Forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister)

DatoFOR-2005-04-20-342
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endretFOR-2016-09-22-1098
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-80-§25
Kunngjort22.04.2005
Rettet01.04.2016 (Tilordnet nytt departement)
KorttittelForskrift om nasjonalt introduksjonsregister

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 20. april 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 25 tredje og fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821, 11 juli 2013 nr. 913, 10 april 2014 nr. 549, 22 sep 2016 nr. 1098.
Rettelser: 01.04.2016 (Tilordnet nytt departement).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) er å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere. Personregisteret er nødvendig for at kommunen skal kunne gjennomføre introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere, for utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap og til evaluering av ordningene.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gir regler om behandling av personopplysninger om personer som omfattes av introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, norskopplæring for asylsøkere, og som inngår i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 3.Opprettelsen av Nasjonalt introduksjonsregister

Nasjonalt introduksjonsregister opprettes med hjemmel i introduksjonsloven § 25 tredje ledd. Forvaltningen av registeret legges til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I denne forskriften omtales heretter IMDi som «direktoratet».

Direktoratets og kommunens ansvar i forhold til registeret og behandling av personopplysninger som inngår i dette, framgår av kapittel 3 i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 4.Definisjoner

I tråd med lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 2 forstås i denne forskriften med:

a)Personopplysninger: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
b)Behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.
c)Personregister: registre, fortegnelser mv. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen.
d)Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
e)Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Kapittel 2. Opplysninger som inngår i Nasjonalt introduksjonsregister

§ 5.Generelle opplysninger

Direktoratet skal legge inn og oppdatere personopplysninger i NIR om personer som omfattes av introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere. Opplysningene skal knyttes til personnummer eller registreringsnummer i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF-nummer). Opplysninger hentes fra Utlendingsdatabasen (UDB) eller fra Det sentrale Folkeregisteret (folkeregisteret). Følgende opplysninger skal registreres om personer som omfattes av introduksjonsprogram og/eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

a)Navn.
b)Kjønn.
c)Fødselsdato.
d)Personnummer.
e)Adresse.
f)Bosettingsdato.
g)Bosettingskommune/bydel.
h)Tilflyttingsdato til nåværende bostedskommune registrert i folkeregisteret.
i)Statsborgerskap.
j)Vedtaksdato for innvilget oppholdstillatelse, samt oppholdsgrunnlag og varighet på tillatelsen, herunder tidligere tillatelser og om det er søkt om fornyet tillatelse.
k)Registrert første ankomsttidspunkt ut over visumbesøk.

Ved endringer i opplysningene som nevnt i første ledd, skal de nye opplysningene overføres fra UDB og folkeregisteret til NIR.

Følgende opplysninger skal registreres for personer som omfattes av norskopplæring for asylsøkere:

a)Dato for når personen ble omfattet av målgruppen for norskopplæring.
b)DUF-nummer.
c)Statsborgerskap.
d)Fødselsdato.
e)Kjønn.
f)Etternavn.
g)Fornavn.
h)Navn på mottak.
i)Mottaksadresse.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 6.Opplysninger om deltakelse i introduksjonsprogram

Kommunen skal innen to måneder registrere følgende personopplysninger om deltakere i kommunens introduksjonsprogram knyttet til personnummer eller DUF-nummer:

a)Dato for kommunens tilbud om introduksjonsprogram eller for framsatt krav om introduksjonsprogram.
b)Vedtaksdato for tildeling av introduksjonsprogram og omfang og varighet av de ulike tiltakene, eller vedtaksdato for avslag og begrunnelse for avslag.
c)Tidspunkt for start på introduksjonsprogram.
d)Tidspunkt for avslutning av introduksjonsprogram og sluttårsak.
e)Vedtaksdato for innvilgelse av permisjon og varighet på permisjonen, jf. forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon.
f)Omfang av fravær, jf. forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen,
g)Vedtaksdato for stansing av introduksjonsprogram.
h)Klager jf. introduksjonsloven § 21, og forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen § 7-2, og utfallet av klagebehandlingen.

Kommunen avgir personopplysninger etter første ledd til NIR, jf. introduksjonsloven § 25 tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 7.Opplysninger om deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunen skal innen to måneder registrere følgende personopplysninger om personer i kommunen som omfattes av introduksjonslovens bestemmelser om opplæring i norsk og samfunnskunnskap knyttet til personnummer eller DUF-nummer:

a)Dato for framsatt krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
b)Vedtaksdato for tildeling av rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, opplæringens omfang, eller vedtaksdato for avslag og begrunnelser for avslag.
c)Morsmål og andre opplæringsspråk, samt hvilket opplæringsspor deltakeren følger.
d)Tidspunkt for når avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap er avlagt, og resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap, og hvilket språk prøven i samfunnskunnskap er avlagt på.
e)Tidspunkt for start på opplæringen, opplæringens omfang og målsettingen i den individuelle planen.
f)Tidspunkt for avslutning av opplæringen.
g)Antall timer deltatt i opplæringen, herunder antall timer i norsk, antall timer samfunnskunnskap og antall timer norsk ut over 600 timer.
h)Vedtaksdato for innvilgelse av permisjon og varigheten av permisjonen, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon.
i)Vedtaksdato for fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap, og hjemmelen for fritaket.
j)Omfang av fravær, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.
k)Klager jf. introduksjonsloven § 21, og forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 27 og § 29, og utfallet av klagebehandlingen.
l)Vedtaksdato for stansing av opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kommunen skal innen to måneder registrere følgende personopplysninger om personer i kommunen som omfattes av norskopplæring for asylsøkere:

a)Antall timer gjennomført norskopplæring per uke.
b)Hvilket spor asylsøkeren plasseres på etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
c)Tidspunkt for når avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap er avlagt, og resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap.

