Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

DatoFOR-2005-05-26-1811
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 11
Ikrafttredelse26.05.2005, opptak høst 2007
Sist endretFOR-2016-11-30-1938
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-9, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3
Kunngjort11.08.2006
KorttittelForskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges idrettshøgskole 26. mai 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-9, § 5-2 og § 5-3.
Endringer: Endret 8 nov 2005 og 4 april 2006 (endringene er ikke kunngjort i Norsk Lovtidend). Endret ved forskrifter 19 juni 2007 nr. 1084, 6 nov 2008 nr. 1588, 24 sep 2009 nr. 1516, 2 mars 2010 nr. 707, 30 nov 2010 nr. 1850, 16 des 2010 nr. 1851, 25 mai 2012 nr. 793, 5 nov 2012 nr. 1455, 12 nov 2015 nr. 1627, 30 nov 2016 nr. 1938.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.Forskriften gjelder for studier ved Norges idrettshøgskole, unntatt studier på doktorgradsnivå.
2.Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og høgskolens plikter og rettigheter.
3.For studier hvor nasjonal rammeplan fastsatt i medhold av lov om universiteter og høyskoler, § 3-2 nr. 2 har bestemmelser som avviker fra denne forskrift, gjelder rammeplanens bestemmelser.
§ 2.Definisjoner
StudiepoengMål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på full tid.
StudieprogramEt studieløp bestående av flere emner. Studieprogram kan ha fra 30 til 180 studiepoengs omfang.
StudieplanBeskriver et studieprogram, hvordan det er bygget opp og hvordan emnene som inngår hører sammen.
EmneDen minste studieenheten. Alle emner skal ha omfanget målt i studiepoeng.
EmneplanBeskriver mål, organisering, arbeidsmåter, vurderingsordninger, anbefalt litteratur og pensum i et emne.
Faglig fordypning60 studiepoeng i 2. studieår i bachelorprogram eller tilsvarende utgjør faglig fordypning. Hvilke emner som skal inngå er definert i studieprogrammets studieplan.
Faglig spesialisering90 studiepoeng i 2. og 3. studieår i bachelorprogram eller tilsvarende utgjør faglig spesialisering. Hvilke emner som skal inngå er definert i studieprogrammets studieplan.
Eksamen/vurderingFormell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, enten underveis og/eller ved slutten av et emne.
Utsatt eksamenFor studenter som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen og for studenter som ikke besto ordinær eksamen.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).

Kapittel II. Opptak

§ 3.Opptaksrammer

Styret fastsetter opptaksramme for det enkelte studieprogram.

§ 4.Generelt opptaksgrunnlag

For opptak til alle studier ved Norges idrettshøgskole kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende, fastsatt av Kunnskapsdepartementet gjennom forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 12 nov 2015 nr. 1627.
§ 5.Opptakskrav for de enkelte studier
1.Opptakskrav til 3-årig bachelor i idrettsvitenskap: Generell studiekompetanse.
2.Opptakskrav til 3-årig bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag: Generell studiekompetanse, samt nasjonale regler for opptak til faglærerutdanning.
3.Opptakskrav til 2. studieår bachelor i idrettsvitenskap: Fullført og bestått basisår i idrettsvitenskap ved NIH eller tilsvarende utdanning.
4.Opptakskrav til 2. studieår bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag: Fullført og bestått basisår i idrettsvitenskap ved NIH eller tilsvarende utdanning, samt nasjonale regler for opptak til faglærerutdanning.
5.Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Tre års høyere utdanning, inkludert basisår i idrettsvitenskap. Første år idrettsvitenskap må inneholde aktivitetslære.
6.Opptakskrav til øvrige studieprogram på lavere grads nivå: Opptakskrav til det enkelte studium er fastsatt i studieplanen.
7.Opptakskrav til master i idrettsfysioterapi: Bachelorutdanning i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut. Karaktersnittet må være C (eventuelt 2,7) eller bedre.
8.Opptakskrav til master i idrettsvitenskap: Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad. I opptaksgrunnlaget skal det inngå minimum 120 studiepoeng idrettsfag, inkludert fordypningskrav til den enkelte studieretningen som fremgår av studieplanen. Karaktersnittet må være C (eventuelt 2,7) i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng).
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 30 nov 2010 nr. 1850 (i kraft 1 jan 2011), 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012), 12 nov 2015 nr. 1627, 30 nov 2016 nr. 1938.
§ 6.Rangeringsregler for de enkelte studier

