Forskrift om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

DatoFOR-2004-12-21-1832
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§31
Kunngjort06.01.2005
Rettet10.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om EØS-autorisasjon av prester

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 31 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012).
Rettelser: 14.10.2009 (EØS-henvisningsfeltet), 10.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for autorisasjon i Norge av prester som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner for yrkesutøvelse.

§ 2.Ordforklaring

I denne forskrift skal forstås med følgende uttrykk:

1.EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
2.EØS-avtalen: Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
3.EØS-land: Stat tilsluttet EØS-avtalen.
4.EØS-statsborger: Statsborger i stat tilsluttet EØS-avtalen.
§ 3.Autorisasjon som prest i Den norske kirke

Kirkerådet gir autorisasjon som prest i Den norske kirke for EØS-statsborger fra annet EØS-land som oppfyller vilkårene for autorisasjon.

For autorisasjon som prest i Den norske kirke kreves:

1.at søkeren fremlegger dokumentasjon for at vedkommende er ordinert til prestetjeneste i en evangelisk-luthersk kirke, og
2.at det ikke foreligger slike omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall av ordinasjonsrettighetene.
§ 4.Informasjon

EØS-statsborgere som ønsker autorisasjon i medhold av denne forskrift, skal henvende seg til Kirkerådet, som sørger for at vedkommende får opplysninger om norsk lovgivning som har betydning for utøvelse av prestetjeneste i Den norske kirke.

§ 5.Behandling av søknad om godkjenning m.m.

Søknad om autorisasjon skal avgjøres så snart som mulig, og senest fire måneder etter at alle nødvendige dokumenter er fremlagt.

Kirkerådet skal underrette departementet og den kirken som har ordinert vedkommende til prestetjeneste, om autorisasjon som gis i medhold av denne forskrift.

§ 6.Tap av autorisasjon m.m.

Departementet skal så vidt mulig underrette vedkommende kirkelige myndigheter i annet EØS-land hvor EØS-statsborger er ordinert eller har tjenestegjort, dersom presten her i landet

1.dømmes for lovovertredelse i tilknytning til sin yrkesutøvelse,
2.ilegges disiplinærforføyning på grunn av grov forsømmelse i tilknytning til yrkesutøvelsen,
3.får sin autorisasjon tilbakekalt, eller
4.frasier seg sin autorisasjon.

Om vedkommende kirkelige myndigheter i et annet EØS-land har bedt om opplysninger som nevnt i første ledd, skal opplysningene gis innen tre måneder etter at forespørselen ble mottatt.

§ 7.Utfyllende regler

Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av de direktiver som ligger til grunn for denne forskrift. Departementet kan også gi utfyllende forskrifter eller gjøre endring i denne forskrift til gjennomføring av endringer eller tillegg i de direktiver som ligger til grunn for forskriften.

Kirkerådet kan utferdige nærmere retningslinjer for utformingen av og innholdet i de meddelelser og bevis som skal utferdiges etter denne forskrift.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005.