Forskrift om grunnlån fra Husbanken

DatoFOR-2004-12-22-1758
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2015-12-21-1851 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1995-12-20-1136
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1, LOV-2009-05-29-30-§10
Kunngjort28.12.2004
KorttittelForskrift om grunnlån fra Husbanken

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1, § 10.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 mars 2005 nr. 246, 19 mars 2010 nr. 433, 25 mai 2011 nr. 550, 21 des 2015 nr. 1851.

§ 1.Formål

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye og brukte utleieboliger. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd.

§ 2.Prioriteringer

Grunnlån tildeles ut fra prioriteringer gitt av departementet i henhold til vilkår nevnt i § 1.

§ 3.Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkår er regulert i forskrift 21. desember 2015 nr. 1851 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2011 nr. 550 (i kraft 1 juli 2011), 21 des 2015 nr. 1851 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Sikkerhet for lånet

Lån til andre enn kommunene skal som hovedregel være sikret ved 1. prioritets pant i den bebygde eiendommen. Når forholdene tilsier det, kan Husbanken likevel gi lån med prioritet etter andre lån eller heftelser.

Lån til kommuner og fylkeskommuner kan gis som gjeldsbrevlån.

0Endret ved forskrift 21 mars 2005 nr. 246.
§ 5.Nærmere retningslinjer

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer om lån og låneutmåling.

0Endret ved forskrift 19 mars 2010 nr. 433.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Samtidig oppheves forskrift 20. desember 1995 nr. 1127 om utbedringslån fra Den Norske Stats Husbank og forskrift 20. desember 1995 nr. 1136 om oppføringslån fra Den Norske Stats Husbank.