Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

DatoFOR-2004-12-22-1799
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2016-06-01-562
EndrerFOR-1990-07-11-547, FOR-1990-07-11-548, FOR-1985-12-20-2272
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§1, LOV-2005-06-17-79-§2, LOV-2005-06-17-79-§4, LOV-2005-06-17-79-§5, LOV-2005-06-17-79-§6, LOV-2005-06-17-79-§8, LOV-2005-06-17-79-§9, LOV-2005-06-17-79-§10, LOV-2005-06-17-79-§11, LOV-2005-06-17-79-§16, LOV-2005-06-17-79-§19, LOV-2005-06-17-79-§26
Kunngjort05.01.2005
KorttittelForskrift om akvakultur, andre fiskearter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 22. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 16, § 19 og § 26.
Endringer: Endret ved forskrift 28 des 2005 nr. 1730 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringer bl.a. i tittel og hjemmel), og forskrifter 23 mars 2007 nr. 308, 18 des 2009 nr. 1727, 15 des 2014 nr. 1831, 1 juni 2016 nr. 562.

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriften skal medvirke til at akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret blir lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av tillatelser til akvakultur av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt til akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Forskriften gjelder ikke fangstbasert akvakultur, levendelagring av villfanget fisk, akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap (havbeite).

0Endret ved forskrift 15 des 2014 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.
b)Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved registrering i akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av bestemt art, i bestemt omfang på en eller flere bestemte lokaliteter.
c)Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn).
d)Bløtdyr: leddsnegler, snegler, muslinger, blekkspruter og sjøtenner.
e)Ferskvann: vann med inntil 0,5 promille saltinnhold.
f)Krepsdyr: alle krepsdyr, herunder hummer og krabbe.
g)Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann der det søkes om eller er gitt tillatelse til akvakultur.
h)Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn under definisjonen av settefisk eller stamfisk.
i)Pigghuder: sjøliljer, sjøstjerner, slangestjerner, sjøpiggsvin og sjøpølser.
j)Settefisk: rogn, yngel eller andre tidlige livsstadier som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon.
k)Sjøvann: vann med minst 0,5 promille saltinnhold.
l)Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 2. Tildeling og lokalisering av akvakulturtillatelse mv.

§ 4.Krav om akvakulturtillatelse

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse. Det kan ikke gis tillatelse til akvakultur av arter som ikke forekommer eller tidligere har forekommet naturlig i området.

Tillatelse kan gis til:

a)en bestemt art,
b)en bestemt lokalitet, og
c)enten
1.oppbevaring og klekking av rogn og produksjon av tidlige livsstadier som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon, eller
2.akvakultur av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder basert på senere livsstadier.

Tillatelser etter denne forskriften gis av fylkeskommunen med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, lokalitet eller endring av areal må innehaver søke om ny klarering.

Departementet kan stanse tildeling av akvakulturtillatelse til marin fisk eller bestemte arter av marin fisk helt eller delvis i bestemte tidsperioder eller geografiske områder. Begrensningene er angitt i vedlegg 1.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
§ 5.Særlig om tildeling av tillatelser til akvakultur av mat- og stamfisk i ferskvann

Fiskeridirektoratet kan fastsette begrensninger av antall tillatelser til akvakultur av matfisk og stamfisk i et vassdrag. Fiskeridirektoratet kan også foreta en fordeling mellom søkere innenfor en biomassegrense som blant annet av miljøhensyn er fastsatt som maksimum for et vassdrag.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.(Opphevet 1 jan 2010, jf. forskrift 18 des 2009 nr. 1727.)
§ 7.Generelle vilkår for klarering av lokalitet

Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom

a)det er miljømessig forsvarlig. Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk;
b)det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på
1.søkers behov for areal til planlagt akvakultur,
2.alternativ bruk av området til annen akvakultur,
3.annen bruk av området, og
4.verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet
c)det er gitt tillatelser som kreves etter
1.lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,
2.lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
3.lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,
4.lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, og
5.lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; og
d)det ikke er i strid med
1.vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
2.vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, eller
3.vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

Selv om klarering kan være i strid med bokstav d) kan klarering gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller vernemyndighet.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
§ 8.Særlige krav til lokalitet for akvakultur av settefisk i ferskvann

Tillatelse til akvakultur av settefisk i ferskvann skal ikke gis til merdbasert ferskvannslokalitet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).
§ 9.Søknadsbehandling

Søknad etter denne forskrift utfylles på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og sendes fylkeskommunen i det fylke det søkes om lokalisering.

Etter at fylkeskommunen har sendt søknad om tillatelse til den kommune det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.

Søknad om dispensasjon etter § 21 sendes Fiskeridirektoratet.

Forvaltningsmyndigheter for fiskeri-, vilt-, naturvern- og friluftsinteresser skal gis adgang til uttalelse før lokalitet klareres etter § 7.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).
§ 10.Minstekrav til søknad

Søknaden skal inneholde:

a)opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,
b)kartdokumentasjon som angitt i NS-9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og
c)resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS-9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS-9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm.

Første ledd bokstav b) og c) gjelder bare ved søknad om akvakultur av fisk på lokalitet i sjøvann.

