Forskrift om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper.

DatoFOR-2005-04-01-273
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 4 (Vedlegg)
Ikrafttredelse01.04.2005
Sist endretFOR-2007-02-27-230
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-14-§3, FOR-2005-04-01-270
Kunngjort01.04.2005
KorttittelForskrift om arbeidernes innflytelse i SE

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 1. april 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 3 første punktum, jf. delegeringsvedtak 1. april 2005 nr. 270. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32e (direktiv 2001/86/EF). Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Denne forskriften er gitt for å sikre arbeidstakernes rett til informasjon, drøfting og representasjon i europeiske selskaper (Societas Europaea), heretter kalt SE-selskap, jf. lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven).

§ 2.Virkeområde og lovvalg
(1) Denne forskriften gjelder for SE-selskaper med forretningskontor i Norge. Forskriften gjelder også ved stiftelse av SE-selskaper som skal ha forretningskontor i Norge.
(2) Bestemmelsene i § 1 til § 6 og § 10 kommer til anvendelse for deltagende selskaper, datterselskaper og filialer i Norge som deltar i stiftelsen av SE-selskaper uavhengig av hvor selskapet skal ha forretningskontor.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)SE-selskap; et selskap stiftet i henhold til lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) som implementerer forordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om statuttene for det europeiske selskap.
b)deltakende selskap; de selskaper som deltar direkte i stiftelsen av et SE-selskap.
c)filial; en del av et selskap som utøver en økonomisk aktivitet i et annet EU/EØS-stat enn der selskapet har sitt forretningskontor.
d)berørt datterselskap eller filial; et deltakende selskaps datterselskap eller filial som vil bli datterselskap eller filial til SE-selskapet når dette stiftes.
e)innflytelse; enhver ordning, herunder informasjon, drøfting og representasjon, som arbeidstakernes representanter kan bruke for å påvirke de beslutningene som treffes i selskapet.
f)informasjon; informasjon til representasjonsorganet eller arbeidstakernes representanter fra SE-selskapet om spørsmål som angår SE-selskapet og ethvert datterselskap eller filial som ligger i en annen medlemsstat. Det samme gjelder for spørsmål som går utover de beslutningsdyktige organers fullmakt i en enkelt medlemsstat. Informasjonen skal gis på et tidspunkt, på en måte og med et innhold som gjør det mulig for arbeidstakernes representanter å foreta en forsvarlig vurdering av de mulige virkningene, og eventuelt forberede drøftelse med SE-selskapet.
g)drøfting: dialog og utveksling av synspunkter mellom representasjonsorganet eller arbeidstakernes representanter og SE-selskapet. Drøftingen skal skje på et tidspunkt, på en måte og med et innhold som gjør det mulig for arbeidstakernes representanter, på bakgrunn av den mottatte informasjonen, å gi uttrykk for sin mening slik at synspunktene kan tas i betraktning i beslutningsprosessen i SE-selskapet.
h)representasjon; den innflytelse det organet som representerer arbeidstakerne eller deres representanter har på driften av et selskap gjennom:
-å benytte retten til å velge eller utpeke noen av medlemmene i selskapets kontroll- eller administrasjonsorgan

eller

-å benytte retten til å anbefale og/eller gå imot utpekingen av noen eller alle medlemmene i selskapets kontroll- eller administrasjonsorgan.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

