Forskrift om autorisasjon av kateketer i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

DatoFOR-2005-06-03-711
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§24
Kunngjort01.07.2005
Rettet15.10.2013 (EØS-henvisning)
KorttittelForskrift om autorisasjon av kateketer (EØS)

Hjemmel: Fastsatt av Kirkerådet 3. juni 2005 med hjemmel i Kirkemøtets vedtak sak KM 07/04 punkt 5 og lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 24 tredje ledd bokstav c.
EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012).
Rettelser: 14.10.2009 (EØS-henvisning), 15.10.2013 (EØS-henvisning).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for autorisasjon i Norge av kateketer som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner for yrkesutøvelse.

§ 2.Ordforklaring

I denne forskrift skal forstås med følgende uttrykk:

1.EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
2.EØS-avtalen: Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
3.EØS-land: Stat tilsluttet EØS-avtalen.
4.EØS-statsborger: Statsborger i stat tilsluttet EØS-avtalen.
§ 3.Autorisasjon som kateket i Den norske kirke

Kirkerådet gir autorisasjon som kateket i Den norske kirke for EØS-statsborger fra annet EØS-land som oppfyller vilkårene for autorisasjon.

For autorisasjon som kateket i Den norske kirke kreves:

1.at søkeren fremlegger dokumentasjon for at vedkommende er vigslet til katekettjeneste i en evangelisk-luthersk kirke, og
2.at det ikke foreligger slike omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall av vigslingsrettighetene.
§ 4.Informasjon

EØS-statsborgere som ønsker autorisasjon i medhold av denne forskrift, skal henvende seg til Kirkerådet, som sørger for at vedkommende får opplysninger om norsk lovgivning som har betydning for utøvelse av katekettjeneste i Den norske kirke.

§ 5.Behandling av søknad om godkjenning m.m.

Søknad om autorisasjon skal avgjøres så snart som mulig, og senest fire måneder etter at alle nødvendige dokumenter er fremlagt.

Kirkerådet skal underrette departementet og den kirken som har vigslet vedkommende til katekettjeneste, om autorisasjon som gis i medhold av denne forskrift.

§ 6.Tap av autorisasjon m.m.

Departementet/Kirkerådet skal så vidt mulig underrette vedkommende kirkelige myndigheter i annet EØS-land hvor EØS-statsborger er vigslet eller har tjenestegjort, dersom kateketen her i landet

1.dømmes for lovovertredelse i tilknytning til sin yrkesutøvelse,
2.ilegges disiplinærforføyning på grunn av grov forsømmelse i tilknytning til yrkesutøvelsen,
3.får sin autorisasjon tilbakekalt, eller
4.frasier seg sin autorisasjon.

Om vedkommende kirkelige myndigheter i et annet EØS-land har bedt om opplysninger som nevnt i første ledd, skal opplysningene gis innen tre måneder etter at forespørselen ble mottatt.

§ 7.Tilsetting av kateket i Den norske kirke

Før tilsettingsorganet treffer vedtak om tilsetting av person som har blitt autorisert etter denne forskrift, må tilsettingsorganet forsikre seg om at vedkommende behersker norsk i forhold til stillingens art. Tilsetting skjer ellers under forutsetning om at biskopen gir tjenestebrev jf. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer § 5.

§ 8.Utfyllende regler

Kirkerådet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av de direktiver som ligger til grunn for denne forskrift. Kirkerådet kan også gi utfyllende forskrifter eller gjøre endring i denne forskrift til gjennomføring av endringer eller tillegg i de direktiver som ligger til grunn for forskriften.

Kirkerådet kan utferdige nærmere retningslinjer for utformingen av og innholdet i de meddelelser og bevis som skal utferdiges etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2005.