Forskrift om pliktavhold.

DatoFOR-2004-12-30-1906
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-07-02-59-§10
Kunngjort11.03.2005
KorttittelForskrift om pliktavhold

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 30. desember 2004 med hjemmel i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 10.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder for militært personell i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, når annet ikke er fastsatt i denne forskrift.

§ 2.Definisjoner

Med loven menes i denne forskrift lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret.

Med vernepliktige mannskaper menes militært tjenestegjørende personell som ikke er gitt tilsetting i Forsvaret.

Med berusende og bedøvende middel menes i denne forskrift alkohol og alle de stoffer som til enhver tid står oppført på Statens legemiddelverks lister over narkotika og dopingpreparat.

Kapittel II. Pliktmessig avhold

§ 3.Pliktmessig avhold for sivilt personell

Sivilt tilsatt personell omfattes av loven § 10 når de tjenestegjør i stillinger som har arbeidsoppgaver som tilsier at de undergis samme restriksjoner som militært personell. Nærmere bestemmelser fastsettes av Forsvarssjefen.

§ 4.Pliktmessig avhold ved permisjon eller fritid

Vernepliktige mannskaper kan ikke nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel ved permisjon eller under fritid på militært område og i den umiddelbare nærhet til slikt område. Forsvarssjefen kan bestemme at forbudet også skal gjelde for vernepliktige mannskaper ved permisjon utenfor militært område.

Forsvarssjefen kan fastsette nærmere bestemmelser om pliktavhold ved permisjon eller fritid for tilsatt militært personell og sivilt personell underlagt Forsvarssjefens instruksjonsmyndighet.

§ 5.Unntak fra avholdsplikten

Tilsatt personell underlagt pliktmessig avhold kan i tjenestetiden nyte alkohol i moderate mengder i forbindelse med representasjon, godkjente sammenkomster eller etter særskilt tillatelse. Forsvarssjefen fastsetter nærmere bestemmelser.

§ 6.Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv

Det fastsettes nærmere bestemmelser om pliktavhold i Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv. Rusmiddeldirektivet gjelder for Forsvarets militære organisasjon og militært personell disponert i stillinger utenfor Forsvarets militære organisasjon. Bestemmelsene om pliktavhold i rusmiddeldirektivet gjelder også tilsatt personell underlagt pliktmessig avhold i Forsvarsdepartementet med underliggende etater.

Kapittel III. Ikrafttredelse

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.