Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)

DatoFOR-2004-12-22-1798
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2016-06-01-562
EndrerFOR-2003-10-17-1245, FOR-2003-04-07-454, FOR-2002-06-21-686, FOR-2002-06-21-616, FOR-1986-07-18-1598, FOR-1985-12-20-2240, FOR-2004-02-09-366, FOR-1985-12-20-2272, FOR-1989-08-17-808, FOR-2000-12-20-1397
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§1, LOV-2005-06-17-79-§2, LOV-2005-06-17-79-§4, LOV-2005-06-17-79-§5, LOV-2005-06-17-79-§6, LOV-2005-06-17-79-§7, LOV-2005-06-17-79-§8, LOV-2005-06-17-79-§9, LOV-2005-06-17-79-§10, LOV-2005-06-17-79-§11, LOV-2005-06-17-79-§16, LOV-2005-06-17-79-§19, LOV-2005-06-17-79-§26, LOV-2005-06-17-79-§33a
Kunngjort05.01.2005
KorttittelLaksetildelingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 22. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 16, § 19, § 26 og § 33a.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 sept 2005 nr. 963, 9 aug 2005 nr. 881, 10 okt 2005 nr. 1120, 28 des 2005 nr. 1728 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 28 mars 2006 nr. 414, 29 sep 2006 nr. 1109, 26 okt 2006 nr. 1195, 14 aug 2007 nr. 986, 21 des 2007 nr. 1707, 8 april 2008 nr. 340, 18 des 2008 nr. 1435, 18 des 2009 nr. 1838, 20 des 2010 nr. 1781, 8 mars 2011 nr. 267, 29 mai 2015 nr. 558, 19 nov 2015 nr. 1336, 17 des 2015 nr. 1615, 1 juni 2016 nr. 562.
Endres ved forskrift 16 jan 2017 nr. 63 (i kraft 1 okt 2017).

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriften skal medvirke til at akvakultur av laks, ørret og regnbueørret blir lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret.

§ 3.Kapitlers virkeområde m.m.

Akvakultur av matfisk i sjøvann reguleres av kapittel 1, 2, 3, 6 og 7.

Akvakultur av settefisk reguleres av kapitlene 1, 2, 7, samt § 29, § 30, § 31 og § 33.

Akvakultur av matfisk til særlige formål reguleres av kapitlene 1, 2, 5, 6 og 7.

Akvakultur av matfisk i ferskvann reguleres av kapitel 1, 2, 4, 7, samt § 29, § 30, § 35, § 36 og § 37.

Akvakultur av matfisk på land reguleres i kapittel 1, 2, 5a og 7, samt § 29, § 30, § 31, § 35, § 36. For akvakultur av stamfisk på land gjelder i tillegg bestemmelsene i kapittel 5 så langt de passer.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
§ 4.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.
b)Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved registrering i akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av bestemt art, i bestemt omfang, på en eller flere bestemte lokaliteter.
c)Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn).
d)Lokalitet: geografisk avgrenset område, enten på land eller i vann, der det søkes om eller er gitt tillatelse til akvakultur.
e)Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn under definisjonen av settefisk eller stamfisk.
f)Settefisk: rogn og fisk som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon.
g)Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.

Kapittel 2. Generelle bestemmelser

§ 5.Krav om akvakulturtillatelse

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse.

Tillatelse etter denne forskriften gis av fylkeskommunen med mindre annet fremgår av § 8 eller den enkelte bestemmelse.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.Omgjøring av akvakulturtillatelsens avgrensning

Akvakulturtillatelse gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse.

Hver 1 m³ tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

I Troms og Finnmark utgjør hver 1 m³ tillatt volum 75 kg maksimalt tillatt biomasse. Dette gjelder bare tillatelser til akvakultur av matfisk i sjøvann, og forutsatt at samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.

Fiskeridirektoratet kan fastsette alternativ omgjøring for tillatelser som er gitt med særlige avgrensninger av produksjonen.

§ 7.(Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728)
§ 8.Søknadsbehandling

Søknad om tillatelse etter kapittel 2, 3, 4 og 5a, og klarering av lokalitet etter kapittel 6 utfylles på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og sendes til og avgjøres av fylkeskommunen i det fylke det søkes om tillatelse eller lokalitetsklarering. Det samme gjelder melding etter § 37. Søknad om tillatelse til landbasert akvakultur av stamfisk sendes til og avgjøres av Fiskeridirektoratet.

