Forskrift om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer

DatoFOR-2005-03-01-235
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 4
Ikrafttredelse01.03.2005, 01.03.2007
Sist endretFOR-2013-08-19-1012 fra 20.08.2013
EndrerFOR-1975-10-13-3422
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§8-4, FOR-2013-07-03-974.
Kunngjort23.03.2005
Rettet05.09.2013 (hjemmel)
KorttittelForskrift om skipsførerens og rederiets plikter

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. mars 2005 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 9-3, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 mars 2006 nr. 268, 29 juni 2007 nr. 1006, 20 jan 2009 nr. 46, 19 aug 2013 nr. 1012.

§ 1.Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskrift kommer til anvendelse ved mistanke om at en straffbar handling av alvorlig art er begått om bord i norsk skip. Forskriften får tilsvarende anvendelse når noen som følger med skipet er savnet slik at det er grunn til å tro at vedkommende er druknet eller hvor det er begått selvdrap om bord.

Bestemmelsene i denne forskriften kommer ikke til anvendelse ved etterforskning av forhold som står i forbindelse med skipets bygging og drift, herunder navigering.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være forsvarlig i forhold til formålet med forskriften.

§ 3.Skipsførerens plikt til å foreta undersøkelser, sikre bevis og varsle relevante myndigheter

Er det grunn til mistanke om at det om bord i norske skip er begått en straffbar handling av alvorlig art, skal skipsfører snarest mulig sørge for å få et overblikk over situasjonen for å avklare om det er grunnlag for å varsle Nye Kripos.

Dersom det etter den innledende undersøkelsen fortsatt er mistanke om at det er begått en straffbar handling av alvorlig art, skal skipsfører umiddelbart varsle Nye Kripos, jf. § 6. Deretter skal skipsfører i samråd med Nye Kripos foreta videre undersøkelser og sikre bevis.

Dersom skipsfører ikke får kontakt med Nye Kripos, har han rett og plikt til å sikre bevis som ikke uten fare for bevisforspillelse kan utsettes.

Er skipsfører forhindret fra, eller unnlater han å varsle Nye Kripos, plikter rederiet å kontakte Nye Kripos straks det får kunnskap om forholdet.

Er noen å anse som fornærmet ved en straffbar handling, skal skipsføreren innhente skriftlig erklæring fra vedkommende om hvorvidt påtale begjæres eller ikke.

§ 4.Melding om savnet person

Melding om savnet person skal sendes Hordaland politidistrikt på blankett GP 5173. Blankett GP 5173 skal finnes om bord og kan bestilles fra Sjøfartsdirektoratet.

§ 5.Skipsførers samarbeid med norsk politi, utenriksstasjon og Sjøfartsdirektorat

Fører undersøkelsene i en sak til mistanke om en straffbar handling av alvorligere art, skal skipsføreren snarest mulig forelegge saken for Nye Kripos, som varsler det politidistrikt der skipet har sitt hjemsted og eventuelt koordinerer etterforskningen.

Anløper skipet i nærmeste framtid norsk havn overtar det politidistriktet der skipet har sitt hjemsted etterforskningen, eventuelt med bistand fra Nye Kripos.

Anløper skipet i nærmeste framtid utenlandsk havn, overtar utenriksstasjonen etterforskningen, eventuelt med bistand fra Nye Kripos, etter beslutning og veiledning fra det politidistrikt der skipet har sitt hjemsted.

Skipsfører skal rapportere forholdet til Sjøfartsdirektoratet så snart det er anledning, og senest når norske myndigheter ved politi eller utenriksstasjon har overtatt etterforskningen eller besluttet at de ikke vil etterforske saken ytterligere.

0Endret ved forskrift 20 jan 2009 nr. 46 (tidligere § 6).
§ 6.Ransaking og beslag

Skipsfører kan foreta ransaking om bord i skipet dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling av alvorlig art som etter loven kan medføre frihetsstraff, og ransakingen anses nødvendig av hensyn til etterforskningen, for å gjennomføre en pågripelse, for å lete etter bevis eller for å foreta beslag.

Dersom en person med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan skipsfører foreta ransaking av hans person dersom det er grunn til å anta at ransakingen kan bidra til oppdagelse av bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas hefte i.

Beslutning og gjennomføring av ransaking og beslag må ikke framstå som et uforholdsmessig inngrep.

0Endret ved forskrift 20 jan 2009 nr. 46 (tidligere § 7).
§ 7.Avhør

Avhør skal holdes for en nemnd som skal bestå av tre personer.

Nemnden ledes av skipsføreren. Skipsføreren velger de øvrige medlemmene blant skipets ansatte. Ved utvelgelsen av nemndens medlemmer skal det tas hensyn til deres evne til å føre et objektivt avhør.

Lederen skal avhøre den mistenkte og de vitner som antas å kunne gi opplysninger i saken. De øvrige medlemmer av nemnda kan stille spørsmål gjennom lederen eller direkte med samtykke av lederen. De avgitte forklaringer innføres i skipsdagboken eller i en særskilt protokoll. Forklaringene leses opp for de som har avgitt dem. Nemndas medlemmer skal ved sin underskrift bekrefte riktigheten av det som er innført.

Den mistenkte kan forlange en bekreftet utskrift av det som er innført i skipsdagboken eller i den særskilte protokoll om saken.

0Endret ved forskrifter 20 jan 2009 nr. 46 (tidligere § 8), 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013).
§ 8.Fengslig forvaring

Skipsfører skal, når han anser det påkrevd og vilkårene i annet ledd er oppfylt, sørge for at mistenkt person blir holdt i fengslig forvaring om bord inntil norsk utenriksstasjon eller norsk politi kan ta seg av saken.

Fengslig forvaring kan bare foretas når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling av alvorlig art, og som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, og det om fengsling ikke finner sted er fare for:

a)unndragelse av straffeforfølging,
b)at bevis forspilles, eller
c)gjentakelse av den straffbare handlingen.
0Endret ved forskrift 20 jan 2009 nr. 46 (tidligere § 9).
§ 9.Oversendelse av undersøkelsesdokumenter

I tilfelle hvor norsk utenriksstasjon eller norsk politi ikke har overtatt undersøkelsene, skal innberetning vedlagt samtlige undersøkelsesdokumenter omgående sendes Nye Kripos.

0Endret ved forskrift 20 jan 2009 nr. 46 (tidligere § 10).
§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriftens § 5 om plikt til å ha sporsikringssett om bord trer i kraft 1. mars 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 13. oktober 1975 nr. 3422 om skipsførerens plikter i tilfelle grovere forbrytelser begås om bord i norske skip.

0Endret ved forskrifter 1 mars 2006 nr. 268, 20 jan 2009 nr. 46 (tidligere § 12), 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013, tidligere § 11).