Kapittel II. Forhandlingsfremgangsmåte

§ 4.Opprettelse av det særlige forhandlingsutvalg
(1) Når ledelsesorganene i de deltakende selskapene utarbeider en plan for etablering av et SE-selskap, skal de så snart som mulig etter offentliggjøringen av fusjonsplanen, planen for stiftelse av et holdingselskap eller etter å ha vedtatt en plan for stiftelse av et datterselskap eller omdanning til et SE-selskap, treffe nødvendige tiltak for å innlede forhandlinger med representantene for selskapenes arbeidstakere om ordninger for arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet. Det skal gis informasjon til arbeidstakerne om navnene på og antallet arbeidstakere i de deltakende selskapene, berørte datterselskaper og filialer.
(2) Det skal opprettes et særlig forhandlingsutvalg som representerer arbeidstakerne i de deltakende selskapene, berørte datterselskaper og filialer. Medlemmene av det særlige forhandlingsutvalget velges eller utpekes ut fra antallet arbeidstakere i de deltakende selskapene, berørte datterselskaper og filialer i hver EU-/EØS-stat. Hver EU-/EØS-stat tildeles en plass i det særlige forhandlingsutvalget per andel arbeidstakere som representerer 10 prosent, eller en brøkdel av dette, av antall arbeidstakere ansatt i de deltakende selskapene, berørte datterselskaper og filialer i statene til sammen.
(3) Når SE-selskapet stiftes gjennom fusjon skal det velges eller utpekes ekstra medlemmer fra hver stat i den utstrekning det er nødvendig for å sikre at det særlige forhandlingsutvalget omfatter minst ett medlem fra hvert deltakende selskap som er registrert og har arbeidstakere i vedkommende EU/EØS-stat og som vil opphøre å eksistere som eget rettssubjekt etter at SE-selskapet er registrert.
(4) Tredje ledd gjelder likevel ikke dersom antallet slike ekstra medlemmer overstiger 20 prosent av antallet medlemmer valgt eller utpekt i henhold til annet ledd eller dersom de berørte de arbeidstakerne allerede er representert etter bestemmelsen i annet ledd. Dersom antall selskaper som vil opphøre og eksistere ved fusjonen er større enn det antall ekstra plasser som finnes i henhold til første punktum, skal disse ekstra plassene tildeles selskaper i forskjellige EU/EØS-stater i fallende rekkefølge etter antall arbeidstakere ansatt i selskapene.
(5) Dersom antallet arbeidstakere i de deltagende selskaper, berørte datterselskaper eller filialer endrer seg etter at det særlige forhandlingsutvalget er opprettet, skal fordelingen av setene i henhold til annet, tredje og fjerde ledd gjøres på nytt dersom endringene er så vesentlige at de ville medført en annen sammensetning av det særlige forhandlingsutvalget.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 5.Fordeling av setene i Norge
(1) Setene i det særlige forhandlingsutvalget som tildeles arbeidstakerne i Norge i henhold til § 4 annet ledd, tildeles arbeidstakerne i de deltagende selskaper i Norge i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere i det enkelte selskap. Dersom det er flere plasser til fordeling enn det er deltagende selskaper, fordeles disse på berørte datterselskaper og filialer i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere i den enkelte enhet. Øvrige plasser fordeles på de deltagende selskaper, berørte datterselskaper og filialer i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere.
(2) Dersom SE-selskapet stiftes ved fusjon og det skal tildeles plasser til selskaper i Norge som opphører å eksistere ved fusjonen, fordeles plassene på arbeidstakerne i disse selskapene i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere i det enkelte selskap. Dette gjelder ikke dersom det deltagende selskapet blir tildelt en plass i det særlige forhandlingsutvalget i medhold av første ledd, jf. § 4 fjerde ledd.
(3) Dersom det særlige forhandlingsutvalgets geografiske sammensetning justeres med hjemmel i § 4 femte ledd, gjennomføres det en ny fordeling av setene i det særskilte forhandlingsutvalget etter reglene i første og annet ledd.