Søknad om tillatelse etter kapittel 5 utfylles på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet og sendes til Fiskeridirektoratet for behandling, med unntak av tillatelse til fiskepark som sendes til fylkeskommunen. Dersom det gis tilsagn om tillatelse skal Fiskeridirektoratet videresende søknaden til fylkeskommunen for lokalitetsklarering.

Etter at fylkeskommunen har sendt søknad om klarering av lokalitet etter kapittel 6 til den kommunen det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.

Søknad om dispensasjon etter § 34 tredje ledd sendes fylkeskommunen i det fylket lokaliteten ligger.

Søknad etter § 33 andre ledd og melding etter § 33 tredje ledd skal avgjøres av Fiskeridirektoratet sentralt. Fylkeskommunene skal forberede søknader etter § 33.

Forvaltningsmyndigheter for fiskeri-, vilt-, naturvern- og friluftsinteresser skal gis adgang til uttalelse før lokalitet klareres etter § 30.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
§ 9 - § 10.(Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
§ 11 - § 12.(Opphevet ved forskrift 28 des 2005 nr. 1728)
§ 13.(Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)

Kapittel 3. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann

0Overskrift endret ved forskrift 1 juni 2016 nr. 562.
§ 14.Tildeling og fordeling av tillatelser

Departementet bestemmer når tillatelser til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann skal tildeles og den geografiske fordelingen av disse.

Departementet kan fastsette nærmere vilkår og kriterier for tildeling av tillatelser til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann.

0Endret ved forskrift 1 juni 2016 nr. 562.
§ 14a.(Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
§ 15.Tillatt biomasse per standard akvakulturtillatelse på lokaliteter i sjøvann

En standard tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn.

I Troms og Finnmark avgrenses en standardtillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i sjøvann til en biomasse på inntil 900 tonn, forutsatt at samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen til enhver tid ligger i Troms og Finnmark.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2011 nr. 267, 1 juni 2016 nr. 562.
§ 16.Vederlag

Vederlag for tillatelse fastsettes for den enkelte tildelingsrunde.

Vederlaget skal betales innen nærmere fastsatt frist for de utlyste tillatelsene. Tilsagn om tillatelse bortfaller dersom vederlaget ikke er betalt innen denne fristen. Rett til drift inntrer først ved utstedelse av akvakulturtillatelse etter at minst én lokalitet er klarert.

Dersom tilsagn om tillatelse omgjøres i forbindelse med klage eller etter forvaltningens eget tiltak, refunderes søkers vederlag. Vederlaget refunderes ikke ved eventuell senere inndragning av tillatelse på grunn av forhold som nevnt i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 9. Det samme gjelder andre forhold som gjør at tillatelsen taper sin verdi.

§ 16a - § 18.(Opphevet 1 jan 2010 ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838)
§ 19.Særlig om tillatelser tildelt i 2002 og 2003

For tillatelser tildelt i kommunene Kvænangen og Karlsøy i Troms etter utlysing i 2002 skal det ved klarering av lokaliteter utenfor disse kommunene foretas en engangsinnbetaling til Fiskeridirektoratet på kr 1.000.000,- med fratrekk av kr 100.000,- for hvert år som er gått fra tilsagn om tillatelse ble gitt.

De to tillatelsene som ble tildelt etter utlysing i 2002 på særskilt grunnlag med lokalisering i Musken i Tysfjord kommune, tillates ikke lokalisert utenfor kommunen.

For tillatelser tildelt etter utlysing i 2002, med lokalisering i Musken i Tysfjord kommune kreves det i en periode på 12 år etter tilsagn om tillatelse ble gitt, tillatelse fra Fiskeridirektoratet til endringer som avviker fra de vilkår som er fastsatt i tillatelsen.

Innehaver av tillatelse som ble tildelt etter utlysing i 2003, plikter å gjennomføre de tiltak som er beskrevet i søknaden, og som fremgår av tillatelsen.

For tillatelser tildelt etter utlysing i 2003 kreves det i en periode på 10 år fra tilsagn om tillatelse ble gitt av Fiskeridirektoratet, tillatelse til vesentlige endringer i tiltak som er beskrevet i søknaden og som fremgår av tillatelsen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 19a.Særlig om tillatelser utlyst i Finnmark i 2006

Tillatelsene får 10 års kommunebinding til etableringskommunen.

