Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

DatoFOR-2005-02-17-141
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse17.02.2005
Sist endretFOR-2012-09-03-849
EndrerFOR-1994-07-15-691
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§10-42, LOV-1993-06-11-101-§10-43, LOV-1993-06-11-101-§13a-5, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort18.02.2005
KorttittelForskrift om flypassasjerers rettigheter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. februar 2005 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-42, § 10-43, § 13a-5, § 16-1 og delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 68ab (forordning (EF) nr. 261/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 31 okt 2008 nr. 1168 (som endret ved vedtak 13. jan 2009 nr. 37), 3 juli 2009 nr. 969, 3 sep 2012 nr. 849.

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i EØS-avtalen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 68ab (forordning (EF) nr. 261/2004) om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt eller vesentlig forsinket flyging samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 295/91 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Under henvisning til artikkel 18 i forordning (EF) nr. 261/2004, oppheves forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 9.

§ 2.Ansvar for gjennomføring

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at forordning (EF) nr. 261/2004 følges for så vidt gjelder flygninger fra lufthavner på norsk territorium og flygninger fra en tredjestat til slike lufthavner. I dette arbeidet kan Luftfartstilsynet benytte seg av beføyelsene nevnt i luftfartsloven § 10-42 og § 13a-5. Overtredelsesgebyr som nevnt i luftfartsloven § 13a-5 første ledd nr. 6 kan ilegges for brudd på forordningens artikler 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 14.

0Endret ved forskrifter 3 juli 2009 nr. 969, 3 sep 2012 nr. 849.
§ 3.(Opphevet 13 jan 2009, jf. forskrift 31 okt 2008 nr. 1168 og vedtak 13 jan 2009 nr. 37.)
§ 4.Svalbard

Forskriften får anvendelse på Svalbard.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 17. februar 2005.

Vedlegg. Forordning (EF) nr. 261/2004

Se her for å lese forordning (EF) nr. 261/2004:1 pdf.gif

1Oversettelsen i pdf-format er uoffisiell.