Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane.

DatoFOR-2005-02-09-117
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 2 (Vedlegg i pdf-format)
Ikrafttredelse09.02.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-03-17-342
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2003-02-05-137-§1-2
Kunngjort11.02.2005
KorttittelForskrift om ERTMS for konvensjonell jernbane

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 9. februar 2005 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4 og § 16 og forskrift 5. februar 2003 nr. 137 om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem (samtrafikkforskriften) § 1-2 femte ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37d (direktiv 2001/16/EF) og nr. 37e (vedtak 2004/447/EF).

§ 1.Følgende vedtak fra Kommisjonen for De europeiske fellesskap gjelder som forskrift:

Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om endring av vedlegg A i kommisjonsvedtak 2002/731/EF og etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF (vedtak 2004/447/EF) unntatt vedlegg A.

§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.
§ 4.I forskrift 17. mars 2003 nr. 342 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog gjøres følgende endringer: - - -

Vedlegg. Vedtak 2004/447/EF

Se her for å lese vedtak 2004/447/EF1 pdf.gif

1Oversettelsen i pdf-format er uoffisiell.