Samtlige lokaliteter knyttet til tillatelsen skal til enhver tid ligge til etableringskommunen så lenge kommunebindingen varer.

I særlige tilfeller kan Fiskeridirektoratet dispensere fra kommunebindingen.

0Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 1109.
§ 19b.Etableringsfrist for tillatelser utlyst i Finnmark i 2006

Så framt det ikke foreligger særlige forhold skal Fiskeridirektoratet trekke tilbake en akvakulturtillatelse, dersom virksomhet ikke er etablert innen ett år etter vedtak om akvakulturtillatelse.

0Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 1109.

Kapittel 4. Særskilt om tillatelse til akvakultur av matfisk i ferskvann

§ 20.Tildeling og fordeling av tillatelser

Fiskeridirektoratet kan fastsette begrensninger av antall tillatelser i et vassdrag eller foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag.

Tillatelser tildelt etter dette kapitlet tillates ikke flyttet til lokalitet i sjøvann.

§ 21.Tillatt biomasse per akvakulturtillatelse

Tillatelser etter dette kapittel avgrenses til en biomasse på inntil 325 tonn.

Kapittel 5. Særskilt om tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø og ferskvann til særlige formål

0Hele kapitlet endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010, med unntak for § 25 som trådte i kraft 1. januar 2011).
§ 22.Særlige formål

Akvakultur av matfisk til forskning skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og fiskevelferd.

Akvakultur av matfisk til utvikling skal bidra til å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode.

Akvakultur av matfisk til fiskepark skal brukes som rekreasjons- og fritidstilbud for publikum.

Akvakultur i slaktemerd skal brukes til kortvarig oppbevaring ved slakteriet av slakteklar matfisk.

Akvakultur av matfisk til undervisning skal bidra til at undervisningsinstitusjonene skal kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen.

Akvakultur av matfisk til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum.

Akvakultur av stamfisk skal bidra til produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.

0Endret ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.
§ 23.Generelle vilkår for tildeling og fornyelse

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til og fornyelse av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål etter en faglig vurdering. Varighet av tillatelse til særlige formål fastsettes etter en konkret behovsvurdering. Tillatelse gis midlertidig for inntil 10 år av gangen med unntak av tillatelse til fiskepark som gis for inntil 5 år av gangen og stamfisk- og forskningstillatelse som gis for inntil 15 år av gangen. Utviklingstillatelse gis for inntil 15 år.

For tidsbegrensede tillatelser skal søknad om forlengelse være Fiskeridirektoratets regionkontor i hende minimum ett år før tillatelsen går ut, med unntak for tillatelse til fiskepark hvor søknad skal være innsendt minimum 6 måneder før tillatelsen går ut.

0Endret ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.
§ 23a.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til forskning

Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6.

Ved vurdering av varighet av tillatelsen skal tidsperspektivet for forsøksaktiviteten tillegges vekt.

0Endret ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.
§ 23b.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til utvikling

Søker kan få tildelt tillatelse til akvakultur av matfisk til prosjekter som kan bidra til å utvikle teknologi og som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for at ny kunnskap, eksisterende kunnskap fra forskning eller praktisk erfaring kan brukes til å utvikle teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, blant annet ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Utviklingsarbeidet skal skille seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi på akvakulturområdet som er i alminnelig kommersiell bruk og kan ikke bare være en naturlig videreføring av det som er benyttet tidligere.

Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6. Prosjektet må inneha relevant faglig kompetanse for å gjennomføre prosjektet.

Utviklingsprosjektet skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Kunnskapen skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Ved tildeling av tillatelse skal det fastsettes, etter dialog med søker, hvordan innehaver av tillatelsen skal rapportere til Fiskeridirektoratet om fremdriften i utviklingsprosjektet. Det skal fastsettes målkriterier for når prosjektet anses gjennomført.

Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Ved vurdering av varighet av tillatelsen, skal tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten tillegges vekt.

Fiskeridirektoratet kan ut fra behovet som den enkelte søknad reiser innhente råd og vurderinger fra kompetente rådgivere med egnet spesialkompetanse.