(4) Dersom en enhet som har en eller flere representanter i det særlige forhandlingsutvalget ikke lenger skal være representert i det særlige forhandlingsutvalget og dette ikke medfører endring i sammensetningen av det særlige forhandlingsutvalget etter § 4 femte ledd, jf. § 5 tredje ledd, tildeles den ledige plassen til den enhet som står nærmest i tråd med regelen i § 5 første ledd. Dersom arbeidstakerne i denne enheten er tildelt en plass på grunnlag av regelen i § 5 annet ledd, går plassen likevel videre til neste enhet i tråd med bestemmelsen i § 5 annet ledd. Dersom det ikke finnes slik enhet skal ingen enheter ha denne plassen.
(5) Dersom det tilkommer nye deltagende selskaper etter at det særlige forhandlingsutvalget er opprettet, og dette ikke medfører endringer i fordelingen av seter i det særlige forhandlingsutvalget i henhold til § 4 femte ledd, skal slike selskaper ha en representant i det særlige forhandlingsutvalget. Fordelingen etter § 5 tredje ledd gjelder tilsvarende.
(6) Representanter som velges med hjemmel i § 4 annet ledd, jf. § 5 første ledd representerer arbeidstakerne i enheten og i tillegg en andel av arbeidstakerne i de enheter som ikke har valgt egne representanter. Dersom det er valgt flere representanter etter § 4 annet ledd, fordeles arbeidstakerne som ikke har egne representanter likt på representantene. Representanter valgt med hjemmel i § 4 tredje ledd, jf. § 5 annet ledd representerer kun arbeidstakerne i dette selskapet.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 6.Valg av medlemmer til det særlige forhandlingsutvalg i Norge
(1) Dersom det finnes lokale fagforeninger som alene eller til sammen representerer minst to tredeler av arbeidstakerne i den enhet som er tildelt representant i henhold til § 5 første eller annet ledd, utpeker de lokale fagforeningene representanten blant arbeidstakerne i enheten. Dersom det ikke oppnås enighet om hvem som skal utpekes, gjennomføres valg av og blant arbeidstakerne i henhold til annet ledd.
(2) Dersom det i enhetene som er tildelt representanter ikke finnes fagforeninger som alene eller til sammen omfatter to tredeler av arbeidstakerne eller fagforeningene ikke blir enige, gjennomføres valg av og blant arbeidstakerne i Norge direkte. For dette valget gjelder forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) tilsvarende så langt det passer og ikke strider mot bestemmelsen her. Representasjonsforskriften § 12 fjortende ledd gjelder ikke. Valgstyret kan sette kortere frister for gjennomføringen av valget enn det som fremgår av representasjonsforskriften § 12.
(3) Valget kan gjennomføres elektronisk dersom valgstyret bestemmer det og samtlige arbeidstakere har tilgang til datamaskin og valget ellers gjennomføres i tråd med representasjonsforskriftens regler.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 7.Det særlige forhandlingsutvalgets oppgaver
(1) Det særlige forhandlingsutvalget og de deltakende selskapene skal i avtale bestemme ordninger for arbeidstakernes rett til informasjon, drøfting og representasjon i SE-selskapet. For dette formål skal de deltakende selskapene underrette det særlige forhandlingsutvalget om planen og den konkrete prosessen med å etablere SE-selskapet, inntil dette er registrert.
(2) Det særlige forhandlingsutvalget skal med mindre annet er særskilt bestemt treffe beslutning med alminnelig flertall av sine medlemmer, forutsatt at slikt flertall også representerer et flertall av arbeidstakerne.
(3) Avtale som innebærer en reduksjon av retten til representasjon i SE-selskapets administrasjons- eller kontrollorgan, krever likevel tilslutning fra to tredeler av medlemmene av det særlige forhandlingsutvalget som representerer minst to tredeler av arbeidstakerne, medregnet stemmene til medlemmer som representerer arbeidstakere ansatt i minst to EU/EØS-stater. Flertallskravet i første punktum gjelder likevel ikke når SE-selskapet skal etableres gjennom fusjon, og retten til representasjon omfatter færre enn 25 prosent av det samlede antall arbeidstakere i de deltakende selskapene. Flertallskravet i første punktum gjelder heller ikke når SE-selskapet etableres ved opprettelse av holdingselskap eller datterselskap, og retten til representasjon omfatter færre enn 50 prosent av det samlede antall arbeidstakere i de deltakende selskapene.
(4) Tredje ledd gjelder ikke for SE-selskaper som stiftes ved omdanning.
