Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn

DatoFOR-2005-04-19-345
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2005 hefte 6
Ikrafttredelse19.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-1988-12-01-995, FOR-1988-12-01-994
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-13-25, FOR-1969-10-10-4361, LOV-1992-12-04-126-§12, FOR-2008-10-10-1110
Kunngjort26.04.2005
KorttittelForskrift om trossamfunn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 19. april 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, jf. delegeringsvedtak 10. oktober 1969 nr. 4361 punkt 2.
Tilføyd hjemmel: Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12, jf. delegeringsvedtak 10. oktober 2008 nr. 1110.

I

§ 1.Trossamfunn kan sikre seg enerett til sitt navn ved å melde dette til Kultur- og kirkedepartementet.

Meldingen skal være skriftlig og inneholde opplysning om trossamfunnets fullstendige navn og adresse, samt være underskrevet av den eller dem som etter vedkommende trossamfunns bestemmelser eller vedtekter forplikter dette. Meldingen sendes om fylkesmannen.

Kultur- og kirkedepartementet utsteder attest om at navnet er meldt og godkjent.

Såfremt trossamfunnet endrer navn eller oppløses, skal melding herom straks sendes Kultur- og kirkedepartementet.

§ 2.Trossamfunn som vil la seg registrere, må melde dette til fylkesmannen.

Registreringsmeldingen skal inneholde opplysninger om:

a)Trossamfunnets fullstendige navn og adresse
b)bekjennelse og lære i hovedtrekk
c)organisasjon, virksomhet og utbredelse
d)styre- eller utvalgsmedlemmers navn
e)prestenes eller forstandernes navn og distrikt
f)eventuelle bestemmelser eller vedtekter om trossamfunnets formål, om hvem som kan være medlem av samfunnet, om representasjon, tillitsmenn og tjenestemenn, og regler om endring av bestemmelser eller vedtekter og om oppløsning av samfunnet o.l.
g)organisasjonsnummer.

Trossamfunn som omfatter menigheter i flere fylker, kan sende registreringsmelding under ett til fylkesmannen i det fylke hvor samfunnet har sitt hovedsete. I så fall må meldingen inneholde en liste over de menigheter som skal omfattes av registreringen, ordnet fylkesvis.

Meldingen skal være skriftlig og underskrevet av den eller dem som etter samfunnets bestemmelser eller vedtekter forplikter dette.

Registrert trossamfunn skal sende en kort melding om samfunnets virksomhet i det foregående år til fylkesmannen på registreringsstedet. Kultur- og kirkedepartementet fastsetter frist for innsendelse.

Samtidig skal det gis opplysning om eventuelle endringer i de forhold som tidligere er registrert. Årsmeldingen skal gis skriftlig i to eksemplarer.

Prest eller forstander må ha tilstrekkelig kjennskap til det norske samfunn og tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne utføre lovpålagte oppgaver. For øvrig skal det ved tilsetting, forflytning eller fratreden av prest eller forstander straks sendes skriftlig melding til vedkommende fylkesmann.

§ 3.Når fylkesmannen mottar melding som nevnt i § 2 tredje ledd, samt melding om endringer i tidligere registrerte forhold, jf. § 2, femte og sjette ledd, skal han underrette fylkesmennene i de andre fylker hvor trossamfunnet har menigheter.
§ 4.For uregistrerte trossamfunn som vil kreve statstilskudd skal første søknad gi opplysninger om:
a)Trossamfunnets bekjennelse og lære
b)organisasjon, virksomhet og utbredelse
c)hvordan medlemsregisteret blir ført
d)organisasjonsnummer.

Dersom det er nødvendig kan fylkesmannen be om flere opplysninger eller attestasjoner av opplysningene.

§ 5.Trossamfunn som vil kreve statstilskudd, kan for ett år av gangen, innen frist som fastsettes av Kultur- og kirkedepartementet, sende krav om dette til fylkesmannen. Trossamfunn som omfatter menigheter i flere fylker, kan fremme kravet samlet for hele sitt samfunn overfor fylkesmannen i det fylke hvor samfunnet har sitt hovedsete. Registrerte trossamfunn som omfatter menigheter i flere fylker og som har latt seg registrere i ett fylke, må i tilfelle fremme kravet samlet for hele sitt samfunn overfor fylkesmannen på registreringsstedet.

Kravet skal være skriftlig. Det må ledsages av oversikt over fødselsnummer til samtlige medlemmer trossamfunnet søker om tilskudd for i samsvar med spesifikasjoner fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet.