0Tilføyd ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.
§ 23c.Konvertering av utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til at en utviklingstillatelse kan konverteres til en ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø. Søknaden kan kun innvilges dersom målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Søknad om konvertering må være Fiskeridirektoratet i hende senest 6 måneder før utviklingstillatelsen går ut. Fiskeridirektoratet kan gi oppreisning for fristoverskridelse.

Ved tildeling av ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø, skal det betales vederlag til statskassen på kroner 10 millioner. Vederlaget skal justeres i tråd med konsumprisindeksen fra denne forskrifts ikrafttredelse og frem til konverteringstidspunktet. Betaling må skje innen 90 dager (inkludert helligdager) etter endelig forvaltningsvedtak om tilsagn om kommersiell tillatelse. Dersom vederlaget ikke betales innen fristen, faller tilsagnet bort. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi oppreisning for fristoverskridelse.

Den ordinære tillatelsen til akvakultur av matfisk i sjø kan ikke tas i bruk før vederlaget er betalt.

0Tilføyd ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.
§ 24.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til fiskepark

Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal tilrettelegges for publikum.

§ 25.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til slaktemerd

Tillatelse kan kun gis til godkjent slakteri for oppbevaring av slakteklar fisk. Det stilles krav om at oppbevaring skjer i umiddelbar nærhet til angjeldende slakteri.

§ 26.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til undervisning

Tillatelse kan gis til utdanningsinstitusjon på universitet- eller høyskolenivå, til fylkeskommune for bruk i videregående skole eller til privat skole som har eller planlegger et undervisningstilbud hvor akvakultur inngår.

Tillatelse kan bare gis videregående skole eller privat skole som vil tilby elever et undervisningsopplegg som er godkjent av departementet, og som fører fram til et tilbud om fagbrev ved skolen.

§ 27.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til visning

Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal være særlig egnet for formidling, og tilrettelegges for publikum, herunder vektlegges egnethet av omsøkt lokalitet.

I vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det blant annet legges vekt på avstanden til andre akvakulturvirksomheter med visningsformål og om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål.

§ 28.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til akvakultur av stamfisk

Søker skal begrunne behovet både for maksimal tillatt biomasse og ev. antall tillatelser det søkes om. Ved søknad om flere tillatelser skal fiskerimyndighetene vurdere om tillatelsene kan spres geografisk for å sikre stabile rognleveranser.

Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må også omfatte egnet og klarert landlokalitet.

§ 28a.Faglige råd ved behandling av søknad om tillatelse til særlige formål

Et rådgivende utvalg foretar en vurdering av søknader om tillatelse til forskning og fremmer den faglige tilrådningen til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets rådgivende utvalg for forskningstillatelse skal bestå av tre representanter fra fagmiljøer innen forskning, biologi og næringsinteresser.

Et rådgivende utvalg foretar en vurdering av søknader om tillatelse til stamfisk og fremmer den faglige tilrådningen til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets rådgivende utvalg for stamfisktillatelser skal bestå av 5 representanter fra fagmiljøer innen biologi, genetikk, næringsinteresser og økonomi.

Utvalgene gir også en faglig tilrådning ved søknad om forlengelse av tillatelse.

Utvalgene oppnevnes av Fiskeridirektoratet.

Ved behandling av søknad om tildeling eller forlengelse av tillatelse til visning kan det innhentes en faglig tilrådning fra relevant avdeling i fylkeskommunen.

Ved behandling av søknad eller forlengelse av undervisningstillatelse ved universitetet og høgskole, eller fra fylkeskommunale eller private videregående skoler, kan Fiskeridirektoratets rådgivende utvalg for forskningstillatelser rådspørres.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 28b.Maksimal tillatt biomasse per tillatelse til særlige formål

Maksimal tillatt biomasse per tillatelse fastsettes etter en konkret vurdering hvor det blant annet skal tas hensyn til søkers behov. Maksimal tillatt biomasse per tillatelse skal ikke overstige 780 tonn, med unntak av tillatelse til fiskepark, som ikke skal overstige 2 tonn.

Ved avgrensning av tillatelse til forskning skal det blant annet tas hensyn til hva som er nødvendig ut fra en vitenskapelig vurdering.

Ved avgrensningen av tillatelse til undervisning skal det blant annet tas hensyn til det planlagte driftsopplegget.

Ved avgrensning av tillatelse til visning skal det blant annet tas hensyn til omfanget av visningsvirksomheten og hvor tilgjengelig akvakulturvirksomheten er.