Når antall kvalifiserte søkere overstiger tilgjengelige studieplasser blir søkerne rangert på følgende måter til studieprogrammene:

1.Søkere til 3-årig bachelor i idrettsvitenskap blir rangert på grunnlag av regler i forskrift om opptak til høyere utdanning.
2.Søkere til 3-årig bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag blir rangert på grunnlag av regler i forskrift om opptak til høyere utdanning høyskoler.
3.Søkere til 2. studieår bachelor i idrettsvitenskap blir rangert på grunnlag av karakterene fra basisåret i idrettsvitenskap eller tilsvarende, studenter med best karakter får tilbud om plass. Dersom søkerne står likt, blir eldste søker rangert først.
4.Søkere til 2. studieår bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag blir rangert på grunnlag av karakterene fra basisåret i idrettsvitenskap eller tilsvarende, studenter med best karakter får tilbud om plass. Dersom søkerne står likt, blir eldste søker rangert først.
5.Søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) blir rangert på grunnlag av karakterene fra hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng).
6.Søkere til øvrige studieprogram på lavere grads nivå blir rangert på grunnlag av regler fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram.
7.Søkere til mastergrad blir rangert på grunnlag av karakterene fra hele opptaksgrunnlaget. Studenter med best poengsum får tilbud om plass. Dersom søkerne står likt, blir eldste søker rangert først.
8.Søkere til mastergrad i idrettsfysioterapi blir rangert på grunnlag av karakterene fra hele opptaksgrunnlaget.

Gruppe 1: søkere med ett års klinisk praksis (100 % stilling) som fysioterapeut.

Gruppe 2: søkere kun med bachelorgrad i fysioterapi, samt norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Gruppe 1 rangeres foran gruppe 2.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 30 nov 2010 nr. 1850 (i kraft 1 jan 2011), 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012), 12 nov 2015 nr. 1627.
§ 7.Kvoter

Opptak til studieplasser som omfattes av kvoteordningene, forutsetter at generelle og spesielle opptakskrav er oppfylt. Høgskolen har følgende kvoter:

1.Idrettens kvote: Inntil 10% av studieplassene på 3-årige bachelor i idrettsvitenskap kan tildeles søkere som er innstilt av Norges idrettsforbund. Inntil fire studieplasser i 2. og 3. år på bachelor i idrettsvitenskap og én studieplass på masterstudiet i idrettsvitenskap kan tildeles tilsvarende.
2.Inntil fem studieplasser på 2. studieår i bachelorprogrammene kan tilbys søkere med annet opptaksgrunnlag som kvalifiserer for studiene.
3.Inntil 5 studieplasser kan tilbys søkere innstilt av Forsvaret på masterprogrammet i idrettsvitenskap.
0Endret ved forskrifter 12 nov 2015 nr. 1627, 30 nov 2016 nr. 1938.
§ 8.Opptakskomité

Styret oppnevner opptakskomité for opptak til studier på lavere og høyere grads nivå. Styret fastsetter mandat for opptakskomiteen.

§ 9.Søknadsfrister
1.For studier der opptaket er organisert gjennom Samordna Opptak, gjelder de fastsatte nasjonale søknadsfristene.
2.Søknadsfrister for øvrige studier fastsettes av Studieutvalget og kunngjøres samtidig med utlysning av studieprogrammet.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2007 nr. 1084 (i kraft 1 aug 2007), 16 des 2010 nr. 1851 (i kraft 1 jan 2011 og gjeldende for opptak til studier ved Norges idrettshøgskole for studieåret 2011–2012).
§ 10.Politi- og helseattest

For enkelte studier kreves at studenter legger fram politiattest, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-9 og/eller helseattest. Når søker får tilbud om et studieprogram som har krav om politiattest og/eller helseattest, skal høgskolen i tilbudet opplyse om dette kravet og frist for å levere nødvendige attester.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012), 12 nov 2015 nr. 1627.
§ 11.Reservering av studieplass

