Forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip

DatoFOR-2005-02-18-145
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse18.02.2005
Sist endretFOR-2013-08-19-1012 fra 20.08.2013
EndrerFOR-1993-12-17-1162, FOR-1993-12-23-1253, FOR-1993-12-23-1254
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§4-7, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort22.02.2005
KorttittelForskrift om trygderettigheter på norske skip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2005 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 32. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 4-7, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 24 (forordning (EØF) nr. 1408/71).
Endringer: Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Kapittel 2 gjelder arbeidstakere som ikke er omfattet av norske trygdeordninger etter lov eller gjensidighetsavtale eller av EØS-avtalens trygdeforordning, forordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 14b, og som er ansatt

a)om bord på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, eller
b)i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord på skip i utenriksfart, registrert i det ordinære norske skipsregisteret.

Kapittel 3 gjelder arbeidstakere som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomheten om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, og som omfattes av EØS-avtalens trygdeforordning, forordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 14b.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Yrkesskade; legemsskade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke eller andre skader og sykdommer som følge av arbeidsforholdet,
b)Legemsskade; også skade på protese, støttebandasje eller lignende.
c)G; grunnbeløpet, en beregningsfaktor i henhold til folketrygdloven.

Kapittel 2. Garanti for trygderettigheter for arbeidstakere som ikke er omfattet av norske trygdeordninger

§ 3.Rederiets plikt til å stille garanti for yrkesskade

For arbeidstakere som nevnt i § 1 første ledd plikter rederiet å stille en garanti som sikrer at arbeidstakeren eller hans etterlatte får erstatning ved yrkesskade som medfører uførhet eller død.

Garantien skal omfatte:

a)Erstatning ved arbeidsuførhet som følge av yrkesskade
b)Erstatning til etterlatt ektefelle og barn.
§ 4.Beregning og utbetaling av erstatning ved yrkesskade

Erstatningssummen kan utbetales som et engangsbeløp. Beløpets størrelse avtales i tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjon i Norge eller i arbeidstakers bostedsland. Der erstatningsbeløp ikke er fastsatt i slik tariffavtale, har arbeidstakeren eller hans etterlatte rett til de samme ytelser som etter reglene i folketrygdlovens kap. 13 og yrkesskadeforsikringsloven.

Kapittel 3. Garanti for trygderettigheter for EØS-borgere som arbeider som hotell- og restaurantansatte, på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

§ 5.Rederiets plikt til å stille garanti for sykepleie, lønn ved sykdom, erstatning ved yrkesskade og arbeidsuførhet og alderspensjon

For arbeidstakere som nevnt i § 1 andre ledd plikter rederiet å stille en garanti for trygderettigheter som minst gir;

a)arbeidstaker som er syk eller skadet, rett til sykepleie på rederiets regning under arbeidsforholdets varighet og deretter i 16 uker samt rettigheter for øvrig i samsvar med bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 8-1.
b)arbeidstaker som er arbeidsufør, som følge av sykdom eller skade, rett til full lønn i inntil 2 måneder samt rettigheter for øvrig i samsvar med bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 4-4 (2).
c)arbeidstaker som er arbeidsufør, som følge av yrkesskade, rett til en engangserstatning på inntil 18G, avhengig av uførhetsgrad og beregnet etter vanlige norske regler. Hvis den ansatte dør, skal de etterlatte ha rett til en engangserstatning på 12G samt 2G til hvert barn under 18 år, dog maksimalt 6G.
d)arbeidstaker som er arbeidsufør, som følge av sykdom, rett til en engangserstatning på inntil 12G, avhengig av uførhetsgrad og beregnet etter vanlige norske regler. Hvis den ansatte dør, skal de etterlatte ha rett til en engangserstatning på 6G samt 2G til hvert barn under 18 år, dog maksimalt 6G.
e)arbeidstaker med rett til sjømannsfradrag og med et sammenhengende ansettelsesforhold i rederiet utover 5 år, rettigheter når det gjelder uførhet og alderspensjon som etter folketrygdlovens bestemmelser.
0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013).

Kapittel 4. Krav til garantien

§ 6.Garantist for arbeidstakers trygderettigheter og rettigheter ved konkurs

Garanti i henhold til denne forskrift skal stilles av et forsikringsselskap som har konsesjon til å drive slik virksomhet i Norge. Nærings- og handelsdepartementet kan etter søknad tillate at garanti helt eller delvis stilles av andre.

En nasjonal trygdeordning i arbeidstakers bostedsland kan godkjennes som garanti, etter første ledd forutsatt at trygdeytelsene tilfredsstiller kravene i denne forskriften.

Garantisten skal være en juridisk person som er uavhengig i forhold til rederiet.

Dersom garanti ikke foreligger svarer rederiet for ytelser i henhold til denne forskrift.

§ 7.Dokumentasjon av nødvendig garanti

Nærings- og handelsdepartementet eller den det bemyndiger kan kreve at det fremlegges dokumentasjon for at nødvendig garanti foreligger.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 17. desember 1993 nr. 1162 om pliktige garantiordninger for arbeidstakere på norske skip, forskrift 23. desember 1993 nr. 1253 om lønns- og hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs og forskrift 23. desember 1993 nr. 1254 om garanti for trygderettigheter for EØS-borgere som arbeider som hotell- og restaurantansatte på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.