Ved avgrensning av tillatelse til stamfisk skal det blant annet tas hensyn til hva slags avlskonsept og avlsmål det legges opp til og om tillatelsen skal nyttes til oppformering av stamfisk eller den skal bruke til systematisk avlsarbeid.

Ved avgrensning av tillatelse til utvikling, skal det blant annet tas hensyn til hva som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

Ved avgrensning av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål skal det ikke tas hensyn til innehavers behov for økonomisk utbytte som følge av salg av ordinær matfisk. Denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelser til utvikling.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), endret ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.
§ 28c.Søksmålsfrist

Departementet kan sette som vilkår at mulig søksmål om forvaltningsvedtak om utviklingstillatelse etter denne forskriften er gyldig eller krav om erstatning som følge av vedtaket, skal tas ut innen seks måneder fra det tidspunkt melding om fastsettelse av frist kom frem til vedkommende part. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14.

0Tilføyd ved forskrift 19 nov 2015 nr. 1336.

Kapittel 5a. Særskilt om tillatelse til akvakultur på land

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 1 juni 2016 nr. 562.
§ 28d.Tildeling av tillatelse til akvakultur på land

Det kan gis tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land

a)på en bestemt lokalitet, og
b)enten til
1.akvakultur av settefisk,
2.akvakultur av matfisk, eller
3.akvakultur av stamfisk.

Tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk avgrenses i maksimalt tillatt biomasse. Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, må innehaver søke om ny klarering.

0Tilføyd ved forskrift 1 juni 2016 nr. 562.

Kapittel 6. Klarering av lokalitet for akvakultur

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010, tidligere kapittel 7).
§ 29.Krav om klarering av lokalitet for akvakultur

En lokalitet kan ikke benyttes til akvakultur uten at det foreligger klarering av lokaliteten. Lokalitetsklarering skal knyttes til en eller flere bestemte tillatelser eller tilsagn om tillatelse.

Ved utvidelse av biomasse på lokalitet eller endring av areal må det innhentes ny klarering.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 30.Generelle vilkår for klarering av lokalitet

Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom

a)det er miljømessig forsvarlig;
b)det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på
1.søkers behov for areal til planlagt akvakultur,
2.alternativ bruk av området til annen akvakultur,
3.annen bruk av området, og
4.verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet;
c)det er gitt tillatelser som kreves etter
1.lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,
2.lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
3.lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,
4.lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, og
5.lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; og
d)det ikke er i strid med
1.vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
2.vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, eller
3.vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
§ 31.Særlige krav til lokalitet for settefisk

Klarering av lokalitet for settefisk skal ikke gis til sjøvannslokalitet eller merdbasert ferskvannslokalitet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 31a.Forbud mot overføring av tillatelser fra land til sjø

Tillatelser gitt til landbasert akvakulturvirksomhet kan ikke overføres til eller benyttes i sjø.

0Tilføyd ved forskrift 1 juni 2016 nr. 562.
§ 32.Særlige krav til lokalitet for stamfiskformål

Klarering av lokalitet for stamfisk skal ikke gis dersom det er annen akvakultur på lokaliteten. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra første ledd.

0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2008), 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
§ 33.Krav til regiontilknytning

Klarering av lokalitet i en annen av Fiskeridirektoratets regioner enn den regionen der akvakulturtillatelsen er hjemmehørende, tillates ikke.

Fiskeridirektoratet kan etter søknad dispensere fra forbudet i første ledd første punktum dersom samme innehaver av tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, har lokaliteter på begge sider av en regiongrense på en slik måte at forbudet vil slå særlig urimelig ut.

Dersom søknaden etter andre ledd gjelder ulike innehavere av tillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, må søker legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern. Forutsetningen for dispensasjon faller bort dersom de ulike innehaverne ikke lenger er i samme konsern i dispensasjonstiden. Innehaverne plikter å melde fra om dette.

Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelse til særlige formål eller tillatelse til landbasert akvakultur.

Med Fiskeridirektoratets regioner menes Fiskeridirektoratets regioner slik grensene for disse var trukket per 31. desember 2015.

0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2008), 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2015 nr. 1615 (i kraft 1 jan 2016), 1 juni 2016 nr. 562. Endres ved forskrift 16 jan 2017 nr. 63 (i kraft 1 okt 2017).
§ 34.Antall tillatte lokaliteter per tillatelse

Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse. Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning og én lokalitet til akvakulturtillatelse til slaktemerd og akvakulturtillatelse til fiskepark.

