Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

DatoFOR-2005-04-20-341
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 6 (Merknader)
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endretFOR-2017-04-20-494
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-80-§17, LOV-2003-07-04-80-§20
Kunngjort22.04.2005
Rettet08.07.2016 (Merknadene fjernet, erstattet av egne rundskriv)
KorttittelForskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 20. april 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 20 og § 17 femte ledd femte punktum.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462, 11 juli 2013 nr. 912, 19 feb 2016 nr. 170, 20 april 2017 nr. 494.
Rettet: 01.04.2016 (Tilordnet nytt departement), 08.07.2016 (Merknadene fjernet, erstattet av egne rundskriv).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Formål

Reglene i denne forskrift skal bidra til å sikre visse rettigheter og avklare forpliktelser til deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Forskriften skal videre bidra til å sikre forutsigbarhet, kontinuitet, trygghet og effektiv framdrift for den enkeltes deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

§ 2.Virkeområde

Forskriftens bestemmelser om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring, jf. kapittel 2 i denne forskriften, gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 første og andre ledd.

Forskriftens bestemmelser om kommunens plikt til å gi opplæring ut over 600 timer ved behov, jf. kapittel 3 i denne forskriften, om fravær og permisjon, jf. kapitlene 4 og 5 i denne forskriften, og om utsatt start av opplæringen i særskilte tilfeller, jf. kapittel 6 i denne forskriften, gjelder for personer som omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 første ledd.

Forskriftens bestemmelser om fravær og permisjon samt bestemmelser om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller gjelder ikke for personer som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet, jf. introduksjonsloven § 2 og § 3.

0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregler), 20 april 2017 nr. 494.

Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

§ 3.Fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk

Personer som omfattes av introduksjonsloven § 17 første og andre ledd, skal etter søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk dersom tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk dokumenteres, jf. introduksjonsloven § 17 tredje ledd første punktum. Personer som omfattes av introduksjonsloven § 17 første og andre ledd, skal etter søknad fritas fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap dersom tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet dokumenteres, jf. introduksjonsloven § 17 tredje ledd andre punktum. Kommunen kan i vedtak om fritak fra plikt beslutte at fritaket også innebærer et bortfall av rett til opplæring. Personer som har tilstrekkelige kunnskaper i samisk, fritas fra plikt, men beholder sin rett til opplæring i 600 timer norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 tredje ledd tredje punktum.

Med dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk menes her:

a)bestått norskprøve eller avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve eller
b)gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller
c)gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller
d)at deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Med dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet menes her:

a)bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap, eller
b)gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller
c)gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.
0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsregel), 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), 19 feb 2016 nr. 170, 20 april 2017 nr. 494.
§ 4.Fritak fra plikt til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

Personer som omfattes av plikt til opplæring, jf. introduksjonsloven § 17 første og annet ledd, kan etter søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det. Personer som er fritatt fra plikten i medhold av denne bestemmelsen, beholder sin rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 tredje ledd fjerde punktum.

0Endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.

Kapittel 3. Om opplæring ut over 600 timer

0Overskrift endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012).
§ 5.Opplæring ut over 600 timer

Overfor personer med rett til opplæring, jf. introduksjonsloven § 17 første ledd, og som har gjennomført 600 timer, skal kommunen så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad blir framsatt treffe vedtak om tildeling av ytterligere gratis opplæring. Kommunen tildeler ytterligere opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor rammen av 2 400 timer dersom vedkommende har behov for slik opplæring, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd. I vedtak om tildeling av ytterligere opplæring skal kommunen angis det antall timer opplæring som tildeles.

Vurderingen av personens behov for opplæring ut over 600 timer skal baseres på lærerens tilråding. Det foreligger behov for ytterligere opplæring når personen ikke har nådd målene for opplæringen etter læreplanen og vedkommendes individuelle plan, jf. introduksjonsloven § 19 første ledd.

Kommunen kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for ytterligere opplæring, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd, annet punktum.

Når det antall timer som er tildelt etter første ledd er gjennomført, og personen på nytt søker om ytterligere opplæring, plikter kommunen å tilby slik opplæring etter kriteriene nevnt i andre og tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel), 20 april 2017 nr. 494.