Søkere som er tatt opp som student ved Norges idrettshøgskole kan få reservert studieplassen til påfølgende studieår grunnet graviditet, for å avtjene verneplikt/siviltjeneste, sykdom til hinder for gjennomføring av ordinær undervisning eller annen vektig grunn. Den som får innvilget søknad om utsatt studiestart, får reservert studieplassen til neste gang studieprogrammet har ordinær studiestart.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).
§ 12.Opptak som emnestudent
1.Personer uten studierett på høgskolens studieprogram kan få anledning til å følge undervisning og ta eksamen i emner med ledig kapasitet, som emnestudent. Emnestudenter må fylle opptakskrav til studieprogrammet som emnet inngår i, og forkunnskapskrav som er fastsatt for emnet. Emnestudenter må betale semesteravgift for å følge undervisning og ta eksamen. Søkerne rangeres etter tidspunktet hvor NIH mottar komplett søknad.
2.Opptak som emnestudent gir rett til å følge undervisning og ta eksamen i samme semester. Emnestudenter har bare mulighet til å ta enkeltemner ved høgskolen, ikke hele studieprogram. En emnestudent kan få adgang til emner som maksimalt utgjør 30 studiepoeng per studieår.
3.Emnestudenter skal ha samme vurderingsform og vurderingsordning som ordinære studenter i emnet, og kan ikke ta eksamen etter tidligere ordninger. Emnestudenter omfattes av øvrige krav som ordinære studenter har om frammøte, deltakelse i gruppearbeid eller liknende.
4.Opptak som emnestudent gir rett til å følge undervisning og ta eksamen i samme semester. Emnestudenter har bare mulighet til å ta enkeltemner ved høgskolen, ikke hele studieprogram. En emnestudent kan takke ja til maksimalt emner som utgjør 30 studiepoeng per studieår.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 24 sep 2009 nr. 1516, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012), 30 nov 2016 nr. 1938.
§ 13.Søknad og dokumentasjon

Søknad om opptak skjer via Samordna Opptak eller Søknadsweb. Alle dokumenter som skal gi grunnlag for opptak, må følge søknaden eller lastes opp i søkerportalen innen fastsatt frist.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012), 12 nov 2015 nr. 1627, 30 nov 2016 nr. 1938.

Kapittel III. Studieplan

§ 14.Innhold i studie- og emneplaner
1.Studiene ved Norges idrettshøgskole er organisert i studieprogram, som består av flere emner. Alle studieprogram skal ha en studieplan som fastsetter:
-Studieprogrammets/fagområdets læringsutbytte, omfang, innhold, organisering, arbeidsformer, eksamensordning, prøve- og vurderingsform.
-Studieprogrammets læringsutbytte er i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
-Eventuelle forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskaper for studieprogrammet eller fagområdet.
-Hvilke emner som undervises og som det kan avlegges eksamen i.
-Faglig beskrivelse av emnene som inngår i studieprogrammet. Alle emner skal ha en emneplan som fastsetter emnenes navn og kode, læringsutbytte, organisering og arbeidsformer, vurderingsordning og pensum. I emner der hoveddel av undervisning foregår på annet språk enn norsk, skal dette angis i emneplan
-Hvilke grupper av emner som oppfyller kravet til fordypning.
-Eventuelle krav til rekkefølge for emnene i studieprogrammet.
-Eventuelle særlige vilkår for å gå opp til eksamen, slik som godkjent deltakelse i laboratorieøvinger, obligatoriske skriftlige arbeider, muntlige framlegg, faglige ekskursjoner, feltkurs eller andre teoretiske og praktiske øvinger.
-Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).
§ 15.Fastsetting av studie- og emneplaner

Styret vedtar studieplan for studieprogram i forbindelse med etablering av nytt studieprogram. Studieadministrative forhold i planene skal avklares med studieavdelingen før planene leveres til behandling i studieutvalget. Studieutvalget vedtar emneplaner og endringer i studie- og emneplaner så fremt endringene ikke medfører betydelige endringer i studiets målsetting, innhold og ressursrammer.