(5) Med reduksjon av retten til representasjon menes en andel av medlemmene av SE-selskapets administrasjons- eller kontrollorgan som er lavere enn den høyeste andel som finnes i de deltakende selskapene.
(6) Ved forhandlinger kan det særlige forhandlingsutvalget anmode sakkyndige etter eget valg, for eksempel representanter fra aktuelle arbeidstakerorganisasjoner, om å bistå det i dets arbeid. Slike sakkyndige kan være til stede under forhandlingsmøter som rådgivere etter anmodning fra det særlige forhandlingsutvalget. Det særlige forhandlingsutvalget kan beslutte å underrette representantene for aktuelle eksterne organisasjoner, herunder fagforeninger, om at forhandlingene innledes.
(7) Det særlige forhandlingsutvalget kan med det flertall som er fastsatt i åttende ledd, beslutte å ikke innlede forhandlinger eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet, og å basere seg på reglene for informasjon og drøfting som gjelder i de EU-/EØS-stater der SE-selskapet har arbeidstakere. En slik beslutning skal stanse fremgangsmåten med henblikk på å inngå avtale som nevnt i § 8. Slik beslutning medfører ikke at standardbestemmelsene i vedlegg I kommer til anvendelse.
(8) Det flertall som kreves for å beslutte å ikke innlede eller å avslutte forhandlinger, skal være stemmene fra to tredeler av medlemmene som representerer minst to tredeler av arbeidstakerne, medregnet stemmene fra medlemmer som representerer arbeidstakere ansatt i minst to EU/EØS-stater.
(9) I tilfelle av et SE-selskap som er etablert ved omdanning, kommer syvende og åttende ledd ikke til anvendelse dersom arbeidstakerne i selskapet som skal omdannes har rett til representasjon.
(10) Det særlige forhandlingsutvalget skal sammenkalles på nytt etter skriftlig anmodning fra minst 10 prosent av arbeidstakerne i SE-selskapet, dets datterselskap og filialer, eller deres representanter, tidligst to år etter beslutning som nevnt i åttende ledd, jf. syvende ledd, med mindre partene er enige om at forhandlingene skal innledes tidligere. Standardbestemmelsene i vedlegg I kommer ikke til anvendelse dersom det særlige forhandlingsutvalget beslutter å gjeninnlede forhandlinger med selskapet og disse forhandlingene ikke fører til enighet om en avtale som nevnt i § 8.
(11) De deltagende selskapene skal dekke utgiftene forbundet med det særlige forhandlingsutvalgets oppgaver, herunder utgiftene til en sakkyndig. Dekning av sakkyndige utover dette kan avtales mellom de deltagende selskapene og det særlige forhandlingsutvalget.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 8.Avtalens innhold
(1) Avtalen mellom de deltakende selskapene og det særlige forhandlingsutvalget om arbeidstakernes innflytelse skal være skriftlig og bør minst fastsette:
a)avtalens virkeområde,
b)sammensetning av, antall medlemmer av og fordeling av plasser i det representasjonsorgan som vil være drøftingspartner med SE-selskapet i forbindelse med ordninger for informasjon og drøfting med arbeidstakerne i SE-selskapet, dets datterselskap og filialer,
c)representasjonsorganets funksjon og framgangsmåten for informasjon og drøfting,
d)møtehyppigheten i representasjonsorganet,
e)de økonomiske og materielle ressursene som skal tildeles representasjonsorganet,
f)dersom partene under forhandlingene beslutter å opprette en eller flere fremgangsmåter for informasjon og drøfting i stedet for et representasjonsorgan; ordningene for gjennomføring av slike fremgangsmåter,
g)dersom partene under forhandlingene beslutter å opprette representasjonsordninger, innholdet i disse ordningene, herunder antall medlemmer i SE-selskapets administrasjons- eller kontrollorgan som arbeidstakerne vil ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot, fremgangsmåtene for hvordan arbeidstakerne kan velge, utpeke, anbefale eller gå imot disse medlemmene, og deres rettigheter,
h)avtalens ikrafttredelsesdato og dens varighet, tilfeller der avtalen bør reforhandles og fremgangsmåten for reforhandling.
(2) Avtalen er ikke underlagt standardbestemmelsene i vedlegg I, med mindre avtalen inneholder bestemmelser om noe annet.
(3) Dersom et SE-selskap etableres ved omdanning, skal avtalen fastsette minst det samme nivået for innflytelse som finnes i selskapet som skal omdannes til et SE-selskap.
§ 9.Forhandlingenes varighet