Kapittel 4. Om fravær

§ 6.Kortvarig fravær

Med kortvarig fravær menes her fravær fra opplæringen som til sammen ikke overstiger ti prosent av det totale timetallet på 600 timer opplæring i løpet av tre år.

Deltaker som har kortvarig fravær, beholder sin rett til fortsatt opplæring og kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd tredje punktum.

0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel), 20 april 2017 nr. 494.
§ 7.Langvarig fravær som er dokumentert

Med langvarig fravær menes her fravær fra opplæringen som til sammen overstiger ti prosent av det totale timetallet på 600 timer opplæring i løpet av tre år.

Deltaker som har langvarig fravær som er dokumentert med legeerklæring, beholder sin rett til fortsatt opplæring og kan ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd tredje punktum.

0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel), 20 april 2017 nr. 494.
§ 8.Langvarig fravær som ikke er dokumentert

Med langvarig fravær menes her fravær fra opplæringen som til sammen overstiger ti prosent av det totale timetallet på 600 timer opplæring i løpet av tre år.

Deltaker som har langvarig fravær som ikke er dokumentert med legeerklæring mister retten til å ta timene igjen gratis innenfor fristen på tre år, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd tredje punktum.

Kommunen kan kreve betaling for det antall timer opplæring deltakeren tar igjen som følge av langvarig fravær som ikke er dokumentert.

Ved omfattende fravær kan kommunen treffe vedtak om stans, som innebærer at deltaker fratas retten til opplæring i 600 timer opplæring, jf. introduksjonsloven § 19 tredje ledd. Med omfattende fravær menes her fravær som er hyppig, som er vesentlig lenger enn ti prosent av det totale timetallet på 600 timer, og som ikke er dokumentert med legeerklæring eller på annen måte varslet til kommunen. Deltaker kan fratas rett til opplæring enten midlertidig eller permanent. Dersom rett til opplæring fratas midlertidig, skal deltaker på et nytt tilbud om opplæring innen tre måneder, og en mulighet til å fullføre timene som gjenstår for å gjennomføre 600 timer opplæring innenfor fristen på tre år.

0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel), 20 april 2017 nr. 494.
§ 9.Fravær fra opplæring ut over 600 timer

Deltaker som har fravær fra opplæring ut over 600 timer beholder sin rett til fortsatt opplæring i henhold til vedtaket dersom deltakeren har fravær som er dokumentert med legeerklæring. Deltakeren kan således ta timene igjen gratis innenfor fristen på fem år, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd annet punktum.

Deltaker som har fravær fra opplæring ut over 600 timer som ikke er dokumentert med legeerklæring, mister sin rett i henhold til vedtaket til å ta igjen gratis de timene han eller hun har vært fraværende.

Ved omfattende fravær kan kommunen treffe vedtak om stans, som innebærer at deltaker fratas retten til opplæring i henhold til vedtaket enten midlertidig eller permanent, jf. introduksjonsloven § 19 tredje ledd. Med omfattende fravær menes her fravær som er hyppig, som er vesentlig lenger enn ti prosent av det timetallet som er tildelt etter kommunens vedtak, og som ikke er dokumentert med legeerklæring eller på annen måte varslet til kommunen. Dersom retten i henhold til vedtaket fratas midlertidig, skal deltaker på et nytt tilbud om opplæring innen tre måneder, og en mulighet til å fullføre timene som gjenstår i henhold til vedtaket innenfor fristen på fem år.

0Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel).

Kapittel 5. Om permisjoner

§ 10.Permisjon

Kommunen plikter å tilrettelegge opplæringen etter introduksjonsloven § 17 og § 18 for den enkelte når det oppstår et forhold som gjør at deltaker ikke kan følge opplæringstilbudet. Kun i de tilfeller der individuell tilpasning ikke er mulig, kan permisjon innvilges til deltaker med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 første ledd.

Søknad om permisjon skal være skriftlig, og årsaken til at det søkes permisjon skal dokumenteres.