Endringer i studie- og emneplaner skal ferdigstilles i løpet av høstsemesteret dersom endringene skal gjelde fra kommende studieår.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).

Kapittel IV. Studierett, permisjon, utdanningsplan og undervisningsterminer

§ 16.Studierett og studieprogresjon
1.Opptak til et studieprogram gir studenten studierett til studieprogrammet og emner som inngår i dette. En student som ikke fyller eventuelle betingelser som er knyttet til det enkelte studieprogram ved studiestart, mister studieretten.
2.Studieretten opphører når:
a.Studenten har fullført studieprogrammet eller
b.NIH mottar melding fra studenten om at vedkommende trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført eller
c.Studentene har brukt alle eksamensforsøk på et emne som er obligatorisk i studieprogrammet hvor studenten har studierett eller
d.studenten blir fratatt sin studierett.
3.En student på lavere grads studier som ikke har inngått utdanningsplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er:
-30 studiepoeng eller mindre etter første studieår,
-60 studiepoeng eller mindre etter andre studieår,
-90 studiepoeng eller mindre etter tredje studieår,
-120 studiepoeng eller mindre etter fjerde studieår.

I tillegg må alle emner fra første år bachelor i idrettsvitenskap være bestått før studentene kan starte på tredje år bachelor i idrettsvitenskap.

Unntatt fra bestemmelsene om progresjon er studieprogram som er definert som deltidsstudier.

4.En student på mastergradsstudier som ikke har inngått utdanningsplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er:
-30 studiepoeng eller mindre etter første studieår,
-mindre enn 60 studiepoeng etter andre studieår,
-mindre enn 120 studiepoeng etter tre år.
5.Studenter har rett til å inngå utdanningsplan med redusert progresjon. Årsaker kan være funksjonsnedsetting, særlig tyngende omsorgsoppgaver, toppidrettsstatus, graviditet, sykdom og skade som er til hinder for gjennomføring av undervisning, eller annen vektig grunn.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2007 nr. 1084 (i kraft 1 aug 2007), 2 mars 2010 nr. 707 (i kraft 1 aug 2010 med virkning for masterkullet som tas opp høsten 2010), 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).
§ 17.Permisjon

Studenter som har vært registrert på ett studieprogram ved Norges idrettshøgskole i minst ett semester og fullført minimum 10 studiepoeng innenfor det aktuelle studieprogrammet kan søke om permisjon.

Årsaker til permisjon kan være funksjonsnedsetting, særlig tyngende omsorgsoppgaver, toppidrettsstatus, graviditet, sykdom og skade som er til hinder for gjennomføring av undervisning, eller annen vektig grunn. Permisjon gis normalt bare for ett år.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012), 12 nov 2015 nr. 1627.
§ 18.Utdanningsplan, veiledningskontrakt og semesterregistrering
1.En student som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer skal ha en utdanningsplan for sitt studium i form av en avtale inngått mellom studenten og høgskolen. Utdanningsplanen skal angi partenes viktigste rettigheter og plikter. Utdanningsplanen skal være inngått i løpet av studentens første semester. Dersom utdanningsplanen skal ha vesentlige avvik fra studieplanen skal seksjonen som har det faglige ansvaret for studiet ha anledning til å uttale seg før planen blir utformet.
2.En student som er tatt opp til masterprogram skal inngå veiledningskontrakt i første studieår. Veiledningskontrakten skal regulere omfanget og varigheten av veiledningen. Kontrakten inngås mellom studenten og den seksjonen som studenten er tatt opp til.
3.Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at studentens forpliktelser etter utdanningsplanen og mastergradskontrakten blir overholdt.
4.Studenten må betale semesteravgift og bekrefte sin utdanningsplan hvert semester innen fastsatt frist for å beholde sin studie- og undervisningsrett.
5.En student som er fritatt for å betale semesteravgift pga. utvekslingsordninger eller lignende skal bekrefte sin utdanningsplan på samme måte som øvrige studenter.
6.Studieutvalget fastsetter frister, jf. § 18 nr. 4 og 6, § 24 nr. 3 og 4 samt § 26 nr. 2.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).
§ 19.Studieåret

Høstsemesteret varer normalt 19 uker. Vårsemesteret varer normalt 21 uker. Påskeferie er fra og med mandag etter palmesøndag til og med tirsdag etter påske.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).
§ 20.Delstudium i utlandet

Alle bachelor- og masterstudier skal gi mulighet til inntil ett semesters studieopphold (30 studiepoeng) eller praksis i utlandet.