Er to eller flere tillatelser klarert for samme lokalitet, kan samtlige av disse være klarert for maksimalt de seks samme lokalitetene.

Er to eller flere tillatelser klarert for samme lokalitet, og innehaver av akvakulturtillatelsene eller innehavere innen samme konsern er innvilget inter-regionalt biomassetak etter forskrift om drift av akvakulturanlegg § 48a, kan samtlige av disse være klarert for maksimalt de åtte samme lokalitetene.

Det kan etter søknad i særlige tilfeller midlertidig dispenseres fra taket på antall lokaliteter i første, andre og tredje ledd. Som særlige tilfelle regnes alvorlige sykdomsutbrudd eller vesentlig sykdomsfare og hvor tiltak er skriftlig pålagt av Mattilsynet.

Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings, undervisnings- og utviklingsformål, tillatelser til akvakultur av stamfisk eller landbasert akvakultur. Dispensasjonsadgangen etter fjerde ledd gjelder ikke akvakulturtillatelse til visning, slaktemerd og fiskepark.

0Endret ved forskrifter 14 aug 2007 nr. 986 (i kraft 1 jan 2008), 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 20 des 2010 nr. 1781 (i kraft 1 jan 2011), 29 mai 2015 nr. 558, 19 nov 2015 nr. 1336, 1 juni 2016 nr. 562. Endres ved forskrift 16 jan 2017 nr. 63 (i kraft 1 okt 2017).
§ 35.Omgjøring av lokalitetens avgrensning

Klarering av lokalitet gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i maksimalt tillatt biomasse. 1 m³ tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

For lokaliteter til akvakultur av matfisk i sjøvann i Troms og Finnmark klarert før 1. januar 2005 for inntil 36.000 m³, utgjør 1 m³ etter dette 75 kg maksimalt tillatt biomasse. For klarert volum ut over 36.000 m³, utgjør 1 m³ likevel kun 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

§ 36.Minste krav til søknad

Søknad om klarering av lokalitet skal inneholde:

a)opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,
b)kartdokumentasjon som angitt i NS-9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og
c)resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en enkelt trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS-9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS-9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm.

Første ledd bokstav b) og c) gjelder bare ved søknad om klarering av lokalitet i sjøvann.

Miljøundersøkelsen etter første ledd bokstav c) skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd bokstav c) vanskelig lar seg gjennomføre etter NS-9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan fylkeskommunen i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.

Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier det, kan fylkeskommunen i samråd med Fylkesmannen kreve undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i NS-9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS-9410 jf. NS-9423 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å utføre oppgaven.

Fylkeskommunen kan i samråd med Fylkesmannen stille krav om miljøundersøkelser av lokaliteter i ferskvann.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 37.Melding ved samlokalisering

Ved samlokalisering av tillatelser til akvakultur av matfisk som innehas av samme person og som ikke innebærer utvidelse av klarert biomasse på lokaliteten og lokalitetsstørrelse, skal det sendes melding til fylkeskommunen. Søknad om endring av driftsplan etter akvakulturdriftsforskriften § 40 skal sendes Fiskeridirektoratets regionkontor sammen med kopi av meldingen. Det er ikke tillatt å sette ut fisk på lokaliteten knyttet til den nye tillatelsen før innehaver av tillatelsen har mottatt endret tillatelse i tråd med meldingen og godkjenning av endret driftsplan.

Første ledd gjelder også for ulike innehavere av tillatelser innen samme konsern. Innehaverne må legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern på meldingstidspunktet. Både innehavere som allerede har tillatelser tilknyttet den aktuelle lokalitet og nye innehavere må underskrive meldingen.

Fylkeskommunen plikter å utstede endret tillatelse så snart som mulig, fortrinnsvis innen en uke regnet fra melding etter første ledd er mottatt, dersom dette ikke er i strid med andre tildelingsbestemmelser. Driftsplanen skal snarest mulig vurderes av Fiskeridirektoratets regionkontor og Mattilsynet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 40.

Det kan ikke gis melding om samlokalisering for tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål.

Bestemmelsen gjelder ikke tillatelser til landbasert akvakultur.