Forhandlingene skal innledes så snart det særlige forhandlingsutvalget er opprettet og kan pågå i de etterfølgende seks månedene. Partene kan etter avtale beslutte å forlenge forhandlingene ut over seks måneder, men høyst til ett år etter at det særlige forhandlingsutvalget er opprettet.

§ 10.Standardbestemmelsenes anvendelse
(1) Standardbestemmelsene fastsatt i vedlegg I til denne forskrift får anvendelse dersom:
a)partene er enige om det, eller
b)det ikke er inngått noen avtale innen fristen fastsatt i § 9 og hvert deltagende selskap beslutter å godta anvendelse av standardbestemmelsene for SE-selskapet, og dermed gå videre med registreringen, og det særlige forhandlingsutvalget ikke har truffet beslutningen fastsatt i § 7 syvende og åttende ledd.
(2) Med mindre annet følger av avtalen som nevnt i første ledd bokstav a får standardbestemmelsene i vedlegg I om representasjon bare anvendelse:
a)i tilfelle av et SE-selskap etablert ved omdanning; dersom regler for arbeidstakernes representasjon i administrasjons- eller kontrollorganet gjaldt for et selskap omdannet til et SE-selskap,
b)i tilfelle av et SE-selskap etablert ved fusjon; dersom en eller flere former for representasjon gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene før registrering av SE-selskapet og omfattet minst 25 prosent av det samlede antall arbeidstakere i alle deltakende selskaper. Det samme gjelder dersom en eller flere former for representasjon gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene før registrering av SE-selskapet og omfattet mindre enn 25 prosent av det samlede antall arbeidstakere i alle deltakende selskaper dersom det særlige forhandlingsutvalget bestemmer det,
c)i tilfelle av et SE-selskap etablert ved dannelse av et holdingselskap eller stiftelse av et datterselskap; dersom en eller flere former for representasjon gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene før registrering av SE-selskapet og omfattet minst 50 prosent av det samlede antall arbeidstakere i alle deltakende selskaper. Det samme gjelder dersom en eller flere former for representasjon gjaldt i ett eller flere av de deltakende selskapene før registrering av SE-selskapet og omfattet mindre enn 50 prosent av det samlede antall arbeidstakere i alle deltakende selskaper dersom det særlige forhandlingsutvalget bestemmer det.
(3) Dersom det fantes mer enn en form for representasjon i de forskjellige deltakende selskapene, skal det særlige forhandlingsutvalget beslutte hvilken av disse formene som må etableres i SE-selskapet. Dersom SE-selskapet skal registreres i Norge og det særlige forhandlingsutvalget ikke har besluttet hvilken form for representasjon som skal etableres i SE-selskapet, beslutter de deltagende selskapene hvilken form for representasjon som skal innføres i SE-selskapet. Det særlige forhandlingsutvalget skal underrette de deltakende selskapene om alle beslutninger det treffer i henhold til denne paragrafen.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

Kapittel III. Forskjellige bestemmelser

§ 11.Taushetsplikt
(1) Dersom SE-selskapets behov for fortrolighet gjør det nødvendig at informasjon ikke gis videre, kan SE-selskapet eller et deltakende selskap i særskilte tilfeller pålegge arbeidstakernes representanter og eventuelle sakkyndige taushetsplikt.
(2) Taushetsplikten skal også gjelde etter utløpet av mandatperioden.
§ 12.Rett til å holde tilbake fortrolig informasjon

Et SE-selskap eller deltakende selskap kan i særskilte tilfeller unnlate å gi informasjon til det særlige forhandlingsutvalget, representasjonsorganet og tilsvarende organer opprettet med grunnlag i denne forskrift dersom det åpenbart vil være til betydelig skade for SE-selskapet, deltakende selskap, deres datterselskaper eller filialer at opplysningene blir kjent. Første punktum gjelder ikke arbeidstakernes representanter i administrasjons- og kontrollorganet.