Studenten må normalt ha bestått først år bachelor i idrettsvitenskap før utreise og skal ellers tilfredsstille evt. språk- og/eller karakterkrav høgskolens partnere stiller til innreisende studenter.

Studenter som studerer ved et lærested i utlandet som en del av utdanningen ved NIH skal bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgift ved NIH før utreise for å opprettholde sin studierett.

NIH skal legge til rette for delstudier i utlandet gjennom å gi generell veiledning om blant annet samarbeidsavtaler og finansieringsordninger.

0Tilføyd ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).

Kapittel V. Fritak, innpassing og reduksjon av studiepoeng

§ 21.Godskriving av grad, yrkesutdanning, fag osv. fra institusjon under loven

Seksjonene avgjør søknad om godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra en institusjon som går inn under lov om universiteter og høyskoler.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 20).
§ 22.Godkjenning av grad eller utdanning fra institusjon som ikke går inn under loven

Seksjonene avgjør søknad om å få godkjent grad eller utdanning fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går inn under lov om universiteter og høyskoler som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram som gis ved høgskolen.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 21).
§ 23.Reduksjon i studiepoeng

Studenter som avlegger eksamen i emner som faglig sett dekker hverandre helt eller delvis, får redusert den samlede studiepoengsummen for de aktuelle emnene. Den fagseksjon som er ansvarlig for emnet gjør vedtak om slik reduksjon.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 22).

Kapittel VI. Eksamen

§ 24.Avvikling av eksamener

Eksamen skal fremme læring, sikre kvalitet og ivareta studentenes rettssikkerhet. Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte. Det skal framgå klart av studie- eller emneplanen hvilke eksamener og vurderinger studenten skal ta underveis og framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av delprøver mv. Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves i hvert emne. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen. Det kan unntaksvis fastsettes at enkelte emner ikke skal ha slik vurdering. Det skal da kreves at studenten har deltatt i undervisningen, etter nærmere bestemmelse i studieplanen.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 23).
§ 25.Vilkår for å gå opp til eksamen
1.For å melde seg opp til eksamen må studenten fylle de generelle opptakskrav til studier ved NIH og eventuelle opptakskrav fastsatt til studieprogrammet eller emnet.
2.Dersom spesielle arbeids-/studiekrav, godkjent obligatorisk oppgave, undervisning eller praksis er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen, skal slike vilkår være fastsatt i emne- eller studieplanen.
3.For å få gå opp til eksamen må studenten være registrert og oppmeldt til eksamen innen de frister som er fastsatt av høgskolen.
4.For å få gå opp til eksamen må studenten ha betalt semesteravgift innen fastsatt frist.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 24).
§ 26.Privatister
1.Tidligere studenter uten studierett til studieprogram eller emne men med adgang til å ta eksamen etter lov om universiteter og høyskoler må fylle vilkår for å gå opp til eksamen i henhold til § 3-10.
2.Privatister skal betale vederlag ved oppmelding til eksamen som dekker NIHs utgifter til å arrangere eksamen for privatisten og semesteravgift.
3.Privatister må gi skriftlig melding om oppmelding til eksamen til studieavdelingen innen fastsatt frist.
0Endret ved forskrifter 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 25), 12 nov 2015 nr. 1627.
§ 27.Oppmelding til eksamen

Studenter skal melde seg til eksamen for det enkelte semester gjennom utdanningsplanen, innen de fastsatte frister. Studenter som skal ta utsatt eksamen skal melde seg til eksamen gjennom nettskjema. Frist for oppmelding til utsatt eksamen er normalt to uker før eksamen.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 26).
§ 28.Trekk fra eksamen