0Endret ved forskrifter 14 aug 2007 nr. 986 (i kraft 1 jan 2008), 8 april 2008 nr. 340, 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 8 mars 2011 nr. 267, 1 juni 2016 nr. 562.
§ 37a.Særskilte regler for Hardangerfjorden

I Hardangerfjorden, avgrenset slik det fremkommer av vedlegg 1 til denne forskriften, gjelder:

a)Det kan ikke klareres nye lokaliteter eller utvidelse av lokaliteter for tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann etter laksetildelingsforskriften § 30 i Hardangerfjorden.
b)Det tillates ikke samlokalisering etter melding iht. laksetildelingsforskriften § 37.

Etter søknad kan det gis tillatelse til utviding eller klarering av akvakulturlokaliteter eller samlokalisering til eksisterende virksomheter dersom dette er nødvendig eller klart fordelaktig med hensyn til miljømessig bærekraft.

0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2011 nr. 267. Oppheves ved forskrift 16 jan 2017 nr. 63 (i kraft 1 okt 2017).

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

0Overskrift endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010, tidligere kapittel 8).
§ 38.Tilbaketrekking av tillatelse og lokalitet ved passivitet

Fiskeridirektoratet kan trekke tilbake en akvakulturtillatelse eller lokalitetsklarering dersom det innen to år etter vedtak ikke er etablert virksomhet med mer en tredjedel av tillatt biomasse. Det samme gjelder dersom det senere ikke har vært virksomhet som overstiger en tredjedel av det tillatte i en periode på to år.

Unntatt er tillatelse eller lokalitet som ikke er blitt benyttet i to år på grunn av pålagt brakklegging av lokaliteten. Denne kan trekkes tilbake dersom den i henhold til godkjent driftsplan ikke skal benyttes etter denne toårsperioden.

Tilsagn om tillatelse kan trekkes tilbake dersom tilsagnshaver ikke har sendt inn søknad eller melding etter kapittel 7 om klarering av lokalitet for akvakultur innen seks måneder fra tilsagnsdato.

Overføring av tillatelse, overføring av tilsagn om tillatelse eller klarering av lokalitet til ny innehaver medfører ikke fristavbrudd etter denne paragrafen.

§ 39.Gebyr

For behandling av søknader etter denne forskriften skal det betales gebyr i den grad dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakultur. For behandling av søknader om fornying av tidsbegrensete tillatelser betales også gebyr i henhold til samme forskrift.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010).
§ 40.Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

§ 41.Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

-forskrift 17. oktober 2003 nr. 1245 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann
-forskrift 7. april 2003 nr. 454 om nytildeling av konsesjoner som ikke ble tildelt under tildelingsrunden høsten 2002
-forskrift 21. juni 2002 nr. 686 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann
-forskrift 21. juni 2002 nr. 616 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken, Tysfjord kommune, Nordland
-forskrift 18. juli 1986 nr. 1598 om oppdrett av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret
-forskrift 20. desember 1985 nr. 2240 om anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøks- og forskningsformål og undervisningsformål
-forskrift 9. februar 2004 nr. 366 om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann
-forskrift 20. desember 1985 nr. 2272 om oppdrett av fisk på ferskvannslokalitet
-forskrift 17. august 1989 nr. 808 om måling av volum i oppdrettsanlegg
-forskrift 20. desember 2000 nr. 1397 om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften) kapittel II.

Vedlegg 1. Hardangerfjorden avgrensing:

-i vest ved utløpet av Bømlafjorden; avgrensa av ei rett linje frå nes nord for Ryvarden fyr (N: 59-31.6751, Ø: 5-13.4815) til Bømlahuk på Bømlo (N: 59-34.4702, Ø: 5-11.0373)
-i nord av Stokksundet mot Selbjørnsfjorden, avgrensa av følgjande linjer mellom Bømlo og Stord:
1)Frå nes nord på Rolvsnes (Bømlo) ved Skinesholmen (N: 59-52.5991, Ø: 5-9.3868) til nes sør på Risøya (N: 59-52.7244, Ø: 5-9.4452)
2)Frå nes nord på Parakhine ved Risøya (N: 59-52.8216, Ø: 5-8.1797) til Midtparte-tangane på Vikøya (N: 59-52.7216, Ø: 5-7.8535)
3)Frå Lusapollen på Vikøya (N: 59-53.2779, Ø: 5-5.8889) til nes på Gissøya sør av Brandasund (N: 59-53.3612, Ø: 5-5.4773)
4)Frå Gisøya ved Brandasund; (N: 59-53.8664, Ø: 5-5.4738) til Selsøy (N: 59-53.9064, Ø: 5-5.5698)
5)Frå nes nord på Selsøy (N: 59-54.4033, Ø: 5-6.6199) via sørspissen av Moltholmen til nes vest på Klammerøy (N: 59-54.5833, Ø: 5-7.0362)
6)Frå austsida av Klammerøy (N: 59-54.6105, Ø: 5-7.6662) til sørspissen av Hanøya (N: 59-54.6479, Ø: 5-7.7247)
7)Frå austsida av Hanøya (N: 59-54.8781, Ø: 5-8.0117) til nes vest på Eidøya (N: 59-54.8806, Ø: 5-8.4916)
8)Frå nes aust på Eidøya nord for Trollosen (N: 59-55.0205, Ø: 5-9.2874) til nes vest på Eggøya (N: 59-55.1886, Ø: 5-9.6561)
9)Frå nes aust på Eggøya, nord for Eggøya lykt (N: 59-55.5039, Ø: 5-10.2972) over Nyleia til nes vest på Stora Siglo (N: 59-55.9043, Ø: 5-11.3260)
10)Frå nes aust av Stora Siglo (N: 59-56.1781, Ø: 5-12.2014) over Bukkholmsundet til vestsida av Litleholmen (N: 59-56.2303, Ø: 5-12.5761)
11)Frå Sørspissen av Litleholmen (N: 59-56.1898, Ø: 5-12.7304) til nordspissen av Flatøy (N: 59-56.1862, Ø: 5-12.8506)
12)Frå austsida av Flatøy (N: 59-56.0695, Ø: 5-13.0445) til sørspissen av Håboholmen (N: 59-56.0690, Ø: 5-13.4752)
13)Frå nest aust på Håboholmen (N: 59-56.1039, Ø: 5-13.4783) til sørspissen av Porsholmen (N: 59-56.1353, Ø: 5-13.7438)
14)Frå austsida av Porsholmen (N: 59-56.1871, Ø: 5-13.9072) til nordspissen av Dyrholmen (N: 59-56.1665, Ø: 14.0324)
15)Frå nordaustspissen av Dyrholmen (N: 59-56.1555, Ø: 5-14.0631) til nes nordvest på Teløy (N: 59-56.1953, Ø: 5-14.7509)
16)Frå nes nordaust på Teløy (N: 59-56.3309, Ø: 5-15.0406) via Lamholmen over Teløysundet til Landtunge vest på Fonno (N: 59-56.4061, Ø: 5-15.2990)
17)Frå nes nord for Matløyso på Nord Fonno (N: 59-57.3800, Ø: 5-16.2877) til Skumsneset nordvest på Stord (N: 59-57.5812, Ø: 5-17.1635).
-i Langenuen, avgrensa av ei linje mellom Stokksneset på Stord (N: 59-58.9158, Ø: 5-19.1328) og Sørboneset på Tysnes (N: 59-59.2416, Ø: 5-22.4622)
-i Laukhammarsund, avgrensa av ei linje mellom Huglaneset på Huglo (N: 59-2.0355, Ø: 5-33.4345) og Storeneset på Tysnesøy (N: 59-53.2565, Ø: 5-32.9531)
-i Lukksund sør; avgrensa av linjer frå Ølfernes på Tysnesøy (N: 59-59.9563, Ø: 5-42.2172) til vestsiden av Sandsøy (N: 60-0.0053, Ø: 5-42.4926), og frå Austsiden av Sandsøy (N: 60-0.1059, Ø: 5-42.8581) via Hamarhaugflu lykt til nes sør ved Gjerdsheim på Fusa (N: 60-0.1041, Ø: 5-43.6943)
-nord av Etnefjorden-Ølsfjorden; avgrensa av ei linje sett for nasjonal laksefjord mellom Rossaneset (N: 59-40.1000, Ø: 5-40.9360) og Notaneset (N: 59-41.3020, Ø: 5-47.5860). 
0Tilføyd ved forskrift 8 april 2008 nr. 340, endret ved forskrift 8 mars 2011 nr. 267.