Forskrift til stiftelsesloven mv.

DatoFOR-2004-12-21-1793
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2016-12-20-1762 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-59-§7, LOV-2001-06-15-59-§61, FOR-2004-11-19-1490, LOV-1967-02-10-§27a, FOR-2007-11-23-1288, FOR-2012-12-07-1148
Kunngjort05.01.2005
KorttittelForskrift til stiftelsesloven mv.

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Kulturdepartementet) 21. desember 2004 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) § 7 tredje ledd og § 61 bokstav h, jf. delegeringsvedtak 19. november 2004 nr. 1490.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, jf. delegeringsvedtak 23. november 2007 nr. 1288. Vedtak 7. desember 2012 nr. 1148.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 okt 2006 nr. 1172, 7 jan 2008 nr. 25, 17 des 2009 nr. 1659, 16 des 2011 nr. 1367, 19 des 2013 nr. 1658, 11 des 2015 nr. 1471, 20 des 2016 nr. 1762.

§ 1.Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet har de oppgaver som følger av stiftelsesloven § 7 og samvirkelova § 103 andre ledd, § 120 andre ledd, § 135 sjette ledd og § 146 andre ledd. Stiftelsestilsynets kompetanse etter disse lovene legges til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

0Endret ved forskrift 7 jan 2008 nr. 25.
§ 2.Registrering av stiftelser

Alle stiftelser skal registreres i Stiftelsesregisteret i samsvar med reglene i stiftelsesloven. Stiftelsesregisteret er et tilknyttet register til Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 2 første ledd bokstav b nr. 3. Alle stiftelser skal også registreres i Enhetsregisteret i samsvar med reglene i enhetsregisterloven.

Næringsdrivende stiftelser skal i tillegg registreres i Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr. 4, i samsvar med reglene i foretaksregisterloven.

Nærmere regler om samordning av registreringen og kontrollen av opplysninger registrene imellom fastsettes i fellesskap av Stiftelsestilsynet, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

§ 3.Gebyr ved registrering

Gebyr etter bestemmelsen her tilfaller staten ved Stiftelsestilsynet.

For første gangs registrering i Stiftelsesregisteret skal det betales gebyr. Gebyret innbetales etterskuddsvis. Nærmere regler om innbetalingen kan fastsettes av Stiftelsestilsynet.

Gebyret fastsettes slik:

a)Stiftelser som ved opprettelsen har en egenkapital fra kr 100 000 til kr 199 999, skal betale kr 970 i gebyr.
b)Stiftelser som ved opprettelsen har en egenkapital fra 200 000 til kr 499 999, skal betale kr 1 550 i gebyr.
c)Stiftelser som ved opprettelsen har en egenkapital fra kr 500 000 til kr 999 999, skal betale kr 2 600 i gebyr.
d)Stiftelser som ved opprettelsen har en egenkapital på kr 1 000 000 eller mer, skal betale kr 4 550 i gebyr.

Næringsdrivende stiftelser som skal betale gebyr til Foretaksregisteret i medhold av foretaksregisterloven § 4-1 tredje ledd, er fritatt for gebyr. Det samme gjelder stiftelser som var registrert i Enhetsregisteret før lovens ikrafttredelse.

0Endret ved forskrifter 17 des 2009 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2010), 16 des 2011 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2012).
§ 4.Årlig avgift

Avgifter etter bestemmelsen her tilfaller staten ved Stiftelsestilsynet.

Alle stiftelser som pr. 1. januar er registrert i Stiftelsesregisteret, og som har en egenkapital på kr 100.000 eller mer skal betale en årlig avgift.

Avgiften fastsettes slik:

a)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 100 000 til kr 199 999, skal betale kr 650 kroner i årlig avgift.
b)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 200 000 til kr 499 999, skal betale kr 870 kroner i årlig avgift.
c)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 500 000 til kr 999 999, skal betale kr 1 540 kroner i årlig avgift.
d)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 1 000 000 til kr 4 999 999, skal betale kr 4 640 kroner i årlig avgift.
e)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 5 000 000 til kr 14 999 999, skal betale kr 5 360 kroner i årlig avgift.
f)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 15 000 000 til kr 49 999 999, skal betale kr 7 350 kroner i årlig avgift.
g)Stiftelser som har en egenkapital fra kr 50 000 000 til kr 99 999 999, skal betale kr 13 400 kroner i årlig avgift.
h)Stiftelser som har en egenkapital på kr 100 000 000 eller mer, skal betale kr 18 700 kroner i årlig avgift.
i)Finans- og sparebankstiftelser som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet skal betale kr 10 000 i årlig avgift, med mindre lavere årsavgift følger av bokstav a) til f).