Studenter som ønsker å trekke seg fra en eksamen de er meldt opp til må gjøre dette senest en måned før første vurderingsordning starter. Det teller som et eksamensforsøk dersom studenten trekker seg når det er mindre enn en måned til eksamen starter. Trekkfristen gjelder også for hjemmeeksamen, slik at studenten må trekke seg senest en måned før oppgaven blir gjort kjent.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 27).
§ 29.Eksamens- og vurderingsformer

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer kan være skriftlig eksamen under tilsyn, muntlig eksamen, skriftlig hjemmeeksamen, praktisk-metodisk eksamen, ferdighetsprøver, laboratorieøvelser, prosjektarbeid, praksis, mastergradsoppgave, avhandling, prøveforelesning eller framføringer eller en kombinasjon av disse eksamensformene. Eksamen kan være individuell eller gruppebasert.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 28).
§ 30.Eksamensoppgavers målform og eksamensbesvarelsers språk

Eksamensoppgaver som blir gitt på norsk, skal foreligge på bokmål eller nynorsk i samsvar med den målformen eksamenskandidatene har valgt ved oppmelding til eksamen. Unntak kan forekomme i overensstemmelse med forskrift om målform i eksamensoppgåver.

Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk, dansk eller engelsk som alternativ til norsk. Studenter på lærerutdanningene må levere eksamensbesvarelser på norsk.

0Tilføyd ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012).
§ 31.Særordninger til eksamen
1.Studenter som har permanent behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen, må innen 15. september søke om dette for studierettsperioden. Studenter som får akutt behov for særordning må søke om dette så snart som mulig etter at behovet oppstår. Særordning kan gis til kandidater som dokumenterer nedsatt funksjonsevne, gravide med dokumentert behov for hvile, mødre som ammer etc.
2.Studenter med norsk som fremmedspråk kan gis utvidet tid etter søknad. Slik tid gis normalt kun det første studieår i Norge.
3.Studenter med norsk som fremmedspråk kan søke høgskolen om å få oppgaver på engelsk innen 15. september for kommende studieår.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 29).
§ 32.Antall forsøk til eksamen
1.Fordypningsoppgaver på 3. studieår i bachelorprogrammene som er vurdert, kan omarbeides og leveres inn til ny vurdering én gang.
2.En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som et nytt eksamensforsøk. En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Det er ikke anledning til å skrive ny masteroppgave innenfor det samme tema og med samme datagrunnlag.
3.For andre eksamener enn de som er nevnt i nr. 1 og 2 har en student anledning til å fremstille seg til eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. I særlige tilfeller kan studieutvalget gi dispensasjon fra tregangersregelen. Dersom en student unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn, regnes det som om studenten har gått opp til eksamen én gang. Studenter som har gyldig grunn for fravær under eksamen har ikke brukt et eksamensforsøk.
0Endret ved forskrifter 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 30), 5 nov 2012 nr. 1455 (i kraft 1 april 2013).
§ 33.Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen
1.En student som ble vurdert til ikke bestått eller hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær skal leveres til Studieavdelingen innen to dager etter at eksamen ble påbegynt. Studieavdelingen avgjør om fravær fra eksamen kan godkjennes som gyldig fravær.
2.Utsatt eksamen etter høstsemesteret holdes normalt siste uke i februar. Utsatt eksamen etter vårsemesteret holdes normalt siste uke i august.
3.En student som ønsker å forbedre en karakter kan gå opp til eksamen ved neste ordinære gjennomføring av den aktuelle eksamen.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 31).
§ 34.Eksamen etter tidligere ordninger
1.For eksamen under masternivå gjelder det pensum og den eksamensform som er fastsatt for denne eksamen. Unntatt fra dette er utsatt eksamen, hvor det er samme pensum og eksamensform som ved den foregående ordinære eksamen. Dersom en eksamen/et emne opphører, kan studenten gå opp etter det pensum og den eksamensordning som gjaldt ved ordinær eksamen i inntil et år.
2.For eksamen på masternivå kan en student gå opp til eksamen i gammelt pensum og eksamensform i ett år etter at nytt pensum eller ny ordning ble innført. Dersom en eksamen/emne opphører kan studenten gå opp etter det pensum og den eksamensordning som gjaldt ved ordinær eksamen i inntil to år.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 32).
§ 35.Fritak fra eksamen