Omfanget av permisjonen skal vurderes individuelt. Deltaker kan ta timene igjen gratis senere, men innvilget permisjonstid gir ikke rett til forlengelse av fristen for gjennomføring av opplæringen, på henholdsvis tre og fem år, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd tredje punktum og § 18 annet ledd tredje punktum.

Adgangen til å gi permisjon gjelder kun i tilfellene som faller inn under § 11 til § 13 i denne forskriften.

Innvilget permisjon etter dette kapittelet regnes ikke som fravær etter § 6, § 7 og § 9 i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 11.Velferdspermisjoner

Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan den enkelte kommune innvilge søknad om velferdspermisjon i inntil ti virkedager for hvert kalenderår.

Kommunen kan innvilge velferdspermisjon i bl.a. følgende tilfeller:

a)Ved tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma.
b)For å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen.
c)I forbindelse med dødsfall i nær familie.
d)I forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap.
e)I forbindelse med jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege eller tannlege.
f)For å feire religiøse høytidsdager, to dager.
§ 12.Permisjon ved egen eller barns sykdom

På grunnlag av legeerklæring har den enkelte deltaker som ved langvarig egen eller barns sykdom er forhindret fra å delta i tilrettelagt opplæring, etter søknad rett til permisjon fra deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Permisjon kan innvilges i inntil ett år.

§ 13.Permisjon ved fødsel og adopsjon

Etter fødsel har foreldre som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, etter søknad rett til omsorgspermisjon. Permisjon kan innvilges i inntil ti måneder av barnets første leveår.

Tar ikke begge foreldrene omsorgen for barnet, kan retten til omsorgspermisjon utøves av en annen som tar omsorgen for barnet dersom vedkommende selv er deltaker i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.

Tilsvarende gjelder ved adopsjon dersom barnet er under 15 år.

Kapittel 6. Om utsatt start av opplæringen i særlige tilfeller

§ 14.Store omsorgsforpliktelser

For personer som på grunn av store omsorgsforpliktelser ikke har kunnet starte opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i henhold til hovedregelen, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd første punktum, inntrer rett og plikt til opplæring fra det tidspunktet vedkommende setter fram krav om deltakelse i opplæringen, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd fjerde punktum.

For personer som er innvilget fritak fra plikt til opplæring etter introduksjonsloven § 17 tredje ledd tredje punktum og § 4 i denne forskriften, på grunn av store omsorgsforpliktelser, inntrer retten til slik opplæring fra det tidspunktet vedkommende setter fram krav om dette, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd fjerde punktum.

Med store omsorgsforpliktelser menes her ett eller flere forhold som til sammen gjør at personens omsorgsforpliktelser er særlig omfattende. Et forhold kan være at barn eller andre familiemedlemmer personen har omsorgsforpliktelser for er sterkt funksjonshemmet eller pleietrengende eller at personen selv er funksjonshemmet eller alvorlig syk, i tillegg til at vedkommende har omsorgsforpliktelser for flere barn eller andre familiemedlemmer. At en person er eneforsørger for flere barn er ikke alene tilstrekkelig for at kravet om store omsorgsforpliktelser kan anses oppfylt.

Kommunen fatter vedtak om rett og plikt til opplæring etter bestemmelsen her etter vurdering av skriftlig søknad med dokumentasjon. Dokumentasjon på store omsorgsforpliktelser kan være bekreftelse fra fastlege, eller ansatt ved helsestasjon, sosialkontor eller lignende.

0Endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 15.Tilbakeholdelse mot sin vilje

For personer som mot sin vilje er blitt holdt tilbake fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap av ektefelle eller annet nærstående familiemedlem, inntrer rett og plikt til opplæring fra det tidspunktet vedkommende setter fram krav om deltakelse i opplæringen, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd, fjerde punktum.

Kommunen fatter vedtak om rett og plikt til opplæring etter vurdering av skriftlig søknad med dokumentasjon. Dokumentasjon på tilbakeholdelse kan være bekreftelse fra fastlege, krisesenter eller ansatt ved helsestasjon, sosialkontor eller lignende.

0Endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 16.Omfanget av rett og plikt når det gis utsatt start av opplæringen

Dersom det fattes vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter § 14 og § 15 i denne forskriften, vil personen ha rett og plikt til slik opplæring i 600 timer i løpet av tre år fra det tidspunkt krav om slik opplæring settes fram.

Rett og plikt etter bestemmelsene i § 14 og § 15 inntrer dersom krav settes fram så lenge det særlige forholdet fortsatt er tilstede eller nylig har bortfalt. Rett og plikt til opplæring etter kapittelet her bortfaller senest ti år etter hovedregelen, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd første punktum.

Kommunens plikt til å tilby opplæring i inntil 3 000 timer gjelder i fem år fra det tidspunktet personen setter fram krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 20 des 2011 nr. 1462 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel), 20 april 2017 nr. 494.

Kapittel 7. Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013).
§ 17.Definisjoner

Med avsluttende prøve i norsk menes i denne forskriften en prøve som prøver deltakerens ferdigheter i lytte, lese, skrive, snakke og samtale slik de er beskrevet i forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøve i norsk består av delprøve i leseforståelse, delprøve i lytteforståelse, delprøve i skriftlig framstilling og delprøve i muntlig kommunikasjon.

Med avsluttende prøve i samfunnskunnskap menes i denne forskriften en prøve som prøver deltakerens grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet i forhold til målene for samfunnskunnskap slik de er beskrevet i læreplanen.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 18.Generelle regler

Deltakere som er omfattet av rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd, har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 19 annet ledd.

Deltakere som har plikt til opplæring etter introduksjonsloven § 17 andre ledd, kan gå opp til avsluttende prøve som privatister.

Deltakere som har plikt til opplæring etter introduksjonsloven § 17 tredje ledd, kan gå opp til avsluttende prøve som privatister.

Personer som på grunn av sin oppholdstillatelse og/eller tidspunktet for innvilgelse av oppholdstillatelse ikke er omfattet av introduksjonsloven § 17, har ikke plikt til å gå opp til prøve, men kan selv velge å melde seg opp som privatister.

Plikt til å gå opp til avsluttende prøve gjelder uavhengig av deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i regi av kommunen, eller hos en privat tilbyder.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 19.Utvikling av prøver

Kompetanse Norge har ansvar for å utvikle og vedlikeholde prøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap. Kompetanse Norge kan sette hele eller deler av oppdraget ut til en privat tilbyder eller til et særskilt kompetansemiljø.

Endringer i prøvene skal varsles i god tid, senest tre måneder før tidspunktet for avvikling av neste prøve. Kompetanse Norge har ansvar for varslingen. Kompetanse Norge har også ansvar for vurdere behov for og utarbeide særskilt reglement for gjennomføring av prøver som utfyller denne forskriften.

Alt prøvemateriell skal foreligge på begge målformer. Prøve i samfunnskunnskap skal i tillegg foreligge på et språk kandidaten forstår i den grad det er praktisk mulig.

Eksempel- og forberedelsesmateriell skal gjøres tilgjengelig i god tid før avvikling av prøver, senest tre måneder før tidspunktet for avvikling av neste prøve.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 20.Fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve

Den som er fritatt fra plikten til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, kunnskaper om det norske samfunnet, eller av helsemessige eller andre tungtveiende grunner, jf. § 3 og § 4 i denne forskriften, er også fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Personer som har deltatt i eller gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan etter søknad fritas fra plikt til å avlegge delprøve i norsk, avsluttende prøve i norsk, og/eller avsluttende prøve i samfunnskunnskap dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det.

Kommunen fatter vedtak om fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 21.Informasjon om prøver og avvikling av disse

Kompetanse Norge skal sørge for relevant informasjon om prøve i norsk og prøve i samfunnskunnskap, herunder om avviklingen av disse. Informasjonen skal publiseres på nett i god tid før avvikling av prøver, senest to måneder før avvikling av neste prøve.