Første ledd gjelder ikke for søknader fra fiskere registrert på blad A eller B i fiskermanntallet samt tilvirkere for oppbevaring av villfanget fisk som ledd i akvakultur av midlertidig eller sporadisk karakter.

Miljøundersøkelsen etter første ledd bokstav c) skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd bokstav c) vanskelig lar seg gjennomføre etter NS-9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan fylkeskommunen i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.

Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier det, kan fylkeskommunen i samråd med Fylkesmannen kreve undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i NS-9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS-9410 jf. NS-9423 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å utføre oppgaven.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).
§ 10a.Særlige krav for blåskjellsøknader

Søknad om tillatelse til akvakultur av blåskjell skal inneholde dokumentasjon som viser at søker har

a)innbetalt et depositum på kr 2500 per omsøkt dekar til en sperret konto,
b)en forsikring som gir tilsvarende dekning som i bokstav a, eller
c)stilt annen likeverdig sikkerhet som gir tilsvarende dekning som i bokstav a.

Før tillatelse utstedes må søker dokumentere et depositum, et forsikringsbevis eller annen likeverdig sikkerhet, i samsvar med det antall dekar tillatelsen skal lyde på.

Dokumentasjonen skal foreligge i form av bekreftelse fra finansinstitusjon, forsikringsinstitusjon eller annen relevant institusjon. Det påligger søker å dokumentere at forsikring eller annen likeverdig sikkerhet gir tilsvarende dekning som kravet til depositum.

Depositumet, forsikringen eller annen likeverdig sikkerhet skal være sikkerhet for opprydding etter permanent opphør av drift på en lokalitet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 17 annet ledd og akvakulturloven § 13 første ledd.

0Tilføyd ved forskrifter 23 mars 2007 nr. 308 (i kraft 1 april 2007). Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 3. Avgrensning av akvakulturtillatelse

§ 11.Akvakultur av mat- og stamfisk i ferskvann

Tillatelse til akvakultur av matfisk og stamfisk i ferskvann avgrenses til en biomasse på inntil 325 tonn.

§ 12.Akvakultur av matfisk og stamfisk i sjøvann

Tillatelse til akvakultur av matfisk og stamfisk i sjøvann avgrenses til en biomasse fastsatt i det enkelte tilfelle, med mindre annet er fastsatt i andre, tredje eller fjerde ledd.

Tillatelse til akvakultur av matfisk med merdteknologi avgrenses til en biomasse på inntil 780 tonn.

For akvakultur som nevnt i § 10 tredje ledd avgrenses en tillatelse til 65 tonn biomasse og tillatelse skal kun gis for bruk i et avgrenset tidsrom i løpet av året.

Tillatelse til akvakultur av villfanget marin fisk avgrenses til en biomasse på inntil 195 tonn.

§ 13.Akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

Avgrensningen av en tillatelse til akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfellet.

Avgrensningen av tillatelse til akvakultur av blåskjell skal fastsettes i dekar.

0Endret ved forskrift 23 mars 2007 nr. 308 (i kraft 1 april 2007).
§ 14.Omgjøring av akvakulturtillatelsens avgrensning

Akvakulturtillatelse gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse.

Klarering av lokalitet gitt før 1. januar 2005 avgrenset i volum, er etter dette tidspunktet avgrenset i biomasse.

Hver 1 m³ tillatt volum utgjør etter dette 65 kg maksimalt tillatt biomasse.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).
§ 18.Tilbaketrekking av tillatelse ved passivitet

Fiskeridirektoratet kan trekke tilbake en akvakulturtillatelse dersom det innen to år etter tillatelse er gitt, ikke er etablert virksomhet med mer enn en tredjedel av det tillatte. Det samme gjelder dersom det senere ikke har vært virksomhet som overstiger en tredjedel av det tillatte i en periode på to år.

Unntatt er tillatelse som ikke er blitt benyttet i to år på grunn av pålagt brakklegging av lokaliteten. Denne kan trekkes tilbake dersom den i henhold til godkjent driftsplan ikke skal benyttes etter denne toårsperioden.

Overføring av tillatelse eller overføring av tilsagn om tillatelse medfører ikke fristavbrudd etter denne paragrafen.

§ 19.Gebyr

For behandling av søknader etter denne forskriften skal det betales gebyr i den grad dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakultur.

§ 20.Straff og andre reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

§ 21.Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 22.Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

-forskrift 11. juli 1990 nr. 547 om oppdrett av skalldyr
-forskrift 11. juli 1990 nr. 548 om oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret i saltvann
-forskrift 20. desember 1985 nr. 2272 om oppdrett av fisk på ferskvannslokalitet.

