Kjøtt av storfe, svin og får.
2.Representantråvare: En angitt kjøttråvare som brukes som grunnlag for satsfastsetting på flere kjøttråvarer innen samme kategori.
3.Spesialmarked: Svalbard, Jan Mayen, oljeinnretninger på norsk sokkel, internasjonal transitthall på flyplasser, NATO-representasjoner, NATO-styrker på øvelse i Norge, ambassader, utenlandske representasjoner samt proviantering av skip i utenriksfart, unntatt norske fartøyer registrert som fiskebåt og Sjøforsvarets fartøyer.
4.Markedspris i Norge: Den pris som oppnås ved salg av en kjøttråvare til industriell bearbeiding i Norge.
5.Verdensmarkedspris: Cif-importpris Norge dersom denne kan betraktes som representativ. Dersom cif-importpris ikke foreligger eller ikke kan anses som representativ, anvendes andre referanser, f.eks. innhentede representative tilbud.
§ 4.Generelle vilkår

Tilskudd gis etter forbruk av norskproduserte kjøttråvarer i produksjon av de bearbeidede kjøttvarer som omfattes av vedlegg 1 til denne forskriften, og etter de satser som gjelder på det tidspunkt varen regnes som levert til spesialmarked.

§ 5.Resept

Før det kan søkes om tilskudd etter denne forskriften, skal virksomhetens resepter på tilskuddsberettigede kjøttvarer være godkjent av Landbruksdirektoratet. Reseptene skal inneholde ferdigvarens prosentvise innhold av kjøttråvarer, og kan ta hensyn til svinn som følge av tørking, steking og koking. Landbruksdirektoratet kan kreve at det uten vederlag fremlegges vareprøver i forbindelse med slik godkjenning.

Landbruksdirektoratet kan fastsette maksimumsgrenser for tilskuddsberettiget innhold av kjøttråvarer i reseptene. Dersom Landbruksdirektoratet finner det hensiktsmessig, kan det anvendes standardresepter som grunnlag for tilskuddsberegningen.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 6.Søknad

For å oppnå rett til tilskudd etter denne forskriften, må virksomheten sende søknad med dokumentasjon til Landbruksdirektoratet innen utgangen av kalendermåneden etter den måneden som kjøttvaren ble levert til spesialmarked. Søknaden skal omfatte alle tilskuddsberettigede leveranser i denne måneden.

Det kan etter begrunnet søknad gis utsettelse av søknadsfristen. Slik søknad skal være sendt Landbruksdirektoratet innen utløpet av den ordinære søknadsfristen etter første ledd.

Landbruksdirektoratet kan fastsette krav til søknadens innhold og form.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 7.Fastsettelse av tilskuddssatser

Landbruksdirektoratet fastsetter tilskuddssatser på grunnlag av differansen mellom verdensmarkedspris og markedspris i Norge for den enkelte kjøttråvare eller representantråvare. Med mindre særlige forhold tilsier det, legges priser fra foregående kvartal til grunn for satsfastsettelsen.

Landbruksdirektoratet avgjør hvilke råvarer som omfattes av den enkelte representantråvare.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 8.Opplysningsplikt

Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader, og for å kunne forvalte ordningen på en tilfredsstillende måte. I den forbindelse kan Landbruksdirektoratet kreve at opplysningene bekreftes av revisor. Likeledes kan det kreves at revisor godkjenner virksomhetens økonomisystemer.

Landbruksdirektoratet kan kreve prognoser over forventet leveranse til spesialmarked. Prognosene skal være basert på de til enhver tid mest oppdaterte data som virksomheten er i besittelse av.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 9.Kontroll

Landbruksdirektoratet kan utføre fysisk kontroll av varer. Landbruksdirektoratet kan også utføre stedlig kontroll av forretningspapirer og annet som kan ha betydning for beregning og utbetaling av tilskudd hos virksomheter som har mottatt eller søkt om tilskudd etter denne forskriften. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll.

Kontroll kan skje i samarbeid med andre offentlige myndigheter.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 10.Retting

Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller ved krav om tilbakebetaling fra virksomheten. Etterbetaling til virksomheten foretas likevel bare dersom tilskuddsmottakeren godtgjør at vedkommende var i aktsom god tro med hensyn til feilutbetalingens årsak.

Krav som følger av denne forskriften kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til virksomheten.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 11.Tilbakeholdelse

Dersom virksomheten handler eller har handlet i strid med denne forskriften, eller i medhold av forskriften, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet.

§ 12.Avkorting

Dersom virksomheten uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser i denne forskriften, eller i medhold av forskriften, kan hele eller deler av tilskudd som tilfaller virksomheten avkortes.

Som overtredelse etter første ledd regnes også at virksomheten i søknad om tilskudd eller på annen måte har gitt feil eller ufullstendige opplysninger.

Ved fastsettelse av avkortingsbeløpet skal det bl.a. tas hensyn til graden av skyld utvist av virksomheten, overtredelsens varighet og størrelsen på det urettmessige beløp virksomheten har eller kunne ha mottatt som følge av overtredelsen.

§ 13.Utestenging

Dersom virksomheten grovt uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelsene i denne forskriften, eller vilkår satt i medhold av denne, kan virksomheten utestenges fra ordningen i inntil tre år regnet fra vedtakstidspunktet.

§ 14.Morarente

Til differansen mellom beløp som virksomheten har mottatt og redusert tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 10 første ledd eller avkorting etter § 12, kan det legges til rente tilsvarende gjeldende morarente. Dersom mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan slik rente kreves fra utbetalingstidspunktet for det urettmessige tilskuddet.

§ 15.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

0Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 16.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 13. desember 1999 nr. 1284 om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til eksport- eller spesialmarkeder.

§ 18.Overgangsregler

Virksomheter som har fått godkjent eksportplan i medhold av forskrift 13. desember 1999 nr. 1284 om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til eksport- eller spesialmarkeder § 6, gis tilskudd etter reglene i forskriften her inntil eksportplanen utløper.

Vedlegg 1. Produkter som omfattes av ordningen med eksportrestitusjon for bearbeidede kjøttvarer (XRK) 

1. Spekemat under følgende tollvarenummer:

02.10.1100Tørket eller røykte skinker, boger og stykker derav med bein, av svin
02.10.1200Tørket eller røykt sideflesk og stykker derav av svin
02.10.1900Annet tørket eller røykt kjøtt av svin
02.10.2000Tørket eller røykt kjøtt av storfe
02.10.9902Tørket eller røykt kjøtt av sau
02.10.9909Annet tørket eller røykt kjøtt
 

2. Alle varer under følgende tollvarenummer:

16.01.0000Pølser og liknende produkter av kjøtt og flesk; tilberedte næringsmidler på basis av disse produkter
 

3. Tørkede, varmebehandlede eller hermetiske varer under følgende tollvarenummer:

16.02.1000Homogeniserte næringsmidler av kjøtt og flesk
16.02.2009Annet tilberedt eller konservert lever av andre dyr enn gjess og and
16.02.4100Tilberedte eller konserverte skinker eller stykker derav av svin
16.02.4200Tilberedt eller konservert bog eller stykker derav av svin
16.02.4910«Bacon crisp»
16.02.4990Tilberedt eller konservert kjøtt av svin
16.02.5001Kjøttboller av storfe
16.02.5009Tilberedt eller konservert kjøtt av storfe
16.02.9000Annet tilberedt eller konservert kjøtt.

Det gjøres oppmerksom på at varebetegnelsene ikke er helt identiske med varebetegnelsene i tolltariffen.