Ved fastsettelsen av avgiften skal egenkapitalen slik den fremgår av sist innsendte regnskaper til Regnskapsregisteret legges til grunn. For nyregistrerte stiftelser skal egenkapitalen slik den fremgår av åpningsbalansen som nevnt i stiftelsesloven § 12 annet ledd legges til grunn for avgiftsberegningen inntil egenkapitalen fremgår av regnskaper innsendt til Regnskapsregisteret.

Avgiften forfaller til betaling 15. mars. Dersom fristen utløper på en lørdag, søndag eller helligdag, utskytes fristen til nærmest påfølgende virkedag som ikke er lørdag. Avgiften anses betalt i rett tid dersom innbetalingen er stemplet av bank, postkontor eller registerføreren innen fristens utløp. Avgiften skal innbetales til den bankkonto som registerføreren bestemmer.

Ved elektronisk betaling av avgift skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalerens bank. Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for avgift dersom det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID).

Nærmere regler om innbetalingen kan fastsettes av Stiftelsestilsynet.

For avgift som ikke er betalt i rett tid, betales renter i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Rentene beregnes fra forfallsdag og inntil betaling skjer. Rentebeløp under kr 50 innkreves ikke.

Dersom en stiftelse begjærer Stiftelsestilsynet om å treffe vedtak med hjemmel i stiftelsesloven, skal stiftelsen betale årlig avgift i samsvar med tredje ledd fra og med det året begjæringen er mottatt. Det samme gjelder ved melding om forhøyelse av grunnkapitalen etter stiftelsesloven § 16 tredje ledd og ved melding om nedsetting av grunnkapitalen etter stiftelsesloven § 17 tredje ledd.

Stiftelser som ikke er meldt for registrering i Stiftelsesregisteret pr. 1. januar 2006, skal betale ½ årsavgift for 2006, med mindre det følger av paragrafen her at det skal betales full avgift.

Stiftelser som er meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med stiftelsesloven § 61 bokstav c innen 31. desember 2006, skal anses for å være registrert i Stiftelsesregisteret pr. 1. januar 2007.

Stiftelser som i strid med bestemmelsen i stiftelsesloven § 61 bokstav c ikke er meldt til Stiftelsestilsynet innen 31. desember 2006, skal likevel ilegges avgift som nevnt i denne paragrafen fra 1. januar 2007.

0Endret ved forskrifter 23 okt 2006 nr. 1172, 17 des 2009 nr. 1659 (i kraft 1 jan 2010), 16 des 2011 nr. 1367 (i kraft 1 jan 2012), 19 des 2013 nr. 1658 (i kraft 1 jan 2014), 11 des 2015 nr. 1471 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1762 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Overgang fra registrering hos fylkesmannen til registrering i Stiftelsesregisteret

Før en stiftelse er meldt til Stiftelsestilsynet etter stiftelsesloven § 61 bokstav c gjelder følgende regler for stiftelsen:

a)En stiftelse som er registrert i fylkesmannens register over stiftelser etter lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m, skal fortsette å være registrert i dette registeret.
b)Endringer i meldte opplysninger skal meldes til fylkesmannen etter lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m.

Fylkesmannen skal gi Stiftelsestilsynet de opplysninger som er nødvendige for at Stiftelsestilsynet skal kunne utføre sine oppgaver etter loven.

Dersom en stiftelse som nevnt i første ledd, begjærer Stiftelsestilsynet om å treffe vedtak med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser, skal stiftelsen samtidig med at det fremsettes slik begjæring meldes til Stiftelsestilsynet etter lovens § 61 bokstav c, selv om toårsfristen i bestemmelsen ikke er utløpt. Det samme gjelder ved melding om forhøyelse av grunnkapitalen etter stiftelsesloven § 16 tredje ledd og ved melding om nedsetting av grunnkapitalen etter stiftelsesloven § 17 tredje ledd.

Stiftelsestilsynet kan fastsette at stiftelser som ikke er meldt til Stiftelsesregisteret innen toårsfristen etter stiftelsesloven § 61 bokstav c, skal innføres i Stiftelsesregisteret med de opplysninger som er registrert i fylkesmannens register eller Enhetsregisteret. Opplysningene skal om mulig først forelegges stiftelsen til uttalelse innen en bestemt frist, og det skal gis varsel om at de vil bli registrert dersom det ikke blir gitt opplysninger om at de er uriktige.

§ 6.Gebyr ved behandling av saker etter samvirkelova

Gebyr etter bestemmelsen her tilfaller staten ved Stiftelsestilsynet.

For Stiftelsestilsynets behandling av saker etter samvirkelova skal det betales kr 14.000 i gebyr.

0Tilføyd ved forskrift 7 jan 2008 nr. 25.
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

0Endret ved forskrift 7 jan 2008 nr. 25 (tidligere § 6).