Oversiktene blir jevnført med Det sentrale folkeregisteret, oversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke. Trossamfunnet skal via Fylkesmannen få informasjon om nødvendig korreksjoner. Kultur- og kirkedepartementet fastsetter nærmere regler for tilbakemeldingens innhold og form. Dersom en person står oppført i flere tros- eller livssynssamfunn skal fylkesmannen etter nærmere bestemmelser fra Kultur- og kirkedepartementet, fatte vedtak om hvilket tros- eller livssynssamfunn som eventuelt har krav på tilskudd.

Når den årlige kontrollen er gjennomført skal Brønnøysundregistrene og fylkesmannen fysisk slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer, og bekrefte dette skriftlig overfor Kultur- og kirkedepartementet.

Tilskudd til de nordiske folkekirkene beregnes for 2005 ut fra det statistiske tallet for antall borgere fra det respektive landet og prosentandelen av befolkningen som i hvert land tilhører statskirken.

§ 6.Sats for beregning av statstilskudd fastsettes av Kultur- og kirkedepartementet på grunnlag av de årlig budsjetterte utgifter til Den norske kirke, etter fradrag for utgifter som er felles for alle innvånere av riket og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål (herunder merutgifter som følge av fredede eller vernede kirkebygg og øvrige utgifter til alminnelige kulturformål). Det fremkomne nettoutgiftsbeløp deles med tallet på medlemmene i Den norske kirke, hvilket gir et beregnet utgiftsbeløp pr. statskirkemedlem.

Kultur- og kirkedepartementet vil hvert år i rundskriv til fylkesmennene meddele hvilken sats som skal brukes ved utregningen av statstilskuddet til trossamfunn. Samtidig gis en redegjørelse for beregningen av den fastsatte tilskuddssats.

§ 7.Statstilskuddene utbetales av fylkesmannen. Trossamfunn som har fremsatt samlet krav for menigheter i flere fylker, foretar selv fordelingen på de enkelte menigheter.
§ 8.Trossamfunn som har fått statstilskudd, vil av de kommuner hvor det er bosatt medlemmer, få utbetalt kommunalt tilskudd. Kultur- og kirkedepartementet skal sende hver kommune oversikt over antall tilskuddsberettigete medlemmer i de ulike trossamfunnene i den respektive kommunen.
§ 9.Det kommunale tilskudd beregnes av hver kommune på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen. Ved beregningen av de årlige utgifter må inntektsbeløp som refererer seg til de budsjetterte utgiftsbeløp trekkes fra, f.eks. husleie fra prester, refusjon for skyssutgifter og renter av kirkefond. I utgiftsberegningen tas ikke med utgifter som er felles for alle innbyggere i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål (herunder bl.a. merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg, øvrige utgifter til alminnelige kulturformål, til kirkegårder, krematorier og gravkapeller, og til sosialt hjelpearbeid).

Klage over fastsettelsen av kommunalt tilskudd skjer i tilfelle til fylkesmannen.

§ 10.Stats- og kommunaltilskudd skal brukes til religiøse formål. For det mottatte tilskudd skal trossamfunnet føre eget regnskap som viser hva pengene er anvendt til. Innsendte regnskap over bruk av kommunale og statlige tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når det statlige tilskuddet er under kr 100.000. I slike tilfelle skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg. Regnskapet skal sendes vedkommende fylkesmann innen frist fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet.
§ 11.Prest eller forstander i registrert trossamfunn skal føre medlemsregister med følgende opplysninger: Opptatt i menigheten, utmeldt av menigheten, levende fødte og døde. Videre skal det i medlemsregistret fremgå hvem som er ekteviet av menighetens prest eller forstander når han/hun har vigselsmyndighet (jf. ekteskapsloven).
§ 12.Ved følgende lovbefalte attester, erklæringer og meldinger skal registrerte trossamfunn bruke fellesblanketter:

Attest om godtagelse av erklæring fra prest eller forstander

Erklæring fra prest eller forstander

Melding om tilsetting/forflytning/fratreden av prest eller forstander

Attest om innmelding i trossamfunnet

Attest om utmelding i trossamfunnet.

§ 13.Fylkesmannen kan etter søknad forlenge de frister som fastsettes i henhold til § 2 femte ledd og § 10.
§ 14.Fylkesmannen skal på grunnlag av årsmeldingene fra trossamfunnene gi årlig innberetning til Kultur- og kirkedepartementet.

II

Forskriften trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves tidligere forskrift 1. desember 1988 nr. 995 om trossamfunn og forskrift 1. desember 1998 nr. 994 om tilskot til uregistrerte trudomssamfunn.