En student kan få fritak fra eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen/prøve er bestått ved høgskolen eller tilsvarende institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Søknad skal leveres til høgskolen og blir vurdert av emneansvarlig eller programansvarlig. Frist for å søke fritak fra emner er 15. september. Med søknaden skal det vedlegges kopi av vitnemål eller karakterutskrift og studie-/emneplan eller tilsvarende inkludert pensumliste for den eksamen/prøve studenten søker fritak på grunnlag av.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 33).
§ 36.Sensur
1.Studieutvalget oppnevner eksterne sensorer etter forslag fra fagseksjonen. Ekstern sensor kan ikke være ansatt ved Norges idrettshøgskole eller ha hatt undervisning eller veiledning ved Norges idrettshøgskole inneværende studieår. Seksjonslederne oppnevner interne sensorer til vurderinger og eksamener knyttet til de respektive fagseksjoner. Oppnevningen skal gjelde både ordinær og utsatt eksamen.
2.Ekstern sensor må ha minst en av følgende kvalifikasjoner:
-være ansatt på lektor/amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitetet, høyskole eller annen forskningsinstitusjon eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå
-ha erfaring som sensor i fagområdet ved universitetet/høyskole
-gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen fagområdet.
3.Ekstern deltakelse i vurderingen kan for eksempel være følgende:
-vurdering av studentenes prestasjoner i et emne, for alle eller et utvalg av studentene
-for å kontrollere og godkjenne eksamensoppgaver og prinsipper for karaktersetting i et emne
-for å vurdere intern sensors karaktersetting
-for å vurdere emne-/studieplaner, undervisningsopplegget og/eller vurderingsordningene i emne eller program.

Studieutvalget fastsetter hvilke emner som skal ha ekstern vurdering og ekstern sensors oppgave ved den enkelte vurdering. Ekstern sensor skal være med på å sensurere studentenes prestasjoner (for alle eller et utvalg av studenter) minimum hvert 4. år for hvert emne.

4.Det skal benyttes to sensorer hvorav minst en ekstern ved bedømmelse av studentenes prestasjoner i følgende tilfeller:
-i emnet fordypningsoppgave i 3. studieår bachelor
-ved klage over karakterfastsetting og ved vurdering av masteroppgave, jf. lov om universiteter og høyskoler, § 3-9.
5.Dersom det er ekstern sensor ved eksamen, fastsettes karakteren i fellesskap av intern og ekstern sensor. Dersom eksamenskommisjonen ikke kommer til enighet om en karakter, skal ekstern sensor avgjøre karakteren.
6.Sensuren skal foreligge innen tre uker etter eksamen. Styret selv skal fatte vedtak om lengre frist dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert sensor innen denne fristen.
7.Sensur på masteroppgaver skal foreligge innen to måneder etter innlevering.
8.Styret kan fastsette utfyllende retningslinjer for sensurering.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 34).
§ 37.Karaktersystem
1.Ved eksamen skal det benyttes bestått/ikke bestått eller bokstavkarakterer etter en skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste ståkarakter og F er ikke bestått. Bokstavkarakterene har følgende betegnelse og generell beskrivelse: 
KarakterBetegnelseGenerell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
2.Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.
3.Ved fastsetting av sammenlagt karakter på bakgrunn av flere deleksamener, må alle deleksamener være bestått for at studenten kan få endelig karakter.
4.Bokstavkarakterene er gitt tallverdier som benyttes ved fastsetting av sammenlagt karakter, til rangering av søkere ved opptak mv. Tallverdiene er følgende: A-5, B-4, C-3, D-2, E-1.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 35).
§ 38.Begrunnelse for og klage på karakter
1.Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må studenten kreve begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. I øvrige tilfeller må studenten kreve begrunnelse innen en uke fra karakteren er kunngjort. Begrunnelse skal gis innen to uker etter at frist for å be om begrunnelse utgikk. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurdering av studentens prestasjon.
2.Eksamenskommisjonen velger om begrunnelse blir gitt muntlig eller skriftlig.
3.Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakterene er fastsatt.
4.En student kan klage skriftlig over karakteren senest tre uker etter at sensuren er kunngjort. Dersom studenten har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
5.Ved klage over karakterfastsetting vil eksamen bli sensurert av to nye sensorer, hvorav minst en ekstern sensor. Ved ny karakterfastsetting kan endring skje både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.
6.Bedømmelse av muntlig prestasjon, bedømmelse av praktisk ferdighet eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 36).
§ 39.Klage over formelle feil ved eksamen
1.En student som har vært oppe til eksamen kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Klagen avgjøres av styrets klagenemnd.
2.Hvis styrets klagenemnd finner at det er begått feil som kan ha hatt betydning for én eller flere studenters prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan feilen rettes opp ved ny sensurering, eventuelt at det blir arrangert ny eksamen.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 37).
§ 40.Fusk

