Forskrift om stenging av områder i Barentshavet og på kysten av Finnmark utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

DatoFOR-2005-01-28-61
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse28.01.2005
Sist endretFOR-2013-01-08-23
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16
Kunngjort01.02.2005
KorttittelForskrift om områdestenging i Barentshavet

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektøren 28. januar 2005 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.
Endringer: Endret ved forskrift 8 jan 2013 nr. 23.

§ 1.Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.Nord 74 grader 22,6 minutterØst 22 grader 15 minutter
2.Nord 73 grader 51 minutterØst 20 grader 15 minutter
3.Nord 74 grader 06 minutterØst 19 grader 15 minutter.

Videre langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til posisjon 1.

Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og større.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.