Forskrift for sivil transportberedskap.

DatoFOR-2005-06-14-548
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
EndrerFOR-1979-06-08
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-21-45-§37
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift for sivil transportberedskap

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. juni 2005 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 37.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å gi grunnlag for å sikre en nødvendig nasjonal sivil transportberedskap i fredstid, ved beredskap, i krig og ved ekstraordinære kriseforhold ved å pålegge fylkeskommunene transportberedskapsoppgaver.

§ 2.Overordnet myndighet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig nasjonal sivil transportberedskap.

Samferdselsdepartementet skal ivareta kontakten med sivile og militære beredskaps- og forsyningsmyndigheter, etater, virksomheter og fylkeskommuner.

Samferdselsdepartementet skal etablere og lede et rådgivende forum for sivil transportberedskap.

§ 3.Myndighet for regional transportberedskap

Fylkeskommunen har ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket.

Fylkeskommunen skal samarbeide med fylkesmann, politiet, transportnæringen og andre sivile og militære myndigheter for en best mulig koordinert sivil transportberedskap.

Fylkeskommunen skal bidra med transportfaglige råd, og på anmodning fra departement, fylkesmann, politiet eller andre sivile eller militære myndigheter formidle kontakt med løyvehavere, andre som eier eller bruker motorvogner for gods- eller persontransport eller målepliktig fartøy og verksteder.

§ 4.Alminnelige plikter

Fylkeskommunen skal:

a)Avklare fylkets transportberedskapsbehov ved å avdekke hvilke kriser som kan utløse transportbehov, hvilke typer transportbehov det dreier seg om og hvordan organiseringen gjøres mest hensiktsmessig. Avklaring basert på risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) etter nærmere retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet anses tilstrekkelig.
b)Utpeke og føre oversikt over løyvehavere, andre som eier eller bruker motorvogner for gods- eller persontransport eller målepliktig fartøy og verksteder, herunder deres personell og transportmateriell, som kan ha en særskilt rolle innen den sivile transportberedskapen.
c)Årlig avholde kontaktmøter med aktører som nevnt i bokstav b) og andre samarbeidsparter.
d)Delta i beredskapsøvelser etter anmodning fra departement, fylkesmann, politiet eller Forsvaret.
e)Orientere Samferdselsdepartementet om eventuelle avtaler som er inngått med aktører som nevnt i bokstav b) for planlegging og utførelsen av beredskapsoppdrag.
§ 5.Dokumentasjon

Fylkeskommunen skal på anmodning fra Samferdselsdepartementet eller fylkesmann fremlegge dokumentasjon på at pliktene etter denne forskrift er ivaretatt.

§ 6.Ikrafttreden og opphevelse av annen forskrift

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 8. juni 19791 om planlegging, organisering og utøving av den sivile vegtransport- og kysttransportberedskap med senere endringer.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.