Forskrift om rekvirentens ansvar for kostnadene ved konkursbehandling.

DatoFOR-2005-01-27-70
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
EndrerFOR-1989-07-17-566
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-58-§73, FOR-1985-07-12-1435
Kunngjort04.02.2005
KorttittelForskrift om kostnadene ved konkursbehandling

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 27. januar 2005 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 73, jf. delegeringsvedtak 12. juli 1985 nr. 1435.

§ 1.Dersom et konkursbo som er åpnet i henhold til konkursloven § 60 ikke har tilstrekkelig midler til å dekke kostnadene ved bobehandlingen, er den som har begjært konkurs åpnet ansvarlig for de bokostnadene boet ikke kan dekke. Ansvaret er begrenset til 50 ganger rettsgebyret. Med rettsgebyret menes det gebyret som etter lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1 annet ledd gjaldt da konkursbegjæringen ble innlevert.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2005 og erstatter forskrift 17. juli 1989 nr. 566 om rekvirentens ansvar for kostnadene ved konkursbehandling. Der begjæringen er innlevert før 1. juli 2005, men bobehandlingen avsluttes etter dette tidspunkt, er rekvirentens ansvar begrenset slik som fastsatt i forskrift 17. juli 1989 nr. 566.