Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

DatoFOR-2005-02-21-168
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2005
Sist endretFOR-2017-03-20-386
EndrerFOR-2000-03-20-302
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§11-6, LOV-2003-07-04-83-§12-1, LOV-2003-07-04-83-§12-2, FOR-2013-06-14-619, LOV-2015-09-04-91-§53, FOR-1999-06-25-707, LOV-2001-06-15-81-§16a, LOV-2001-06-15-81-§24, FOR-2001-06-15-615, FOR-2001-06-15-611-§12
Kunngjort01.03.2005
KorttittelForskrift om gebyr til PT

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Samferdselsdepartementet 21. februar 2005 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 11-6, § 12-1 og § 12-2, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr. 881, lov 4. september 2015 nr. 91 om post (postloven) § 53, jf. delegeringsvedtak 25. juni 1999 nr. 707 og lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 24, jf. delegeringsvedtak 15. juni 2001 nr. 615 og forskrift 15. juni 2001 nr. 611 om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv. § 12.
Tilføyd heimel: Delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-tilvisingar: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5ck (direktiv 2002/20/EF).
Endringar: Endra ved forskrifter 23 feb 2007 nr. 200, 18 des 2008 nr. 1570, 20 nov 2009 nr. 1391, 31 jan 2012 nr. 110, 19 des 2014 nr. 1858, 18 sep 2015 nr. 1063, 20 mars 2017 nr. 386.
Forskrifta er oppheva ved forskrift 20 mars 2017 nr. 386, med unntak av § 5 første ledd. 

- - -

Kapittel II

- - - 

§ 5.Gebyr for sertifikatutstedar og registrering for domenenamn

Post- og teletilsynet kan ved enkeltvedtak fastsetje årleg gebyr for sertifikatutstedar som er registreringspliktig i samsvar med lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 18, jf. § 3 og § 24, eller som kjem inn under frivillige sertifiseringsordningar, godkjenningsordningar eller sjølvdeklarasjonsordningar, jf. § 16a og forskrift om frivillige sjølvdeklarasjonsordningar for sertifikatutstedarar § 14.

0Endra ved forskrifter 23 feb 2007 nr. 200, 20 mars 2017 nr. 386.
 

- - -