I informasjonen om prøvene og avviklingen skal følgende opplysninger inngå:

a)tidspunkt for avvikling av prøver i norsk
b)avvikling av prøve i samfunnskunnskap
c)hvordan en søker fritak fra plikt til å gå opp til delprøve i norsk, avsluttende prøver i norsk og/eller avsluttende prøve i samfunnskunnskap
d)hvordan en melder seg opp til prøver
e)påmeldingsfrist
f)prøveavgift
g)avmelding
h)innholdet i prøvene
i)hva prøvene skal måle
j)tidsramme for hver av delprøvene i norsk og prøve i samfunnskunnskap
k)eventuell tilrettelegging
l)vurdering
m)klagerett, klagefrist, herunder muligheten for hurtigklage, og formkrav for klage
n)hvordan en kan få tilgang til eksempelmateriale.
0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 22.Oppmelding og kontinuasjon

Oppmelding til delprøve eller avsluttende prøve i norsk avgjøres i samråd med lærer. For deltakere i introduksjonsprogrammet avgjøres oppmeldingen i samråd med lærer og programrådgiver. Ved uenighet er det deltaker som beslutter når og eventuelt til hvilken prøve eller delprøve hun eller han vil melde seg opp til. Oppmelding gjøres til Kompetanse Norge eller den Kompetanse Norge har gitt oppdraget med å avvikle prøvene.

Prøver i norsk og samfunnskunnskap skal avlegges uten ugrunnet opphold etter avsluttet opplæring og som hovedregel senest innen seks måneder.

Kandidaten kan melde seg opp til og avlegge delprøvene hver for seg. Kandidater med rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd, kan gå opp til avsluttende prøve gratis én gang.

Kandidater som ikke har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd kan gå opp til avsluttende prøve, men må betale en prøveavgift. Kommunen plikter å sørge for tilbud om å avlegge prøver til alle som ønsker å melde seg opp til avsluttende prøver og som er folkeregistrert i kommunen, dette omfatter både deltakere i opplæring og privatister.

Kandidater som har deltatt i opplæring hos en kommune, meldes opp til prøve av den kommunen hvor de sist har deltatt i opplæring. Dette gjelder også der hvor kandidaten har fått opplæring i en annen kommune enn bosettingskommunen. Kandidater som har deltatt i opplæring hos en godkjent privat tilbyder har selv ansvar for å melde seg opp til avsluttende prøve.

Oppmelding til avsluttende prøver er bindende. Kandidater plikter å melde fra på forhånd dersom de ikke kan møte til avsluttende prøve (avmelding). Ved dokumentert gyldig fravær, kan kandidaten meldes opp til prøve på nytt uten å betale prøveavgift. Kandidater som har dokumentert gyldig fravær, skal få prøveavgiften refundert dersom de ber om det. Med gyldig fravær menes sykdom eller skade hos vedkommende selv, barn som vedkommende har ansvar for eller ektefelle/samboer, som hindrer vedkommende fra å gå opp til en prøve, og som er dokumentert med sykemelding. Ved ugyldig fravær kan kandidaten melde seg opp på nytt, men må betale prøveavgift.

De som ønsker å gå opp til ny prøve i norsk, delprøve i norsk eller prøve i samfunnskunnskap kan melde seg opp til ny prøve (kontinuasjon), men må betale en prøveavgift.

Alle kandidater til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap må være fysisk tilstede i prøvelokalet.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 23.Gjennomføring av prøver

Kompetanse Norge skal sørge for avvikling av prøver i norsk. Kompetanse Norge kan sette hele eller deler av oppdraget ut til en privat tilbyder eller til et særskilt kompetansemiljø.

Prøver i norsk skal avvikles minimum to ganger i året. Prøver i norsk avvikles som hovedregel i kommunen.

Kompetanse Norge skal tilrettelegge for avvikling av prøver i samfunnskunnskap. Kompetanse Norge kan sette hele eller deler av oppdraget ut til en privat tilbyder eller til et særskilt kompetansemiljø.