Kommunen avgir personopplysninger etter første og annet ledd til NIR, jf. introduksjonsloven § 25 tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 11 juli 2013 nr. 913 (i kraft 1 sep 2013), 10 april 2014 nr. 549, 22 sep 2016 nr. 1098.

Kapittel 3. Ansvarsfordelingen mellom direktoratet og kommunen

§ 8.Direktoratets ansvar

Direktoratet skal legge inn personopplysninger knyttet til personer som omfattes av introduksjonsloven og norskopplæring for asylsøkere slik det følger av introduksjonsloven § 25 tredje og fjerde ledd og § 5 i denne forskriften. Direktoratet er ansvarlig for at opplysninger om resultatet på prøver for personer i målgruppen for norskopplæring etter introduksjonsloven automatisk overføres fra ansvarlig for prøvene til NIR. Direktoratet skal registrere hvilke personer det er utbetalt tilskudd for. Direktoratet er også ansvarlig for at egen behandling av personopplysninger ikke er i strid med formålene som framgår av § 1 av denne forskriften.

Direktoratet er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger tilknyttet denne forskriften.

Direktoratet skal gjennom systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet for registeret, jf. personopplysningsloven § 13, herunder oppfylle kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Kravet til konfidensialitet skal sikre at personopplysningene ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende. Kravet til integritet skal sikre at personopplysninger ikke endres utilsiktet eller av uvedkommende. Kravet til tilgjengelighet skal sikre at personopplysninger er tilgjengelige for rettmessige brukere, når de trenger dem for å kunne utføre sine oppgaver.

I tillegg skal direktoratet etablere og holde ved like nødvendige, planlagte og systematiske tiltak for å sikre at kravene personopplysningsloven stiller til behandling av opplysninger blir etterlevd, jf. personopplysningsloven § 14.

Direktoratet er ansvarlig for å inngå en databehandleravtale med hver kommune, jf. personopplysningsloven § 15. Avtalen skal inneholde en angivelse av kommunens plikt til å gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak etter personopplysningsloven. Direktoratet skal også inngå databehandleravtaler med avgivere av personopplysninger til NIR, og mottakere av personopplysninger fra NIR, jf. personopplysningsloven § 15.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 9.Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for innsamling og registrering av personopplysninger om personer i kommunen som omfattes av introduksjonsloven og norskopplæring for asylsøkere, slik det følger av introduksjonsloven og denne forskriften § 6 og § 7. Kommunen er også ansvarlig for at kommunens behandling av personopplysninger ikke er i strid med formålene i denne forskriften, jf. introduksjonsloven § 25 tredje og fjerde ledd og denne forskriften § 1.

Kommunen er databehandler for alle behandlinger av personopplysninger tilknyttet denne forskriften. Kommunens databehandleransvar omfatter også ansvar for å avgi til NIR personopplysninger som registreres eller på annen måte behandles av private virksomheter og andre som driver introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere på oppdrag fra kommunen.

Kommunen har et selvstendig ansvar for gjennom systematiske tiltak å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet for dens behandling av personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 13, herunder oppfylle kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Kravet til konfidensialitet skal sikre at personopplysningene ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende. Kravet til integritet skal sikre at personopplysninger ikke endres utilsiktet eller av uvedkommende. Kravet til tilgjengelighet skal sikre at personopplysninger er tilgjengelige for rettmessige brukere, når de trenger dem for å kunne utføre sine oppgaver. Kravene som kommunen skal oppfylle, skal framgå av databehandleravtalen med direktoratet, jf. § 8 femte ledd i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 10 april 2014 nr. 549.
§ 10.Fylkesmannens tilgang til NIR

Fylkesmannen gis gjennom NIR lesetilgang til opplysninger om personer som deltar i introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere.

0Tilføyd ved forskrift 10 april 2014 nr. 549.
§ 11.Lagring og overføring av opplysninger

Direktoratet kan lagre personopplysninger om en person i NIR i til sammen ti år, beregnet fra tidspunkt for påbegynt introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Direktoratet kan lagre personopplysninger om personer som omfattes av norskopplæring for asylsøkere i til sammen fem år beregnet fra tidspunkt for påbegynt opplæring.

Direktoratet skal overføre opplysninger om antall timer gjennomført norskopplæring for asylsøkere per uke til felles register for alle landets asylmottak.

Direktoratet skal for behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap overføre følgende opplysninger til UDB:

a)om gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
b)om fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap,
c)om dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, og
d)tidspunkt for når avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap er avlagt, og resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap og om prøven i samfunnskunnskap er avlagt på norsk.

Direktoratet skal overføre opplysningene så snart de foreligger i registeret.

Direktoratet skal før sletting av opplysninger etter hhv. ti og fem år, jf. første ledd, overføre til UDB de opplysninger om en person som framgår av tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 821 (i kraft 1 sep 2007), 11 juli 2013 nr. 913 (i kraft 1 sep 2013), 10 april 2014 nr. 549 (tidligere § 10), 22 sep 2016 nr. 1098.

Kapittel 4. Andre bestemmelser

§ 12.Anvendelse av personopplysningsloven

Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger gjelder for behandling av opplysninger i NIR. Reglene i denne forskrift skal således anvendes i tråd med personopplysningsloven.

0Endret ved forskrift 10 april 2014 nr. 549 (tidligere § 11).
§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2005 og gjelder alle landets kommuner som yter tjenester etter introduksjonsloven.

0Endret ved forskrift 10 april 2014 nr. 549 (tidligere § 12).