§ 13.Misbruk av reglene om europeiske selskaper
(1) Dersom det innen ett år etter registreringen av SE-selskapet inntrer vesentlige endringer i selskapet, dets datterselskaper eller filialer og disse endringene ville ha gitt arbeidstakerne større innflytelse enn gjeldende innflytelsesordninger dersom de hadde vært foretatt før registreringen, skal reglene om SE-selskap anses misbrukt med mindre selskapet sannsynliggjør at endringene hadde andre årsaker.
(2) Dersom reglene om SE-selskap misbrukes for å frata arbeidstakerene innflytelse, kan nye forhandlinger kreves. Forhandlinger kan kreves av representasjonsorganet eller av representanter for flertallet av arbeidstakerne i SE-selskapets nye forretningssteder eller datterselskap.
(3) Bestemmelsene i § 4 til § 10 gjelder tilsvarende så langt de passer.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 14.Tvisteløsning
(1) Bedriftsdemokratinemnda kan avgjøre:
a)tvister som knytter seg til opprettelsen av det særlige forhandlingsutvalget etter § 4, § 5 og § 6. For valg av arbeidstakernes representanter i det særlige forhandlingsutvalget fra Norge, gjelder representasjonsforskriften tilsvarende, jf. § 6 annet ledd,
b)tvister som knytter seg til inngåelse av avtale om innflytelse, herunder om avtalen er inngått i tråd med forskriftens stemmeregler, jf. § 6 og § 7,
c)tvister som knytter seg til om vilkårene for anvendelse av standardbestemmelsene i vedlegget er oppfylt, jf. § 10,
e)beslutning om taushetsplikt eller tilbakehold av informasjon, jf. § 11 og § 12,
f)tvister vedrørende fordelingen av plasser samt valg eller utpeking av de arbeidstakernes representanter til administrasjons- eller kontrollorganet etter standardbestemmelsene i vedlegg I nr. 13.
(2) Tvister om beslutninger som nevnt i første ledd bokstav e kan ikke bringes inn for Bedriftsdemokratinemnda etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 15.Saksbehandlingsregler

For saksbehandlingen i Bedriftsdemokratinemnda gjelder forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 (representasjonsforskriften) tilsvarende så langt den passer. Det særlige forhandlingsutvalget, representasjonsorganet eller tilsvarende organer, SE-selskaper, deltagende selskaper, berørte datterselskaper, filialer, lokale fagforeninger og en femtedel av arbeidstakerne kan bringe tvister inn for Bedriftsdemokratinemnda.

§ 16.Forholdet til andre bestemmelser

Lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. og forskrift 28. juli 2000 nr. 797 om europeiske samarbeidsutvalg mv. gjelder ikke for SE-selskaper med mindre det særlige forhandlingsutvalget i henhold til § 7 syvende og åttende ledd har besluttet ikke å innlede forhandlinger eller å avslutte forhandlinger om ordninger for innflytelse i selskapet.

0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.
§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2005.

Vedlegg I - Standardbestemmelser

Standardbestemmelsene i dette vedlegg kommer til anvendelse i de tilfeller som følger av forskriften § 10.

