Forskrift om registrering og merking av eldre preparater av dødt vilt.

DatoFOR-2005-03-21-247
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2005 hefte 4
Ikrafttredelse21.03.2005
Sist endretFOR-2006-08-15-978
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§48a, LOV-1981-05-29-38-§49, LOV-1981-05-29-38-§49a, FOR-2004-06-18-913-§8, FOR-2004-06-18-913-§16
Kunngjort23.03.2005
KorttittelForskrift om registrering av dødt vilt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 21. mars 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 § 48a, § 49 og § 49a og forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt § 8 femte ledd og § 16.
Endringer: Endret ved forskrift 15 aug 2006 nr. 978

I

Følgende preparater av dødt vilt som er av eldre dato enn denne forskrifts ikrafttredelse skal registreres og merkes: Dverggås, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, havørn, snøugle, slagugle og lappugle.

Registreringen og merkingen av disse eldre preparatene skal gjennomføres i perioden 21. mars 2005 til 31. desember 2007. Registreringen og merkingen foretas av autorisert preparant, fylkesmannen eller den direktoratet bemyndiger.

0Endret ved forskrift 15 aug 2006 nr. 978.

II

Disse artene av eldre preparater skal registreres i en sentral database, og de skal utstyres med et merke i form av en mikrochip. Det kreves ingen dokumentasjon på preparatets lovlighet i forbindelse med denne registreringen og merkingen før 31. desember 2007.

0Endret ved forskrift 15 aug 2006 nr. 978.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.