Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter

DatoFOR-2005-05-04-403
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 6
Ikrafttredelse04.05.2005
Sist endretFOR-2014-12-19-1817 fra 01.01.2015
EndrerFOR-1999-06-03-684
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§18, FOR-1981-11-27-6
Kunngjort06.05.2005
KorttittelForskrift om deltakelse i potetmarkedsordning

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mai 2005 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 18, jf. delegeringsvedtak 27. november 1981 nr. 6.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817.

§ 1.Formål

Formålet med godkjenningsordningen er å bidra til et stabilt pris- og inntektsnivå i matpotetproduksjonen og medvirke til å bedre matpotetkvaliteten. Ordningen skal videre bidra til å framskaffe informasjon som grunnlag for markedsregulering og til at matpotetomsetningen kanaliseres gjennom grossist, detaljist, næringsmiddelindustri og storhusholdning.

§ 2.Virkeområde

Godkjente omsetningsledd kan delta i avrensordningen for poteter og i gjennomføringen av avsetningstiltak for matpoteter. Distriktstilskudd for potetproduksjon av matpotet i Nord-Norge1 kan kun gis dersom omsetningen går gjennom godkjent omsetningsledd.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1817 (i kraft 1 jan 2015).
1Jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Omsetningsledd: Foretak der matpoteter utgjør hele eller deler av forretningen/foredlingen.
b)Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark.
§ 4.Godkjenning av omsetningsledd

Omsetningsledd som ønsker å bli godkjent i markedsordningen for poteter kan søke Landbruksdirektoratet om slik godkjenning. Landbruksdirektoratet kan fastsette krav til søknadens innhold og form.

Omsetningsleddet kan ha flere avdelinger/anlegg. Heleide datterselskaper kan godkjennes under ett med moderselskaper, forutsatt at de har et felles avregningsregnskaps- og faktureringsopplegg.

Omsetningsledd kan dannes ved sammenslutninger.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Vilkår

For å bli godkjent etter denne forskrift må omsetningsleddet:

a)være registrert i Foretaksregisteret1 og ha fast forretningssted.
b)i et normalår ha et inntak av poteter på minst 1000 tonn i Sør-Norge og minst 250 tonn i Nord-Norge direkte fra foretak som driver med produksjon av matpoteter.
c)ha den direkte kontakten med foretakene som driver produksjon av matpotet, og all avregning og fakturering av poteter må skje i omsetningsleddets navn.

Omsetningsleddet skal til enhver tid følge de klassifiserings- og merkingsbestemmelser som gis av Landbruks- og matdepartementet og/eller Mattilsynet.

Landbruksdirektoratet kan fastsette nærmere krav til omsetningsleddets lagerkapasitet for poteter.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
1Jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 2-1.
§ 6.Tap av godkjenning

Ved manglende oppfylling av de forutsetninger/krav som er lagt til grunn for godkjennelse kan Landbruksdirektoratet trekke godkjennelsen tilbake.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Omsetningsleddet plikter å gi Landbruksdirektoratet de nødvendige opplysninger med hensyn til mottatt kvantum som er nødvendig for gjennomføringen av markedsordningen, inkludert avrensordningen og markedsreguleringsformål.

Landbruksdirektoratet kan iverksette de kontrolltiltak herunder stedlig kontroll som anses nødvendige for å etterse at omsetningsleddet oppfyller kravene fastsatt i denne forskriften. Omsetningsleddet skal medvirke til gjennomføringen av de nødvendige kontrolltiltak i forbindelse med de funksjoner som utføres i relasjon til markedsordningen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Administrasjon og dispensasjon

Vedtak i henhold til denne forskrift fattes av Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet kan fastsette utfyllende bestemmelser.

I særlige tilfeller kan Landbruksdirektoratet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Klagen skal sendes til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. juni 1999 nr. 684 om godkjenning av foretak for deltakelse i markedsordningen for poteter.