Forskrift om vibrasjonsovervåkningssystemer for helikopter (BSL D 1-16).

DatoFOR-2005-02-01-216
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort11.03.2005
KorttittelBSL D 1-16

Fastsatt av Luftfartstilsynet 1. februar 2005 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1 og § 9-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å redusere risikoen for ulykker som følge av teknisk svikt i helikopterets rotor og rotordrivsystem.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for innehavere av norsk lisens og AOC som utøver ervervsmessig lufttransport med helikopter i tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Forskriften gjelder også for utenlandske operatører som utøver ervervsmessig lufttransport i tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, med mindre annet følger av internasjonale overenskomster.

§ 3.Krav til konstruksjon og installasjon av vibrasjonsovervåkningssystem
(1) Helikopter som brukes i tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og som er godkjent for å frakte mer enn 9 passasjerer, skal være utstyrt med et vibrasjonsovervåkningssystem.
(2) Vibrasjonsovervåkningssystemet skal være i stand til å overvåke og avdekke tekniske feil som kan oppstå i helikopterets rotor og rotordrivsystem. Konstruksjonen skal være i henhold til tekniske spesifikasjoner godkjent av Luftfartstilsynet eller annen tilsvarende spesifikasjon godkjent av JAA eller EASA-standardisert myndighet.
(3) Installasjon av vibrasjonsovervåkningssystem skal være i samsvar med Part 21. Installasjonen skal utføres av en organisasjon som er godkjent i henhold til JAR-145 eller Part 145.
§ 4.Bruk av vibrasjonsovervåkningssystem

Vibrasjonsovervåkningssystemet for rotor og rotordrivsystemet i helikopter skal brukes under enhver flyging i henhold til prosedyrer godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 5.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2005.