Vedlegg 1 

Det er følgende begrensninger på tildeling av akvakulturtillatelse til marin fisk eller bestemte arter av marin fisk i nærmere angitte tidsperioder eller geografiske områder:

1.Stans i tildeling av tillatelser til marin fisk i Hardangerfjorden, avgrenset slik:
-i vest ved utløpet av Bømlafjorden; avgrensa av ei rett linje frå nes nord for Ryvarden fyr (N: 59-31.6751, Ø: 5-13.4815) til Bømlahuk på Bømlo (N: 59-34.4702, Ø: 5-11.0373)
-i nord av Stokksundet mot Selbjørnsfjorden, avgrensa av følgjande linjer mellom Bømlo og Stord:
1)Frå nes nord på Rolvsnes (Bømlo) ved Skinesholmen (N: 59-52.5991, Ø: 5-9.3868) til nes sør på Risøya (N: 59-52.7244, Ø: 5-9.4452)
2)Frå nes nord på Parakhine ved Risøya (N: 59-52.8216, Ø: 5-8.1797) til Midtparte-tangane på Vikøya (N: 59-52.7216, Ø: 5-7.8535)
3)Frå Lusapollen på Vikøya (N: 59-53.2779, Ø: 5-5.8889) til nes på Gissøya sør av Brandasund (N: 59-53.3612, Ø: 5-5.4773)
4)Frå Gissøya ved Brandasund (N: 59-53.8664, Ø: 5-5.4738) til Selsøy (N: 59-53.9064, Ø: 5-5.5698)
5)Frå nes nord på Selsøy (N: 59-54.4033, Ø: 5-6.6199) via sørspissen av Moltholmen til nes vest på Klammerøy (N: 59-54.5833, Ø: 5-7.0362)
6)Frå austsida av Klammerøy (N: 59-54.6105, Ø: 5-7.6662) til sørspissen av Hanøya (N: 59-54.6479, Ø: 5-7.7247)
7)Frå austsida av Hanøya (N: 59-54.8781, Ø: 5-8.0117) til nes vest på Eidøya (N: 59-54.8806, Ø: 5-8.4916)
8)Frå nes aust på Eidøya nord for Trollosen (N: 59-55.0205, Ø: 5-9.2874) til nes vest på Eggøya (N: 59-55.1886, Ø: 5-9.6561)
9)Frå nes aust på Eggøya, nord for Eggøya lykt (N: 59-55.5039, Ø: 5-10.2972) over Nyleia til nes vest på Stora Siglo (N: 59-55.9043, Ø: 5-11.3260)
10)Frå nes aust av Stora Siglo (N: 59-56.1781, Ø: 5-12.2014) over Bukkholmsundet til vestsida av Litleholmen (N: 59-56.2303, Ø: 5-12.5761)
11)Frå sørspissen av Litleholmen (N: 59-56.1898, Ø: 5-12.7304) til nordspissen av Flatøy (N: 59-56.1862, Ø: 5-12.8506)
12)Frå austsida av Flatøy (N: 59-56.0695, Ø: 5-13.0445) til sørspissen av Håboholmen (N: 59-56.0690, Ø: 5-13.4752)
13)Frå nest aust på Håboholmen (N: 59-56.1039, Ø: 5-13.4783) til sørspissen av Porsholmen (N: 59-56.1353, Ø: 5-13.7438)
14)Frå austsida av Porsholmen (N: 59-56.1871, Ø: 5-13.9072) til nordspissen av Dyrholmen (N: 59-56.1665, Ø: 14.0324)
15)Frå nordaustspissen av Dyrholmen (N: 59-56.1555, Ø: 5-14.0631) til nes nordvest på Teløy (N: 59-56.1953, Ø: 5-14.7509)
16)Frå nes nordaust på Teløy (N: 59-56.3309, Ø: 5-15.0406) via Lamholmen over Teløysundet til Landtunge vest på Fonno (59-56.4061, Ø: 5-15.2990)
17)Frå nes nord for Matløyso på Nord-Fonno (N: 59-57.3800, Ø: 5-16.2877) til Skumsneset nordvest på Stord (N: 59-57.5812, Ø: 5-17.1635).
-i Langenuen sør, avgrensa av ei linje mellom Breidvikneset på Stord (N: 59-48.9809, Ø: 5-31.9104) og nes sør for Korsneset på Sør-Huglo (N: 59-49.3600, Ø: 5-34.4479)
-i Laukhammarsund, avgrensa av ei linje mellom Huglaneset på Huglo (N: 59-2.0355, Ø: 5-33.4345) og Storeneset på Tysnesøy (N: 59-53.2565, Ø: 5-32.9531)
-i Lukksund sør, avgrensa av linjer frå Ølfernes på Tysnesøy (N: 59-59.9563, Ø: 5-42.2172) til vestsiden av Sandsøy (N: 60-0.0053, Ø: 5-42.4926), og frå austsida av Sandsøy (N: 60-0.1059, Ø: 5-42.8581) via Hamarhaugflu lykt til nes sør ved Gjerdsheim på Fusa (N: 60-0.1041, Ø: 5-43.6943)
-nord av Etnefjorden-Ølsfjorden, avgrensa av ei linje satt for nasjonal laksefjord mellom Rossaneset (N: 59-40.1000, Ø: 5-40.9360) og Notaneset (N: 59-41.3020, Ø: 5-47.5860).
0Vedlegg 1 tilføyd ved forskrift 18 des 2009 nr. 1727 (i kraft 1 jan 2010).