Prøver i samfunnskunnskap avlegges som hovedregel digitalt i kommunen. Tidspunktet avgjøres lokalt. I særskilte tilfeller kan prøve i samfunnskunnskap avlegges muntlig. Kandidaten bør da få avlegge muntlig prøve med en prøveleder som sikrer forsvarlig gjennomføring av prøven og en ekstern eksaminator som snakker et språk kandidaten behersker godt. Hvis det ikke er praktisk mulig med en ekstern sensor som snakker et språk kandidaten behersker godt, skal kommunen sørge for kvalifisert tolk. Tolkens rolle er å formidle budskapet mellom kandidaten og eksaminator, ikke å foreta noen kontroll av kandidatens svar.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 24.Hjelpemidler

Ved avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap er det ikke tillatt med noen hjelpemidler.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013).
§ 25.Tilrettelegging

Kandidater med behov for tilrettelegging og/eller utvidet tid for gjennomføring av prøve, kan søke kommunen om å få forholdene lagt til rette. Søknad om særskilt tilrettelegging skal være vedlagt dokumentasjon eller uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped.

Kommunen avgjør søknad om særskilt tilrettelegging av prøve. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013).
§ 26.Vurdering

Kompetanse Norge skal sørge for minimum tre faglig kvalifiserte sensorer til vurderingen av delprøven i skriftlig framstilling. To eksterne sensorer benyttes til vurdering av besvarelsen, en tredje sensor benyttes ved uenighet mellom de to sensorene. Ved muntlig prøve benyttes en ekstern sensor og en eksaminator. Prøve i samfunnskunnskap er digital og vurderes digitalt.

Det gis en vurdering av hver av delprøvene. Som vurderingsskala på delprøvene i norsk benyttes de fire språknivåene som beskrives i læreplanen; A1, A2, B1 og B2 slik de er beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk. Vurderingen «under A1» kan også benyttes dersom vedkommende er under nivå A1 i noen av ferdighetene som beskrives i læreplanen.

Til prøve i samfunnskunnskap benyttes vurderingen «bestått» eller «ikke bestått».

Etter gjennomførte prøver skal alle motta et prøvebevis hvor vurderingen i hver av de fire delprøvene skal framgå, samt om prøve i samfunnskunnskap er bestått eller ikke bestått. Av prøvebeviset skal det framgå en omtale av hvilke språklige handlinger vedkommende behersker i hver av ferdighetene. Prøvebeviset utvikles av Kompetanse Norge og utstedes av det enkelte lærested/den enkelte kommune.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 27.Klage

Kandidaten har adgang til å klage på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling. Det kan også klages på formelle feil ved gjennomføring av avsluttende prøve eller delprøve. For delprøve i leseforståelse, delprøve i lytteforståelse, delprøve i muntlig kommunikasjon eller prøve i samfunnskunnskap kan det kun klages på formelle feil ved gjennomføringen som kan ha noe å si for resultatet.

En klage kan framsettes muntlig og deretter skriftliggjøres av klager selv eller noen som handler som fullmektig for klager. Ved klage på formelle feil ved gjennomføring av prøven, skal klagen begrunnes. Klagefrist på formelle feil ved gjennomføringen er tre uker etter avviklingen av prøven. Klagefrist på resultatet på delprøve i skriftlig framstilling er tre uker etter at kandidaten ble kjent med resultatet. Kandidater som kan dokumentere at de har søkt opptak til høyere utdanning, har krav på hurtigbehandling av sin klage.

Behandling av klage på resultat på delprøve i ferdigheten skriving kan føre til at vurderingen blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen skal begrunnes skriftlig. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

Dersom klager får medhold i klage på formelle feil ved gjennomføringen av avsluttende prøve eller delprøve, skal vurderingen annulleres, og klageren har rett til å gå opp til nye prøve eller delprøve gratis.

Kompetanse Norge har ansvar for å organisere klagebehandlingen ved på forhånd utvalgte sensorer. To sensorer benyttes til vurdering av en klage, en tredje sensor benyttes ved uenighet mellom de to sensorene.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.
§ 28.Bortvisning og annullering