0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

Generelle bestemmelser

1 Sammensetningen av arbeidstakernes representasjonsorgan

(1) Det skal opprettes et representasjonsorgan i samsvar med følgende bestemmelser:
a)Medlemmene av representasjonsorganet velges eller utpekes ut fra antall arbeidstakere i hver EU/EØS-stat i de deltakende selskapene og berørte datterselskaper eller filialer. Det skal tildeles én plass per andel arbeidstakere i vedkommende EU/EØS-stat som representerer 10 prosent eller en brøkdel av dette av antall arbeidstakere i de deltakende selskapene og berørte datterselskaper eller etablerte forretningssteder i alle EU/EØS-statene sammenlagt.
b)Representasjonsorganet skal være sammensatt av arbeidstakerne i SE-selskapet og dets datterselskaper og filialer. Representantene skal være valgt eller utpekt etter reglene i forskriften § 6.
c)Ved vesentlige endringer som ville medført en annen sammensetning av representasjonsorganet, skal disse endringene gjenspeiles i representasjonsorganets sammensetning. Det må om nødvendig foretas et suppleringsvalg. Et slikt valg skal gjennomføres i samsvar med reglene i forskriften § 6.
d)SE-selskapet skal underrettes om sammensetningen av representasjonsorganet.
e)Dersom størrelsen tilsier det, skal representasjonsorganet nedsette et arbeidsutvalg bestående av maksimalt tre medlemmer. Representasjonsorganet skal fastsette sin forretningsorden.
f)Fire år etter at representasjonsorganet er opprettet, skal det undersøke om det skal innledes forhandlinger med sikte på å inngå avtale som nevnt i forskriften § 8 og § 10, eller om standardbestemmelsene fastsatt i dette vedlegget fortsatt skal komme til anvendelse.
(2) Reglene i forskriften § 8 til § 10 får tilsvarende anvendelse dersom det vedtas å forhandle frem en avtale om arbeidstakernes innflytelse. I dette tilfelle skal uttrykket «det særlige forhandlingsutvalget» erstattes med «representasjonsorganet». Dersom det innen fristen for å avslutte forhandlingene ikke er inngått en avtale, skal de ordninger som er vedtatt i samsvar med standardbestemmelsene fremdeles gjelde.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

Standardbestemmelser for informasjon og drøfting

2 Regulering av representasjonsorganets kompetanse og myndighet

Representasjonsorganets kompetanse skal være begrenset til saker som gjelder SE-selskapet selv og ethvert datterselskap eller filial som ligger i en annen EU/EØS-stat, eller i saker som går utover myndigheten til beslutningsorganene i en enkelt EU/EØS-stat.

3 Rett til informasjon og drøfting

Representasjonsorganet har rett til informasjon og drøfting i spørsmål som angår arbeidstakerne. Det skal avholdes møter mellom representasjonsorganet og selskapet minst én gang i året, på grunnlag av jevnlige rapporter utarbeidet av selskapet om utviklingen i virksomheten til SE-selskapet og fremtidsutsiktene. Den lokale ledelsen skal underrettes om dette.

4 Informasjon til representasjonsorganet

SE-selskapet skal gi representasjonsorganet dagsorden for møtene i administrasjons- eller kontrollorganet, samt kopi av alle dokumentene som fremlegges for generalforsamlingen.

0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

5 Møtenes innhold

Møter i henhold til nr. 3 skal særlig dreie seg om strukturen, den økonomiske og finansielle situasjonen, forventet utvikling av virksomheten, produksjon og salg, sysselsettingssituasjonen og nåværende og forventet utvikling, investeringer, vesentlige endringer i organisasjonen, innføring av nye arbeidsmetoder eller nye produksjonsprosesser, produksjonsoverføringer, fusjoner, reduksjon av størrelsen på eller nedleggelse av et foretak, etablerte forretningssteder eller vesentlige deler av dem, samt masseoppsigelser.

6 Rett til informasjon ved særlige omstendigheter

(1) Dersom det oppstår særlige omstendigheter som i betydelig grad berører arbeidstakernes interesser, spesielt i forbindelse med flytting, overføring, nedleggelse av filialer eller foretak, eller ved masseoppsigelser, skal representasjonsorganet ha rett til å bli underrettet. I slike tilfeller har representasjonsorganet eller arbeidsutvalget ved forespørsel rett til å møte selskapet med sikte på informasjon og drøfting om tiltak som i vesentlig grad berører arbeidstakernes interesser. I møter arrangert med arbeidsutvalget skal i tillegg de medlemmene av representasjonsorganet som representerer de arbeidstakerne som er direkte berørt ha rett til å delta.
(2) Dersom SE-selskapet beslutter at det ikke vil handle i samsvar med uttalelsen fra representasjonsorganet, skal det ha rett til nytt møte med selskapet med sikte på å komme frem til en avtale.
(3) Før møtene med selskapet skal representasjonsorganet eller arbeidsutvalget kunne møtes uten at representantene for selskapet er tilstede.