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen. Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være kopiering eller avskrivning av litteratur uten henvisninger, eller kopiering av andre studenters arbeid, eller fordi den åpenbart er utført av andre enn studenten. Styret kan fastsette utfyllende retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk. Konsekvenser for studenten ved fusk/forsøk på fusk framgår av § 4-7 og § 4-8 i lov om universiteter og høyskoler. Studenten skal levere egenerklæring samtidig med innlevering av hjemmeeksamen.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 38).
§ 41.Annullering av eksamen eller annen vurdering

Klagenemnda kan annullere eksamen eller annen vurdering, eller godkjenning av emner i tilfeller som beskrevet i lov om universiteter og høyskoler, § 4-7.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 39).

Kapittel VII. Grader, vitnemål og karakterutskrift

§ 42.Grader
1.Norges idrettshøgskole tildeler bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang og mastergrad av 120 studiepoengs omfang.
2.Gradene tildeles av rektor.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 40).
§ 43.Krav til innhold og sammensetning av bachelorgrad
1.For å få tildelt bachelorgrad må studenten ha bestått emner som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng. I disse studiepoengene skal det inngå idrettsfag av minimum 120 studiepoeng, hvorav faglig fordypning utgjør 60 studiepoeng.
2.For å få utstedt vitnemål må minst 60 studiepoeng som skal inngå i graden være bestått ved NIH.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 41).
§ 44.Krav til innhold og sammensetning av mastergrad

For å få tildelt mastergrad av 120 studiepoengs omfang må kravene som er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad være oppfylt. I tillegg må studenten ha bestått emner som er fastsatt i den enkelte studieplan. Omfanget av det selvstendige arbeidet fastsettes i studieplanen. Det er obligatorisk med veiledning av det selvstendige arbeidet. For å få utstedt vitnemål må minst 60 studiepoeng som skal inngå i graden være bestått ved NIH.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 42).
§ 45.Tilleggsbetegnelse for grader
1.For studenter som ikke har faglig spesialisering angis betegnelsen bachelor i idrettsvitenskap på vitnemålet.
2.For studenter som har faglig spesialisering angis betegnelsen bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i (spesialisering navn) på vitnemålet.
3.For mastergrad av 120 studiepoengs omfang angis betegnelsen master i idrettsvitenskap eller master i idrettsfysioterapi på vitnemålet. I tillegg oppgis tittel på det selvstendige arbeidet. Emnene som inngår i graden dokumenteres ved karakterutskrift.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2008 nr. 1588, 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 43).
§ 46.Karakterutskrift

Studenter som har fullført og bestått et eller flere emner kan få karakterutskrift. Karakterutskriften skal opplyse om emnets kode, navn og omfang, karakter i emnet samt hvilket år og semester karakteren er oppnådd.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 44).
§ 47.Vitnemål
1.Vitnemål utstedes på norsk for studieprogram hvor undervisningsspråket er norsk. For studieprogram hvor undervisningsspråket er engelsk utstedes vitnemålet på engelsk. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og det norske utdanningssystemet.
2.Det utstedes bare ett vitnemål for oppnådd grad.
3.Administrerende direktør fastsetter utformingen av vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement.
0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 45).
§ 48.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Bestemmelsen i § 6 nr. 7, annet punktum gjelder for opptak fra høst 2007.

0Endret ved forskrift 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 46).