Kandidater som forstyrrer gjennomføring av prøve eller delprøve kan bortvises fra prøvelokalet etter først å ha fått en advarsel. Kandidater som har med seg eller benytter ulovlige hjelpemidler til prøvelokalet, eller på annen måte forsøker å fuske, kan bortvises umiddelbart. Kandidaten skal gis adgang til å uttale seg muntlig før det fattes vedtak om bortvisning. Beslutningen om bortvisning skal etterfølges av en skriftlig begrunnelse. Bortvisning avgjøres av leder for lærestedet og er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom det oppdages i ettertid at en kandidat har fusket eller forsøkt å fuske, kan prøve i norsk, prøve i samfunnskunnskap eller delprøve i norsk annuleres. Kandidaten skal gis adgang til å uttale seg muntlig før det fattes vedtak om å annullere prøve i norsk, prøve i samfunnskunnskap eller delprøve i norsk. Beslutningen om å annullere prøve i norsk, prøve i samfunnskunnskap eller delprøve i norsk skal etterfølges av en skriftlig begrunnelse. Å annullere prøve i norsk, prøve i samfunnskunnskap eller delprøve i norsk avgjøres av leder for lærestedet. Dersom fusk eller forsøk på fusk først oppdages i forbindelse med sensuren fattes vedtak om annullering av Kompetanse Norge. Annullering er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom kandidaten får medhold i klage på bortvisningsvedtaket eller beslutning om å gjøre prøve i norsk, prøve i samfunnskunnskap eller delprøve i norsk ugyldig, har han eller hun rett til å gå opp til ny gratis prøve.

Kandidater som blir bortvist fra prøvelokalet på grunnlag av fusk eller forsøk på fusk, eller hvor prøve i norsk, prøve i samfunnskunnskap eller delprøve i norsk gjøres ugyldig, kan gå opp til ny prøve som privatist, og må betale en prøveavgift.

Prøve eller delprøve kan annulleres av Kompetanse Norge dersom:

a)det er gjort formelle feil ved avviklingen
b)prøven av en annen årsak ikke er avviklet i samsvar med denne forskriften.

Kommunen skal gis adgang til å uttale seg før det fattes vedtak om annullering. Beslutning om annullering tas av Kompetanse Norge, og beslutningen er et enkeltvedtak dersom den gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Kandidater som har fått prøven annullert på grunnlag av formelle feil eller brudd på denne forskriften, har rett til å gå opp til ny gratis prøve.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013), endret ved forskrift 20 april 2017 nr. 494.

Kapittel 8. Om saksbehandlingsregler og andre bestemmelser

0Endret ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013, tidligere kapittel 7).
§ 29.Forholdet til forvaltningsloven

I henhold til reglene i denne forskrift regnes følgende avgjørelser som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. introduksjonsloven § 21.

a)Avgjørelse om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring, jf. introduksjonsloven § 17 tredje ledd og § 3 og § 4 i denne forskriften.
b)Tildeling av ytterligere opplæring, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd og § 5 i denne forskriften.
c)Avgjørelse om betaling for timer, jf. § 8 i denne forskriften.
d)Avgjørelse om permisjon, jf. § 10 - § 13 i denne forskriften.
e)Avgjørelse om midlertidig eller permanent stans av opplæringen, jf. introduksjonsloven § 19 tredje ledd og § 8 og § 9 i denne forskriften.
f)Avgjørelse om at rett og plikt til deltakelse inntrer på et senere tidspunkt enn lovens hovedregel i særlig tilfeller, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd fjerde punktum og § 14 og § 15 i denne forskriften.
g)Avgjørelse om fritak fra prøve eller delprøve, jf. § 20 i denne forskriften.
h)Avgjørelse om tilrettelegging ved prøve, jf. § 25 i denne forskriften.
i)Avgjørelse om bortvisning grunnet fusk eller at en prøve eller delprøve annuleres grunnet fusk, jf. § 28 i denne forskriften.
j)Avgjørelse om annullering av prøve eller delprøve, jf. § 28 i denne forskriften.

Enkeltvedtak fattet etter denne forskriften kan påklages til fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 22.

0Endret ved forskrifter 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013, tidligere § 17), 20 april 2017 nr. 494.
§ 30.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2005 og gjelder personer med tillatelser som nevnt i introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd som er innvilget etter 1. september 2005.

0Endret ved forskrift 11 juli 2013 nr. 912 (i kraft 1 sep 2013, tidligere § 18).