7 Informasjon til de arbeidstakernes representanter

Medlemmene av representasjonsorganet skal underrette representantene for arbeidstakerne i SE-selskapet og i dets datterselskaper og filialer om innholdet og resultatet av informasjonen som er gitt og de drøftinger som har skjedd med mindre opplysningene er underlagt taushetsplikt i henhold til forskriften § 11.

0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

8 Rett til sakkyndig bistand

Representasjonsorganet eller arbeidsutvalget kan bistås av sakkyndige etter eget valg.

9 Rett til permisjon

Dersom det er nødvendig for at medlemmene av representasjonsorganet kan utføre sine oppgaver, skal de ha rett til permisjon for opplæring uten tap av lønn.

10 Dekning av utgifter

SE-selskapet skal dekke representasjonsorganets utgifter slik at det kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte. SE-selskapet skal, med mindre noe annet er avtalt, særlig dekke utgifter til tilrettelegging av møtene, tolking, samt oppholds- og reiseutgifter for medlemmer av representasjonsorganet og arbeidsutvalget. SE-selskapet skal dekke utgiftene til minst en sakkyndig. Dekning av sakkyndige utover dette kan avtales mellom SE-selskapet og representasjonsorganet.

0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

Standardbestemmelser for representasjon

11 Videreføring av representasjon ved omdanning

Når et SE-selskap etableres ved omdanning og en EU/EØS-stats bestemmelser om arbeidstakernes representasjon i administrasjons- eller kontrollorganet gjaldt før registreringen, skal alle elementer i de arbeidstakernes representasjon fortsette å gjelde for SE-selskapet. Bestemmelsen i nr. 13 gjelder tilsvarende for dette formål.

12 Rett til representasjon ved andre stiftelsesmåter enn omdanning

(1) Når et SE-selskap etableres på en annen måte enn ved omdanning, skal arbeidstakerne i SE-selskapet, dets datterselskaper og filialer og/eller deres representasjonsorgan ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå i mot utpekingen av et antall medlemmer av administrasjons- eller kontrollorganet i SE-selskapet tilsvarende den høyeste andel som anvendes i de berørte deltagende selskapene før registreringen av SE-selskapet.
(2) Dersom ingen av de deltagende selskapene var omfattet av regler for representasjon før registreringen av SE-selskapet, skal det ikke pålegges å fastsette bestemmelser for arbeidstakernes representasjon.

13 Fordeling av plasser til administrasjons- eller kontrollorganet

(1) Representasjonsorganet skal bestemme hvordan arbeidstakerrepresentantenes plasser i administrasjons- eller kontrollorganet skal fordeles, eller eventuelt fremgangsmåten for hvordan arbeidstakerne i SE-selskapet kan anbefale eller gå i mot utpekingen av medlemmer til administrasjons- eller kontrollorganet, ut fra andelen arbeidstakere i hver EU/EØS-stat.
(2) Dersom arbeidstakere fra en eller flere EU/EØS-stater ikke blir tildelt en representant, skal representasjonsorganet utpeke et medlem fra disse statene. Det skal særlig tas hensyn til om det er en representant fra den stat hvor SE-selskapets forretningskontor ligger.
(3) Plasser fordelt til Norge skal fordeles på de deltagende selskaper i fallende rekkefølge regnet etter antall arbeidstakere i den enkelte enhet. Valg av representanter skal skje etter reglene i forskriften § 6.
0Endret ved forskrift 27 feb 2007 nr. 230.

14 Arbeidstaker representantenes status i administrasjons- eller kontrollorganet

Hvert medlem av administrasjons- eller kontrollorganet i SE-selskapet som er valgt, utpekt eller anbefalt av representasjonsorganet eller av arbeidstakerne, skal være fullverdig medlem med samme rettigheter og forpliktelser som medlemmene som representerer aksjeeierne. Dette gjelder også i forhold til stemmerett.